Szukaj

Szukaj na stronieReklamaStreszczenia

Angielski
Barok
Epoki i charakterystyki
Młoda Polska
Oświecenie
Pozytywizm
Renesans
Romantyzm
Współczesność
XX lecie

ranking lokat
Oprocentowanie lokat bankowych. Ranking lokat luty 2014.

XLokaty.pl


Wyszukaj pracę w portalu

Chcąc znaleźć pracę dotyczącą np. lektury Kordian, wpisz słowo: kordian zamiast streszczenie kordian
Chcąc znaleźć opracowanie ogniem i mieczem wpisz ogniem i mieczem zamiast np. streszczenie i opracowanie ogniem i mieczem

Dla lepszych efektów wyszukiwania wpisuj tylko słowa kluczowe!


Szukaj pracy:
Szukaj na stronie Ostatnio szukane
Wyniki w streszczeniach

Wyniki w wypracowaniach

1. Opowiedz o miłości w poezji XX-lecia (np. na podstawie Leśmiana).
Ballada "Dziewczyna": opisuje miłość do kogoś idealnego, ale poznanego tylko z pośrednio, kto ostateczne okazuje się złudzeniem; ważne jest tutaj dąże...

2. Z czego śmieje się Kochanowski we fraszkach satyrycznych?
Fraszki to drobne utwory wierszowane, najczęściej o treści żartobliwej. W utworach tych Kochanowski śmieje się ze słabostek ludzkich zręcznie je podkr...

3. Narodziny powieści
XVIII w. to czas bujnego rozwoju powieści. Swoje początki znajduje ona w takich formach wypowiedzi jak pamiętnik, dziennik. Jest podstawowym nowożytny...

4. Wizja pracy - Mesjanizm narodowy w “widzeniu ks. Piotra”
Ksiądz Piotr przedstawiony został jako człowiek odmiennego sposobu myślenia niż Konrad - główny bohater; jest człowiekiem wyciszonym, pokornym wobec B...

5. Charakterystyczne cechy prozy B. Shultza
Poetyckość prozy poetyckiej wymaga od czytelnika skupienia i wielkiego zainteresowanie tego rodzaju twórczością;

(na podstawie "Sklepó...

6. Interpretacja i analiza wiersza Czesława Miłosza “Campo di Fiori”
Czesław Miłosz – poeta prozaik, eseista, tłumacz, laureat literackiej Nagrody Nobla w 1980 roku. W 1933 roku wydał pierwszy tom wierszy „P...

7. Różne formy narracji w literaturze międzywojennej (na wybranych przykładach).
Można zauważyć w prozie XX-lecia wiele rodzajów narracji, zależnych od intencji autora;

Mamy tradycyjnego narratora trzecioosobowego, ...

8. Różne formy narracji w literaturze międzywojennej (na wybranych przykładach).
Można zauważyć w prozie XX-lecia wiele rodzajów narracji, zależnych od intencji autora;

Mamy tradycyjnego narratora trzecioosobowego, ...

9. Humor i refleksje we fraszkach Kochanowskiego. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów
- mając gruntowne wykształcenie humanistyczne, kształcony na najlepszych uniwersytetach: Kraków, Królewiec i Padwa. Nauczył się tez sztuki pisarskiej ...

10. Żeromski i jego bohaterowie wobec rewolucji (na podstawie “Przedwiośnia”).
Żeromski był wielkim i zagorzałym przeciwnikiem rewolucji, co okazuje w swojej twórczości;

Klasycznym przykładem tego jest "Przedwiośn...

11. Inny świat Gustawa Herlinga- Grudzińskiego jako dokumentalna relacja z przeżyć obozowych.
"Inny świat" Gustawa Herlinga- Grudzińskiego powstał na podstawie rzeczywistych przeżyć autora. Książka jest relacją autora z jego pobytu w rosyjskich...

12. Przedstaw na podstawie wybranych utworów cechy fircyka i damy modnej
Krytykę postaw fircyka i damy modnej znajdujemy w wielu utworach oświeceniowych, ale najdobitniej ukazują te postawy Niemcewicz w "Powrocie posła" (fi...

13. Jan Kasprowicz - biografia, życie i two
Biografia Jana Kasprowicza stanowi jeden z najoczywistszych dowodów faktycznego awansu kulturalnego warstwy chłopskiej w okresie Młodej Polski. Aż do ...

14. “Kandyd” Woltera - krytyczny obraz “najlepszego ze światów”
"Kandyd" jest jedną z najgłośniejszych powiastek filozoficznych Woltera, wydaną w 1759 roku. Opowiastka filozoficzna to taka, w której autor ustosunko...

15. Narodziny nowożytnej propagandy politycznej w dobie oświecenia
Wiek XVIII to fatalne stulecie, w którym rodzą się rozmaite instytucje dręczące nas po dziś dzień. Burzliwe przemiany polityczne uwarunkowały powstani...

16. Jakie wartości w życiu cenił Jan Kochanowski najbardziej. Na podstawie Pieśni ( i Fraszek ) wskaż, że był piewcą człowieka, przyrody i ojczyzny
W odrodzeniu dominującą rolę odgrywał humanizm, który głosił wiarę w potęgę ludzkiego rozumu, umiłowanie ojczyzny i podziw nad przyrodą. Dla humanistó...

17. Skąpiec Moliera jako komedia charakterów
Wiele komedii Moliera ma tytuły wskazujące na to, że najważniejszy w nich jest portret jakiegoś człowieka : "Świętoszek", "Chory z urojenia" itp. Pisa...

18. Książka w moim życiu
  Niektóre książki znaczą dla mnie bardzo wiele. Jest tak, dlatego ponieważ zmieniły one moje życie. Wniosły do niego coś niepowtarzalnego, godnego um...

19. Określ cechy gatunku poematu heroikomicznego na podstawie “Monachomachii”
Poemat heroikomiczny jest parodią poematu heroicznego; jest oparty na wzorcu we wszystkich swoich aspektach poza jednym - tematyką (tu: walka w ręcz m...

