Szukaj

Szukaj na stronieReklamaStreszczenia

Angielski
Barok
Epoki i charakterystyki
Młoda Polska
Oświecenie
Pozytywizm
Renesans
Romantyzm
Współczesność
XX lecie

lokaty bankowe
Wybierz najlepszš ofertę lokaty 35 banków. Miesięczne lokaty bankowe, lokaty półroczne.

XLokaty.pl


Wyszukaj pracę w portalu

Chcąc znaleźć pracę dotyczącą np. lektury Kordian, wpisz słowo: kordian zamiast streszczenie kordian
Chcąc znaleźć opracowanie ogniem i mieczem wpisz ogniem i mieczem zamiast np. streszczenie i opracowanie ogniem i mieczem

Dla lepszych efektów wyszukiwania wpisuj tylko słowa kluczowe!


Szukaj pracy:
Szukaj na stronie Ostatnio szukane
Wyniki w streszczeniach

Wyniki w wypracowaniach

1. Dydaktyczny charakter bajek Krasickiego
Bajki Krasickiego są dla niego tym, czym dla Kochanowskiego fraszki. Mają one charakter dydaktyczny. Krasicki wyśmiewa ludzkie wady: głupotę i pychę. ...

2. Oświecenie - epoka polemiki z sarmatyzmem
W oświeceniu rozwija się nurt krytyczny wobec konserwatywnej postawy szlachty, która zagraża integralności Rzeczypospolitej; pojawia się on w wielu ut...

3. Rola satyry i komedii w walce o postęp w dobie polskiego oświecenia
Satyra miała jasno i dobitnie krytykować pewne postawy i zachowania oraz schematy poprzez wyśmianie i wyolbrzymienie; w ten sposób istniała możliwość ...

4. Dwa oblicza sarmatyzmu polskiego baroku (Pasek, Potocki)
Można zaobserwować dwie postawy sarmatyzmu szlachty: Pasek z jego pamiętnikami prezentuje postawę typowego, złego Sarmaty, zaś Potocki ze swoimi wiers...

5. Bóg w twórczości Kochanowskiego
Kochanowski bezsprzecznie był katolikiem, chociaż sympatyzował z protestantami Nie ma w jego twórczości śladów kultów wyznaniowych chrześcijaństwa, ty...

6. Barokowa wizja świata w poezji Mikołaja Sępa - Szarzyńskiego
Mikołaj Sęp - Szarzyński (1550 - 1581). Przeżył dramat odejścia od własnej religii, potem nawrócenie. W 1601 wydano tomik pt. "Rytmy albo Wiersze pols...

7. Filozofia Kartezjusza
Urodził się 31 marca 1596 r. w La Haye i zmarł 11 lutego 1650 r. w Sztokholmie - Rene Descartes [Kartezjusz]. Ten francuski filozof i matematyk uchodz...

8. Satyra “Do króla” Ignacego Krasickiego jako prezentacja postawy króla Stanisława Augusta
Satyra " Do króla "ma charakter polityczny , ponieważ dotyczy działalności króla i postawy możnowładców .
Krytyka przeciwników reform oświatow...

9. JAN Z KIJAN Nauki potrzebne do rzemiosła
W wierszu tym autor podaje szereg ludzi , którzy zatrudniają się u majstrów. Wszystkie te wady są przekorne i uczą postawy zbuntowanej , przekornej wo...

10. Recenzja z filmu “Prymas”
Drugiego listopada, bierzącego roku, wybraliśmy się razem z klasą na długo oczekiwany film pt. "Prymas". Najnowsze dzieło Teresy Kotlarczyk, powstajac...

11. Humanistyczne treści poezji Kochanowskiego (człowiek - głośne hasło renesansu, poezja o nim i dla niego)
- rozległe wykształcenie humanistyczne, szerokie zainteresowania Kochanowskiego w pieśniach zawarte są typowe dla wczesnego humanizmu idee epikureizmu...

12. Dramat ojca, chrześcijanina i filozofa w “Trenach”
- kiedy powstały treny, jaka sytuacja (śmierć 3-letniej Urszulki, 1579) 19 utworów spiętych klamrą tematu, podobny do starożytnego epicedium, poświęco...

13. Tomasz Judym jako romantyk realizmu, chy
Jedną z powieści Stefana Zeromskiego są "Ludzie bezdomni". Głównym bohaterem jest dr Tomasz Judym, pochodzi z biednej rodziny robotniczej. Wykształcen...

