Szukaj

Szukaj na stronieReklamaStreszczenia

Angielski
Barok
Epoki i charakterystyki
Młoda Polska
Oświecenie
Pozytywizm
Renesans
Romantyzm
Współczesność
XX lecie

lokaty bankowe
Porównywarka lokat bankowych. Ranking oprocentowania lokat.

XLokaty.pl


Wyszukaj pracę w portalu

Chcąc znaleźć pracę dotyczącą np. lektury Kordian, wpisz słowo: kordian zamiast streszczenie kordian
Chcąc znaleźć opracowanie ogniem i mieczem wpisz ogniem i mieczem zamiast np. streszczenie i opracowanie ogniem i mieczem

Dla lepszych efektów wyszukiwania wpisuj tylko słowa kluczowe!


Szukaj pracy:
Szukaj na stronie Ostatnio szukane
Wyniki w streszczeniach

Wyniki w wypracowaniach

1. Opis reprodukcji szkicem obrazu Jana Matejki “Jan Kochanowski nad zwłokami Urszulki”
Obraz Jana Matejki ,,Kochanowski nad zwłokami Urszulki” ukazuje Jana Kochanowskiego pochylonego nad zwłokami Urszulki.

Urszula l...

2. Fraszki Jana Kochanowskiego odbiciem życia poety i czasów, w których żyl
Mało sensacyjny życiorys Jana Kochanowskiego jest pełen zagadek, których nikt nie jest w stanie rozwikłać. Jedynymi dokumentami są utwory poety. Trudn...

3. Geneza i problematyka Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego
"Odprawa posłów greckich" - wystawiono 12 stycznia 1578 na ślubie Jana Zamoyskiego i Krystyny Radziwiłłówny, na weselu obecni byli posłowie i para kró...

4. Czy Jana Kochanowskiego możemy nazwać typowym przedstawicielem epoki odrodzenia?
Renesans to okres w dziejach literatury i sztuki, przypadający na połowę XIV w. i trwający do końca XVI w. W Polsce rozpoczął się od drugiej połowy XV...

5. Kto mi dał skrzydła?
Akcja książki rozpoczyna się w 1540 roku, kiedy mały Janek Kochanowski ma zaledwie 10 lat. Chłopiec wraz z rodziną mieszka w sycyńskim dworze. Uczy si...

6. Jak utwory Jana Kochanowskiego oddziaływają na współczesnego czytelnika?
Jan Kochanowski był pisarzem renesansu. Wówczas artyści zajmowali się sprawami ludzkimi. Starali się poznać ludzkie upodobania, przywary, usposobienia...

7. Humanistyczne treści poezji Kochanowskiego (człowiek - głośne hasło renesansu, poezja o nim i dla niego)
- rozległe wykształcenie humanistyczne, szerokie zainteresowania Kochanowskiego w pieśniach zawarte są typowe dla wczesnego humanizmu idee epikureizmu...

8. Pełna interpretacja wiersza Krystyny Konarskiej-Łosiowej “Którzy płaczą”
Krystyna Konarska- Łosiowa jest autorką wiersza pt. "Którzy płaczą". Jej utwór został wydany 1 września w rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Był zad...

9. Jan Kochanowski
Jan Kochanowski żył w latach 1530-1584. Jest uważany za największego poetę polskiego przed Mickiewiczem. Jego twórczość to fraszki, pieśni i treny, a ...

10. Jana Kochanowskiego obywatelski głos troski o losy Rzeczpospolitej
Ojczyzna, patriotyzm, sprawy kraju zajmowały w twórczości Jana Kochanowskiego bardzo ważne miejsce. Odzwierciedlone jest to w wielu utworach tego wybi...

11. Interpretacja wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego “Biała Magia”
Podmiotem lirycznym jest autor, a bohaterem lirycznym jest żona autora Barbara. Autor w tym wierszu przedstawił swoją miłość do żony, swój zachwyt i o...

12. Interpretacja wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego “Wróble”
Podmiotem lirycznym w wierszu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ,,Wróble” są polskie zakochane pary, które autor nazywa wróblami. Mówi, że młodzi P...

13. Interpretacja tytułu powieści Zofii Nałkowskiej “Granica”.
Tytułową granicę interpretować można na wiele sposobów. Może to być np.:

- granica między dwoma różnymi warstwami (a więc tematyka spo...

14. Daniel Naborowski
Daniel Naborowski reprezentował ten nurt poezji barokowej, który podejmował próby rozwiązania zagadki bytu ludzkiego, odnalezienia miejsca człowieka w...

15. Jaki wizerunek Jana Kochanowskiego wyłania się z jego fraszek i pieśni?
Na treść zawartą we fraszkach i pieśniach wpłynęło znacznie spotkanie Jana Kochanowskiego z dziełami Horacego, Owidiusza oraz Wergiliusza, a także dog...

16. Jaki jest pogląd Jana Kochanowskiego na świat i człowieka
Po okresie ciemnego, mglistego średniowiecza, pełnego zabobonów i całkowitego podporządkowania życia kościołowi i srogiemu Bogu, ludzie pragnęli odmia...

17. Bogactwo tematów lirycznych w poezji Jana Kochanowskiego
Ogromny zbiór utworów Kochanowskiego ujawnia wielkie bogactwo tematyki. Najczęstszymi tematami podejmowanymi przez poetę są: wieś, umiłowanie ojczyzny...

18. Interpretacja wiersza Wisławy Szymborskiej “Radość pisania”
W wierszu ,,Radość pisania” autorka, Wisława Szymborska przedstawia swój pogląd na poezję współczesną i jej odbiorcę. Porównuje ją do bardzo pło...

19. Jan Kochanowski
Jan Kochanowski to wielki poeta epoki Odrodzenia. Jednak żeby dobrze zaprezentować jego postać należy pokrótce przedstawić samą epokę.

...

20. Dlaczego “Początek”?
Interpretacja tytułu powieści Andrzeja Szczypiorskiego "Początek" w świetle treści i wymowy.

Początek to słowo wiele obiecujące a zaraz...

21. Koła olimpijskie
  Symbolem Ruchu Olimpijskiego jest pięć kół splecionych ze sobą. Każde jest w innym kolorze: niebieskie, czarne i czerwone w górze oraz żółte i...

22. Filozofia życiowa J.Kochanowskiego w pieśniach
W pieśniach, które Jan Kochanowski pisał prawie przez całe życie zawarł swą filozofię życiową. Poeta pisał głównie dla ludzi i o ludziach, całą uwagę ...

23. “Kochanowski nad zwłokami córki”
Jan Matejko, jeden z najwspanialszych malarzy polskich, jest twórcą obrazu "Jan Kochanowski nad zwłokami Urszulki".

Na pierwszym plani...

24. Interpretacja wiersza T. Różewicz “Warkoczyk”
Utwór ,,Warkoczyk” powstał 1948 r., po wojnie. Poeta napisał go po zwiedzeniu Muzeum w Oświęcimiu. W utworze można wyróżnić dwie części: jedną w...

25. “Człek-boże igrzysko”- poglądy na świat i życie w Pieśniach J. Kochanowskiego
Człowiek jak i wszystko jest dziełem Boga. Bóg panuje nad swoim stworzeniem i kieruje nim doskonale. Stwórca jest bliski człowiekowi, jest dobry, szcz...

26. Motyw krzywdy, cierpienia i wybaczenia w
Krzywda, cierpienie i towarzyszące im wybaczenie to uniwersalne tematy literackie. Motyw krzywdy, cierpienia i wybaczenia możemy dostrzec w wielu liry...

27. Jak żyć? Poszukiwanie życia szczęśliwego w świetle pieśni i trenów Jana Kochanowskiego
Zestawienie tych dwu cykli utworów może na początku czytelnika nieco szokować. Czytając Pieśń IX dostrzeżemy beztroskę życia, każącą czerpać radość z ...