20. “Byłeś jak wielkie, stare drzewo...” K. K. Baczyńskiego - analiza
Krzysztof Kamil Baczyński napisał wiersz „Byłeś jak wielkie, stare drzewo...” w kwietniu 1943 roku, w miesiącu, w którym wybuchło powstani...

21. Czy Jana Kochanowskiego możemy nazwać typowym przedstawicielem epoki odrodzenia?
Renesans to okres w dziejach literatury i sztuki, przypadający na połowę XIV w. i trwający do końca XVI w. W Polsce rozpoczął się od drugiej połowy XV...

22. Wacław Potocki - przedstawiciel baroku sarmackiego, jego rozważania o Polsce i Polakach
Wacław Potocki należał do nurtu ziemiańskiego, zwanego sarmackim albo swojskim. Literatura ta opanowała polskie szlacheckie dworki i charakteryzowała ...

23. Rola motywu karuzeli w różnych utworach literackich
1. Czesław Miłosz "Campo di Fiori"

Obraz Warszawy w czasie powstania w getcie. Na tle płonących domów i ludzkiej tragedii autor przeds...

24. Barokowy apel o odrodzenie moralne polskiej szlachty w poezji Wacława Potockiego
Wiele utworów Wacława Potockiego stanowi jakby ówczesny rachunek obywatelskiego sumienia narodu. Tworzą one swoistą panoramę staropolskiego życia szla...

25. Nowelistyka pozytywistyczna
Druga połowa lat 70 - tych XIX wieku to czas noweli. Nowela stała się przejściową formą wypowiedzi pomiędzy literaturą tendencyją a dojrzałą powieścią...

26. Katastrofizm w liryce lat 30-tych
Pojawia się w wielu miejscach w literaturze XX-lecia; m.in.

"Przedwiośnie" pokazuje nam katastroficzny obraz rewolucji i wojny jako bę...

27. Rola satyry i komedii w walce o postęp w dobie polskiego oświecenia
Satyra miała jasno i dobitnie krytykować pewne postawy i zachowania oraz schematy poprzez wyśmianie i wyolbrzymienie; w ten sposób istniała możliwość ...

28. Cezary Baryka
W 1924 roku pisze Stanisław Żeromski "Przedwiośnie". Powieść składa się z trzech części: "Szklane domy", "Nawłoć" i "Wiatr od wschodu". Bohater powieś...

29. Dydaktyczny charakter literatury oświecenia. Jakie były przyczyny taki
Dydaktyzm jest jedną z najważniejszych zadań literatury oświeceniowej i najwięcej na to zużyto papieru; przyczyny tego stanu były proste:


30. Sarmata o sobie, inni o sarmacie. Omów na podstawie przykładów literackich XVII i VIII wieku. Blaski i cienie sarmatyzmu
Sarmatyzm jest pojęciem złożonym. Określa ono obyczajowość oraz kulturę duchową i umysłową Rzeczypospolitej szlacheckiej od schyłku wieku XVI, aż po c...

31. Opis reprodukcji szkicem obrazu Jana Matejki “Jan Kochanowski nad zwłokami Urszulki”
Obraz Jana Matejki ,,Kochanowski nad zwłokami Urszulki” ukazuje Jana Kochanowskiego pochylonego nad zwłokami Urszulki.

Urszula l...

32. Bogactwo postaci w komedii Moliera
Molier w swoich utworach przedstawił obraz XVII-wiecznej Francji, obraz uderzający plastycznością i życiem. Do postaci najmniej spotykanych w teatrze ...

33. “Przypadki Mikołaja Doświadczyńskiego” - pierwsza polska powieść nowożytna
Mianem pierwszej polskiej powieści nowożytnej określa się "Przypadki Mikołaja Doświadczyńskiego", której autorem był Ignacy Krasicki. Można powiedzieć...

34. Ambicje, pieniądze, uczucia. Obraz społeczeństwa francuskiego w powieści Balazaka “Ojciec Goriot”
Zarówno streszczenie powieści, jak i ogląd postaci ujawniają najważniejsze fascynacje epoki Balzaka: ambicje i pieniądze. Chęć posiadania, wyrwania si...

35. Konflikt pokoleń w utworach literackich różnych epok
Konflikt pokoleń towarzyszy literaturze od zarania dziejów. W Biblii Absolom buntuje się przeciwko swojemu ojcu – Dawidowi, któremu zarzuca nies...

36. Twórczość Stefana Żeromskiego
Twórczość Stefana Żeromskiego, powstająca w głównej mierze w czasach Młodej Polski, niewiele miała wspólnego z modernistyczną koncepcją sztuki. Żeroms...

37. Żeromski wobec pozytywizmu i romantyzmu
Twórczość Stefana Żeromskiego, powstająca w głównej mierze w czasach Młodej Polski, niewiele miała wspólnego z modernistyczną koncepcją sztuki. Żeroms...

38. Skąpiec
Wiele komedii Moliera ma tytuły wskazujące na to, że najważniejszy w nich jest portret jakiegoś człowieka : "Świętoszek", "Chory z urojenia" itp.. P...

39. Wacław Potocki jako główny przedstawiciel literatury dworskiej
TEMATYKA I KOMIZM DROBNYCH UTWORÓW POTOCKIEGO

"Ogród fraszek"

Jest to zbiór 1800 utworów rozmaitej wielkości i różnoro...

40. Leopold Staff jako poeta nie tylko jednego pokolenia.
Był poetą trzech pokoleń: Młodej Polski, XX-lecia oraz Wojny i niedługi czas po niej

Nigdy nie przejmował wszystkiego z danej epoki: z...

41. Przedstaw znane typy powieści historycznej
W pozytywizmie następuje rozkwit wszelakiej literatury nadającej się do przekazywania pewnych wartości edukacyjnych; jednym z ważnych gatunków jest pr...

42. Poezja futurystów
Franciszek Młodożeniec

" XX wiek" jest jednym z wierszy eksperymentalnych, stworzonych przez futurystów. Poeta używa wielu neologizmów...