14. Ignacy Krasicki - bajki
Ignacy Krasicki był poetą racjonalistą, który za główny środek poznania świata uznawał rozum. Jego bajki są wyrazem przekonań, że człowiek jest istotą...

15. Wizja pracy - Mesjanizm narodowy w “widzeniu ks. Piotra”
Ksiądz Piotr przedstawiony został jako człowiek odmiennego sposobu myślenia niż Konrad - główny bohater; jest człowiekiem wyciszonym, pokornym wobec B...

16. Ignacy Krasicki-opis bajek
TREŚĆ BAJEK

"Wstęp do bajek"
Jest to pierwsza bajka ze zbioru Bajki i przypowieś“Bajki. Ukazany jest wymyślony, wyidealizowany,...

17. Geneza i problematyka Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego
"Odprawa posłów greckich" - wystawiono 12 stycznia 1578 na ślubie Jana Zamoyskiego i Krystyny Radziwiłłówny, na weselu obecni byli posłowie i para kró...

18. “Dusiołek” Leśmiana - ballada z podtekstem filozoficznym
W swojej kompozycji i stylistyce wzorowany na ludowej balladzie (podobnie jak romantyczne): narrator ludowym gawędziarzem opowiadającym zgromadzonym h...

19. O godnym umieraniu - “Zdążyć przed Panem Bogiem”. Interpretacja tytułu
Tematem reportażu-wywiadu Hanny Krall jest martyrologia Żydów w okresie II wojny światowej. Autorka książki przeprowadziła wywiad z zastępcą komendant...

20. Charakterystyka baroku
Barok jest epoką której szczególną cechą było współistnienie estetyki klasycystycznej i barokowej;znamienna dla baroku chęć olśnienia i zadziwienia od...

21. “Człek-boże igrzysko”- poglądy na świat i życie w Pieśniach J. Kochanowskiego
Człowiek jak i wszystko jest dziełem Boga. Bóg panuje nad swoim stworzeniem i kieruje nim doskonale. Stwórca jest bliski człowiekowi, jest dobry, szcz...

22. Dekalog moralny człowieka w czasach zagrożenia
(Czesław Miłosz "Traktat moralny", Zbigniew Herbert "Przesłanie pana Cogito", Albert Camus "Dżuma", Andrzej Szczypiorski "Początek", "Przed nieznanym ...

23. “Czlowiek jest święty! Czlowiek jest potworem!” Które z powyższych twierdzeń uznasz za prawdziwe gdy myślisz o portrecie człowieka XX wiek
Człowiek święty, człowiek potwór, tak najłatwiej można sprecyzować postawy życiowe na których temat chciałbym się wypowiedzieć i odzwierciedlić je w l...

24. Humanistyczna głębia, nowatorstwo i niezwykłość liryki Bolesława Leśmiana
Debiut - 1895 r. - "Sekstywy" . 1912 r. - "Sad rozstajny".

Przełamywał konwencje młodopolskie: - powrót do natury, - rozważania filozo...

25. Jan Kochanowski i jego twórczość
Słynna, otoczona poetycką legendą pieśń Jana Kochanowskiego, zaczynająca się od słów : "czego chcesz od nas, Panie z twe hojne dary?", dla podniosłej ...

26. Ewolucja postawy i warsztatu artystyczne
Pierwszy okres twórczości Kasprowicza charakteryzuje się społecznym radykalizmem i jednocześnie, pod względem sympatii artystycznych, pewnym tradycjon...

27. Topos kariery
Najbardziej wyraźnym i znanym archetypem kariery był Makbet bohater książki W. Szekspira pod tym samym tytułem. Autor bardzo dokładnie opisał drogę po...

28. Żeromski wobec pozytywizmu i romantyzmu
Twórczość Stefana Żeromskiego, powstająca w głównej mierze w czasach Młodej Polski, niewiele miała wspólnego z modernistyczną koncepcją sztuki. Żeroms...

29. Jak rozumiesz tytuł powieści Nałkowskiej - “Granica”?
Nałkowska prezentuje nam obraz społeczeństwa polskiego w okresie międzywojennym. Pokazuje pozostałości feudalizmu: głębokie i mające duży wpływ na kar...

30. Analiza postawy chłopa w opowiadaniu S.
Rozdziobią nas kruki, wrony pochodzi z pierwszego zbioru opowiadań Stefana Żeromskiego, wydanego w 1895 roku. W utworze tym autor przywołuje pewien ep...