28. Dramat ojca, chrześcijanina, poety i filozofa w “Trenach” Jana Kochanowskiego
"Treny" powstały, gdy sielskie życie Jana na wsi zostało zakłócone w sposób tragiczny pod koniec 1579 roku (śmierć 3-letniej Urszulki). Kompozycja cyk...

29. Kochanowski dzisiaj
Jan Kochanowski uważany jest za największego poetę polskiego renesansu. Chyba każdy wie, iż to właśnie on pisał "Fraszki" i "Pieśni", że to spod jego ...

30. Biblia i mitologia jako artystyczne tworzywo w “Mistrzu i Małgorzacie”
Biblia i mitologia pozwoliły Michałowi Bułhakowowi w "Mistrzu i Małgorzacie" na rozszerzenie wymowy utworu oraz na podjęcie wielu różnych tematów.
31. Ignacy Krasicki
Ignacy Krasicki – książę, biskup warmiński – jest niewątpliwie polskim przykładem umysłu oświeconego, twórcy utalentowanego i wykształcone...

32. Antenor, Helena, Aleksander, Priam – różne postawy wobec konfliktu grecko – trojańskiego, próba oceny. Jaki charakter jest tego dramatu?
„Odprawa posłów greckich” jest tragedią racji politycznych, społecznych , moralnych, które decydują o losach ojczyzny. Racje te zostają w ...

33. “Myśli” Pascala oraz praca pt. “Mikołaj Sęp - Szarzyński”
Jana Błońskiego jako wstęp do rozważań o kulturze baroku.
Wizja Pascala - świat jest zagadką, rzeczywistością obcą człowiekowi, szczególnie w a...

34. Interpretacja tytułu powieści Tadeusza Konwickiego “Mała Apokalipsa” w świetle treści i problematyki
Interpretacja tytułu powieści Tadeusza Konwickiego pt. “Mała Apokalipsa” w świetle treści i problematyki.

A. Apokalipsa mia...

35. Fraszki i pieśni - wyraz renesansowej postawy Jana Kochanowskiego
Jan Kochanowski urodził się 1530r. W Sycynie koło Radomia, zmarł 22 VIII 1584 w Lublinie. Był uważany za najwybitniejszego reprezentanta poezji humani...

36. Czy twórczość Jana Kochanowskiego ma charakter ponadczasowy
Jan Kochanowski, pierwszy wielki mistrz słowa w naszej i słowiańskiej literaturze. Wyniósł on rodzinną twórczość na szczyty tej europejskiej i zyskał ...

37. Jaki model człowieka i obywatela prezentuje twórczość Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego?
Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy rozpocząć od przypomnienia sobie w jakiej epoce literackiej tworzyli M.Rej i J.Kochanowski. Pisarze ci tworzyli ...

38. Jan Kochanowski - patriota, ziemianin i poeta w świetle Pieśni V, Pieśni XXIV z ksiąg II oraz “Pieśni świętojańskiej o Sobótce”
Pieśń V. Powstała pod wpływem napaści Tatarów na Podole w 1575 r. podczas bezkrólewia, po nagłym opuszczeniu tronu przez H. Walezego. Kochanowski zawa...

39. Mój stosunek do poezjii
Poezja raczej mnie nie fascynuje. Na ogół, jej zrozumienie wymaga dużego doświadczenia życiowego i znacznego wyrobienia w lekturze tego rodzaju twórcz...

40. “Ciężko kto miłuje, ciężko kto nie miłuje...” czy zgadzasz się z myślą Jana Kochanowskiego?
Ponad czterysta lat temu Jan Kochanowski powiedział : "Ciężko kto nie miłuje, ciężko kto miłuje". Dzisiaj sformułowalibyśmy jego myśl inaczej: ciężko ...

41. Dlaczego treny Kochanowskiego to nie tylko dramat człowieka lecz także artysty - filozofa?
Przed opisaniem kryzysu światopoglądowego Jana Kochanowskiego widocznym w trenach , przedstawię filozofię i idee , którym poeta do czasu śmierci córki...

42. Jan Kochanowski i jego twórczość
Słynna, otoczona poetycką legendą pieśń Jana Kochanowskiego, zaczynająca się od słów : "czego chcesz od nas, Panie z twe hojne dary?", dla podniosłej ...

43. Jakie wartości w życiu cenił Jan Kochanowski najbardziej. Na podstawie Pieśni ( i Fraszek ) wskaż, że był piewcą człowieka, przyrody i ojczyzny
W odrodzeniu dominującą rolę odgrywał humanizm, który głosił wiarę w potęgę ludzkiego rozumu, umiłowanie ojczyzny i podziw nad przyrodą. Dla humanistó...

44. Jan Kochanowski
Jan Kochanowski urodził się w Sycenie koło Zwolenia najprawdopodobnie w roku 1530. Po ojcu odziedziczył część wsi Czarnolas, gdzie po latach studiów i...

45. Jan Kochanowski - “Niezwykłym i nieleda piórem opatrzony...”. Analiza i interpretacja
Pieśń ta zajmuje się problematyką sztuki, twórczości artystycznej oraz postacią samego artysty, który z uwagi na posiadany talent poetycki jest jednos...

46. Leopold Staff - \\
Autor traktuje życie godziwe i życie z sensem jako całość zbudowaną z elementów zwyczajności. Pozbawione jest ono pierwiastków z epoki Romantyzmu. Czł...

47. Filozofia człowieka w “Pieśniach” Kochanowskiego
- zbiór utworów z różnych momentów życia Kochanowskiego "czego chcesz od nas panie" Człowiek jak i wszystko jest dziełem Boga Bóg panuje nad swoim stw...

48. Ideologia renesansu w pieśniach Jana Kochanowskiego
Ideologią renesansu jest humanizm, który w przeciwieństwie do średniowiecza, charakteryzował się zainteresowaniem człowiekiem, jego życiem , światem o...

49. Bóg i człowiek w utworach Kochanowskiego
Po okresie ciemnego, mglistego średniowiecza, pełnego zabobonów i całkowitego podporządkowania życia kościołowi i srogiemu Bogu, ludzie pragnęli odmia...

50. “Medaliony” Zofii Nałkowskiej jako arcydzieło pisarskiej powściągliwości
Zofia Nałkowska po zakończeniu wojny brała udział w pracach Międzynarodowej Komisji do Badania Zbrodni Hitlerowskich. Efektem pracy autorki w tej komi...

51. Apel do rządzących narodem – dwa wzorce poezji obywatelskiej
Pomimo iż okres życia i twórczość Jana Kochanowskiego i Czesława Miłosza dzieli wiele przemian społeczno-politycznych w Polsce i Europie, to w utworac...

52. Napisz wypracowanie o różnych domach wybranych postaci literackich
„Dom”... Z czym kojarzy nam się to słowo, które kryje w sobie tyle ciepła, miłości i przyjemności? Pojęcie to weszło w użycie się w chwili...

53. Czy stwierdzenie zawarte w “Kandydzie” Voltaire\'a może by
Czy stwierdzenie zawarte w "Kandydzie" Voltaire'a "Trzeba milczeć i uprawiać swój ogródek" może być aktualne we współczesnej rzeczywistości?
<...

54. Interpretacja wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego “Historia”
Jak wskazuje tytuł, przedmiotem rozważań w tym wierszu jest historia - prawa rządzące dziejami ludzkości. Wydarzenia wojenne każą poecie zastanowić si...

55. Różne obrazy wsi polskiej XVI –XVII w.
Polska wieś była opisywana przez wielu autorów. Ich liczne sielanki, a także w wypadku Kochanowskiego fraszki, pokazywały różne aspekty życia na wsi. ...

56. Interpretacja wiersza Jerzego Harasymowicza “Jak lodu szybka”
"Jak lodu szybka

Na Twym sercu
ta miłość leży czysta
jak lodu szybka

I widać przez nią każde
s...

