Szukaj

Szukaj na stronieReklamaStreszczenia

Angielski
Barok
Epoki i charakterystyki
Młoda Polska
Oświecenie
Pozytywizm
Renesans
Romantyzm
Współczesność
XX lecie

porównanie lokat bankowych
Porównanie lokat bankowych. Ponad 1350 ofert 35 banków w Polsce.

XLokaty.pl


Wyszukaj pracę w portalu

Chcąc znaleźć pracę dotyczącą np. lektury Kordian, wpisz słowo: kordian zamiast streszczenie kordian
Chcąc znaleźć opracowanie ogniem i mieczem wpisz ogniem i mieczem zamiast np. streszczenie i opracowanie ogniem i mieczem

Dla lepszych efektów wyszukiwania wpisuj tylko słowa kluczowe!


Szukaj pracy:
Szukaj na stronie Ostatnio szukane
Wyniki w streszczeniach

Wyniki w wypracowaniach

1. Opowiedz o miłości w poezji XX-lecia (np. na podstawie Leśmiana).
Ballada "Dziewczyna": opisuje miłość do kogoś idealnego, ale poznanego tylko z pośrednio, kto ostateczne okazuje się złudzeniem; ważne jest tutaj dąże...

2. Z czego śmieje się Kochanowski we fraszkach satyrycznych?
Fraszki to drobne utwory wierszowane, najczęściej o treści żartobliwej. W utworach tych Kochanowski śmieje się ze słabostek ludzkich zręcznie je podkr...

3. Narodziny powieści
XVIII w. to czas bujnego rozwoju powieści. Swoje początki znajduje ona w takich formach wypowiedzi jak pamiętnik, dziennik. Jest podstawowym nowożytny...

4. Wizja pracy - Mesjanizm narodowy w “widzeniu ks. Piotra”
Ksiądz Piotr przedstawiony został jako człowiek odmiennego sposobu myślenia niż Konrad - główny bohater; jest człowiekiem wyciszonym, pokornym wobec B...

5. Charakterystyczne cechy prozy B. Shultza
Poetyckość prozy poetyckiej wymaga od czytelnika skupienia i wielkiego zainteresowanie tego rodzaju twórczością;

(na podstawie "Sklepó...

6. Interpretacja i analiza wiersza Czesława Miłosza “Campo di Fiori”
Czesław Miłosz – poeta prozaik, eseista, tłumacz, laureat literackiej Nagrody Nobla w 1980 roku. W 1933 roku wydał pierwszy tom wierszy „P...

7. Różne formy narracji w literaturze międzywojennej (na wybranych przykładach).
Można zauważyć w prozie XX-lecia wiele rodzajów narracji, zależnych od intencji autora;

Mamy tradycyjnego narratora trzecioosobowego, ...

8. Różne formy narracji w literaturze międzywojennej (na wybranych przykładach).
Można zauważyć w prozie XX-lecia wiele rodzajów narracji, zależnych od intencji autora;

Mamy tradycyjnego narratora trzecioosobowego, ...

9. Humor i refleksje we fraszkach Kochanowskiego. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów
- mając gruntowne wykształcenie humanistyczne, kształcony na najlepszych uniwersytetach: Kraków, Królewiec i Padwa. Nauczył się tez sztuki pisarskiej ...

10. Żeromski i jego bohaterowie wobec rewolucji (na podstawie “Przedwiośnia”).
Żeromski był wielkim i zagorzałym przeciwnikiem rewolucji, co okazuje w swojej twórczości;

Klasycznym przykładem tego jest "Przedwiośn...

11. Inny świat Gustawa Herlinga- Grudzińskiego jako dokumentalna relacja z przeżyć obozowych.
"Inny świat" Gustawa Herlinga- Grudzińskiego powstał na podstawie rzeczywistych przeżyć autora. Książka jest relacją autora z jego pobytu w rosyjskich...

12. Przedstaw na podstawie wybranych utworów cechy fircyka i damy modnej
Krytykę postaw fircyka i damy modnej znajdujemy w wielu utworach oświeceniowych, ale najdobitniej ukazują te postawy Niemcewicz w "Powrocie posła" (fi...

13. Jan Kasprowicz - biografia, życie i two
Biografia Jana Kasprowicza stanowi jeden z najoczywistszych dowodów faktycznego awansu kulturalnego warstwy chłopskiej w okresie Młodej Polski. Aż do ...

14. “Kandyd” Woltera - krytyczny obraz “najlepszego ze światów”
"Kandyd" jest jedną z najgłośniejszych powiastek filozoficznych Woltera, wydaną w 1759 roku. Opowiastka filozoficzna to taka, w której autor ustosunko...

15. Narodziny nowożytnej propagandy politycznej w dobie oświecenia
Wiek XVIII to fatalne stulecie, w którym rodzą się rozmaite instytucje dręczące nas po dziś dzień. Burzliwe przemiany polityczne uwarunkowały powstani...

16. Jakie wartości w życiu cenił Jan Kochanowski najbardziej. Na podstawie Pieśni ( i Fraszek ) wskaż, że był piewcą człowieka, przyrody i ojczyzny
W odrodzeniu dominującą rolę odgrywał humanizm, który głosił wiarę w potęgę ludzkiego rozumu, umiłowanie ojczyzny i podziw nad przyrodą. Dla humanistó...

17. Skąpiec Moliera jako komedia charakterów
Wiele komedii Moliera ma tytuły wskazujące na to, że najważniejszy w nich jest portret jakiegoś człowieka : "Świętoszek", "Chory z urojenia" itp. Pisa...

18. Książka w moim życiu
  Niektóre książki znaczą dla mnie bardzo wiele. Jest tak, dlatego ponieważ zmieniły one moje życie. Wniosły do niego coś niepowtarzalnego, godnego um...

19. Określ cechy gatunku poematu heroikomicznego na podstawie “Monachomachii”
Poemat heroikomiczny jest parodią poematu heroicznego; jest oparty na wzorcu we wszystkich swoich aspektach poza jednym - tematyką (tu: walka w ręcz m...

20. “Byłeś jak wielkie, stare drzewo...” K. K. Baczyńskiego - analiza
Krzysztof Kamil Baczyński napisał wiersz „Byłeś jak wielkie, stare drzewo...” w kwietniu 1943 roku, w miesiącu, w którym wybuchło powstani...

21. Czy Jana Kochanowskiego możemy nazwać typowym przedstawicielem epoki odrodzenia?
Renesans to okres w dziejach literatury i sztuki, przypadający na połowę XIV w. i trwający do końca XVI w. W Polsce rozpoczął się od drugiej połowy XV...

22. Wacław Potocki - przedstawiciel baroku sarmackiego, jego rozważania o Polsce i Polakach
Wacław Potocki należał do nurtu ziemiańskiego, zwanego sarmackim albo swojskim. Literatura ta opanowała polskie szlacheckie dworki i charakteryzowała ...

23. Rola motywu karuzeli w różnych utworach literackich
1. Czesław Miłosz "Campo di Fiori"

Obraz Warszawy w czasie powstania w getcie. Na tle płonących domów i ludzkiej tragedii autor przeds...

24. Barokowy apel o odrodzenie moralne polskiej szlachty w poezji Wacława Potockiego
Wiele utworów Wacława Potockiego stanowi jakby ówczesny rachunek obywatelskiego sumienia narodu. Tworzą one swoistą panoramę staropolskiego życia szla...

25. Nowelistyka pozytywistyczna
Druga połowa lat 70 - tych XIX wieku to czas noweli. Nowela stała się przejściową formą wypowiedzi pomiędzy literaturą tendencyją a dojrzałą powieścią...

26. Katastrofizm w liryce lat 30-tych
Pojawia się w wielu miejscach w literaturze XX-lecia; m.in.

"Przedwiośnie" pokazuje nam katastroficzny obraz rewolucji i wojny jako bę...

27. Rola satyry i komedii w walce o postęp w dobie polskiego oświecenia
Satyra miała jasno i dobitnie krytykować pewne postawy i zachowania oraz schematy poprzez wyśmianie i wyolbrzymienie; w ten sposób istniała możliwość ...

28. Cezary Baryka
W 1924 roku pisze Stanisław Żeromski "Przedwiośnie". Powieść składa się z trzech części: "Szklane domy", "Nawłoć" i "Wiatr od wschodu". Bohater powieś...

29. Dydaktyczny charakter literatury oświecenia. Jakie były przyczyny taki
Dydaktyzm jest jedną z najważniejszych zadań literatury oświeceniowej i najwięcej na to zużyto papieru; przyczyny tego stanu były proste:


30. Sarmata o sobie, inni o sarmacie. Omów na podstawie przykładów literackich XVII i VIII wieku. Blaski i cienie sarmatyzmu
Sarmatyzm jest pojęciem złożonym. Określa ono obyczajowość oraz kulturę duchową i umysłową Rzeczypospolitej szlacheckiej od schyłku wieku XVI, aż po c...

31. Opis reprodukcji szkicem obrazu Jana Matejki “Jan Kochanowski nad zwłokami Urszulki”
Obraz Jana Matejki ,,Kochanowski nad zwłokami Urszulki” ukazuje Jana Kochanowskiego pochylonego nad zwłokami Urszulki.

Urszula l...

32. Bogactwo postaci w komedii Moliera
Molier w swoich utworach przedstawił obraz XVII-wiecznej Francji, obraz uderzający plastycznością i życiem. Do postaci najmniej spotykanych w teatrze ...

33. “Przypadki Mikołaja Doświadczyńskiego” - pierwsza polska powieść nowożytna
Mianem pierwszej polskiej powieści nowożytnej określa się "Przypadki Mikołaja Doświadczyńskiego", której autorem był Ignacy Krasicki. Można powiedzieć...

34. Ambicje, pieniądze, uczucia. Obraz społeczeństwa francuskiego w powieści Balazaka “Ojciec Goriot”
Zarówno streszczenie powieści, jak i ogląd postaci ujawniają najważniejsze fascynacje epoki Balzaka: ambicje i pieniądze. Chęć posiadania, wyrwania si...

35. Konflikt pokoleń w utworach literackich różnych epok
Konflikt pokoleń towarzyszy literaturze od zarania dziejów. W Biblii Absolom buntuje się przeciwko swojemu ojcu – Dawidowi, któremu zarzuca nies...

36. Twórczość Stefana Żeromskiego
Twórczość Stefana Żeromskiego, powstająca w głównej mierze w czasach Młodej Polski, niewiele miała wspólnego z modernistyczną koncepcją sztuki. Żeroms...

37. Żeromski wobec pozytywizmu i romantyzmu
Twórczość Stefana Żeromskiego, powstająca w głównej mierze w czasach Młodej Polski, niewiele miała wspólnego z modernistyczną koncepcją sztuki. Żeroms...

38. Skąpiec
Wiele komedii Moliera ma tytuły wskazujące na to, że najważniejszy w nich jest portret jakiegoś człowieka : "Świętoszek", "Chory z urojenia" itp.. P...

39. Wacław Potocki jako główny przedstawiciel literatury dworskiej
TEMATYKA I KOMIZM DROBNYCH UTWORÓW POTOCKIEGO

"Ogród fraszek"

Jest to zbiór 1800 utworów rozmaitej wielkości i różnoro...

40. Leopold Staff jako poeta nie tylko jednego pokolenia.
Był poetą trzech pokoleń: Młodej Polski, XX-lecia oraz Wojny i niedługi czas po niej

Nigdy nie przejmował wszystkiego z danej epoki: z...