31. Fraszki i pieśni - wyraz renesansowej postawy Jana Kochanowskiego
Jan Kochanowski urodził się 1530r. W Sycynie koło Radomia, zmarł 22 VIII 1584 w Lublinie. Był uważany za najwybitniejszego reprezentanta poezji humani...

32. Twórczość Daniela Naborowskiego
Naborowski wprowadza w krąg barokowej literatury zainteresowanie przemijaniem. Wiersze pod tytułami: "Marność" i "Krótkość żywota" prezentują postawę ...

33. Katarynka
Główne wydarzenia

    - Tryb życia pana Tomasza, jego zamiłowania i słabości; niechęć do kataryniarzy i katarynek.
...

34. Sprzeniewierzenie idei miłości na podstawie wierszy współczesnych
Ci, którzy nie wierzą w przeznaczenie, mają prawo uważać, iż każdy jest kowalem własnego losu. Jednak gdzież znaleźć by można, w świecie, którego pods...

35. Karpiński - poeata sentymentalny
Był to polski twórca sentymentalny. Pisywał utwory miłosne, religijne, refleksyjne, patriotyczne. Zasłynął jako twórca pieśni erotycznych i sentymenta...

36. Jan Kochanowski - obywatel, myśliciel, artysta
Jan Kochanowski, uznany za jednego z najwspanialszych poetów wszechczasów, jest także uważany za wybitnego przedstawiciela epoki, w której żył. W swoi...

37. Twórczość Stefana Żeromskiego
Twórczość Stefana Żeromskiego, powstająca w głównej mierze w czasach Młodej Polski, niewiele miała wspólnego z modernistyczną koncepcją sztuki. Żeroms...

38. Wacław Potocki jako główny przedstawiciel literatury dworskiej
TEMATYKA I KOMIZM DROBNYCH UTWORÓW POTOCKIEGO

"Ogród fraszek"

Jest to zbiór 1800 utworów rozmaitej wielkości i różnoro...

39. Wizja Boga i człowieka w poezji Bolesława Leśmiana
Bolesław Leśmian był jednym z najciekawszych i najoryginalniejszych poetów swoich czasów. Choć główna faza jego twórczości przypada na okres określany...

40. C. Baryka i Z. Ziembiewicz - dwie postawy, dwie drogi życiowe
Cezary i Zenon są postaciami zupełnie odmiennymi: inne są ich drogi życiowe, gdzie indziej i w innych warunkach się wychowywali, czym innym się kierow...

41. Lektura prac myślicieli oświeceniowych
Jan Jakub Rousseau :

-wyjaśnienie pojęć obowiązujących w systemie demokratycznym,

-definicja państwa - "wyrazu woli zb...

42. Jan Chryzostom Pasek i W. Potocki - sarmaci polscy
Jan Chryzostom Pasek, jeden z największych polskich twórców - sarmatów urodził się ok. roku 1636 na Mazowszu. Był wychowankiem kolegium jezuickiego w ...

43. Bóg i człowiek w utworach Kochanowskiego
Po okresie ciemnego, mglistego średniowiecza, pełnego zabobonów i całkowitego podporządkowania życia kościołowi i srogiemu Bogu, ludzie pragnęli odmia...

44. Antenor, Helena, Aleksander, Priam – różne postawy wobec konfliktu grecko – trojańskiego, próba oceny. Jaki charakter jest tego dramatu?
„Odprawa posłów greckich” jest tragedią racji politycznych, społecznych , moralnych, które decydują o losach ojczyzny. Racje te zostają w ...

45. Postawy Niemców wobec faszyzmu
„Faszyzm jest religią: XX wiek będzie znany w dziejach jako wiek faszyzmu”. Tak wypowiadał się Benito Mussolini na temat dojścia do władzy...

46. J.R.R. Tolkien
Tolkien był angielskim pisarzem i językoznawcą. Uznany został za najwybitniejszego twórcę literatury fantasy. Zyskał miano profesora uniwersytetów w L...

47. Interpretacja wiersza T. Różewicz “Warkoczyk”
Utwór ,,Warkoczyk” powstał 1948 r., po wojnie. Poeta napisał go po zwiedzeniu Muzeum w Oświęcimiu. W utworze można wyróżnić dwie części: jedną w...

48. Kręgi tematyczne i problemowe opowiadań
Opowiadania Stefana Żeromskiego ukazują dokładny obraz ziem polskich epoki po powstaniu styczniowym i uwłaszczeniu. Jednak tematyka tych dzieł sięga d...