43. Czy Doktor Tomasz Judym jest postacią tr
Postać tragiczna to bojownik społeczny, rycerz walczący o prawa człowieka. Zmienia się w zależności od potrzeb chwili, w bardzo różny sposób potrafi r...

44. “Ferdydurke” jako powieść awangardowa
Kompozycja nawiązuje do nowoczesnych kanonów XX-lecia;

Zrywa z kanonem powieści realistycznej i większością zasad w niej panujących: t...

45. Bolesław Prus “Lalka”
W kanonie lektur klasy trzeciej widnieje lektura Bolesława Prusa ,,Lalka .Pośród galerii postaci pojawiających się na łamach tej lektury na uwagę zasł...

46. Bóg w twórczości Kochanowskiego
Kochanowski bezsprzecznie był katolikiem, chociaż sympatyzował z protestantami Nie ma w jego twórczości śladów kultów wyznaniowych chrześcijaństwa, ty...

47. Bohaterowie walk o wyzwolenie Polski w latach 1939-1945
Bohater to słowo wieloznaczne. Mówiąc bohater możemy mieć na myśli postać książkową, albo osobę, która zasłużyła się czymś w życiu realnym. Okres II w...

48. Sarmatyzm
Sarmatyzm stanowi podstawę polskiej obyczajowości, religijności, polityki. Zaczyna się w XV wieku. Szlachta polska w dobie swej świetności poszukiwała...

49. Dulska - recenzja przedstawienia
Recenzja musicalu
pt. "Dulska"

Dnia dwudziestego szóstego marca tego roku w Grudziądzkim Centrum Kultury " TEATR " odbyło się ...

50. Walka dwóch uczuć: miłości i obowiązku (honoru) na podstawie “Cyda”
Bohaterowie:

Roderyk ; Diego - ojciec Roderyka ; Gomes - ojciec Chimery; Chimera - kochanka Roderyka ; Sankty - kochający Chimerę; Kró...

51. Jak z sytuacji próby wychodzą bohaterowi
Próba – to słowo kojarzy nam się raczej z teatrem niż z życiem codziennym, a jednak każdy z nas, prędzej czy później, będzie musiał taką próbę p...

52. Pamiętniki Paska zwierciadłem epoki
Poezja Paska należy do nurtu sarmacko-szlacheckiego. Poeta napisał "Pamiętniki" około roku 1690.Pamiętniki i diariusze zajmowały dość znaczną pozycję ...

53. Czy optymizm jest dzisiaj możliwy ? Na podstawie współczesnych utworów
„Czy optymizm jest dzisiaj możliwy ? ” Uważam, że tak. Chociaż świat jest pełen przemocy, okrucieństw i innych niedogodności, to i tak ist...

54. Dzieła Malczewskiego i ich ponadczasowość
Sobota 1 kwietnia 2000

Po długo trwałych poszukiwaniach w wielu źródłach udało mi się znaleźć coś na temat najwybitniejszego malarza m...

55. Liryka rewolucyjna Wadysława Broniewskiego
Rozwój polskiej liryki rewolucyjnej wiąże się w dwudziestoleciu międzywojennym przede wszystkim z nazwiskiem Władysława Broniewskiego. W jego domu żyw...

56. Katastroficzne wizje literackie w utworach XX wieku
"Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego - Katastroficzny obraz rewolucji, której autor był zdecydowanie przeciwny. Zarzucał jej grabieże i mordy, niszczeni...

57. Kręgi tematyczne i problemowe opowiadań
Opowiadania Stefana Żeromskiego ukazują dokładny obraz ziem polskich epoki po powstaniu styczniowym i uwłaszczeniu. Jednak tematyka tych dzieł sięga d...

58. “Kochanowski nad zwłokami córki”
Jan Matejko, jeden z najwspanialszych malarzy polskich, jest twórcą obrazu "Jan Kochanowski nad zwłokami Urszulki".

Na pierwszym plani...

59. \\
„Wesele” powstało w czasie szczególnym dla Polski i wyjątkowym momencie dla literatury. Częstokroć obdarzano je określeniem: dramat neorom...

60. Obraz wsi w literaturze Młodej Polski
W okresie Młodej Polski powstał, szczególnie w Galicji, zwrot do ludu zwany ludomanią.Była to fascynacja ludem, jego siłą, barwnością życia, kolorysty...

61. \"Chłopi\" Władysława Reymonta jako swoi
"Chłopi" Władysława Reymonta to epopeja, gdyż są tu spełnione wszystkie cechy tego gatunku literackiego. Jest to obszerny utwór powieściowy przedstawi...

62. Jan Kochanowski
Jan Kochanowski to wielki poeta epoki Odrodzenia. Jednak żeby dobrze zaprezentować jego postać należy pokrótce przedstawić samą epokę.

...

63. “Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego - powieść pytań (powieść otwarta).
Prezentuje czytelnikowi problemy Polski XX-lecia i zastanawia się nad tym, jak można by je rozwiązać, prezentuje także, do czego może doprowadzić aktu...

64. Motto “Medalionów” “Ludzie ludziom zgotowali ten los” w oparciu o zagadnienia etyczne i moralne literatury związanej z latami wojny i okupacji
II wojna światowa spowodowała głębokie zmiany polityczne, ale także i zasadnicze zmiany duchowe i psychiczne ludzi żyjących w czasach hitleryzmu. Pows...

65. “Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego pytaniem o kształt przyszłej Polski
Cezary, główny bohater utworu, przybywszy z rewolucyjnego Baku do nowej Polski, czuje się, jak wszyscy Polacy, odpowiedzialny za przyszłość swojej ojc...

66. Naturalistyczny obraz klęski powstania s
Stefan Żeromski w opowiadaniu "Rozdzióbią nas kruki, wrony..." ukazuje haniebną śmierć powstańca Andrzeja "Winrycha" Boryckiego z rąk Moskali. Bohater...

67. Bolesław Leśmian - “Szewczyk”
W mgłach daleczeje sierp księżyca,
Zatkwiony ostrzem w czub komina,
Latarnia się na palcach wspina
W mrok, gdzie już kończy si...