41. Przedstaw znane typy powieści historycznej
W pozytywizmie następuje rozkwit wszelakiej literatury nadającej się do przekazywania pewnych wartości edukacyjnych; jednym z ważnych gatunków jest pr...

42. Poezja futurystów
Franciszek Młodożeniec

" XX wiek" jest jednym z wierszy eksperymentalnych, stworzonych przez futurystów. Poeta używa wielu neologizmów...

43. Czy Doktor Tomasz Judym jest postacią tr
Postać tragiczna to bojownik społeczny, rycerz walczący o prawa człowieka. Zmienia się w zależności od potrzeb chwili, w bardzo różny sposób potrafi r...

44. “Ferdydurke” jako powieść awangardowa
Kompozycja nawiązuje do nowoczesnych kanonów XX-lecia;

Zrywa z kanonem powieści realistycznej i większością zasad w niej panujących: t...

45. Bolesław Prus “Lalka”
W kanonie lektur klasy trzeciej widnieje lektura Bolesława Prusa ,,Lalka .Pośród galerii postaci pojawiających się na łamach tej lektury na uwagę zasł...

46. Bóg w twórczości Kochanowskiego
Kochanowski bezsprzecznie był katolikiem, chociaż sympatyzował z protestantami Nie ma w jego twórczości śladów kultów wyznaniowych chrześcijaństwa, ty...

47. Bohaterowie walk o wyzwolenie Polski w latach 1939-1945
Bohater to słowo wieloznaczne. Mówiąc bohater możemy mieć na myśli postać książkową, albo osobę, która zasłużyła się czymś w życiu realnym. Okres II w...

48. Sarmatyzm
Sarmatyzm stanowi podstawę polskiej obyczajowości, religijności, polityki. Zaczyna się w XV wieku. Szlachta polska w dobie swej świetności poszukiwała...

49. Dulska - recenzja przedstawienia
Recenzja musicalu
pt. "Dulska"

Dnia dwudziestego szóstego marca tego roku w Grudziądzkim Centrum Kultury " TEATR " odbyło się ...

50. Walka dwóch uczuć: miłości i obowiązku (honoru) na podstawie “Cyda”
Bohaterowie:

Roderyk ; Diego - ojciec Roderyka ; Gomes - ojciec Chimery; Chimera - kochanka Roderyka ; Sankty - kochający Chimerę; Kró...

51. Jak z sytuacji próby wychodzą bohaterowi
Próba – to słowo kojarzy nam się raczej z teatrem niż z życiem codziennym, a jednak każdy z nas, prędzej czy później, będzie musiał taką próbę p...

52. Pamiętniki Paska zwierciadłem epoki
Poezja Paska należy do nurtu sarmacko-szlacheckiego. Poeta napisał "Pamiętniki" około roku 1690.Pamiętniki i diariusze zajmowały dość znaczną pozycję ...

53. Czy optymizm jest dzisiaj możliwy ? Na podstawie współczesnych utworów
„Czy optymizm jest dzisiaj możliwy ? ” Uważam, że tak. Chociaż świat jest pełen przemocy, okrucieństw i innych niedogodności, to i tak ist...

54. Dzieła Malczewskiego i ich ponadczasowość
Sobota 1 kwietnia 2000

Po długo trwałych poszukiwaniach w wielu źródłach udało mi się znaleźć coś na temat najwybitniejszego malarza m...

55. Liryka rewolucyjna Wadysława Broniewskiego
Rozwój polskiej liryki rewolucyjnej wiąże się w dwudziestoleciu międzywojennym przede wszystkim z nazwiskiem Władysława Broniewskiego. W jego domu żyw...

56. Katastroficzne wizje literackie w utworach XX wieku
"Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego - Katastroficzny obraz rewolucji, której autor był zdecydowanie przeciwny. Zarzucał jej grabieże i mordy, niszczeni...

57. Kręgi tematyczne i problemowe opowiadań
Opowiadania Stefana Żeromskiego ukazują dokładny obraz ziem polskich epoki po powstaniu styczniowym i uwłaszczeniu. Jednak tematyka tych dzieł sięga d...

58. “Kochanowski nad zwłokami córki”
Jan Matejko, jeden z najwspanialszych malarzy polskich, jest twórcą obrazu "Jan Kochanowski nad zwłokami Urszulki".

Na pierwszym plani...

59. \\
„Wesele” powstało w czasie szczególnym dla Polski i wyjątkowym momencie dla literatury. Częstokroć obdarzano je określeniem: dramat neorom...

60. Obraz wsi w literaturze Młodej Polski
W okresie Młodej Polski powstał, szczególnie w Galicji, zwrot do ludu zwany ludomanią.Była to fascynacja ludem, jego siłą, barwnością życia, kolorysty...

61. \"Chłopi\" Władysława Reymonta jako swoi
"Chłopi" Władysława Reymonta to epopeja, gdyż są tu spełnione wszystkie cechy tego gatunku literackiego. Jest to obszerny utwór powieściowy przedstawi...

62. Jan Kochanowski
Jan Kochanowski to wielki poeta epoki Odrodzenia. Jednak żeby dobrze zaprezentować jego postać należy pokrótce przedstawić samą epokę.

...

63. “Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego - powieść pytań (powieść otwarta).
Prezentuje czytelnikowi problemy Polski XX-lecia i zastanawia się nad tym, jak można by je rozwiązać, prezentuje także, do czego może doprowadzić aktu...

64. Motto “Medalionów” “Ludzie ludziom zgotowali ten los” w oparciu o zagadnienia etyczne i moralne literatury związanej z latami wojny i okupacji
II wojna światowa spowodowała głębokie zmiany polityczne, ale także i zasadnicze zmiany duchowe i psychiczne ludzi żyjących w czasach hitleryzmu. Pows...

65. “Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego pytaniem o kształt przyszłej Polski
Cezary, główny bohater utworu, przybywszy z rewolucyjnego Baku do nowej Polski, czuje się, jak wszyscy Polacy, odpowiedzialny za przyszłość swojej ojc...

66. Naturalistyczny obraz klęski powstania s
Stefan Żeromski w opowiadaniu "Rozdzióbią nas kruki, wrony..." ukazuje haniebną śmierć powstańca Andrzeja "Winrycha" Boryckiego z rąk Moskali. Bohater...

67. Bolesław Leśmian - “Szewczyk”
W mgłach daleczeje sierp księżyca,
Zatkwiony ostrzem w czub komina,
Latarnia się na palcach wspina
W mrok, gdzie już kończy si...

68. Nowożytność - czas rozdarcia(2)
„Z jednej bowiem strony widzimy człowieka splątanego więzami pospolitej rzeczywistości i ziemskiej doczesności, przyciśniętego potrzebami doczes...

69. Mały Książę - rozważania
"Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz, tym więcej ci zostaje. Podobnie, gdy czerpiesz z prawdziwej studni, im więcej z niej cze...

70. Przyglądanie się człowiekowi – w poezji, powieści i dramacie dwudziestolecia międzywojennego.
Człowiek przez cały czas się rozwija. W każdej epoce kierują nim różne wartości, z tego względu nie możemy powiedzieć, że psychika człowieka jest już ...

71. Wacław Potocki - krytyka stosunków społecznych i patriotyzm poety.
Poezja Potockiego należy do nurtu sarmacko-szlacheckiego. Poeta często dotyka spraw szlachty i państwa. Często poddaje krytyce wady narodu i rządzącyc...

72. Dlaczego Polska nie mogła zwyciężyć we wrześniu 1939 r.?
Aby zrozumieć dlaczego Polska nie mogła zwyciężyć we wrześniu 1939 roku należy sięgnąć do czasu wcześniejszego, tj. do okresu dwudziestolecia międzywo...

73. “Lalka” Prusa wyrazem rozczarowania społeczeństwem polskim (idealiści polscy na tle społecznego rozkładu)
Jest to obraz trzech pokoleń Polaków, romantycznych idealistów, pozytywistycznych realistów i pokolenia przejściowego, do którego zalicza się Wokulski...

74. Oświecenie w Polsce(2)
Tło historyczne - czasy saskie, 1697-1733 August II Mocny, 1733-1763 August III. Był to okres szczególnego upadku ekonomicznego, kulturalnego i polity...

75. Antynomie dobra i zła w historii kultury
Dobro i zło. Czym jest dobro i zło? Zbiorem wyimaginowanych wzorców moralnych wytworzonych przez inteligentne istoty, czy czymś więcej? Przecież pojęc...

76. Symboliczna wymowa tytułów powieści Żeromskiego
"Ludzie Bezdomni" to powieść epoki Młodej Polski; Żeromski prezentuje nam bezdomność na wielu płaszczyznach: poza bezpośrednim znaczeniem nie posiadan...

77. Problem rewolucji w “Nie-Boskiej komedii” Z. Krasińskiego i “Przedwiośniu” S. Żeromskiego
Rewolucjoniści z "Nie-Boskiej komedii" domagają się zmiany dawnych stosunków społecznych. Pragną zemsty za krzywdy wyrządzone im przez arystokrację. K...

78. Ocena społeczeństwa w Weselu
W dramacie Wyspiańskiego pt. "Wesele" pojawia się zjawisko chłopomanii. W rzeczywistości jest to pozorne zbliżenie inteligencji do ludu wiejskiego, po...

79. Poglądy społeczno-polityczne zawarte w pracach Stanisława Staszica
Stanisław Staszic ur. się w Pile w 1755r, a zmarł w 1826. Pochodził z mieszczańskiej, średniozamożnej rodziny. Został dobrze wykształcony. Po zakończe...

80. Recenzja filmu Wild Wild West
W późnych latach sześćdziesiątych , gdy były jeszcze czarno-białe telewizory , ukazał się serial pod tytułem ,,Wild Wild West''. Był on połączeniem św...

81. Mity narodowe w Weselu
Wesele- polemika z mitami narodowymi.

Stanisław Wyspiański jest autorem dramatu pt. "Wesele". W utworze tym autor zawarł pod pewnymi h...

82. Różne obrazy wsi polskiej XVI –XVII w.
Polska wieś była opisywana przez wielu autorów. Ich liczne sielanki, a także w wypadku Kochanowskiego fraszki, pokazywały różne aspekty życia na wsi. ...

83. “Świętoszek” Molier\'a- charakterystyka wybranych postaci
Orgon – mąż Elmiry, ojciec dwójki dzieci Marianny i Damisa, do chwili pojawienia się Tartuffe’a ( Świętoszka ) jest kochającym mężem i ojc...

84. Marzenia i lęki związane z obrazem utopii w literaturze
Nie ma szans urzeczywistnienia, nie liczy się z realnym stanem rzeczy, nie podobna do obecnych stosunków międzyludzkich, wizja idealnego społeczeństwa...

85. “Lalka” powieścią wielkiego realizmu.
"Lalka" powszechnie uważana jest za najwybitniejszą powieść XIX w., czołowe osiągnięcie realizmu krytycznego. Przyniosła ona niezwykle bogaty i złożon...

86. Marek Hłasko
Marek Hłasko ur. 14 stycznia 1934 w Warszawie, zm. 14 czerwca 1969 w Wiesbaden w Niemczech, prozaik. Przez kilka lat pracował jako kierowca samochodow...

87. Karpiński - poeata sentymentalny
Był to polski twórca sentymentalny. Pisywał utwory miłosne, religijne, refleksyjne, patriotyczne. Zasłynął jako twórca pieśni erotycznych i sentymenta...

88. Jak rozumiesz słowo odpowiedzialność?
Według słownika języka polskiego odpowiedzialność to „ konieczność, obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za swoje czyny i ponoszenia za nie...