57. Jan Kochanowski – człowiek, ojciec, poeta – przedstaw swoje refleksje na przykładzie utworów
Lektura utworów pióra Jana Kochanowskiego jest zapewne najlepszym sposobem zapoznania się z polskim renesansowym humanizmem. W dziełach tego autora wy...

58. “Proces” - o czym to książka.
"Proces" można próbować interpretować na różne sposoby. Po pierwsze bezpośrednio, jako opowieść o zmaganiach człowieka z procesem sądowym; chociaż jed...

59. O godnym umieraniu - “Zdążyć przed Panem Bogiem”. Interpretacja tytułu
Tematem reportażu-wywiadu Hanny Krall jest martyrologia Żydów w okresie II wojny światowej. Autorka książki przeprowadziła wywiad z zastępcą komendant...

60. Biblia
    Biblia, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, to zbiór ksiąg religijnych judaizmu i chrześcijaństwa.
    Składają się na nią 73...

61. Wizerunek zbolałego ojca i jego córki w
Jak Kochanowski podkreśla swoje uczucia?

Ból i rozpacz ojcowska po stracie ukochanego dziecka znalazły odzwierciedlenie w poezji Jana K...

62. Wpływ symbolizmu na poezję Jana Kasprowi
Krzak dzikiej róży" jest to mały 4 częściowy zbiorek z roku 1898. Sonety te można uważać za wyraz zainteresowania Kasprowicza Tatrami. Cel poety był i...

63. Interpretacja wiersza \\
interpretacja wiersza "Rola przyrody w naszym zyciu "

Zenon Przesmycki
Wieczór

Próżny zachód , cicho w borze
64. Odprawa posłów greckich
Treść utworu

  Tekst tragedii poprzedza list Kochanowskiego do Jana Zamoyskiego, który jest odpowiedzią na prośby magnata, kt...

65. “Proces” jako utwór paraboliczny
"Proces" jest powieścią paraboliczną, ponieważ pod warstwą fabularną można odnaleźć znaczenie symboliczne, wyrażające prawdy o człowieku. Interpretacj...

66. Bogactwo myśli we fraszkach Jana Kochanowskiego
Fraszki są to drobne utwory wierszowane, najczęściej o treści żartobliwej, humorystycznej znane już w antyku. Ich nazwa pochodzi z języka włoskiego (f...

67. Bogactwo myśli we fraszkach Jana Kochanowskiego
Fraszki są to drobne utwory wierszowane, najczęściej o treści żartobliwej, humorystycznej znane już w antyku. Ich nazwa pochodzi z języka włoskiego (f...

68. Renesans to optymizm i proporcje, barok to niepokój i nadmiar
" Serce roście patrząc na te czasy ! " - ta głośna formuła poetycka rozpoczynająca pieśń drugą z "Ksiąg pierwszych" Pieśni Jana Kochanowskiego uważana...

69. Jan Chryzostom Pasek
ŻYCIORYS JANA CHRYZOSTOMA PASKA

Jan Chryzostom Pasek urodził się w 1636 roku. Pochodził z niezamożnej szlachty, dzierżawiącej majątki w...

70. Egzystencjalizm jako sposób myślenia o świecie i doktryna filozoficzna
Poglądy zbliżone do filozofii egzystencjalizmu odnajdujemy już w utworach literackich i wypowiedziach filozoficznych, które pojawiły się w epokach wcz...

71. Gatunki przejęte z tradycji antycznej
Pieśni - do których sięga Kochanowski w swej próbie tłumaczenia pieśni Horacego. Dostrzec można tu szczególną kunsztowność utworu, który dawniej wykon...

72. Los człowieka w twórczości Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego i Daniela Naborowskiego
Mikołaj Sęp-Szarzyński żył w tym samym czasie co Jan Kochanowski, gdy zmarł w 1581 roku Kochanowski jeszcze żył (do 1584 roku). Wielu historyków liter...

73. Analiza i interpretacja wiersza Kazimier
Głównym tematem wiersza Kazimierza Przerwy-Tetmajera jest opis jednego z najpiękniejszych jezior Tatr czyli Morskiego Oka. Posiada ono 34,9 ha powierz...

74. Przegląd utworów przez wszystkie epoki (motywy)
motyw ogrodu:
- ogród rajski - Biblia, księga Rodzaju
- "Powieść o róży" - Średniowieczny poemat
- "Żywot człowieka poczciwego...

75. Fraszki Jana Kochanowskiego
Podobnie jak pieśni, fraszki pisał Kochanowski przez całe życie. W ciągu całej z górą dwudziestoletniej działalności poety powstało ich ponad trzysta....

76. Ideały renesansowe w Pieśniach Jana Kochanowskiego
Jan Kochanowski był, jest i będzie największym poetą polskiego renesansu. Epoka ta, zapoczątkowana we Włoszech w XVI w., stała się przełomowa pod wzgl...

77. Fraszki - błahostki czy wielka poezja?
Jan Kochanowski urodził się w 1530r. w Sycynie. Studiował w Akademii Krakowskiej, w Królewcu i Padwie. Właśnie zagranicą spotkał się z Pierrem Ronsard...

78. Bóg w twórczości Kochanowskiego
Kochanowski bezsprzecznie był katolikiem, chociaż sympatyzował z protestantami Nie ma w jego twórczości śladów kultów wyznaniowych chrześcijaństwa, ty...

79. Przyjaźń i jej rola w życiu człowieka. Moje rozważania nie tylko nad literaturą.
Przyjaźń - "bliskie, serdeczne stosunki z kimś oparte na wzajemnej życzliwości, szczerości, zaufaniu, możliwości liczenia na kogoś w każdej sytuacji (...

80. Jan Kochanowski - Muza
Ludzkość, która z biegiem lat i wieków coraz pełniej wkracza w świat przepełniony postępem cywilizacyjnym, pogonią za pieniądzem i żądzą władzy, nieśw...

81. Humanizm
Pierwsze przejawy humanizmu w kulturze polskiej obserwujemy już w połowie XV wieku w życiu i działalności wybitnych mężów stanu, polityków, dyplomatów...

82. Tuwim jako przedstawiciel Skamandrytów
Początkowo najpełniej wypełniał wszystkie niepisane zasady twórczości Skamandra: optymizm i obrazy codziennego życia ("Do krytyków"), nawet stworzył n...

83. Filozofia życia, szukanie jego sensu w “Pieśniach” Jana Kochanowskiego
Na przestrzeni wielu wieków twórcy literaccy zastanawiali się w swoich dziełach nad tym, jak żyć szczęśliwie i dobrze. Przykładowo w starożytności mów...

84. Publicystyka epoki oświecenia
W okresie oświecenia rozwija się publicystyka. Powstają pierwsze czasopisma: "Monitor" (1765r.), "Zabawy przyjemne i pożyteczne", "Gazeta Narodowa i O...

85. Daniel Naborowski (motywy - barokowy kryzys świadomości, środki stylistyczne)
Twórczość Naborowskiego miała obieg ograniczony. Naborowski udostępniał swe wiersze na dworze Radziwiłłów; rozchodziły się one drogą odpisów.
...

86. Wszechstronność Stanisława Wyspiańskiego
Artysta żył w latach 1869-1907, a jego postać związana była z Krakowem. Studiował w Szkole Sztuk Pięknych i na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był kierow...

87. Analiza i interpretacja wiersza Adama Asnyka “Szkoda!” Szkoda!
Adam Asnyk

Szkoda kwiatów, które więdną
W ustroni,
I nikt nie zna ich barw świeżych
I woni.
Szkoda per...

88. Dzieła sztuki. Prekursorzy, poprzednicy
Roch Kowyl
Dzieł sztuki nigdy nie przyjmujemy jako zrozumiałych samo przez się - Widzimy je zawsze na tle pierwowzorów i poprzedników. Przywoł...