68. Nowożytność - czas rozdarcia(2)
„Z jednej bowiem strony widzimy człowieka splątanego więzami pospolitej rzeczywistości i ziemskiej doczesności, przyciśniętego potrzebami doczes...

69. Mały Książę - rozważania
"Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz, tym więcej ci zostaje. Podobnie, gdy czerpiesz z prawdziwej studni, im więcej z niej cze...

70. Przyglądanie się człowiekowi – w poezji, powieści i dramacie dwudziestolecia międzywojennego.
Człowiek przez cały czas się rozwija. W każdej epoce kierują nim różne wartości, z tego względu nie możemy powiedzieć, że psychika człowieka jest już ...

71. Wacław Potocki - krytyka stosunków społecznych i patriotyzm poety.
Poezja Potockiego należy do nurtu sarmacko-szlacheckiego. Poeta często dotyka spraw szlachty i państwa. Często poddaje krytyce wady narodu i rządzącyc...

72. Dlaczego Polska nie mogła zwyciężyć we wrześniu 1939 r.?
Aby zrozumieć dlaczego Polska nie mogła zwyciężyć we wrześniu 1939 roku należy sięgnąć do czasu wcześniejszego, tj. do okresu dwudziestolecia międzywo...

73. “Lalka” Prusa wyrazem rozczarowania społeczeństwem polskim (idealiści polscy na tle społecznego rozkładu)
Jest to obraz trzech pokoleń Polaków, romantycznych idealistów, pozytywistycznych realistów i pokolenia przejściowego, do którego zalicza się Wokulski...

74. Oświecenie w Polsce(2)
Tło historyczne - czasy saskie, 1697-1733 August II Mocny, 1733-1763 August III. Był to okres szczególnego upadku ekonomicznego, kulturalnego i polity...

75. Antynomie dobra i zła w historii kultury
Dobro i zło. Czym jest dobro i zło? Zbiorem wyimaginowanych wzorców moralnych wytworzonych przez inteligentne istoty, czy czymś więcej? Przecież pojęc...

76. Symboliczna wymowa tytułów powieści Żeromskiego
"Ludzie Bezdomni" to powieść epoki Młodej Polski; Żeromski prezentuje nam bezdomność na wielu płaszczyznach: poza bezpośrednim znaczeniem nie posiadan...

77. Problem rewolucji w “Nie-Boskiej komedii” Z. Krasińskiego i “Przedwiośniu” S. Żeromskiego
Rewolucjoniści z "Nie-Boskiej komedii" domagają się zmiany dawnych stosunków społecznych. Pragną zemsty za krzywdy wyrządzone im przez arystokrację. K...

78. Ocena społeczeństwa w Weselu
W dramacie Wyspiańskiego pt. "Wesele" pojawia się zjawisko chłopomanii. W rzeczywistości jest to pozorne zbliżenie inteligencji do ludu wiejskiego, po...

79. Poglądy społeczno-polityczne zawarte w pracach Stanisława Staszica
Stanisław Staszic ur. się w Pile w 1755r, a zmarł w 1826. Pochodził z mieszczańskiej, średniozamożnej rodziny. Został dobrze wykształcony. Po zakończe...

80. Recenzja filmu Wild Wild West
W późnych latach sześćdziesiątych , gdy były jeszcze czarno-białe telewizory , ukazał się serial pod tytułem ,,Wild Wild West''. Był on połączeniem św...

81. Mity narodowe w Weselu
Wesele- polemika z mitami narodowymi.

Stanisław Wyspiański jest autorem dramatu pt. "Wesele". W utworze tym autor zawarł pod pewnymi h...

82. Różne obrazy wsi polskiej XVI –XVII w.
Polska wieś była opisywana przez wielu autorów. Ich liczne sielanki, a także w wypadku Kochanowskiego fraszki, pokazywały różne aspekty życia na wsi. ...

83. “Świętoszek” Molier\'a- charakterystyka wybranych postaci
Orgon – mąż Elmiry, ojciec dwójki dzieci Marianny i Damisa, do chwili pojawienia się Tartuffe’a ( Świętoszka ) jest kochającym mężem i ojc...

84. Marzenia i lęki związane z obrazem utopii w literaturze
Nie ma szans urzeczywistnienia, nie liczy się z realnym stanem rzeczy, nie podobna do obecnych stosunków międzyludzkich, wizja idealnego społeczeństwa...

85. “Lalka” powieścią wielkiego realizmu.
"Lalka" powszechnie uważana jest za najwybitniejszą powieść XIX w., czołowe osiągnięcie realizmu krytycznego. Przyniosła ona niezwykle bogaty i złożon...

86. Marek Hłasko
Marek Hłasko ur. 14 stycznia 1934 w Warszawie, zm. 14 czerwca 1969 w Wiesbaden w Niemczech, prozaik. Przez kilka lat pracował jako kierowca samochodow...

87. Karpiński - poeata sentymentalny
Był to polski twórca sentymentalny. Pisywał utwory miłosne, religijne, refleksyjne, patriotyczne. Zasłynął jako twórca pieśni erotycznych i sentymenta...

88. Jak rozumiesz słowo odpowiedzialność?
Według słownika języka polskiego odpowiedzialność to „ konieczność, obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za swoje czyny i ponoszenia za nie...

89. “Medaliony” Z. Nałkowskiej jako dokument męczeństwa narodu
Zofia Nałkowska pracowała w Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. "Medaliony" zostały napisane na podstawie autentycznych faktów-zez...

90. Jan Kochanowski i jego motywy pisania “Pieśni”
Jan Kochanowski
Jednym z najwybitniejszym humanistów renesansu w Europie, a niewątpliwie najwybitniejszy poeta polski tego okresu był Juan Koc...

91. Wykaż, że wojna miała niszczący wpływ na psychikę człowieka
Każda wojna była, jest i będzie koszmarem i okrucieństwem wobec jej bezpośrednich uczestników. Niezależnie od metod, rodzaju używanej broni, coraz now...