89. “Medaliony” Z. Nałkowskiej jako dokument męczeństwa narodu
Zofia Nałkowska pracowała w Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. "Medaliony" zostały napisane na podstawie autentycznych faktów-zez...

90. Jan Kochanowski i jego motywy pisania “Pieśni”
Jan Kochanowski
Jednym z najwybitniejszym humanistów renesansu w Europie, a niewątpliwie najwybitniejszy poeta polski tego okresu był Juan Koc...

91. Wykaż, że wojna miała niszczący wpływ na psychikę człowieka
Każda wojna była, jest i będzie koszmarem i okrucieństwem wobec jej bezpośrednich uczestników. Niezależnie od metod, rodzaju używanej broni, coraz now...

92. Czy trudno jest być prawdziwym patriotą?
Patriota wg. Słownika języka Polskiego "Ten kto kocha swoją ojczyznę i naród łącząc swe uczucia z szacunkiem dla innych narodów, kto gotów jest do pra...

93. Na podstawie 4 - 5 przykładów wykaż zwią
Motto:

Granice mego języka
oznaczają granice mego świata.

Ludwig Wittgenstein


Od słowa...

94. Każda kara wyrządza szkodę, każda kara jest złem
"W białym płaszczu z podbiciem koloru krwawnika posuwistym krokiem kawalerzysty wczesnym rankiem czternastego dnia wiosennego miesiąca nisan pod krytą...

95. “Początek” Andrzeja Szczypiorskiego - książką o Polsce i Polakach
Trzeba przyznać, że "Początek" Andrzeja Szczypiorskiego to powieść bogata treściowo, podejmująca różnorodne tematy istotne w życiu człowieka. W tym tk...

96. Krytyczne portrety Polaków i ich rola w utworach Ignacego Krasickiego
Ignacy Krasicki to najwybitniejszy poeta polskiego oświecenia nazywany za życia „księciem poetów polskich”. Przeżył trzy rozbiory Polski. ...

97. Na podstawie wybranych wierszy opisz zja
Na podstawie wybranych wierszy opisz zjawisko dekadentyzmu.

Dekadentyzm jest to postawa światopoglądowa końca XIX wieku wyrażająca prz...

98. Obce sobie światy pana Piotra i “żony modnej”
Jest to satyra krytykujaca bezmyślne naśladowanie cudzoziemszczyzny. Prezentowanie w okresie oświecenia wzorców zachodnich szczególnie francuskich, wy...

99. “Wszystkie książki mówią – każda niesie jakąś wiadomość, którą chce podać w najdalsze pokolenia”
Skomentuj myśl Jana Parandowskiego odwołując się do 2 – 3 wybranych utworów.

Czy prawdą jest twierdzenie, że ,,każda książka nies...

100. Jak rozumiem stwierdzenie Leopolda Staffa “Każdy jest Odysem co wraca do swej Itaki”?
Leopold Staff należy do jednych z najwybitniejszych poetów polskich. Do jego utworów możemy zaliczyć m.in. : „Przedśpiew”, „Ars poet...

101. Co dzisiaj i na jakich płaszczyznach skrytykowałby Krasicki w swoich b
Ignacy Krasicki był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia, zwanym " księciem poetów". Zaszczepił on na gruncie polskim pewne...

102. Prawda i mity w ocenie Stanisława Wyspia
Prawda:

A. Inteligencja: - podtrzymuje mity narodowe, - jest zdemoralizowana, - przyjmuje bierną postawę, - brak jej zainteresowania s...

103. Różne oblicza sarmatyzmu w literaturze i kulturze polskiego baroku. – Wacław Potocki i Jan Chryzostom Pasek
Czym w ogóle jest sarmatyzm i dlaczego można przedstawić jego różne odcienie tylko w literaturze i kulturze polskiego baroku?

Sarmatyz...

104. Joseph Conrad portret psychologiczny tyt
Portret psychologiczny tytułowego bohatera oraz przedstawienie jego losów i tajników psychiki zostały rozdzielone w powieści na dwa głosy. Jeden z nic...

105. Oświeceniowy dydaktyzm
Oświeceniowy dydaktyzm przejawiał się w twórczości wielu znanych i cenionych pisarzy i poetów tej epoki, by wymienić takich twórców, jak Krasicki, Nar...

106. “Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego w kontekście problemów społeczno-politycznych młodego państwa polskiego.
Sytuacja w Polsce z obrazu Żeromskiego jest tragiczna: nędza, bezrobocie, nieludzkie warunki bytowania rzeszy robotników i chłopów nie pasują do szumn...

107. Edukacja człowieka w centrum zainteresowan pisarzy oświecenia.
Literatura oświecenia rozwijała się w dramatycznym okresie dziejowym Polski. Sejm, w którym ciągłe kłótnie, zachwiany system demokracji oraz zasada "l...

108. “Mała Apokalipsa” Tadeusza Konwickiego jako groteskowa powieść polityczna
Powieść traktuje o sytuacji Polski jako państwa i narodu w obliczu 35-tej rocznicy panowania ustroju komunistycznego. Wymiar polityczny jest widoczny ...

109. Na czym polega dylemat młodego pokolenia AK-ców w świetle powieści Jerzego Andrzejewskiego “Popiół i diament”?
Dylemat pokolenia akowców - jest to dylemat tych, którzy swe młodzieńcze lata poświęcili dla dobra słusznej sprawy, jaką była obrona Polski i polskośc...

110. Mity narodowe w \\
W bronowickiej izbie, nad biurkiem Gospodarza - jak podaje sam Wyspiański w didaskaliach - wiszą reprodu- kcje dwóch obrazów Matejki : Wernyhora i Koś...

111. Pieniądze, władza, zaszczyty, czy te wartości liczą się w zyciu najbardziej?
Codziennie w różnego rodzaju mediach widzimy wielu słynnych ludzi. Czy są to gwiazdy muzyki, filmu, politycy, czy właściciele majątków, często spostrz...

112. “Potop” jako powieść historyczna
Powieść historyczna – powieść, w której świat przedstawiony został umieszczony w epoce traktowanej przez twórcę i jego odbiorców jako zamknięty ...

113. Obraz pijaka w oparciu o satyrę “Pjiaństwo”
Ignacy Krasicki żartuje, wyśmiewa słabość natury ludzkiej w "Pijaństwie", jako brak hamulców wewnętrznych i bezsilność racjonalnych argumentów. Bawi c...

114. Bajki Krasickiego a ideały oświeceniowe (analiza wybranych utworów)
Są oparte na ogólnej filozofii oświeceniowej, a więc także na ideałach oświeceniowej Polski Bajki opierają się jednak głownie na nie konstruktyw...

115. Analiza i interpretacja wiersza Marii Konopnickiej “Botticelli”
Maria Wasiłowska , bo takie było jej panieńskie nazwisko, wywodziła się ze szlachty. Urodziła się w Suwałkach 23 maja 1842 roku. W Kaliszu spędziła ca...

116. ,, Syzyfowe prace\" Rozterki i przeżycia
Rozterki i przeżycia szkolne Marcina Borowicza

Marcin Borowicz był synem zubożałego szlachcica. Jego rodzice pragnęli by ich dziecko z...

117. Aleksander Fredro na tle polskiego romantyzmu
Aleksander Fredro to symbol polskiego komediopisarstwa i symbol Polski szlacheckiej. Zarazem jest to kolejna postać polskiego romantyzmu. Romantyzm i ...

118. Stefan Żeromski
Stefan Żeromski

Kręgi tematyczne i problemowe opowiadań Stefana Żeromskiego.

Opowiadania Stefana Żeromskiego ukazują d...

119. Zygmunt Krasiński
  Zygmunt Krasiński - poeta urodził się i umarł w Paryżu (1812 - 1859). Później jego prochy zostały sprowadzone do Polski i złożone w Opinogórze koło ...

120. “Człowiek jest zdumiewający, ale arcydziełem nie jest” Rozważania o złożoności ludzkiej natury na podstawie dowolnie wybranych utworów
Antropologia filozoficzna od wieków stara się ostatecznie zdefiniować jakie i czym jest człowieczeństwo, odpowiedzieć na pytania o istocie ludzkiej i ...

121. Ignacy Krasicki
Ignacy Krasicki – najwybitniejszy pisarz, poeta i publicysta polskiego oświecenia. Pochodził ze zubożałej rodziny magnackiej. Urodził się 3 lute...

122. Człowiek, życie i śmierć w poezji Daniela Naborowskiego
Epoka baroku rozpoczęła się w drugiej połowie XVI w. i trwała do końca XVII stulecia. W tym właśnie czasie wykształciły się poglądy, które charakteryz...

123. Obraz polskiego społeczeństwa w \"Weselu
Podzielone, chłopstwo i inteligencja:

Czepiec - przywiązany do ziemi, którą szanuje; chłopski rozum; ceni siebie i warstwę; umie surow...

124. Rozwiń myśl Błażeja Pascala: Człowiek jest dla samego siebie najbardziej zadziwiającym przedmiotem w naturze
Przeciskam się przez zatłoczony korytarz pełen turystów i bagaży. Wreszcie docieram do przedziału, siadam na swoim miejscu i dyskretnie spoglądam na i...

125. Cierpienie i śmierć w \"Innym świecie\" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
Gustaw Herling-Grudziński został w 1940 roku aresztowany w Grodnie przez NKWD, oskarżony o działalność szpiegowską i skazany na pięć lat pobytu w oboz...

126. Hydry wojny i cywilizacji - najważniejsze cechy poezji Tadeusza Różewicza
Tadeusz Różewicz zakwestionował tradycyjne wzorce liryczne, ponieważ uznał, że po Oświęcimiu niemożliwa jest poezja rozumiana jako niezachwiana wiara ...

127. Znaczenie “Mogiły” dla najmłodszego pokolenia w powieści Elizy Orzeszkowej “Nad Niemnem”
Eliza Orzeszkowa wybrała jako temat utworu sprawy ważne dla wielu pokoleń. Ukazała rozległy obraz społeczeństwa, czyniąc powstanie styczniowe istotnym...

128. “Czuły stosunek do człowieka w nieczułych czasach na podstawie utworów Marii Konopnickiej”
Pozytywizm to epoka poważnych przemian niemalże we wszystkich dziedzinach. Następuje rewolucja techniczna, zmienia się spojrzenie ludzi na świat.

129. Opis obrazu “Szewc”
Obraz Tadeusza Makowskiego pt. „Szewc” przedstawia pracownię pewnego szewca. Centralną postacią tego dzieła jest wykonujący buty rzemieśln...

130. Twórczość I. Krasickiego, a sytuacja Polski w XVIII wieku
Ignacy Krasicki to najwybitniejszy poeta polskiego oświecenia nazywany za życia „księciem poetów polskich”. Przeżył trzy rozbiory Polski. ...

131. Polacy i Polska w \"Weselu\"
Genezą utworu stało się wesele Lucjana Rydla z chłopką Jadwigą Mikołajczykówną w podkrakowskich Bronowicach w listopadzie 1900r. Postaci można podziel...

132. Charakterystyka społeczeństwa po powstaniu styczniowym w literaturze pozytywistycznej
Klęska powstania styczniowego oznaczała drugie już przekreślenie szansy na wyzwolenie drogą zbrojnej walki; w tej sytuacji narodziły się hasła pracy o...

133. Sylwetka Stefana Żeromskiego jako ucznia kieleckiego gimnazjum
Stefan Żeromski po ukończeniu nauki elementarnej w Psarach, zaczął naukę w Gimnazjum kieleckim. Miał kłopoty w nauce głównie z matematyką i łaciną, pr...