89. Jan Kasprowicz - biografia, życie i two
Biografia Jana Kasprowicza stanowi jeden z najoczywistszych dowodów faktycznego awansu kulturalnego warstwy chłopskiej w okresie Młodej Polski. Aż do ...

90. Andrzej Frycz Modrzewski - biografia
Najwybitniejszy polski pisarz polityczny , a zarazem niepospolita umysłowość renesansu nie tylko w Polsce , ale i w Europie , pionier myśli demokratyc...

91. Sarmata o sobie, inni o sarmacie. Omów na podstawie przykładów literackich XVII i VIII wieku. Blaski i cienie sarmatyzmu
Sarmatyzm jest pojęciem złożonym. Określa ono obyczajowość oraz kulturę duchową i umysłową Rzeczypospolitej szlacheckiej od schyłku wieku XVI, aż po c...

92. Dydaktyczny charakter bajek Krasickiego
Bajki Krasickiego są dla niego tym, czym dla Kochanowskiego fraszki. Mają one charakter dydaktyczny. Krasicki wyśmiewa ludzkie wady: głupotę i pychę. ...

93. Dżuma-przedstawienie postaci
Dr Bernard Rieux- swój zawód traktuje jako posłannictwo. Najwyższą wartością jest dla niego uczciwość pojmowana jako rzetelne wypełnianie obowiązków l...

94. Życie umysłowe i kulturalne w Polsce epoki oświecenia - szkolnictwo, teatr, mecenat króla, czasopiśmiennictwo
MECENAT - Stanisław August jako polityk nie odniósł większych sukcesów, ale jako mecenas kultury przyczynił się do jej znakomitego rozwoju. Skupił wok...

95. Renesans i barok. Dwie wizje świata i dwie poetyki (na wybranych przykładach)
Renesans to wielka epoka kulturowa, rozpoczynająca dobę nowożytną, która we Włoszech trwała od XIV do początku XVI wieku, a w XV wieku objęła swym zas...

96. Fraszki , Pieśni Kochanowskiego
PIEŚNI Pieśń 9- p.biesiadna naśladowana częściowo z Horacego. Kochanowski- humanista popiera strategię życiową niezależnego umysłu. Niezależnego bo ni...

97. “Jana Kochanowskiego ars vivendi”
Niemożliwym jest znalezienie dwóch identycznych osób. Każdy człowiek jest unikalny i niepowtarzalny. Tak jak każdy z nas ma inny układ linii papilarny...

98. Oksymoron-literacki znak światopoglądu barokowego
Oksymoron (z greckiego "dowcipna - niedorzeczność") to figura stylistyczna, po którą bardzo chętnie sięgali twórcy barokowi. Polega ona na żartobliwym...

99. Interpretacja i analiza wiersza Czesława Miłosza “Campo di Fiori”
Czesław Miłosz – poeta prozaik, eseista, tłumacz, laureat literackiej Nagrody Nobla w 1980 roku. W 1933 roku wydał pierwszy tom wierszy „P...

100. Główne prądy epoki Renesansu ( Odrodzenia )
a.) humanizm

Wielki prąd umysłowy, który objął wszystkie dziedziny życia. Humanizm to termin pochodzący z jęz. łacińskiego "humanitas"...

101. Jan Kochanowski
  Jan Kochanowski to największy poeta polski przed Mickiewiczem, urodził się w 1530 r. w Sycynie koło Radomia, w województwie sandomierskim. Pochodził...

102. “Ikar” Stanisława Grochowiaka – analiza i interpretacja
Po 1956 roku w Polsce zaczął rozwijać się nowy nurt poetycki, nazwany przez jego głównego krytyka, Jana Przybosia, turpizmem . Poeci – turpiści ...

103. Jaką prawdę o człowieku i rzeczywistości ukazuje literatura?
Rzeczywistość, która otacza człowieka, przedstawia mu się jako siła niezbadana i zadziwiająca. Czasem złowroga, innym razem przyjazna. Człowiek, w swo...

104. Ignacy Rzecki
    W momencie rozpoczęcia akcji utworu Ignacy Rzecki jest subiektem z 25-letnim stażem. Z pamiętnika bohatera poznajemy jego przeszłość. Ojciec Rzeck...

105. Władysław Reymont
Władysław Reymont

1867
Dnia 7 maja przyszedł na świat Stanisław Władysław jako piąte z kolei dziecko Józefa i Antoniny Rejmentó...

106. “Celem ludzkiego życia jest szczęście...” - rozważania o szczęściu
Szczęście jest pojęciem względnym. Dla bardzo dużej grupy bohaterów literackich pojęcie szczęścia było jednoznaczne ze zdobyciem ukochanej kobiety. We...

107. Dworskość poezji J.A. Morsztyna
Jan A. Morsztyn pochodził z zamożnego, wpływowego rodu. Był arianinem; człowiekiem wykształconym. Związany był z dworem Tęczyńskich i królewskim: Wład...

108. Ignacy Krasicki
Ignacy Krasicki – najwybitniejszy pisarz, poeta i publicysta polskiego oświecenia. Pochodził ze zubożałej rodziny magnackiej. Urodził się 3 lute...

109. Analiza i interpretacja dowolnego wiersza powstałego w okresie międzywojennym
Wiersz Juliana Przybosia pt. "Z Tatr" pochodzi z tomu poetyckiego Równanie serca, wydanego w 1938 roku. Inspiracją do napisania utworu stała się śmier...

110. Awangarda Krakowska (program, twórcy, przykłady)
Grupa skupiona wokół Tadeusza Peipera i pisma "Zwrotnica"; należeli do niej Julian Przyboś, Jan Parandowski, Adam Ważyk;

Głosili związ...

111. Pamiętniki i Epistografia
Pamiętnikarstwo - Rozkwita w XVII w. wielka moda na pamiętniki. W większości te domorosłe dzieła nie są zbyt wartościowe literacko. Pisano diariusze, ...

112. Recenzja z filmu “Prymas”
Drugiego listopada, bierzącego roku, wybraliśmy się razem z klasą na długo oczekiwany film pt. "Prymas". Najnowsze dzieło Teresy Kotlarczyk, powstajac...

113. Charakterystyka bohatera tragicznego
Tragedia - jeden z podstawowych gatunków dramatu obejmujący utwory, w których ośrodkiem i siłą napędową akcji jest konflikt dążeń bohatera z nie dając...

114. Różne wymiary katastrofizmu w poezji polskiej
Różne wymiary katastrofizmu w poezji polskiej. Porównaj obrazy apokalipsy w „Dies irae”, „Z lasu”, „Roki”, „...

115. Jan Kochanowski - obywatel, myśliciel, artysta
Jan Kochanowski, uznany za jednego z najwspanialszych poetów wszechczasów, jest także uważany za wybitnego przedstawiciela epoki, w której żył. W swoi...

116. Czy “Nad Niemnem” jest powieścią tylko pozytywistyczną?
Poza niezbicie pozytywistyczną strukturą tej powieści Orzeszkowej, pojawia się tu wiele innych, głównie romantycznych cech;

Pozytywist...

117. Zygmunt Freud - Psychoanaliza
Sigmund Freud (1856-1939) - austriacki neurolog, psychiatra, twórca psychoanalizy. Początkowo zajmował się neuropatologią, później leczeniem nerwic, z...

118. Interpretacja wiersza Krzysztofa Kamila Baczynskiego “Westchnienie”
Druga wojna swiatowa to byl czas straszny dla ludzi. Dla tych, ktorzy Bogu ducha winni gineli w meczarniach, lub tak szybko, ze zgola nie zdazyli sie ...

119. Dowcip Kochanowskiego, a dzisiejsze poczucie humoru
Każdy człowiek śmieje się z tego co widzi i jak widzi. My - ludzie świata współczesnego mamy do czynienia z prasą, telewizją, kinem, teatrem, komentuj...