92. Czy trudno jest być prawdziwym patriotą?
Patriota wg. Słownika języka Polskiego "Ten kto kocha swoją ojczyznę i naród łącząc swe uczucia z szacunkiem dla innych narodów, kto gotów jest do pra...

93. Na podstawie 4 - 5 przykładów wykaż zwią
Motto:

Granice mego języka
oznaczają granice mego świata.

Ludwig Wittgenstein


Od słowa...

94. Każda kara wyrządza szkodę, każda kara jest złem
"W białym płaszczu z podbiciem koloru krwawnika posuwistym krokiem kawalerzysty wczesnym rankiem czternastego dnia wiosennego miesiąca nisan pod krytą...

95. “Początek” Andrzeja Szczypiorskiego - książką o Polsce i Polakach
Trzeba przyznać, że "Początek" Andrzeja Szczypiorskiego to powieść bogata treściowo, podejmująca różnorodne tematy istotne w życiu człowieka. W tym tk...

96. Krytyczne portrety Polaków i ich rola w utworach Ignacego Krasickiego
Ignacy Krasicki to najwybitniejszy poeta polskiego oświecenia nazywany za życia „księciem poetów polskich”. Przeżył trzy rozbiory Polski. ...

97. Na podstawie wybranych wierszy opisz zja
Na podstawie wybranych wierszy opisz zjawisko dekadentyzmu.

Dekadentyzm jest to postawa światopoglądowa końca XIX wieku wyrażająca prz...

98. Obce sobie światy pana Piotra i “żony modnej”
Jest to satyra krytykujaca bezmyślne naśladowanie cudzoziemszczyzny. Prezentowanie w okresie oświecenia wzorców zachodnich szczególnie francuskich, wy...

99. “Wszystkie książki mówią – każda niesie jakąś wiadomość, którą chce podać w najdalsze pokolenia”
Skomentuj myśl Jana Parandowskiego odwołując się do 2 – 3 wybranych utworów.

Czy prawdą jest twierdzenie, że ,,każda książka nies...

100. Jak rozumiem stwierdzenie Leopolda Staffa “Każdy jest Odysem co wraca do swej Itaki”?
Leopold Staff należy do jednych z najwybitniejszych poetów polskich. Do jego utworów możemy zaliczyć m.in. : „Przedśpiew”, „Ars poet...

101. Co dzisiaj i na jakich płaszczyznach skrytykowałby Krasicki w swoich b
Ignacy Krasicki był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia, zwanym " księciem poetów". Zaszczepił on na gruncie polskim pewne...

102. Prawda i mity w ocenie Stanisława Wyspia
Prawda:

A. Inteligencja: - podtrzymuje mity narodowe, - jest zdemoralizowana, - przyjmuje bierną postawę, - brak jej zainteresowania s...

103. Różne oblicza sarmatyzmu w literaturze i kulturze polskiego baroku. – Wacław Potocki i Jan Chryzostom Pasek
Czym w ogóle jest sarmatyzm i dlaczego można przedstawić jego różne odcienie tylko w literaturze i kulturze polskiego baroku?

Sarmatyz...

104. Joseph Conrad portret psychologiczny tyt
Portret psychologiczny tytułowego bohatera oraz przedstawienie jego losów i tajników psychiki zostały rozdzielone w powieści na dwa głosy. Jeden z nic...

105. Oświeceniowy dydaktyzm
Oświeceniowy dydaktyzm przejawiał się w twórczości wielu znanych i cenionych pisarzy i poetów tej epoki, by wymienić takich twórców, jak Krasicki, Nar...

106. “Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego w kontekście problemów społeczno-politycznych młodego państwa polskiego.
Sytuacja w Polsce z obrazu Żeromskiego jest tragiczna: nędza, bezrobocie, nieludzkie warunki bytowania rzeszy robotników i chłopów nie pasują do szumn...

107. Edukacja człowieka w centrum zainteresowan pisarzy oświecenia.
Literatura oświecenia rozwijała się w dramatycznym okresie dziejowym Polski. Sejm, w którym ciągłe kłótnie, zachwiany system demokracji oraz zasada "l...

108. “Mała Apokalipsa” Tadeusza Konwickiego jako groteskowa powieść polityczna
Powieść traktuje o sytuacji Polski jako państwa i narodu w obliczu 35-tej rocznicy panowania ustroju komunistycznego. Wymiar polityczny jest widoczny ...

109. Na czym polega dylemat młodego pokolenia AK-ców w świetle powieści Jerzego Andrzejewskiego “Popiół i diament”?
Dylemat pokolenia akowców - jest to dylemat tych, którzy swe młodzieńcze lata poświęcili dla dobra słusznej sprawy, jaką była obrona Polski i polskośc...

110. Mity narodowe w \\
W bronowickiej izbie, nad biurkiem Gospodarza - jak podaje sam Wyspiański w didaskaliach - wiszą reprodu- kcje dwóch obrazów Matejki : Wernyhora i Koś...

111. Pieniądze, władza, zaszczyty, czy te wartości liczą się w zyciu najbardziej?
Codziennie w różnego rodzaju mediach widzimy wielu słynnych ludzi. Czy są to gwiazdy muzyki, filmu, politycy, czy właściciele majątków, często spostrz...

112. “Potop” jako powieść historyczna
Powieść historyczna – powieść, w której świat przedstawiony został umieszczony w epoce traktowanej przez twórcę i jego odbiorców jako zamknięty ...

113. Obraz pijaka w oparciu o satyrę “Pjiaństwo”
Ignacy Krasicki żartuje, wyśmiewa słabość natury ludzkiej w "Pijaństwie", jako brak hamulców wewnętrznych i bezsilność racjonalnych argumentów. Bawi c...

114. Bajki Krasickiego a ideały oświeceniowe (analiza wybranych utworów)
Są oparte na ogólnej filozofii oświeceniowej, a więc także na ideałach oświeceniowej Polski Bajki opierają się jednak głownie na nie konstruktyw...