134. Jan Kochanowski - Muza
Ludzkość, która z biegiem lat i wieków coraz pełniej wkracza w świat przepełniony postępem cywilizacyjnym, pogonią za pieniądzem i żądzą władzy, nieśw...

135. Czy Jacek Soplica jest bohaterem romantycznym? Czy Pan Tadeusz spełnia
1. Czy Jacek Soplica jest bohaterem romantycznym? i tak i nie. Jest to nietypowy bohater romantyczny. Część życiorysu Jacka pasuje do schematu bohate...

136. Oblicza sarmatyzmu (Potocki - pozytywny, Pasek - negatywny)
Wacław Potocki należy do nurtu sarmackiego XVII w. W swoich utworach porusza problemy polityczne i społeczne Polski, krytykuje pewne ówczesne zachowan...

137. Powieść psychologiczna w XX-leciu (np. na podstawie “Granicy”).
Powieść psychologiczna (za "Literatura Polska - przewodnik encyklopedyczny") koncentruje się na świecie wewnętrznym postaci, stara się analizować boha...

138. Różnorodność form powieściowych w XX-leciu.
W XX-leciu pojawia się wiele odmian twórczości zaliczanej do epiki; jedne zbliżone były do klasycznej epiki, inne odchodziły od tradycji na rzecz nowa...

139. Nurty
Kontrreformacja - prąd powstały w Kościele wobec zagrożenia reformacją. Do walki z re-formacją w 1531r. został powołany zakon jezuitów. Zadaniem jego ...

140. Elementy komizmu i satyry w sposobie ukazywania rzeczywistości przez p
Sytuacja w państwie, w wieku XVII i XIX była przyczyną powstania literatury parenetycznej. Polska była krajem, w którym szlachta miała ogromny wpływ n...

141. Młodopolski Antychryst
Wojciech Gutowski : Królestwo Antychrysta i tęsknota Lucyfera. Oblicza szatana w literaturze Młodej Polski [w:] Stulecie Młodej Polski, red. M. Podraz...

142. Ignacy Krasicki - śmieszny czy gorzki ? Omów odwołując się do znanych ci utworów
"Książę poetów" jego utwory, nie rezygnując z aktualności, wyrażały postawę nieco sceptycznego obserwatora, który nawet angażując się w określone spra...

143. Motyw krzywdy, cierpienia i wybaczenia w
Krzywda, cierpienie i towarzyszące im wybaczenie to uniwersalne tematy literackie. Motyw krzywdy, cierpienia i wybaczenia możemy dostrzec w wielu liry...

144. “Popiół i diament” jako próba ujęcia dramatu jednostki wobec historii
Powieść Jerzego Andrzejewskiego ukazała się drukiem w roku 1948. Jej akcja rozgrywa się w ważnym historycznie momencie: w dniach od 6 do 9 maja 1945 r...

145. Wizerunek kobiety w barokowym malarstwie i barokowej poezji
Plan

1.Wprowadzenie.
2.Kobiety w malarstwie.
a)kontrast tematyczny pomiędzy dwoma obrazami
b)zwierzęcość kobie...

146. Analiza i interpretacja wiersza Kazimier
Głównym tematem wiersza Kazimierza Przerwy-Tetmajera jest opis jednego z najpiękniejszych jezior Tatr czyli Morskiego Oka. Posiada ono 34,9 ha powierz...

147. “Potop” jako powieść historyczna
Powieść historyczna - odmiana powieści, której rozkwit nastąpił w wieku XIX. Jej istotą jest przedstawianie wydarzeń z dłuższej perspektywy czasowej. ...

148. Poezja polska wobec września i okupacji
1. Krzysztof Kamil Baczyński.

- "Wybór" - obraz walki, ludzie dokonując wyboru walki biorą także na siebie ciężar moralny tej walki. D...

149. Uzasadnij lub zakwestionuj obecność “Nad Niemnem” w obowiązkowym kanonie lektur
Jesteśmy (ja i moi koledzy) wychowani w kulturze obrazkowej - telewizor, komiksy, gazety - tam wszystko podane jest w sposób, jak to się mówi naukowo ...

150. Dulszczyzna - zjawisko historyczne czy a
W epoce Młodej Polski zapoczątkowanej w roku 1891 zaszło wiele zmian w stosunku do pozytywizmu. Modernizm wstrząsnął podstawami europejskiej kultury i...

151. “Ferdydurke” Gombrowicza
Witold Gombrowicz (1904 - 1969)
- debiutował zbiorem opowiadań "Pamiętnik z okresu dojrzewania" (1933),
- powieścią "Ferdydurke" (1937...

152. Omów cechy dramatu symbolicznego na pods
Dramat symboliczny jest jedną z odmian tego rodzaju literackiego. Oprócz warstwy realiów i zwykłych wydarzeń, ogromną rolę odgrywa warstwa symboliczna...

153. Jan Chryzostom Pasek i W. Potocki - sarmaci polscy
Jan Chryzostom Pasek, jeden z największych polskich twórców - sarmatów urodził się ok. roku 1636 na Mazowszu. Był wychowankiem kolegium jezuickiego w ...

154. Obraz człowieka i jego losu w “Procesie” Franza Kafki.
Akcja powieści Franza Kafki przypomina koszmar senny. Rzecz dzieje się w abstrakcyjnym mieście, i bez konkretyzacji czasowej. Bohater - Józef K. - bud...

155. Walka z sarmatyzmem w literaturze XVIII w.
Oświecenie przypada na wiek XVIII ; na zachodzie Europy było walką z absolutyzmem , w Polsce zaś odwrotnie - ludzie dążyli do umocnienia władzy królew...

156. Obraz wsi polskiej i jej mieszkańców na podstawie nowel pozytywistycznych
W pozytywizmie, obok rozwijającej się twórczości powieściowej, dużą popularnością cieszyły się licznie pisane nowele. Te krótkie, pisane prostym język...

157. Wizerunek społeczeństwa polskiego ukazany w “Przedwiośniu”
Wizerunek społeczeństwa polskiego ukazany w "Przedwiośniu" poprzez osobę głównego bohatera , Cezarego Barykę , pozwala nam zapoznać się z problemami P...

158. \\
Stanisław Wyspiański to młodopolski neoromantyk nawiązujący stale do świadomości narodowej pierwszej połowy XIX wieku. Jego postać jest nierozelwalnie...

159. Idealizm młodzieńczy a koszmar wojny na podstawie poznanych wierszy K. K. Baczyńskiego.
Przeżycia okupacyjne, wyrażane w liryce literatury wojennej, są niezwykle różnorodne. Najsilniej doznania tego czasu wyraziła ta generacja twórców, dl...

160. “Kazania” Piotra Skargi
Piotr Skarga, dzięki działalności filantropijnej, został nadwornym kaznodzieją króla Zygmunta III Wazy. Najważniejszym dziełem nadwornego kaznodziei s...

161. Satyryczna prawda o szlachcie polskiej w twórczości I. Krasickiego
Krasicki często zajmuje się krytyką zachowań szlachty; najwyraźniej widać to w jego satyrach krytykuje wiele aspektów sprawy: marnotrawstwo, lenistwo,...

162. Charaktery ludzkie w komedii Moliera
Przedstawianie charakterów ludzkich stanowi właściwy cel Moliera. Życie wewnętrzne, pobudki czynów ludzkich - na tym skupia się uwaga Moliera. Postaci...

163. Co nowego wniosła do Twojej wiedzy o faszyzmie lektura “Rozmów z katem” Kazimierza Moczarskiego
Utwór jest ciekawy ze względu na powstanie w tak specyficznych okolicznościach i z bohaterem o takiej przeszłości. Autor spędza kilka miesięcy w celi ...

164. “Proces” Franca Kafki jako metafora ludzkiego losu
"Proces" na pewno można interpretować jako pokazanie ludzkiego losu, jego uogólnienie, także w znaczeniu religijnym

Można uogólniać, g...

165. Polska moich marzeń i moich możliwości
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za dalsze losy Polski. Każdy, kto poczuwa się do tego obowiązku, pragnie, aby w Polsce było lepiej, zarówno pod względ...

166. Jan Kochanowski – człowiek, ojciec, poeta – przedstaw swoje refleksje na przykładzie utworów
Lektura utworów pióra Jana Kochanowskiego jest zapewne najlepszym sposobem zapoznania się z polskim renesansowym humanizmem. W dziełach tego autora wy...

167. Określ nastroje końca wieku w poezji Mło
Określ nastroje końca wieku w poezji Młodej Polski. Odwołaj się do dołączonych tekstów („Nie wierzę w nic” K. Przerwy – Tetmajera)
168. Wyjaśnij sens tytułu powieści Zofii Nałkowskiej “Granica”
"Granica" Zofii Nałkowskiej łączy w sobie cechy powieści społeczno-obyczajowej, politycznej i filozoficznej. Ukazuje przekrój społeczeństwa polskiego ...

169. A. F. Modrzewski ojcem polskiej myśli demokratycznej
Andrzej Frycz Modrzewski urodził się około 1503 roku w Wolborzu. W latach 1517 – 22 studiował na Akademii Krakowskiej poczym przyjął niższe świę...

170. Periodyzacja baroku w Polsce.
1580 - 1620 - barok wczesny - rozwój literatury metafizycznej,

1620 - 1680 - barok dojrzały - rozwój literatury sarmackiej i dworskiej...

171. Totalitaryzm i jego wpływ na psychikę ludzką
„ Każda minuta obozu, to minuta wsączania trucizny”- pisał Waarłam Szałomow. „Jest tu wiele rzeczy o których człowiek nie powinien w...

172. Pamiętnik Rzeckiego jako przykład postawy romantycznej
Poza tym, że pamiętnik nie może być postawą, to widzimy w nim obraz jego autora - człowieka będącego na wskroś romantykiem;

Wychowywał...

173. Dwa oblicza sarmatyzmu w literaturze baroku
W późnym średniowieczu powstało stwierdzenie, że Polacy są spadkobiercami Sarmatów. W XVII wieku szlachta polska doszukiwała się swej genealogii u sta...

174. Wizja polski w 2050 roku (list)
Cześć Zbysiu!

Co u was słychać we francuskiej części „państwa” Europy?
U nas w polskiej całkiem dobrze.

175. Ignacy Krasicki - obserwator i krytyk polskiego społeczeństwa. Omów temat na podstawie wybranych utworów.
Ignacy Krasicki był jednym z pierwszych organizatorów życia kulturalnego. Współpracował z ośrodkiem królewskim nad tworzeniem sceny narodowej, należał...

176. “Potop” jako powieść “ku pokrzepieniu serc”
Idea "Ku pokrzepieniu serc" jest myślą przewodnią i głównym celem powstania całej trylogii, co autor skrupulatnie podkreślił na końcu ostatniej części...

177. Jaki model człowieka i obywatela prezentuje twórczość Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego?
Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy rozpocząć od przypomnienia sobie w jakiej epoce literackiej tworzyli M.Rej i J.Kochanowski. Pisarze ci tworzyli ...

178. “Prześwity w mrokach” - poszukiwanie człowieczeństwa i dowody na nie w literackich obrazach lagru i łagru
Czas wojny stał się od dawna zapowiadaną próbą człowieczeństwa; okresem bezprzykładnego okrucieństwa wobec bliźnich, zadawanego często z satysfakcją. ...

179. Nurty poetyckie w poezji Staffa.
W Młodej Polsce - dekadentyzm (koniec epoki, przekonanie o nieuchronnej klęsce, katastrofie spowodowanej rozwojem cywilizacji, związanym z tym upadkie...