120. Humor i refleksje we fraszkach Kochanowskiego. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów
- mając gruntowne wykształcenie humanistyczne, kształcony na najlepszych uniwersytetach: Kraków, Królewiec i Padwa. Nauczył się tez sztuki pisarskiej ...

121. Poglądy społeczno-polityczne zawarte w pracach Stanisława Staszica
Stanisław Staszic ur. się w Pile w 1755r, a zmarł w 1826. Pochodził z mieszczańskiej, średniozamożnej rodziny. Został dobrze wykształcony. Po zakończe...

122. Bolesław Leśmian - “Szewczyk”
W mgłach daleczeje sierp księżyca,
Zatkwiony ostrzem w czub komina,
Latarnia się na palcach wspina
W mrok, gdzie już kończy si...

123. Obraz Boga w literaturze baroku i romantyzmu
Wizerunek najwyższego w obu tych epokach jest zupełnie odmienny. Moim zdaniem taki stan rzeczy wynika głównie z różnic panującej wtedy sytuacji polity...

124. Barok - informacje ogólne
Nazwa „barok” stała się metaforą epoki dziwnej, niezwykłej i odchodzącej od klasycznego wzorca renesansu, harmonii i proporcjonalności ( z...

125. Dzieła Malczewskiego i ich ponadczasowość
Sobota 1 kwietnia 2000

Po długo trwałych poszukiwaniach w wielu źródłach udało mi się znaleźć coś na temat najwybitniejszego malarza m...

126. Postawa Wacława Potockiego i Jana Chryzostoma Paska - różne oblicza sarmatyzmu
Pasek był typowym przedstawicielem średniej szlachty. Jak każdy ówczesny Sarmata był rycerzem (żołnierzem) i rolnikiem (gospodarzem). Brał udział w wy...

127. Prawdziwa sztuka jest zawsze współczesna
,, Prawdziwa sztuka jest zawsze współczesna" . Przedstaw 3 utwory z różnych epok, które twoim zdaniem mają charakter uniwersalny i mogą przemawiać do ...

128. Dom, rodzina i ojczyzna we fraszkach Jana Kochanowskiego
Jan Kochanowski był najwybitniejszym poeta polskiego renesansu. Epoka ta stała się przełomowa pod względem zmiany kierunku myślenia. Po okresie ciemne...

129. Związek literatury oświecenia z działalnością Sejmu Czteroletniego
W okresie Sejmu Czteroletniego intensywnie rozwijała się literatura publicystyczna w związku z mającą być uchwaloną Konstytucją RP, która ma uratować ...

130. Literackie i ideowe wyznaczniki epoki (Barok)
Nazwa:

Nazwa "barok" stała się metaforą epoki dziwnej, niezwykłej i odchodzącej od klasycznego wzorca renesansu, harmonii i proporcjon...

131. Humanizm renesansowy
W średniowieczu dorobek kultury grecko-rzymskiej, jako pogańskiej, został odrzucony i zaniedbany. Z chwilą jednak, gdy chrześcijaństwo ostatecznie zwy...

132. Czy lit. renesansu miała charakter odtwórczy ?
Każda epoka w literaturze korzysta z idei epok wcześniejszych, wychwalając je, czasem krytykując. Zastanawiając się nad szeroko pojętym problemem odtw...

133. “Uczyć bawiąc” - Ignacy Krasicki
Ignacy Krasicki posługuje się w swoich utworach komizmem, by ukazać przywary ludz-kiego charakteru, uleganie obcym wpływom, ułomność systemu państwowe...

134. Człowiek wobec Boga, życia i śmierci w literaturze średniowiecza, renesansu i baroku
Bóg od zawsze był dla ludzi jedną z najwyższych wartości. Mimo, iż ciągle pozostawał ważny jego rola w poszególnych epokach była różna. Raz pojawiał s...

135. Człowiek wobec Boga, życia i śmierci w literaturze średniowiecza, renesansu i baroku
Bóg od zawsze był dla ludzi jedną z najwyższych wartości. Mimo, iż ciągle pozostawał ważny jego rola w poszególnych epokach była różna. Raz pojawiał s...

136. Jakie znaczenie twoim zdaniem w literaturze polskiej odegrała literatura baroku
Literatura baroku kształtowała się pod wpływem licznych wojen wyniszczających cały kontynent, powodujących upadek kulturalny państw. Znaczącą rolę w k...

137. Udowodnię sąd Żeromskiego przedstawiony
Udowodnię sąd Żeromskiego przedstawiony w Dziennikach, w którym pisarz nazwał swojego bohatera: Romantykiem realizmu, chybionym pozytywistą i dzisiejs...

138. Księga ubogich\\
Tom wierszy pt. Księga ubogich" Jana Kasprowicza powstał w 1916 roku, w trzecim okresie twórczości poety. Kasprowicz zaczął wyznawać i głosić filozofi...

139. Dlaczego Konwicki nazwał swoją powieść polityczną właśnie “Małą Apokalipsą”?
Najprościej byłoby powiedzieć, że dlatego, iż rzeczywistość, którą przedstawia, jest światem apokaliptycznym, zbliżającym się ku końcowi, zapowiadając...

140. Wielkich dzieł nie zniszczy czas. Jakie kryteria zastosujesz mierząc wartość utworu literackiego - uzasadnij. Sięgnij do trzech wybranych utworów
Przeciwna jestem filozofii „sztuka dla sztuki”. Najgłośniejszym propagatorem owej idei był Stanisław Przybyszewski, autor wielu książek, c...

141. Echa różnych filozofii w liryce Młodej P
Filozofię końca wieku zdominowały trzy koncepcje filozoficzne, które, jak się później okazało, miały ogromny wpływ na sposób myślenia ludzi, literatur...

142. Fascynacja czy poczucie obcości? Człowiek współczesny
Polacy na przestrzeni dziejów zawsze i w każdych okolicznościach przywiązywali ogromne znaczenie do historii. Była ona dla nas niczym matka-opiekunka,...

143. Pamiętniki i diariusze Jana Chryzostoma Paska.
Pamiętniki i diariusze (dzienniki) zajmowały niemało miejsca w literaturze XVII wieku. Dzięki bezpośredniemu stosunkowi autorów do przedstawianych fak...

144. Refleksja literacka i osobista na temat słów J. Huizingi “Każda epoka tęskni za jakimś piękniejszym światem. Im głębsze zwątpienie i ból z powodu powikłań dnia dzisiejszego tym głębsza jest owa
Każda epoka literacka i historyczna cechowała się własnymi poglądami na świat, własnymi dążeniami, charakterystycznym sposobem pisania. Twórcy, którzy...

145. Próby przełamania postawy dekadenckiej w
Próby przełamania nastroju smutku i beznadziejności podjął już Kazimierz Przerwa - Tetmajer, którego utwory cechował najgłębszy chyba dekadentyzm. W "...

146. Polacy i Polska w \"Weselu\"
Genezą utworu stało się wesele Lucjana Rydla z chłopką Jadwigą Mikołajczykówną w podkrakowskich Bronowicach w listopadzie 1900r. Postaci można podziel...

147. Prawdziwe i fałszywe źródła szczęścia - moja próba... esej
Rozpoczynając rozważania na temat źródeł szczęścia, należy się zastanowić, czym dokładnie ono jest. O ile istnieje niezliczona ilość teorii o przyczyn...

148. “Wszystkie książki mówią – każda niesie jakąś wiadomość, którą chce podać w najdalsze pokolenia”
Skomentuj myśl Jana Parandowskiego odwołując się do 2 – 3 wybranych utworów.

Czy prawdą jest twierdzenie, że ,,każda książka nies...

149. Udowodnij, że \\
Stanisław Wyspiański napisał „Wesele” między listopadem 1900 roku , a marcem 1901 roku. Inspiracją do napisania tego utworu były autentycz...