115. Analiza i interpretacja wiersza Marii Konopnickiej “Botticelli”
Maria Wasiłowska , bo takie było jej panieńskie nazwisko, wywodziła się ze szlachty. Urodziła się w Suwałkach 23 maja 1842 roku. W Kaliszu spędziła ca...

116. ,, Syzyfowe prace\" Rozterki i przeżycia
Rozterki i przeżycia szkolne Marcina Borowicza

Marcin Borowicz był synem zubożałego szlachcica. Jego rodzice pragnęli by ich dziecko z...

117. Aleksander Fredro na tle polskiego romantyzmu
Aleksander Fredro to symbol polskiego komediopisarstwa i symbol Polski szlacheckiej. Zarazem jest to kolejna postać polskiego romantyzmu. Romantyzm i ...

118. Stefan Żeromski
Stefan Żeromski

Kręgi tematyczne i problemowe opowiadań Stefana Żeromskiego.

Opowiadania Stefana Żeromskiego ukazują d...

119. Zygmunt Krasiński
  Zygmunt Krasiński - poeta urodził się i umarł w Paryżu (1812 - 1859). Później jego prochy zostały sprowadzone do Polski i złożone w Opinogórze koło ...

120. “Człowiek jest zdumiewający, ale arcydziełem nie jest” Rozważania o złożoności ludzkiej natury na podstawie dowolnie wybranych utworów
Antropologia filozoficzna od wieków stara się ostatecznie zdefiniować jakie i czym jest człowieczeństwo, odpowiedzieć na pytania o istocie ludzkiej i ...

121. Ignacy Krasicki
Ignacy Krasicki – najwybitniejszy pisarz, poeta i publicysta polskiego oświecenia. Pochodził ze zubożałej rodziny magnackiej. Urodził się 3 lute...

122. Człowiek, życie i śmierć w poezji Daniela Naborowskiego
Epoka baroku rozpoczęła się w drugiej połowie XVI w. i trwała do końca XVII stulecia. W tym właśnie czasie wykształciły się poglądy, które charakteryz...

123. Obraz polskiego społeczeństwa w \"Weselu
Podzielone, chłopstwo i inteligencja:

Czepiec - przywiązany do ziemi, którą szanuje; chłopski rozum; ceni siebie i warstwę; umie surow...

124. Rozwiń myśl Błażeja Pascala: Człowiek jest dla samego siebie najbardziej zadziwiającym przedmiotem w naturze
Przeciskam się przez zatłoczony korytarz pełen turystów i bagaży. Wreszcie docieram do przedziału, siadam na swoim miejscu i dyskretnie spoglądam na i...

125. Cierpienie i śmierć w \"Innym świecie\" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
Gustaw Herling-Grudziński został w 1940 roku aresztowany w Grodnie przez NKWD, oskarżony o działalność szpiegowską i skazany na pięć lat pobytu w oboz...

126. Hydry wojny i cywilizacji - najważniejsze cechy poezji Tadeusza Różewicza
Tadeusz Różewicz zakwestionował tradycyjne wzorce liryczne, ponieważ uznał, że po Oświęcimiu niemożliwa jest poezja rozumiana jako niezachwiana wiara ...

127. Znaczenie “Mogiły” dla najmłodszego pokolenia w powieści Elizy Orzeszkowej “Nad Niemnem”
Eliza Orzeszkowa wybrała jako temat utworu sprawy ważne dla wielu pokoleń. Ukazała rozległy obraz społeczeństwa, czyniąc powstanie styczniowe istotnym...

128. “Czuły stosunek do człowieka w nieczułych czasach na podstawie utworów Marii Konopnickiej”
Pozytywizm to epoka poważnych przemian niemalże we wszystkich dziedzinach. Następuje rewolucja techniczna, zmienia się spojrzenie ludzi na świat.

129. Opis obrazu “Szewc”
Obraz Tadeusza Makowskiego pt. „Szewc” przedstawia pracownię pewnego szewca. Centralną postacią tego dzieła jest wykonujący buty rzemieśln...

130. Twórczość I. Krasickiego, a sytuacja Polski w XVIII wieku
Ignacy Krasicki to najwybitniejszy poeta polskiego oświecenia nazywany za życia „księciem poetów polskich”. Przeżył trzy rozbiory Polski. ...

131. Polacy i Polska w \"Weselu\"
Genezą utworu stało się wesele Lucjana Rydla z chłopką Jadwigą Mikołajczykówną w podkrakowskich Bronowicach w listopadzie 1900r. Postaci można podziel...

132. Charakterystyka społeczeństwa po powstaniu styczniowym w literaturze pozytywistycznej
Klęska powstania styczniowego oznaczała drugie już przekreślenie szansy na wyzwolenie drogą zbrojnej walki; w tej sytuacji narodziły się hasła pracy o...

133. Sylwetka Stefana Żeromskiego jako ucznia kieleckiego gimnazjum
Stefan Żeromski po ukończeniu nauki elementarnej w Psarach, zaczął naukę w Gimnazjum kieleckim. Miał kłopoty w nauce głównie z matematyką i łaciną, pr...

134. Jan Kochanowski - Muza
Ludzkość, która z biegiem lat i wieków coraz pełniej wkracza w świat przepełniony postępem cywilizacyjnym, pogonią za pieniądzem i żądzą władzy, nieśw...

135. Czy Jacek Soplica jest bohaterem romantycznym? Czy Pan Tadeusz spełnia
1. Czy Jacek Soplica jest bohaterem romantycznym? i tak i nie. Jest to nietypowy bohater romantyczny. Część życiorysu Jacka pasuje do schematu bohate...

136. Oblicza sarmatyzmu (Potocki - pozytywny, Pasek - negatywny)
Wacław Potocki należy do nurtu sarmackiego XVII w. W swoich utworach porusza problemy polityczne i społeczne Polski, krytykuje pewne ówczesne zachowan...