180. Twoja tarcza przeciw złemu.
Jaka jest przeciw złemu twoja tarcza człowiecze
końca wieku xx?

Już od tysięcy lat, ludzkość stojąca w obliczu niebezpieczeńst...

181. C. Baryka i Z. Ziembiewicz - dwie postawy, dwie drogi życiowe
Cezary i Zenon są postaciami zupełnie odmiennymi: inne są ich drogi życiowe, gdzie indziej i w innych warunkach się wychowywali, czym innym się kierow...

182. Mowa do ojców
Plan:
1.Wprowadzenie.
a)definicja słowa ojciec
b)być dobrym ojcem-problem współczesnych mężczyzn
c)usprawiedliwienie s...

183. Która z wielkich tradycji romantyczna czy pozytywistyczna jest bardziej potrzebna narodowi?
Każda epoka w literaturze wyrastała i tworzona była z potrzeby społecznego zrozumienia i odnalezienia się w otaczającej rzeczywistości. Następująca po...

184. Recenzja filmu Pan Tadeusz
Przez wiele lat nasza najwspanialsza epopeja narodowa nie mogła doczekać się ekranizacji. Jednakże od jakiegoś czasu można zauważyć wielki wylew na ek...

185. W epoce oświeceniowej bajka była gatunkiem szczególnie uprzywilejowanym
Na czym polega nośność i ponad czasowość bajek? Omów zagadnienia na podstawie znanych utworów St. I. Krasickiego

W epoce oświeceniowej ...

186. Przedwiośnie
Rok 1918 przyniósł Polsce długo oczekiwaną niepodległość. Po ponad stuletniej niewoli nadszedł czas odpowiedzialności za suwerenne, wyzwolone państwo,...

187. “Chudy literat”- satyra Adama Naruszewicza na ciemnotę szl
Utwór wydany został prawdopodobnie ok. 1773r. A. Naruszewicz był duchownym, tłumaczem, historykiem i pisarzem. Jego hobby była historia Polski, którą ...

188. Moja ocena dróg rozwoju polski przedstawiona w “Przedwiośniu”
Jedenastego listopada tysiąc dziewięćset osiemnastego roku, po dokładnie stu dwudziestu trzech latach niewoli, kiedy to nasz kraj nie istniał na polit...

189. Teatr Oświecenia i jego rola. Omów na znanych Ci przykładach
Teatr powstał w Warszawie z inicjatywy króla w 1765 roku. Był to pierwszy publiczny teatr, który zapoczątkował działalność sceny narodowej. Pierwszym ...

190. Jan Kasprowicz - biografia i twórczość
Biografia
Jan Kasprowicz urodził się 12 grudnia 1960 r. we wsi Szymborze pod Inowrocławiem na Kujawach, w ubogiej rodzinie chłopskiej. Jego oj...

191. Władysław Reymont
  Reymont Władysław Stanisław, właściwie Stanisław Władysław Reymont (1867-1925), polski prozaik. Laureat Nagrody Nobla 1924. Syn wiejskiego organisty...

192. Skamandryci - hymn do codzienności (założenia, twórcy, przykłady).
Ważna grupa artystów warszawskich głównie; Tuwim; Słonimski; Wierzyński; Lechoń; Iwaszkiewicz; Iłłakowiczówna; Pawlikowska-Jasnorzewska; Liebert;

193. Kabaret \\
1. Czynniki wpływające na powstanie „Zielonego balonika”.

Pochodzenie „Zielonego balonika” było przede ...

194. W jaki sposób literatura XX-lecia międzywojennego obnażyła niebezpieczeństwo tkwiące w systemach totalitarnych. Omów problem na podstawie poznanych...
W literaturze XX-lecia międzywojennego widać wyraźnie strach i niepewność autorów, w stosunku do jakichkolwiek systemów władzy. Społeczeństwo po I woj...

195. Spróbuj odczytać \\
Spróbuj odczytać "Wesele" Wyspiańskiego jako zapis świadomości narodowej dwóch warstw społecznych inteligencji i chłopstwa na przełomie wieków.
...

196. Ideał człowieka i obywatela oświecenia w wybranych utworach epoki
W przeciwieństwie do epoki renesansu ("Żywot człowieka poćciwego", "Dworzanin polski") w epoce oświecenia brak jest utworów, które bezpośrednio wskazy...

197. Myśli oświeconych pisarzy o Ojczyznie i różny sposób ich wyrażania
Pomimo słabnięcia wewnętrznego Polski w XVIII wieku obfitował ten okres w najliczniejsze chyba wystąpienia reformatorów.

Jeszcze z ren...

198. “Tango” Stanisława Mrożka jako groteskowa tragikomedia
Stanisław Mrożek prezentuje w swoim dramacie groteskową wizję świata, pełną błazenady, wyolbrzymienia, form karykaturalnych Wydarzenia, które prezentu...

199. Modernistyczna sztuka i poezja w szczegó
Modernistyczna sztuka i poezja w szczególny sposób uwrażliwiają odbiorcę na piękno.

Plan:
TEZA:
Modernistyczna sztuka i...

200. Gatunki literackie epoki renesansu
Gatunki literackie epoki renesansu

LIRYKA
- Fraszka (J. Kochanowski: „Na lipę”, „Na zdrowie”< „N...

201. Artysta a filister - Omów odwołując się
Filister - termin dawniej neutralny, w epoce Młodej Polski nabrał szczególnie negatywnego zabarwienia, wręcz obelgi. Oznaczać zacząć, zwłaszcza w ocza...

202. Czy Stefan Żeromski zasłużył sobie na miano największego autorytetu odrodzonej Polski?
Koniec XIX i początek XX wieku to bardzo dramatyczny, wręcz tragiczny okres w historii naszego świata. Ciąży na nim piętno pierwszej globalnej wojny -...

203. Odprawa posłów greckich
Treść utworu

  Tekst tragedii poprzedza list Kochanowskiego do Jana Zamoyskiego, który jest odpowiedzią na prośby magnata, kt...

204. Kazimierz Przerwa-Tetmajer - życie i twó
Kazimierz Przerwa-Tetmajer (1865-1940)

Życiorys:

Kazimierz Przerwa-Tetmajer urodził się 12 lutego 1865 roku w Ł...

205. Ignacy Krasicki
Poeta ten żył w XVIII wieku, był biskupem warmińskim i najwybitniejszym pisarzem swej epoki. Nadano mu przydomek "Książę poetów". Gdy po pierwszym ro...

206. Napisz wypracowanie o różnych domach wybranych postaci literackich
„Dom”... Z czym kojarzy nam się to słowo, które kryje w sobie tyle ciepła, miłości i przyjemności? Pojęcie to weszło w użycie się w chwili...

207. Na czym polega nowatorstwo kompozycji “Lalki”?
Kompozycja "Lalki" jest mocno osadzona w rozwijającej się konwencji powieści realistycznej, mającej swoje źródła z oświeceniu; jednak Prus nie pozosta...

208. Sprzeniewierzenie idei miłości na podstawie wierszy współczesnych
Ci, którzy nie wierzą w przeznaczenie, mają prawo uważać, iż każdy jest kowalem własnego losu. Jednak gdzież znaleźć by można, w świecie, którego pods...

209. Bóg i człowiek w utworach Kochanowskiego
Po okresie ciemnego, mglistego średniowiecza, pełnego zabobonów i całkowitego podporządkowania życia kościołowi i srogiemu Bogu, ludzie pragnęli odmia...

210. Jan Kochanowski - “Niezwykłym i nieleda piórem opatrzony...”. Analiza i interpretacja
Pieśń ta zajmuje się problematyką sztuki, twórczości artystycznej oraz postacią samego artysty, który z uwagi na posiadany talent poetycki jest jednos...

211. Informacje o Leopoldzie Staffie. Postawa
Leopold Staff urodził się we Lwowie w 1878 roku. Pochodził z rodziny mieszczańskiej, jego ojciec był piekarzem. Studia kończył na Uniwersytecie Lwowsk...

212. Dydaktyzm w literaturze nowożytnej
Celem literatury jest dydaktyzm. Literatura staropolska posługiwała się parenezą, tzn. pouczała pokazując wzór do naśladowania.

W Śred...

213. Dydaktyzm w literaturze nowożytnej
Celem literatury jest dydaktyzm. Literatura staropolska posługiwała się parenezą, tzn. pouczała pokazując wzór do naśladowania.

W Śred...

214. Satyry - Ignacegy Krasicki
Satyrę "Świat zepsuty" można uznać za podsumowanie sądów Krasickiego o czasach, w jakich przyszło mu żyć. Nie ma w niej nic zabawnego. Jest pełna gorz...

215. “Zło nie było udziałem tylko jednej strony”- rozwiń powyższą myśl w oparciu o znaną ci literaurą obozową T. Borowskiego i Z. Nałkowskiej
Druga wojna światowa jest bez wątpienia najgorszym wydarzeniem, w którym przyszło brać udział mieszkańcom Europy w kończącym się już dwudziestym wieku...

216. “Przedwiośnie” opowiada o nadziei i rozczarowaniu.
Początkowo Cezarego fascynuje rewolucja, dostrzega wyłącznie jej zalety, nie widząc wad. Uważa, że jest to doskonała droga do wprowadzenia nowego, ide...

217. Paryż - tło zdarzeń w powieści H. Balzaka “Ojciec Goriot”
Akcję powieści Balzac umieścił w Paryżu, mieście wielkich karier i sprzeczności. Można więc mówić, że tworzy ono tło zdarzeń, ale jest zarazem jakby b...

218. “Na czym polega nowatorstwo prozy Tadeusza Borowskiego”
Okres wojny odcisnął swoje piętno między innymi na twórczości literackiej. W swoich opowiadaniach i reportażach twórcy tacy jak Nałkowska, Borowski, M...

219. Kiedy żyli ludzie pełniejsi (dla nas dzisiaj) i ciekawsi - w epoce renesansu czy baroku?
„ Panie, to moja praca, a zdarzenie Twoje; Raczyż błogosławieństwo...”

Słyszę ciche, nieporadnie wymawiane przez moją sios...

220. Tuwim jako przedstawiciel Skamandrytów
Początkowo najpełniej wypełniał wszystkie niepisane zasady twórczości Skamandra: optymizm i obrazy codziennego życia ("Do krytyków"), nawet stworzył n...

221. “Przedwiośnie” jako powieść marzeń i goryczy Stefana Żeromskiego
Marzenia i rozgoryczenie Żeromskiego dotyczą sytuacji poltycznej i ekonomicznej Polski. Po I wojnie światowej Polska zyskała niepodległość po 123 lata...

222. Drogi naprawy kraju w “Przedwiośniu”
Nowa rzeczywistość niepodległego państwa rozczarowała wielu, m.in Żeromskiego. Dlatego w "Przedwiośniu" zawarł on trzy koncepcje naprawy kraju. Oto ow...

223. Publicystyka i literatura polityczna okresu oświecenia
Udział literatury w przygotowaniu reform politycznych z Polsce w wieku XVIII został rozpoczęty z końcu panowania Sasów, a nasilił się w czasie Sejmu C...

224. Groza świata, zagrożenie dla człowieka w literaturze XX-lecia
W niektórych utworach XX-lecia pojawia się opis przewidywanych sytuacji, które w przyszłości mogą stanowić zagrożenie dla jednostki, społeczeństwa lub...