150. Wprowadzenie do baroku
Samo pojęcie "baroku" wywodzi się prawdopodobnie z języka portugalskiego lub hiszpańskiego, gdzie słowo baruecco oznaczało w języku jubilerów rzadką p...

151. Jan Andrzej Morszczyn jako poeta dworski
Jan Andrzej Morsztyn był poetą związanym z dworem królewskim. Piastował wiele urzędów. Był dworakiem i intrygantem ale też sprawnym dyplomatą. Był ska...

152. Barok - konspekt
30. Los człowieka w twórczości Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego i Daniela Naborowskiego
Mikołaj Sęp-Szarzyński żył w tym samym czasie co Jan Kochan...

153. Ideał człowieka i obywatela oświecenia w wybranych utworach epoki
W przeciwieństwie do epoki renesansu ("Żywot człowieka poćciwego", "Dworzanin polski") w epoce oświecenia brak jest utworów, które bezpośrednio wskazy...

154. Motyw vanitas w twórczości D. Naborowskiego
„Żeglujemy po szerokim przestworzu, wciąż niepewni i chwiejni..., pałamy żądzą znalezienia oparcia i ostatecznej podstawy” – te słow...

155. Świat według starego subiekta - “Lalka”
Ignacy Rzecki wywodził się z rodziny mieszczańskiej, najpierw mieszkał z ojcem – bonapartystą (woźny i kleił koperty), po śmierci ojca zamieszka...

156. Jan Andrzej Morsztyn
Jan Andrzej Morsztyn pochodził z rodziny związanej z arianizmem, ale po przejściu na katolicyzm zachował tylko powierzchowne cechy dawnej ideologii. D...

157. Streszczenie książki “Kubuś fatalista i jego pan”
Ta książka Denisa Diderot napisana jest w formie dialogu. Bohaterowie- Kubuś i jego pan podróżując opowiadają historie . W przerwach ich opowiastek, p...

158. Nad Niemnem
  Kiedy ukazało się \"Nad Niemnem\", w 1887 r. drukował je \"Tygodnik Ilustrowany\", Orzeszkowa była już znaną pisarka z poważnym literackim i pu...

159. Motywy romantyczne w literaturze polskiego pozytywizmu
Literatura pozytywizmu, choć z założenia opozycyjna do romantycznej, czerpała z niej motywy, przede wszystkim z powodu trwającej nadal niewoli.
...

160. Nurty poezji barokowej. Scharakteryzuj na przykładach
Barok ma dwa podstawowe nurty tj.: dworkowy i dworski.

Ten pierwszy oparty na sarmatyźmie, czyli typie kultury szlacheckiej ukształtow...

161. “Potop” stosunek do przeszłości, kreacja głównego bohatera, tendencyjność i mit kompensacyjny
Henryk Sienkiewicz widział w tradycji historycznej więzi łączące Polaków, wzory postępowania, ideał rycerskiego patriotyzmu i narodowego solidaryzmu j...

162. Twórczość okresu Sejmu Wielkiego
PUBLICYSTYKA PATRIOTYCZNA
DZIAŁALNOŚĆ I PROGRAM SPOŁECZNO-POLITYCZNY STANISŁAW STASZICA
Stanisław Staszic swoje poglądy i program społe...

163. Życie Moliera
Jean Baptist Poquelin urodził się w 1622 r. w Paryżu. Początkowo ten wielki komediopisarz miał uprawiać ten sam zawód co jego ojciec-być tapicerem i d...

164. Analiza i interpretacja wiersza Marii Konopnickiej “Botticelli”
Maria Wasiłowska , bo takie było jej panieńskie nazwisko, wywodziła się ze szlachty. Urodziła się w Suwałkach 23 maja 1842 roku. W Kaliszu spędziła ca...

165. J.A. Morsztyn - polski marinista. W jaki sposób osiąga efekt zadziwienia czytelnika?
Marinizm (kwiecisty barok) kładł szczególny nacisk na formę dzieła. Lubował się w wymyślonych, nowatorskich metaforach, zaskakujących konceptach. Nie ...

166. Interpretacja epizodu z księdzem oraz przypowieści o odzwiernym
Józef K. został poproszony o pokazanie kilku zabytków sztuki pewnemu włoskiemu klientowi banku, który po raz pierwszy przebywał w tym mieście, a na kt...

167. Proces Franza Kafki - Interpretacja epizodu z księdzem oraz przypowieści o odzwiernym
Józef K. został poproszony o pokazanie kilku zabytków sztuki pewnemu włoskiemu klientowi banku, który po raz pierwszy przebywał w tym mieście, a na kt...

168. Postawy heroiczne w powieści “Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej
Eliza Orzeszkowa jest jedną z czołowych pisarek polskiej literatury. Urodzona 6 czerwca 1841 roku w Milkowszczyźnie pod Grodnem dwukrotnie była wysuwa...

169. Porównanie Jacka Soplicy i Andrzeja Kmicica
Kreując postać Andrzeja Kmicica Sienkiewicz nawiązał do postaci Jacka Soplicy z "Pana Tadeusza". Z typowego zawadiaki i warchoła Kmicic, podobnie jak ...

170. Wacław Potocki - sarmata w dobrym tego słowa znaczeniu
Szlachcicem - ziemianinem , osiadłym w odległym zakątku Podkarpacia , we wsi Łużyna , był najwybitniejszy satyryk polski XVII wieku , pisarz Sarmata ,...

171. Porównanie światopoglądu czterech epok
Porównanie światopoglądu czterech epok: Średniowiecza, Renesansu, Baroku i Oświecenia

Renesans i Oświecenie są bliskimi sobie epokami ...

172. Jan Andrzej Morsztyn jako polski marinista
Marinizm - olśniewającą ozdobność formy, przesadną, niekiedy bezduszną, ale i zgrabną i wykwintną, reprezentował przede wszystkim liryk i epik włoski ...

173. Julian Tuwim
JULIAN TUWIM (1894-1953)


Julian Tuwim urodził się w 1894 roku w Łodzi. Po ukończeniu gimnazjum w rodzinnym mieście studiował pr...

174. Proces – próba interpretacji
W utworze Franza Kafki została przedstawiona koncepcja: "Jedermana" -szarego człowieka, człowieka, którym mógłby być każdy. Traktuje on o znaczeniu je...

175. \\
„Wesele” powstało w czasie szczególnym dla Polski i wyjątkowym momencie dla literatury. Częstokroć obdarzano je określeniem: dramat neorom...

176. Jan Paweł II
Temat: Pontyfikat Jana Pawła II – scharakteryzuj 20 lat papieskiego posługiwania.

18 V 1920 - urodził się Karol Wojtyła w Wadowi...

177. Różne oblicza sarmatyzmu w literaturze i kulturze polskiego baroku. – Wacław Potocki i Jan Chryzostom Pasek
Czym w ogóle jest sarmatyzm i dlaczego można przedstawić jego różne odcienie tylko w literaturze i kulturze polskiego baroku?

Sarmatyz...

178. Czasy baroku
Następujący po renesansie okres kulturowy w dziejach Europy nazwano barokiem . Pochodzenie tej nazwy jest niejasne i sporne . Wiadomo jednak , że pocz...

179. Grupy poetyckie w XX-leciu. Scharakteryzuj odwołując się do konkretnych utworów
- Skamandryci byli grupą "programowo bezprogramową". Wielką piątkę tej grupy stanowili: Julian Tuwim, Jan Lechoń, Jarosław Iwaszkiewicz, Antoni Słonim...

180. Edukacja człowieka w centrum zainteresowan pisarzy oświecenia.
Literatura oświecenia rozwijała się w dramatycznym okresie dziejowym Polski. Sejm, w którym ciągłe kłótnie, zachwiany system demokracji oraz zasada "l...

181. Sonety Butrymowicza - interpretacja (dek
W wyniku kryzysu filozofii i kultury u schyłku XIX wieku narodziła się postawa zwana dekadentyzmem. Nazwa dekadentyzm określa światopogląd, u podstawy...