137. Powieść psychologiczna w XX-leciu (np. na podstawie “Granicy”).
Powieść psychologiczna (za "Literatura Polska - przewodnik encyklopedyczny") koncentruje się na świecie wewnętrznym postaci, stara się analizować boha...

138. Różnorodność form powieściowych w XX-leciu.
W XX-leciu pojawia się wiele odmian twórczości zaliczanej do epiki; jedne zbliżone były do klasycznej epiki, inne odchodziły od tradycji na rzecz nowa...

139. Nurty
Kontrreformacja - prąd powstały w Kościele wobec zagrożenia reformacją. Do walki z re-formacją w 1531r. został powołany zakon jezuitów. Zadaniem jego ...

140. Elementy komizmu i satyry w sposobie ukazywania rzeczywistości przez p
Sytuacja w państwie, w wieku XVII i XIX była przyczyną powstania literatury parenetycznej. Polska była krajem, w którym szlachta miała ogromny wpływ n...

141. Młodopolski Antychryst
Wojciech Gutowski : Królestwo Antychrysta i tęsknota Lucyfera. Oblicza szatana w literaturze Młodej Polski [w:] Stulecie Młodej Polski, red. M. Podraz...

142. Ignacy Krasicki - śmieszny czy gorzki ? Omów odwołując się do znanych ci utworów
"Książę poetów" jego utwory, nie rezygnując z aktualności, wyrażały postawę nieco sceptycznego obserwatora, który nawet angażując się w określone spra...

143. Motyw krzywdy, cierpienia i wybaczenia w
Krzywda, cierpienie i towarzyszące im wybaczenie to uniwersalne tematy literackie. Motyw krzywdy, cierpienia i wybaczenia możemy dostrzec w wielu liry...

144. “Popiół i diament” jako próba ujęcia dramatu jednostki wobec historii
Powieść Jerzego Andrzejewskiego ukazała się drukiem w roku 1948. Jej akcja rozgrywa się w ważnym historycznie momencie: w dniach od 6 do 9 maja 1945 r...

145. Wizerunek kobiety w barokowym malarstwie i barokowej poezji
Plan

1.Wprowadzenie.
2.Kobiety w malarstwie.
a)kontrast tematyczny pomiędzy dwoma obrazami
b)zwierzęcość kobie...

146. Analiza i interpretacja wiersza Kazimier
Głównym tematem wiersza Kazimierza Przerwy-Tetmajera jest opis jednego z najpiękniejszych jezior Tatr czyli Morskiego Oka. Posiada ono 34,9 ha powierz...

147. “Potop” jako powieść historyczna
Powieść historyczna - odmiana powieści, której rozkwit nastąpił w wieku XIX. Jej istotą jest przedstawianie wydarzeń z dłuższej perspektywy czasowej. ...

148. Poezja polska wobec września i okupacji
1. Krzysztof Kamil Baczyński.

- "Wybór" - obraz walki, ludzie dokonując wyboru walki biorą także na siebie ciężar moralny tej walki. D...

149. Uzasadnij lub zakwestionuj obecność “Nad Niemnem” w obowiązkowym kanonie lektur
Jesteśmy (ja i moi koledzy) wychowani w kulturze obrazkowej - telewizor, komiksy, gazety - tam wszystko podane jest w sposób, jak to się mówi naukowo ...

150. Dulszczyzna - zjawisko historyczne czy a
W epoce Młodej Polski zapoczątkowanej w roku 1891 zaszło wiele zmian w stosunku do pozytywizmu. Modernizm wstrząsnął podstawami europejskiej kultury i...

151. “Ferdydurke” Gombrowicza
Witold Gombrowicz (1904 - 1969)
- debiutował zbiorem opowiadań "Pamiętnik z okresu dojrzewania" (1933),
- powieścią "Ferdydurke" (1937...

152. Omów cechy dramatu symbolicznego na pods
Dramat symboliczny jest jedną z odmian tego rodzaju literackiego. Oprócz warstwy realiów i zwykłych wydarzeń, ogromną rolę odgrywa warstwa symboliczna...

153. Jan Chryzostom Pasek i W. Potocki - sarmaci polscy
Jan Chryzostom Pasek, jeden z największych polskich twórców - sarmatów urodził się ok. roku 1636 na Mazowszu. Był wychowankiem kolegium jezuickiego w ...

154. Obraz człowieka i jego losu w “Procesie” Franza Kafki.
Akcja powieści Franza Kafki przypomina koszmar senny. Rzecz dzieje się w abstrakcyjnym mieście, i bez konkretyzacji czasowej. Bohater - Józef K. - bud...

155. Walka z sarmatyzmem w literaturze XVIII w.
Oświecenie przypada na wiek XVIII ; na zachodzie Europy było walką z absolutyzmem , w Polsce zaś odwrotnie - ludzie dążyli do umocnienia władzy królew...

156. Obraz wsi polskiej i jej mieszkańców na podstawie nowel pozytywistycznych
W pozytywizmie, obok rozwijającej się twórczości powieściowej, dużą popularnością cieszyły się licznie pisane nowele. Te krótkie, pisane prostym język...

157. Wizerunek społeczeństwa polskiego ukazany w “Przedwiośniu”
Wizerunek społeczeństwa polskiego ukazany w "Przedwiośniu" poprzez osobę głównego bohatera , Cezarego Barykę , pozwala nam zapoznać się z problemami P...

158. \\
Stanisław Wyspiański to młodopolski neoromantyk nawiązujący stale do świadomości narodowej pierwszej połowy XIX wieku. Jego postać jest nierozelwalnie...

159. Idealizm młodzieńczy a koszmar wojny na podstawie poznanych wierszy K. K. Baczyńskiego.
Przeżycia okupacyjne, wyrażane w liryce literatury wojennej, są niezwykle różnorodne. Najsilniej doznania tego czasu wyraziła ta generacja twórców, dl...

160. “Kazania” Piotra Skargi
Piotr Skarga, dzięki działalności filantropijnej, został nadwornym kaznodzieją króla Zygmunta III Wazy. Najważniejszym dziełem nadwornego kaznodziei s...