225. “Granica” jako nowy typ powieści
Ogólnie rzecz biorąc, "Granica" jest powieścią tradycyjną, opartą na schematach znanych ze starszych powieści; stosuje jednak szereg zabiegów, mającyc...

226. Jakiej wiedzy o człowieku, jego marzeniach, rozterkach, tryumfach i porażkach dostarczyła ci literatura?
Omów zagadnienia na podstawie kilku epok literackich.

Od wieków ludzie zastanawiają się nad sensem swojego istnienia. Jaki cel powinni ...

227. Kreacje bohaterów chłopskich w literaturze różnych epok
Chłopi to w Polsce wyjątkowy stan. Współczesnym rodakom utrwalił się obraz chłopów, którzy popierając Leppera blokują drogi, domagając się zaprzestani...

228. Romek i Julka - dialog między Romeo i Julią w dzisiejszych czasach
Romek i Julka znają się ze szkoły i są dobrymi przyjaciółmi. W tej chwili rozmawiają przez telefony komórkowe.

Romek: Cześć Julka, co ...

229. “Jam jest dwór polski” - Korczyn i Soplicowo
"Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza i "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej to utwory powstałe w dwóch różnych epokach literackich: romantyzmie i pozytywizmie. ...

230. Pogląd pisarzy na rewolucję społeczną w
Rewolucja zawsze budziła grozę, ale zarazem fascynowała. Może właśnie dlatego inspirowała tak wielu artystów pisarzy i filozofów. Z pasją malował ją E...

231. Wady i zalety społeczności wiejskiej w \
Każda społeczność ma swoje wady i zalety: wiejska, miejska, mała czy duża. Charakter każdej społeczności zależy przede wszystkim od tempa życia jej po...

232. Literatura pozwala możliwie najdokładniej poznać ten świat, zrozumieć i wyrazić...
Oprócz prądów w literaturze trzymających się hasła "sztuka dla sztuki" istniały zawsze gatunki spełniające bardziej utylitarne funkcje. Sztuka nie moż...

233. “Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek” C. K. Norwid
Ustosunkuj się do słów poety opierając się na przykładach literackich różnych epok.

Na przestrzeni dziejów widzimy, że Polacy chociaż n...

234. Interpretacja wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego “Historia”
Jak wskazuje tytuł, przedmiotem rozważań w tym wierszu jest historia - prawa rządzące dziejami ludzkości. Wydarzenia wojenne każą poecie zastanowić si...

235. Próba interpretacji wiersza Marii Jasnorzewskiej- Pawlikowskiej pt “Laura i Filon”
„Laura i Filon”... na pierwszy rzut oka, tytuł kojarzy mi się z bajką, ale czy utwór ten rzeczywiście jest bajką? Trudno jest to rozstrzyg...

236. Prądy i kierunki artystyczne w literaturze i sztuce XX-lecia międzywojennego w Europie i w Polsce.
I Wojna Światowa zmieniła ukształtowanie i pozycję państw europejskich. Duże znaczenie miała także rewolucja październikowa w Rosji. Wzbudziła ona nad...

237. Pisarz stwarza wizję życia, czytelnik mo
I Wstęp

Czytając książkę wkraczamy w świat stworzony przez autora. Często wyimaginowany – idealny obraz, w którym utożsamiamy si...

238. “Lalka”
"Lalka" jest to powieść dojrzałego realizmu - ze względu na skomplikowany obraz przedstawionego świata i jego wieloznaczną koncepcję, kształtuje odmie...

239. Maciej Boryna
    Maciej Boryna to główny bohater powieści Władysława Reymonta \"Chłopi\". Poznajemy go jako 58 - letniego wdowca z czwórką dzieci. Maciej jest najw...

240. Nurt dworski poezji barokowej (Jan Andrzej Morsztyn)
Dla poezji barokowej charakterystyczne są dwa wzory kultury: tzw. ziemiański (reprezentowany przez W. Potockiego, J. Ch. Paska), i tzw. dworski (J. A....

241. Interpretacja wiersza Jerzego Harasymowicza “Jak lodu szybka”
"Jak lodu szybka

Na Twym sercu
ta miłość leży czysta
jak lodu szybka

I widać przez nią każde
s...

242. “Służy do grania, nie do zabijania” Czy plakat Andrzeja Pągowskiego może powstrzymać rosnącą falę agresji wśród młodzieży?
"Służy do grania ... nie do zabijania". Tak właśnie brzmi kontrowersyjne hasło propagandowe na plakacie Andrzeja Pągowskiego.

Na pierw...

243. Jan Kasprowicz - życie i twórczość
Życiorys:

Jan Kasprowicz urodził się 12 grudnia 1860 roku w Szymborzu pod Inowrocławiem, zmarł 1 sierpnia 1926 roku w Poroninie...

244. Futuryzm jako awangarda poetycka (inspiracje zagraniczne, oddzwięk na terenie Polski)
Futuryzm stworzony został we Włoszech przez Marinettiego w 1909; ma być pochwałą energii, działania, życia, czyli aktywizm i witalizm, odrzucenia prze...

245. Barok - konspekt
30. Los człowieka w twórczości Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego i Daniela Naborowskiego
Mikołaj Sęp-Szarzyński żył w tym samym czasie co Jan Kochan...

246. O Ikarze - Różewicz, Brylli, Iwaszkiewicz
Tadeusz Różewicz rozwija temat obrazu ,, Upadek Ikara '' Piotra Bruegla w wierszu ,, Prawa i obowiązki '' i stwierdza, że obojętna postawa ludzi z obr...

247. Funkcja motywu biblijnego w “Mistrzu i Małgorzacie” Bułhakowa
Motywy zaczerpnięte z Biblii nadały utworowi szersze znaczenie, bardziej uniwersalne (historia Jeszuy i Piłata)

Prezentowana jest walk...

248. “Proces” - o czym to książka.
"Proces" można próbować interpretować na różne sposoby. Po pierwsze bezpośrednio, jako opowieść o zmaganiach człowieka z procesem sądowym; chociaż jed...

249. Jakie skojarzenia ze współczesną obyczajowością wywołuje satyra “Żona modna” Ignacego Krasickiego?
Satyra "Żona modna" ukazuje w różnych sytuacjach modną szlachciankę, tworząc świetny portret damy rozmiłowanej w zbytkach, kapryśnej, często bezmyślni...

250. “Jesteśmy poetami dnia dzisiejszego...”. Skamandryckie obrazy poetyckie jako nowa formuła sztuki słowa
Poetycka grupa Skamander wywodzi się z grypy pikadorczyków - organizatorzy słynnych imprez "Pod Pikadorem", które były satyrą antymieszczańską, głosił...

251. Jan Paweł II
Temat: Pontyfikat Jana Pawła II – scharakteryzuj 20 lat papieskiego posługiwania.

18 V 1920 - urodził się Karol Wojtyła w Wadowi...

252. Rozprawa Stanisława Wyspiańskiego z naro
Wyspiański poddaje w swoim dramacie ocenie obie warstwy społeczne: chłopów i inteligencję, po pierwsze wydobywając z ich dusz to, co prawdziwe, po dru...

253. Satyry Krasickiego jako krytyka wad ludzkich
Krasicki mówi, że "satyra prawdę mówi, względów się wyrzeka, wielbi urząd, czci króla, lecz sądzi człowieka". W satyrze pt. "Do króla" Krasicki posłuż...

254. “Granica” Zofia Nałkowska
Zenon Ziembiewicz, syn Waleriana, zubożałego szlachcica, rządcy majątku hrabiów Tczewskich w Boleborzy, uczy się w gimnazjum w pobliskim mieście i koc...

255. Nowy program poezji XX-lecia (prezentacja kierunków oraz haseł polskich i zagranicznych).
Skamandryci prezentują nam swoją bezprogramowość, ale mimo to kierują się oni szeregiem zasad: aprobatą przeszłości, skierowanie uwagi jednak na teraź...

256. “Mistrz i Małgorzata” Michała Bułhakowa jako literacki obraz radzieckiej rzeczywistości lat 30-tych, czyli o dobrym Szatanie i złym systemie.
Jeden z najwybitniejszych pisarzy rosyjskich, Michał Bułhakow, funkcjonował na marginesie środowiska literackiego. Usunięcie go z życia artystycznego ...

257. Rola “Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego w dwudziestoleciu międzywojennym.
"Przedwiośnie" jest powieścią powstałą w 1924 roku jako wyraz rozczarowania pisarza rozwojem sytuacji w Polsce po odzyskaniu niepodległości. Autor chc...

258. Rola “Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego w dwudziestoleciu międzywojennym.
"Przedwiośnie" jest powieścią powstałą w 1924 roku jako wyraz rozczarowania pisarza rozwojem sytuacji w Polsce po odzyskaniu niepodległości. Autor chc...

259. Przedstaw biografię wybranego przez siebie pisarza i zastanów się jaką rolę pełnią w kulturze biografie wybitnych postaci
Przedstaw biografię wybranego przez siebie pisarza i zastanów się jaką rolę pełnią w kulturze biografie wybitnych postaci

Biografią, we...

260. Moralistyka, ironia i sceptycyzm w twórczości Ignacego Krasickiego
- Bajki, dzięki zawartemu morałowi lub puencie pozwalały na przekazanie wielu treści czytelnikowi, np.:

"Szczur i kot" - piętnuje pych...

261. “Apollo i Marsjasz” Zbigniewa Herberta głosem w dyskusji na temat zródeł piękna w sztuce
Nawet próba konkretnego zdefiniowania pojęcia piękna byłaby nienaturalna i niegustowna. Bowiem czy tworzywem tak niezmiernie niedoskonałym – lud...

262. Rozwiń myśl: „Bo też czasy były ja
Rozwiń myśl: „Bo też czasy były jakby urodzone dla poezji i sztuki, dla sztuki czystej, refleksyjnej i filozoficznej”

Wraz ...

263. Epos antyczny a epos romantyczny
Epos (z greckiego znaczy "słowo") = epopeja. Cechy eposu starożytnego:

1. Jest to rozbudowany utwór wierszowany, przedstawiający dziej...

264. Degradujący wpływ wojny i obozów, pojęcie “człowieka zlagrowanego” w świetle utworów Tadeusza Borowskiego i Gustawa Herlinga-Grudzinskiego
Obaj pisarze, zarówno Gustaw Herling-Grudziński, który przeżył łagier sowiecki w Jercewie, jak i Tadeusz Borowski, który przeżył szereg lagrów niemiec...

265. Od Kreona do Edka... Literackie portrety dyktatorów jako ostrzeżenie dla ludzkości
A. "Antygona" Sofokles

Dyktatorem jest tu władca Teb, Kreon. Jest bezwzględny, chciwy, żądny władzy. Nie zna litości i żąda bezwzględn...

266. Literatura XX-lecia wobec problemów ówczesnej rzeczywistości.
W XX-leciu w wielu utworach pojawia się tematyka poruszająca problemy świata tego okresu; oczywiście polska literatura zajmuje się głównie problemami ...

267. Ewolucja postaw twórczych w okresie Młod
Do podstawowych kierunków literackich i artystycznych okresu Młodej Polski należą przede wszystkim symbolizm – którego zwolennicy, posługując si...

268. “Lalka” Bolesława Prusa-powieść o “straconych złudzeniach”
Lalka" Bolesława Prusa, drukowana w "Kurierze Codziennym" w latach 1887-1889, wydana osobno w Warszawie w 1890 roku, była wyrazem rozczarowania brakie...

269. Czym jest dla mnie kino?
Trudno określić co to jest dokładnie kino. Kino jest to z jednej strony dziedzina sztuki, coś w rodzaju hobby dla wielu ludzi którzy interesują zdarze...