182. Kierunki artystyczne i nastroje epoki w
1. Naturalizm - kierunek odrzucający wszelki byt nadprzyrodzony, uznający prawa przyrody za jedyne, które rzeczywistością rządzą i tłumaczą ją. Natura...

183. Bliżej szabli i kielicha, dalej od rozwagi (Potop)
Potop”, druga część trylogii Henryka Sienkiewicza, jest powieścią historyczną, a więc większość zdarzeń opisanych w utworze jest oparta na wydar...

184. Poezja młodopolska
"Jaka jest przeciw włóczni złego Twoja tarcza
człowiecze z końca wieku?" -
Wyjaśnij jak poezja młodopolska odpowiadała na to
p...

185. Kochałem najlichsze źdźbło trawy i człek
Kochałem najlichsze źdźbło trawy i człeka co z losem się zmaga" - czy ten cytat można uznać za motto twórczości Jana Kasprowicza186. Wiek XVIII w Polsce
SYTUACJA SPOŁECZNO-POLITYCZNA
W Polsce w odróżnieniu od Francji dominowała szlachta, a nie mieszczaństwo. Następował upadek miast. Był zły sta...

187. Konflikt pokoleń w utworach literackich różnych epok
Konflikt pokoleń towarzyszy literaturze od zarania dziejów. W Biblii Absolom buntuje się przeciwko swojemu ojcu – Dawidowi, któremu zarzuca nies...

188. Humanizm: geneza i ideologia
Humanizm - jak mówi Sł. Wyr. Obcych- jest to filozoficzny, literacki i artystyczny nurt epoki Odrodzenia. Odrodzenie (Renesans) jest zatem nazwą epoki...

189. Tło historyczne epoki baroku
Tło historyczne epoki to przede wszystkim wojny (z wojną trzydziestoletnią 1618 - 1648 na czele) oraz powolne wyniszczanie wewnętrzne kraju i osłabian...

190. Sprawozdanie z wycieczki klasowej do Zamku Królewskiego na Wawelu
W maju 1998 roku nasza klasa wybrała się wraz z Panią Wychowawczynią na Wawel, aby zwiedzić Zamek Królewski. Wycieczka ta była ściśle związana z aktua...

191. Narodziny nowożytnej propagandy politycznej w dobie oświecenia
Wiek XVIII to fatalne stulecie, w którym rodzą się rozmaite instytucje dręczące nas po dziś dzień. Burzliwe przemiany polityczne uwarunkowały powstani...

192. Obrona Zenona Ziembiewicza
Wysoki Sądzie, Szanowni zgromadzeni.

Zebraliśmy się w tej sali, ponieważ właśnie dzisiaj ma zapaść wyrok, który zdecyduje o przyszłośc...

193. Powieść Williama Goldinga “Władca much”, a naturalizm
Czy książkę Williama Goldinga pt. „Władca much” możemy zaliczyć do powieści filozoficznych? Uważam, że tak. Jest to powieść filozoficzna, ...

194. Kiedy żyli ludzie pełniejsi (dla nas dzisiaj) i ciekawsi - w epoce renesansu czy baroku?
„ Panie, to moja praca, a zdarzenie Twoje; Raczyż błogosławieństwo...”

Słyszę ciche, nieporadnie wymawiane przez moją sios...

195. Literackie przykłady przyjazni
Przyjaźń - "bliskie, serdeczne stosunki z kimś oparte na wzajemnej życzliwości, szczerości, zaufaniu, możliwości liczenia na kogoś w każdej okolicznoś...

196. Jaka jest przeciw złemu twoja tarcza czł
Słowa Kazimierza Przerwy – Tetmajera były w czasach Młodej Polski manifestem dekadentów. Okazywało się, że nic nie jest w stanie obronić człowie...

197. “Psalm” - Wisława Szymborska
Odwołania do tradycji kultury to sposób, w jaki
przemawia także i współczesna poezja. Uzasadnij
słuszność tego stwierdzenia, wyjaśniaj...

198. “Potop” jako powieść historyczna
Tradycje powieści sięgają już Homera. Jednak twórcą, który upowszechnił ten gatunek był Walter Scott, twórca romansu historycznego. Dla romantyków his...

199. Dydaktyzm w literaturze nowożytnej
Celem literatury jest dydaktyzm. Literatura staropolska posługiwała się parenezą, tzn. pouczała pokazując wzór do naśladowania.

W Śred...

200. Dydaktyzm w literaturze nowożytnej
Celem literatury jest dydaktyzm. Literatura staropolska posługiwała się parenezą, tzn. pouczała pokazując wzór do naśladowania.

W Śred...

201. Obywatelska troska o losy ojczyzny w publicystyce polskiego oświecenia
Główną ideą oświecenia był krytycyzm wobec instytucji politycznych i społecznych, Kościoła i dotychczasowego systemu nauczania. Postawę tę wspierały p...

202. Recenzja filmu “Ogniem i mieczem”
"Ogniem i mieczem" zrealizowano z hollywoodzką logiką i zasadami. Kolosalny budżet dawał reżyserowi Jerzemu Hoffmanowi, najlepszemu polskiemu specjali...

203. Charakterystyka Kmicica
Andrzej Kmicic, główny bohater powieści \"Potop\" Henryka Sienkiewicza, był młodym, lecz znanym i doświadczonym żołnierzem siedemnastowiecznej Polski....

204. Henryk Sienkiewicz
  Henryk Sienkiewicz, pseudonim Litwos. Był polskim prozaikiem i jednym z najpopularniejszych pisarzy XX wiek. Został laureatem literackiej Nagrody No...

205. Postacie mitologiczne i ich funkcjonowanie w literaturze polskiej
Nie ma chyba takiej epoki, która nie byłaby zafascynowana antykiem. Tematy i motywy mitologiczne inspirują nie tylko poetów i pisarzy, ale również rze...

206. Sarmatyzm
Sarmatyzm stanowi podstawę polskiej obyczajowości, religijności, polityki. Zaczyna się w XV wieku. Szlachta polska w dobie swej świetności poszukiwała...

207. Literatura prawdy, pamięci, ocalenia? Rozważania młodego czytelnika o literaturze XX wieku
Co znaczy być człowiekiem? Czy człowieczeństwo jest rzeczywiście godnością, którą należy zdobywać? Wszak z punktu widzenia biologii wszyscy rodzimy si...

208. Oświeceniowa publicystyka polityczna w Polsce
Pochodził z rodziny mieszczańskiej (syn burmistrza). Został księdzem, gdyż była to jedna z niewielu dróg dla mieszczanina, która dawała szanse zdobyci...

209. “Potop” powieścią “ku pokrzepieniu serc”
Zasadniczo przed całą "Trylogią", a nie tylko przed "Potopem", stały następujące cele:

- rozpropagowanie i poszerzenie wiedzy o histor...

210. Rola poety i poezji w literaturze
Literatura narodziła się z ustnej opowieści ludzi o zdarzeniach mitycznych i historycznych. Początkowo była to pieśń śpiewana przy dźwiękach instrumen...

211. “Człowiek nie może żyć bez miłości”. Rozwiń myśl Jana Pawła II odwołując się do znanych ci utworów literackich i własnych przemyśleń.
„Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar pror...

212. Publicystyka i literatura polityczna okresu oświecenia
Udział literatury w przygotowaniu reform politycznych z Polsce w wieku XVIII został rozpoczęty z końcu panowania Sasów, a nasilił się w czasie Sejmu C...

213. Ars moriendi – motyw śmierci w lit
Motyw śmierci narodził się razem z literaturą i jest jednym z głównych wątków do dnia dzisiejszego. Zrodził się w starożytności, rozwój przeżył w śred...