161. Satyryczna prawda o szlachcie polskiej w twórczości I. Krasickiego
Krasicki często zajmuje się krytyką zachowań szlachty; najwyraźniej widać to w jego satyrach krytykuje wiele aspektów sprawy: marnotrawstwo, lenistwo,...

162. Charaktery ludzkie w komedii Moliera
Przedstawianie charakterów ludzkich stanowi właściwy cel Moliera. Życie wewnętrzne, pobudki czynów ludzkich - na tym skupia się uwaga Moliera. Postaci...

163. Co nowego wniosła do Twojej wiedzy o faszyzmie lektura “Rozmów z katem” Kazimierza Moczarskiego
Utwór jest ciekawy ze względu na powstanie w tak specyficznych okolicznościach i z bohaterem o takiej przeszłości. Autor spędza kilka miesięcy w celi ...

164. “Proces” Franca Kafki jako metafora ludzkiego losu
"Proces" na pewno można interpretować jako pokazanie ludzkiego losu, jego uogólnienie, także w znaczeniu religijnym

Można uogólniać, g...

165. Polska moich marzeń i moich możliwości
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za dalsze losy Polski. Każdy, kto poczuwa się do tego obowiązku, pragnie, aby w Polsce było lepiej, zarówno pod względ...

166. Jan Kochanowski – człowiek, ojciec, poeta – przedstaw swoje refleksje na przykładzie utworów
Lektura utworów pióra Jana Kochanowskiego jest zapewne najlepszym sposobem zapoznania się z polskim renesansowym humanizmem. W dziełach tego autora wy...

167. Określ nastroje końca wieku w poezji Mło
Określ nastroje końca wieku w poezji Młodej Polski. Odwołaj się do dołączonych tekstów („Nie wierzę w nic” K. Przerwy – Tetmajera)
168. Wyjaśnij sens tytułu powieści Zofii Nałkowskiej “Granica”
"Granica" Zofii Nałkowskiej łączy w sobie cechy powieści społeczno-obyczajowej, politycznej i filozoficznej. Ukazuje przekrój społeczeństwa polskiego ...

169. A. F. Modrzewski ojcem polskiej myśli demokratycznej
Andrzej Frycz Modrzewski urodził się około 1503 roku w Wolborzu. W latach 1517 – 22 studiował na Akademii Krakowskiej poczym przyjął niższe świę...

170. Periodyzacja baroku w Polsce.
1580 - 1620 - barok wczesny - rozwój literatury metafizycznej,

1620 - 1680 - barok dojrzały - rozwój literatury sarmackiej i dworskiej...

171. Totalitaryzm i jego wpływ na psychikę ludzką
„ Każda minuta obozu, to minuta wsączania trucizny”- pisał Waarłam Szałomow. „Jest tu wiele rzeczy o których człowiek nie powinien w...

172. Pamiętnik Rzeckiego jako przykład postawy romantycznej
Poza tym, że pamiętnik nie może być postawą, to widzimy w nim obraz jego autora - człowieka będącego na wskroś romantykiem;

Wychowywał...

173. Dwa oblicza sarmatyzmu w literaturze baroku
W późnym średniowieczu powstało stwierdzenie, że Polacy są spadkobiercami Sarmatów. W XVII wieku szlachta polska doszukiwała się swej genealogii u sta...

174. Wizja polski w 2050 roku (list)
Cześć Zbysiu!

Co u was słychać we francuskiej części „państwa” Europy?
U nas w polskiej całkiem dobrze.

175. Ignacy Krasicki - obserwator i krytyk polskiego społeczeństwa. Omów temat na podstawie wybranych utworów.
Ignacy Krasicki był jednym z pierwszych organizatorów życia kulturalnego. Współpracował z ośrodkiem królewskim nad tworzeniem sceny narodowej, należał...

176. “Potop” jako powieść “ku pokrzepieniu serc”
Idea "Ku pokrzepieniu serc" jest myślą przewodnią i głównym celem powstania całej trylogii, co autor skrupulatnie podkreślił na końcu ostatniej części...

177. Jaki model człowieka i obywatela prezentuje twórczość Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego?
Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy rozpocząć od przypomnienia sobie w jakiej epoce literackiej tworzyli M.Rej i J.Kochanowski. Pisarze ci tworzyli ...

178. “Prześwity w mrokach” - poszukiwanie człowieczeństwa i dowody na nie w literackich obrazach lagru i łagru
Czas wojny stał się od dawna zapowiadaną próbą człowieczeństwa; okresem bezprzykładnego okrucieństwa wobec bliźnich, zadawanego często z satysfakcją. ...

179. Nurty poetyckie w poezji Staffa.
W Młodej Polsce - dekadentyzm (koniec epoki, przekonanie o nieuchronnej klęsce, katastrofie spowodowanej rozwojem cywilizacji, związanym z tym upadkie...

180. Twoja tarcza przeciw złemu.
Jaka jest przeciw złemu twoja tarcza człowiecze
końca wieku xx?

Już od tysięcy lat, ludzkość stojąca w obliczu niebezpieczeńst...

181. C. Baryka i Z. Ziembiewicz - dwie postawy, dwie drogi życiowe
Cezary i Zenon są postaciami zupełnie odmiennymi: inne są ich drogi życiowe, gdzie indziej i w innych warunkach się wychowywali, czym innym się kierow...

182. Mowa do ojców
Plan:
1.Wprowadzenie.
a)definicja słowa ojciec
b)być dobrym ojcem-problem współczesnych mężczyzn
c)usprawiedliwienie s...

183. Która z wielkich tradycji romantyczna czy pozytywistyczna jest bardziej potrzebna narodowi?
Każda epoka w literaturze wyrastała i tworzona była z potrzeby społecznego zrozumienia i odnalezienia się w otaczającej rzeczywistości. Następująca po...

184. Recenzja filmu Pan Tadeusz
Przez wiele lat nasza najwspanialsza epopeja narodowa nie mogła doczekać się ekranizacji. Jednakże od jakiegoś czasu można zauważyć wielki wylew na ek