270. Różnorodność tendencji w poezji
Inspiracją dla poezji młodopolskiej stały się wiersze Charles'a Baudelaire'a, Paula Verla-ine'a i Jeana-Arthura Rimbauda.

Baudelaire w...

271. Wykorzystując literaturę i publicystykę oświecenia udowodnij że głównym jej celem było dobro państwa
Wykorzystując literaturę i publicystykę oświecenia udowodnij że głównym jej celem było dobro państwa.
W Polsce początek epoki oświecenia przyp...

272. Przykłady polifoniczności konstrukcji świata przedstawionego wybranych powieści. Jaką funkcję ona pełni w danym utworze?
Bolesław Prus "Lalka":

Dwóch głównych narratorów. Ogólnie głównym bohaterem i sprawozdawcą jest Wokulski, ale w powieści pojawia się s...

273. Gdzie szukać prawdy o człowieku? Czy i w jakim stopniu znajdujesz odpowiedz na to pytanie w “Granicy”.
Powieść Zofii Nałkowskiej "Granica" można traktować jako filozoficzne studium kariery człowieka. Świadczy o tym przekrojowy obraz życia Zenona Ziembie...

274. Poszukiwanie właściwej postawy wobec życ
„Młodą Polską” nazywamy epoką literacką trwającą od ostatniego dziesięciolecia XIX wieku, do końca I wojny światowej. Za początek Młodej P...

275. Cechy dramatu awangardowego na przykładzie “Szewców”
W XX-leciu oryginalnością odznacza się rozwój dramatu jako gatunku literackiego, między innymi nurtu groteski i drwiny, zaliczającego się do ówczesneg...

276. “Istota totalitaryzmu w świetle poznanych utworów”
Totalitaryzm to wg słownika języka polskiego ustrój w którym wszystko znajduje się pod kontrolą władzy, jest ona wszechmogąca i nieograniczona. Wszelk...

277. Przedstaw cechy dramatu awangardowego na przykładzie “Szewców”
W XX-leciu oryginalnością odznacza się rozwój dramatu jako gatunku literackiego, między innymi nurtu groteski i drwiny, zaliczającego się do ówczesneg...

278. Bliżej szabli i kielicha, dalej od rozwagi (Potop)
Potop”, druga część trylogii Henryka Sienkiewicza, jest powieścią historyczną, a więc większość zdarzeń opisanych w utworze jest oparta na wydar...

279. Tedeusz Rożewicz - Warkoczyk i inne
Tadeusz Różewicz- Warkoczyk...
Tadeusz Różewicz, to współczesny polski poeta bardzo szeroko znany i tłumaczony niemal na całym świecie, już za...

280. “Ferdydurke” - opracowanie
Geneza i tytuł
- Powieść wydana w Warszawie w 37 roku. Maiła być krótką odpowiedzią na nieprzychyle opinie krytyków, ale rozrosła się do wielk...

281. Charakterystyka Podkomorzego i Starosty Gadulskiego
Świadomość bohaterów. Podkomorzy: światły, wykształcony, patriota, zwolennik reform, rozumie sytuację kraju, zagrożonego upadkiem, krytyczny wobec prz...

282. Przykłady polifoniczności konstrukcji świata przedstawionego wybranych powieści. Jaką funkcję ona pełni w danym utworze?
Przykłady polifoniczności konstrukcji świata przedstawionego wybranych powieści. Jaką funkcję ona pełni w danym utworze?

Bolesław Prus ...

283. Fraszki Jana Kochanowskiego odbiciem życia poety i czasów, w których żyl
Mało sensacyjny życiorys Jana Kochanowskiego jest pełen zagadek, których nikt nie jest w stanie rozwikłać. Jedynymi dokumentami są utwory poety. Trudn...

284. “Mistrz i Małgorzata” Michała Bułhakowa jako filozoficzna powieść o moralności.
Powieść Michała Bułhakowa jest specyficzna dla pisarzy radzieckich, bo przeciwstawia się systemowi totalitarnemu i powszechnemu zepsuciu społeczeństwa...

285. Jarosława Iwaszkiewicza “Ikar”
Inspiracją do napisania krótkiego opowiadania „Ikar” przez Jarosława Iwaszkiewicza, był obraz Bruegla, pod tym samym tytułem, oraz wydarze...

286. Obecność totalitaryzmu w powieści “Mistrz i Małgorzata” Michała Bułhakowa.
Michaił Afanasjewicz Bułhakow żył w latach 1891-1940 w Związku Radzieckim. Był to bardzo ciężki okres dla Rosjan. Rządy obejmował Lenin a od 1924 Stal...

287. “Wolność fascynuje i napawa lękiem, dlatego zmusza, by nasza postawa wobec niej była nieokreślona”
Twoje refleksje o istocie wolności człowieka na podstawie wybranych utworów literackich.

Wszyscy pragniemy być panami i kowalami swoje...

288. Awangarda Krakowska (program, twórcy, przykłady)
Grupa skupiona wokół Tadeusza Peipera i pisma "Zwrotnica"; należeli do niej Julian Przyboś, Jan Parandowski, Adam Ważyk;

Głosili związ...

289. “Szewcy” jako dramat o rewolucji.
Są tu trzy kolejne rewolucje pokazane:

Wszystko zaczyna się od tradycyjnego ustroju kapitalistycznego umieszczonego w realiach międzyw...

290. Bunt marzenie i ...
Bunt, marzenie i ...?

...euforia, radość z życia. Są to cechy charakteryzujące przede wszystkim ludzi młodych, osób wkraczających dopi...

291. Obraz społeczeństwa polskiego w \"Weselu
Dramat Stanisława Wyspiańskiego zatytułowany "Wesele"jest jedną z bardziej znaczących wypowiedzi na temet społeczeństwa polskiego. Spotkanie z okazji ...

292. Biografia Adama Mickiewicza (1798-1855)
Urodził się 24.XII.1798r. w Zaosiu koło nowogródka w zubożałej rodzinie szlacheckiej. Wykształcenie wyższe zdobył na Uniwersytecie Wileńskim ,gdzie dz...

293. Jacy jesteśmy naprawdę? Opinie młodego Polaka o naszych narodowych wizerunkach utrwalonych w literaturze
1 WSTĘP: A. Inspirujące cytaty. "Prawdy tego narodu odkrywają poeci, a nie politycy. Nie rozumie Polski ten, kto nie wsłuchuje się w głos polskiej lit...

294. Koncepcja Psychodynamiczna Człowieka czyli człowiek niedoskonały
Zarys Portretu, psychodynamicznego powstał w klinikach psychiatrycznych lub w klinikach neurologicznych oraz w zacisznych gabinetach psychoterapeutycz...

295. “Powrót posła” jako komedia polityczna
„Powrót posła” Niemcewicza powstał w czasie obrad sejmu czteroletniego, a wystawiony został w przerwie między obradami. Niemcewicz wiązał ...

296. Związek literatury oświecenia z działalnością Sejmu Czteroletniego
W okresie Sejmu Czteroletniego intensywnie rozwijała się literatura publicystyczna w związku z mającą być uchwaloną Konstytucją RP, która ma uratować ...

297. Obraz Boga w literaturze baroku i romantyzmu
Wizerunek najwyższego w obu tych epokach jest zupełnie odmienny. Moim zdaniem taki stan rzeczy wynika głównie z różnic panującej wtedy sytuacji polity...

298. Obywatelska troska o losy ojczyzny w publicystyce polskiego oświecenia
Główną ideą oświecenia był krytycyzm wobec instytucji politycznych i społecznych, Kościoła i dotychczasowego systemu nauczania. Postawę tę wspierały p...

299. Oświecenie - ściąga
1. Oświecenie w Europie.

Nowe myśli zapoczątkowali Francuzi, Anglicy, Holendrzy. Rozwój przypada na XVIII w. Jednym z pierwszych uczon...

300. Dydaktyczny charakter bajek Krasickiego
Bajki Krasickiego są dla niego tym, czym dla Kochanowskiego fraszki. Mają one charakter dydaktyczny. Krasicki wyśmiewa ludzkie wady: głupotę i pychę. ...

301. “Dom zawsze ustępować powinien krajowi.”
"Dom zawsze ustępować powinien krajowi." - w tym cytacie Julian Ursyn Niemcewicz zawarł przesłanie do narodu polskiego abyśmy zaczęli troszczyć się o ...

302. Kto mi dał skrzydła?
Akcja książki rozpoczyna się w 1540 roku, kiedy mały Janek Kochanowski ma zaledwie 10 lat. Chłopiec wraz z rodziną mieszka w sycyńskim dworze. Uczy si...

303. Juliusz Słowacki
  Juliusz Słowacki - urodził się 4 września 1809 roku w Krzemieńcu; ojcem jego był profesor Liceum Krzemieńickiego a później prof. Uniwersytetu Wileńs...

304. Rozwój teatru w dobie oświecenia. Jego najwybitniejsi przedstawiciele i ich troska o losy kraju
Do czasów panowania Stanisława Augusta istniały w Polscy teatry szkolne, magnackie oraz prywatne sceny królewskie. Sceny szkolne podporządkowane progr...

305. Sylwetka tytułowego bohatera powieści Jo
Charakterystyka tytułowego bohatera oraz przedstawienie jego losów i tajników psychiki zostały rozdzielone w powieści na dwa głosy. Jeden z nich należ...

306. Podstawowe hasła epoki i ich odbicie w literaturze
Powstanie styczniowe zakończyło okres wielkich zrywów narodowowyzwoleńczych. Naród polski, wykrwawiony i zniechęcony kolejnymi klęskami zbrojnych wyst...

307. Kordian
Kiedy w 1830 r. wybuchło powstanie listopadowe dwudziestojednoletni Juliusz Słowacki był jedynym spośród wielkich polskich romantyków obecnym w tych d...

308. Życie umysłowe i kulturalne w Polsce epoki oświecenia - szkolnictwo, teatr, mecenat króla, czasopiśmiennictwo
MECENAT - Stanisław August jako polityk nie odniósł większych sukcesów, ale jako mecenas kultury przyczynił się do jej znakomitego rozwoju. Skupił wok...

309. Stanisław Wyspiański “Wesele”
Urodzony 15 I 1869 r. w Krakowie, zmarły niespełna 37 lat później, wszechstronnie utalentowany dramatopisarz, poeta, malarz, reformator teatru, był w ...

310. Geneza i treść mitu sarnackiego
Sarmatyzm to pojęcie złożone. Obejmuje ono obyczajowość oraz kulturę duchową i umysłową Rzeczpospolitej szlacheckiej od schyłku wieku XVI aż po czasy ...

311. Charakterystyka Młodej Polski
Epoka ta rozpoczyna się około roku 1890. Ogólnie uznaje się za jej początek rok 1891 a dokładnie debiut trzech młodych poetów, między innymi Kazimierz...

312. Wzorce moralne człowieka w literaturze różnych epok
Wzorce moralne to wzorce oparte na zasadach postępowania uznawanych za właściwe w określonych środowiskach i epokach historycznych. Literatura stała s...

313. Twórczość okresu Sejmu Wielkiego
PUBLICYSTYKA PATRIOTYCZNA
DZIAŁALNOŚĆ I PROGRAM SPOŁECZNO-POLITYCZNY STANISŁAW STASZICA
Stanisław Staszic swoje poglądy i program społe...