214. “Jesteśmy poetami dnia dzisiejszego...”. Skamandryckie obrazy poetyckie jako nowa formuła sztuki słowa
Poetycka grupa Skamander wywodzi się z grypy pikadorczyków - organizatorzy słynnych imprez "Pod Pikadorem", które były satyrą antymieszczańską, głosił...

215. Tadeusz BOY Żeleński - życie i twórczość
Tadeusz Żeleński (1874-1941)

Życiorys:
Tadeusz Żeleński, pseudonim Boy, urodził się 21 grudnia 1874 roku w Warszawie, z...

216. Młoda Polska, kierunki artystyczne, filo
Młoda Polska - Daty graniczne 1891- 1918. Data końcowa to wybuch I wojny świat. W 1891 debiutują Kazimierz Przer-Tetmajer, Andrzej Niemojewski, Franci...

217. Pozytywizm
Program pozytywizmu polskiego na tle sytuacji politycznej i społecznej .

Nazwa pozytywizm została przyjęta z filozofii Augusta Comte'a ...

218. Szkolnictwo i teatr w dobie oświecenia
Szkolnictwo
Obowiązek szerzenia oświaty, kształcenia umysłów i charakterów spadł przede wszystkim na szkolnictwo, którego rozwój w duchu nowoc...

219. Pozytywiści a romantycy
Młode pokolenie końca lat 60 - tych, które ujrzało na własne oczy klęskę powstania styczniowego, wystosowało protest wobec ideologii romantycznej. Mło...

220. Ewolucja postaw twórczych w okresie Młod
Do podstawowych kierunków literackich i artystycznych okresu Młodej Polski należą przede wszystkim symbolizm – którego zwolennicy, posługując si...

221. Wykorzystując literaturę i publicystykę oświecenia udowodnij że głównym jej celem było dobro państwa
Wykorzystując literaturę i publicystykę oświecenia udowodnij że głównym jej celem było dobro państwa.
W Polsce początek epoki oświecenia przyp...

222. “Władza jako namiętność pożądanie i...”– w oparciu o wybrane przykłady literackie
Pojęcie władzy towarzyszy człowiekowi od początku jego istnienia. Już prymitywne plemiona wybierały przywódców, którzy zapewnią polepszenie warunków b...

223. Rola przeszłości w życiu bohaterów “Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej
Pozytywizm. Był to okres metamorfozy porywczych, buntowniczych a czasem nawet lekkomyślnych, jednym słowem osób romantycznych w spokojnych, zajmującyc...

224. “Potop” jako powieść historyczna
Powieść historyczna – powieść, w której świat przedstawiony został umieszczony w epoce traktowanej przez twórcę i jego odbiorców jako zamknięty ...

225. “Wolność fascynuje i napawa lękiem, dlatego zmusza, by nasza postawa wobec niej była nieokreślona”
Twoje refleksje o istocie wolności człowieka na podstawie wybranych utworów literackich.

Wszyscy pragniemy być panami i kowalami swoje...

226. Nurty w polskiej literaturze barokowej
W dużym uproszczeniu mówi się, że w literaturze polskiego baroku zaistniały dwa nurty. Pierwszy z nich to nurt dworski, drugi - ziemiański.

227. Ogniem i mieczem
Główne wydarzenia

  Pod koniec 1647 r. na południowo-wschodnich kresach Rzeczypospolitej, tzw. Dzikich Polach, nad rzeką Omel...

228. Henryk Sienkiewicz “Ogniem i mieczem”
Pierwotny tytuł „Wilcze gniazdo”, powieść oparta na studiach walk polsko-kozackich.
Drukiem powieść ukazała się wpierw na łamach kr...

229. Ignacy Krasicki
Ignacy Krasicki nazywany był "księciem poetów" i niewątpliwie był najwybitniejszym poetą polskiego oświecenia. Urodził się w Dubiecku nad Sanem, w rod...

230. Biografia Ignacego Krasickiego i Stanisława Staszica
Ignacy Krasicki nazywany był "księciem poetów" i niewątpliwie był najwybitniejszym poetą polskiego oświecenia. Urodził się w Dubiecku nad Sanem, w rod...

231. Katastrofizm i ekspresjonizm ,,Hymnów\'\
Pod koniec XIX wieku Jan Kasprowicz znalazł się pod przemożnym wpływem niemieckiego ekspresjonizmu. Był to prąd literacki, który formułował zadania sz...

232. Młoda Polska
  Za początek epoki przyjęto umowną datę 1891 r., której towarzyszyły nowe tendencje ideowo-artystyczne, a za koniec 1918 r., czyli rok odzyskani...

233. “Człowiek jest zdumiewający, ale arcydziełem nie jest” Rozważania o złożoności ludzkiej natury na podstawie dowolnie wybranych utworów
Antropologia filozoficzna od wieków stara się ostatecznie zdefiniować jakie i czym jest człowieczeństwo, odpowiedzieć na pytania o istocie ludzkiej i ...

234. “Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek” C. K. Norwid
Ustosunkuj się do słów poety opierając się na przykładach literackich różnych epok.

Na przestrzeni dziejów widzimy, że Polacy chociaż n...

235. Młodopolski Antychryst
Wojciech Gutowski : Królestwo Antychrysta i tęsknota Lucyfera. Oblicza szatana w literaturze Młodej Polski [w:] Stulecie Młodej Polski, red. M. Podraz...

236. 20 lecie międzywojenne
1. Ogólna charakterystyka okresu 20 lecie.

2. Kierunki filozoficzne.

3. Kierunki artystyczne.

4. "Prze...

237. Tomasz Judym- romantyk realizmu, chybion
Tak oto określił głównego bohatera sam autor powieści, Stefan Żeromski, a sąd ów zawarł w „ Dziennikach”, dziele, które stanowi kopalnię w...

238. Krasicki Mistrz Ironii
Ignacy Krasicki to bez wątpienia najwybitniejszy pisarz polskiego oświecenia. Książe biskup warmiński- jest niewątpliwie polskim przykładem umysłu ośw...

239. Literatura pozwala możliwie najdokładniej poznać ten świat, zrozumieć i wyrazić...
Oprócz prądów w literaturze trzymających się hasła "sztuka dla sztuki" istniały zawsze gatunki spełniające bardziej utylitarne funkcje. Sztuka nie moż...

240. Artysta jako bohater dzieła literackiego XX wieku (dylematy sztuki)
Nowa epoka, jaką było XX-lecie międzywojenne, przyniosła inne spojrzenie na literaturę i na rolę twórcy. Dlatego artyści stają się często bohaterami d...

241. Oświeceniowa publicystyka
W okresie oświecenia nie znano pojęcia publicystyki, znano natomiast samo zjawisko, obecne w różnorodnych formach. Były wśród nich zarówno wielkie tra...

242. Pojęcia
Futuryzm: Ten kierunek został stworzony przez włoskich artystów skupionych wokół Filippo Marinettiego, który w 1909 r. ogłosił swój pierwszy manifest ...

243. Henryk Sienkiewicz “Pan Wołodyjowski”
Powieść drukowana w latach 1887-1888, wydanie osobne - 1888 r.
Akcja toczy się na kresach wschodnich podczas wojny polsko-tureckiej za panowani...

244. Pan Wołodyjowski
Główne wydarzenia

Wstęp:

Layout: Keithar


© 2005-2014 Streszczenia.org - Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy i nadsyłanych prac oraz za ew. błędy w nich zawarte. Osoba która przesyła pracę w celu jej publikacji, gwarantuje że jest autorem pracy i ma do niej wszelkie prawa autorskie.

Streszczenia i opracowania lektur szkolnych, młoda polska, angielski, oświecenie, współczesność, XX lecie biografie, romantyzm, pozytywizm, barok, charakterystyki, testy, sciaga, ściąga
GotLink.pl

Jeśli chciałbyś(aś), aby Twój link znalazł się w tym miejscu, zajrzyj do działu Reklama.