314. Satyra doby oświecenia w walce z ciemnotą i zacofaniem społecznym
Satyra to utwór literacki, posługujący się dowcipem, ironią, kpiną lub szyderstwem, by wyrazić krytyczny stosunek do przedstawionych zjawisk, ośmieszy...

315. Etapy życia i twórczości Adama Mickiewicza
I Etap - dzieciństwo i lata szkolne.

Urodził się w Zaosiu koło Nowogródka w 1798 r. Pochodził z drobnej szlachty, ojciec Mikołaj...

316. Sarmaci w literaturze polskiej
Polską szlachtę wieku XVII i XVIII cechowało poczucie narodowej potęgi, świadomość tradycji i przekonanie o pochodzeniu Polaków od starożytnych Sarmat...

317. Solidarność wspólnoty wiejskiej - zalety
Solidarność wspólnoty wiejskiej - zalety i wady tego zjawiska. (Zagadnienie omów na podstawie ,,Chłopów' Władysława Reymonta).

Na przeł...

318. Ars moriendi – motyw śmierci w lit
Motyw śmierci narodził się razem z literaturą i jest jednym z głównych wątków do dnia dzisiejszego. Zrodził się w starożytności, rozwój przeżył w śred...

319. Oświeceniowa publicystyka polityczna w Polsce
Pochodził z rodziny mieszczańskiej (syn burmistrza). Został księdzem, gdyż była to jedna z niewielu dróg dla mieszczanina, która dawała szanse zdobyci...

320. Temat powstań narodowych w utworach romantyków i pozytywistów
OBRAZ POWSTANIA STYCZNIOWEGO W „LALCE”.
Powieść jest praktycznie napisana od razu po powstaniu styczniowym. Jednak bohaterów nie o...

321. Poezja w okresie pozytywizmu
W okresie pozytywizmu poezja ustąpić musiała prozie, stąd okres ten nazywa się "czasami niepoetyckimi". Jest to tym bardziej widoczne, iż okres poprze...

322. Science-fiction
Science-fiction : Proza fantastyczno naukowa, w której świat przedstawiony umieszczony jest w przyszłości w stosunku do czasu napisania i oparty na wi...

323. “Potop” stosunek do przeszłości, kreacja głównego bohatera, tendencyjność i mit kompensacyjny
Henryk Sienkiewicz widział w tradycji historycznej więzi łączące Polaków, wzory postępowania, ideał rycerskiego patriotyzmu i narodowego solidaryzmu j...

324. Charakterystyka środowisk w “Przedwiośniu”
W „Przedwiośniu” Żeromski chcąc przedstawić po kolei wszystkie warstwy społeczne i scharakteryzować poszczególne grupy ludzi, bardzo spryt...

325. Interpretacja wiersza \\
interpretacja wiersza "Rola przyrody w naszym zyciu "

Zenon Przesmycki
Wieczór

Próżny zachód , cicho w borze
326. Sentymentalizm w literaturze oświecenia
Sentymentalizm jako kierunek literacki zaczął się rozwijać w latach 60 XVIII w.. Prekursorami byli Jan Jakub Rousseau oraz Wolfgang Goethe. Twórców se...

327. Wiek XVIII w Polsce
SYTUACJA SPOŁECZNO-POLITYCZNA
W Polsce w odróżnieniu od Francji dominowała szlachta, a nie mieszczaństwo. Następował upadek miast. Był zły sta...

328. Motyw miłości w literaturze
Miłość – głębokie przywiązanie do kogoś lub czegoś; namiętne uczucie sympatii do osoby płci odmiennej, połączone z pożądaniem jej.


329. Czy literatura może być sumieniem ludzkości?
Wypada na wstępie zastanowić się nad samym znaczeniem słowa sumienie. Otóż pod pojęciem tym kryje się zdolność rozróżniania dobra i zła, oraz dokonywa...

330. Uczuciowość sentymentalna Karpińskiego
Franciszek Karpiński to główny przedstawiciel sentymentalizmu polskiego, nazywany był poetą serca. W swoim dorobku poetyckim ma sielanki w stylu rokok...

331. Pisarze drugiej połowy XIX w. próbują realizować zasadę typowości \"wcielając to co ogólne w to co jednostkowe
Henryk Markiewicz dowodzi, że pisarze II połowy XIV w. próbują realizować zasadę typowości "wcielając to co ogólne, w to, co jednostkowe". Na wybranyc...

332. Józef Czechowicz sformułował myśl, że &#
Józef Czechowicz sformułował myśl, że “dzieło sztuki to mikrokosmos odbijający epokę”. Rozważ tę opinię odwołującą się do wybranych przez ...

333. Krasicki Mistrz Ironii
Ignacy Krasicki to bez wątpienia najwybitniejszy pisarz polskiego oświecenia. Książe biskup warmiński- jest niewątpliwie polskim przykładem umysłu ośw...

334. Henryk Sienkiewicz
  Henryk Sienkiewicz, pseudonim Litwos. Był polskim prozaikiem i jednym z najpopularniejszych pisarzy XX wiek. Został laureatem literackiej Nagrody No...

335. Prezentacja postaci literackich w “Powrocie posła”
PODKOMORZY – został przedstawiony jako godny naśladowania wzór cnót obywatelskich i rodzinnych. Swoje proreformatorskie poglądy stara się wdraża...

336. Horacjański motyw “non omnis moriar” w wybranych utworach różnych epok.
"Exegi monumentum" oznacza: "stawiam sobie pomnik (trwalszy niż ze spiżu)". Tak zaczyna się słynna oda Horacego, która podejmuje temat nieśmiertelnośc...

337. Jak rozumiesz tytuł powieści Nałkowskiej - “Granica”?
Nałkowska prezentuje nam obraz społeczeństwa polskiego w okresie międzywojennym. Pokazuje pozostałości feudalizmu: głębokie i mające duży wpływ na kar...

338. Nurty w polskiej literaturze barokowej
W dużym uproszczeniu mówi się, że w literaturze polskiego baroku zaistniały dwa nurty. Pierwszy z nich to nurt dworski, drugi - ziemiański.

339. “Psalm” - Wisława Szymborska
Odwołania do tradycji kultury to sposób, w jaki
przemawia także i współczesna poezja. Uzasadnij
słuszność tego stwierdzenia, wyjaśniaj...

340. Ciekawy i intrygujący świat polskich symboli
Zarówno w literaturze, jak i w życiu codziennym spotykamy się często z rozmaitymi symbolami, kojarzącymi nam się z określonymi wartościami, sytuacjami...

341. Kierunki artystyczne w literaturze i szt
Artyści Młodej Polski wprowadzili nowe kierunki artystyczne, a także kontynuowali część starych kierunków.

Jednym ze starych kierunków...

342. Sarmatyzm dawny, czy współczesny?
Sarmatyzm to pogląd o szczególnym pochodzeniu szlachty polskiej. Opierając się na szesnastowiecznych historykach twierdzono, że szlachta polska wywodz...

343. Oświeceniowa publicystyka
W okresie oświecenia nie znano pojęcia publicystyki, znano natomiast samo zjawisko, obecne w różnorodnych formach. Były wśród nich zarówno wielkie tra...

344. Postacie mitologiczne i ich funkcjonowanie w literaturze polskiej
Nie ma chyba takiej epoki, która nie byłaby zafascynowana antykiem. Tematy i motywy mitologiczne inspirują nie tylko poetów i pisarzy, ale również rze...

345. Obraz Sarmaty w sztuce
Sarmatyzm to pogląd o szczególnym pochodzeniu szlachty polskiej. Opierając się na XVI-wiecznych historykach twierdzono, że szlachta polska wywodzi się...

346. Charakterystyka świata pogańskiego w Quo Vadis
Autorem powieści Quo Vadis jest Henryk Sienkiewicz. Urodził się on 5.05.1846r. w Woli Okrzeskiej na Podlasiu. Pisał powieści, nowele, listy.
<...

347. Fircyk w zalotach
Franciszek Ksawery Mikołaj Zabłocki urodził się 2stycznia 1752 roku. Nie udało się dotąd ustalić ani miejsca urodzenia Franciszka, ani nawet dzielnicy...

348. Czy “Tango” Stanisława Mrożka można nazwać współczesnym “Weselem”?
Mrożek i Wyspiański zajmowali się problemami współczesnych im czasów. Pomimo, że są to w zasadzie różne problemy możemy dostrzec pewne cechy wspólne. ...

349. Etos romantyka i etos pozytywisty z perspektywy czytelnika naszego wieku
Patrząc na literaturę, z perspektywy człowieka naszego wieku, możemy z łatwością zauważyć jak olbrzymie zmiany przechodził styl życia społeczności dan...

350. Przedwiośnie Stefana Żeromskiego jako powieść polityczna
Świeżo odzyskana w 1918 r niepodległość postawiła przed literaturą polską nowe zadania. Młodzi poeci krzyczeli: „ Ojczyna moja wolna, wolna... I...

351. Próby przełamania postawy dekadenckiej w
Próby przełamania nastroju smutku i beznadziejności podjął już Kazimierz Przerwa - Tetmajer, którego utwory cechował najgłębszy chyba dekadentyzm. W "...

352. Obraz i ocena środowiska ziemiańskiego w “Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej
Autorka powieści pokazała ówczesne stosunki społeczne. Dokonała oceny środowiska ziemiańskiego, w tym arystokracji i uboższych ziemian. Do grupy aryst...

353. Bajki i satyry - dwa narzedzia poprawy swiata
Bajki i satyry należą do gatunków literatury dydaktycznej. W okresie oświecenia ukształtowały się dwie formy bajek. Bajki epigramatyczne albo ezopowe ...

354. “Jana Kochanowskiego ars vivendi”
Niemożliwym jest znalezienie dwóch identycznych osób. Każdy człowiek jest unikalny i niepowtarzalny. Tak jak każdy z nas ma inny układ linii papilarny...

355. Moje fascynacje literackie. Zaprezentuj dorobek wybranego poety współczesnego i umotywuj swój wybór
Fascynacje to mocne słowo. Kiedy zaś fascynacja ma dotyczyć literatury i postaw czytelniczych, to pytanie o nią wprowadzi wielu ludzi w zakłopotanie? ...

356. Historia Andrzeja Radka na podstawie powieści Stefana Żeromskiego “Syzyfowe prace”
Jędrzej Radek urodził się we wsi Pajęczyn Dolny, w czworakach dworskich u biednego fornala. Rodzina jego żyła w nędzy i niedostatku, chłopiec nieraz s...

357. Zenon Ziembiewicz - moja reakcja na bohatera “Granicy”
Zofia Nałkowska w "Granicy" przedstawiła człowieka jako istotę złożoną i wielopłaszczyznową. Przykładem tego może być osoba głównego bohatera, Zenona ...

358. Dalsze losy Skawińskiego....
Znowu w drodze... Cała przyszłość, jaka wydawała się być przed Skawińskim zniknęła bezpowrotnie... A przecież, tak naprawdę nic się nie wydarzyło, nik...

359. Krzyżacy
Główne wydarzenia

Layout: Keithar


© 2005-2014 Streszczenia.org - Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy i nadsyłanych prac oraz za ew. błędy w nich zawarte. Osoba która przesyła pracę w celu jej publikacji, gwarantuje że jest autorem pracy i ma do niej wszelkie prawa autorskie.

Streszczenia i opracowania lektur szkolnych, młoda polska, angielski, oświecenie, współczesność, XX lecie biografie, romantyzm, pozytywizm, barok, charakterystyki, testy, sciaga, ściąga
GotLink.pl

Jeśli chciałbyś(aś), aby Twój link znalazł się w tym miejscu, zajrzyj do działu Reklama.