49. \\
Stanisław Wyspiański to młodopolski neoromantyk nawiązujący stale do świadomości narodowej pierwszej połowy XIX wieku. Jego postać jest nierozelwalnie...

50. Dżuma-przedstawienie postaci
Dr Bernard Rieux- swój zawód traktuje jako posłannictwo. Najwyższą wartością jest dla niego uczciwość pojmowana jako rzetelne wypełnianie obowiązków l...

51. Barok - informacje ogólne
Nazwa „barok” stała się metaforą epoki dziwnej, niezwykłej i odchodzącej od klasycznego wzorca renesansu, harmonii i proporcjonalności ( z...

52. Jana Kochanowskiego obywatelski głos troski o losy Rzeczpospolitej
Ojczyzna, patriotyzm, sprawy kraju zajmowały w twórczości Jana Kochanowskiego bardzo ważne miejsce. Odzwierciedlone jest to w wielu utworach tego wybi...

53. \\
"Umarli wszyscy bogowie albo odeszli daleko i tak daleko jak oni odsunął się nasz ideał życia Ogarnia nas głęboka obojętność każdy wlecze się swoją dr...

54. Poszukiwanie właściwej postawy wobec życ
„Młodą Polską” nazywamy epoką literacką trwającą od ostatniego dziesięciolecia XIX wieku, do końca I wojny światowej. Za początek Młodej P...

55. Typy bajek w literaturze polskiego oświecenia Jaką funkcję spełniał ten gatunek?
Istnieją dwa podstawowe typy bajek: epigramatyczna charakteryzująca się drastycznie skróconą formą, oszczędnością słowa i dobitnością przekazanych pra...

56. Barokowe kontrasty u Daniela Naborowskiego
D.Naborowskiego można śmiało nazwać poetą, który łączy barokową formę wiersza (z całym wymaganym w tej epoce wyrafinowaniem, kunsztem i zaskoczeniem) ...

57. “Apollo i Marsjasz” Zbigniewa Herberta głosem w dyskusji na temat zródeł piękna w sztuce
Nawet próba konkretnego zdefiniowania pojęcia piękna byłaby nienaturalna i niegustowna. Bowiem czy tworzywem tak niezmiernie niedoskonałym – lud...

58. Dydaktyczny charakter literatury Oświecenia
Oświecenie – przesiąknięta utylitaryzmem i zaangażowaniem ludzi w nauczanie niższych warstw społecznych epoka różni się wyraźnie od niedawno pan...

59. “Który z bohaterów, który ze światów jest ci bliższy: Shakespear\'a, Corneill\'a, a może Molier\'a?”
Zanim zdecyduję się na konkretną odpowiedz, najpierw postaram się przybliżyć postacie głównych bohaterów oraz charakterystyczne cechy poszczególnych ś...

60. Specyfika poezji Wisławy Szymborskiej
Omów na konkretnych przykładach (także innych poetów współczesnych, np. Mirona Białoszewskiego, Stanisława Bara

Poezja Wisławy Szymbors...

61. “Ferdydurke” Gombrowicza jako rzecz o formie
Gombrowicz w swojej twórczości, wiele razy zajmował się tematem formy, rozumianej jako wszelkie sposoby wyrażania siebie, gesty czyny, mówienie, decyz...

62. Przeciwko czemu zbuntował się szesnastoletni uczeń (Holden) buszując przez kilka dni po Nowym Jorku?
Bunt u ludzi rodzi się na znak protestu wobec czegoś, niezadowolenia oraz chęci przeciwstawienia się czemuś.
Holden Caulfield - bohater książk...

63. Literackie i ideowe wyznaczniki epoki (Barok)
Nazwa:

Nazwa "barok" stała się metaforą epoki dziwnej, niezwykłej i odchodzącej od klasycznego wzorca renesansu, harmonii i proporcjon...

64. “Początek” Andrzeja Szczypiorskiego - książką o Polsce i Polakach
Trzeba przyznać, że "Początek" Andrzeja Szczypiorskiego to powieść bogata treściowo, podejmująca różnorodne tematy istotne w życiu człowieka. W tym tk...

65. Fascynacja czy poczucie obcości? Człowiek współczesny
Polacy na przestrzeni dziejów zawsze i w każdych okolicznościach przywiązywali ogromne znaczenie do historii. Była ona dla nas niczym matka-opiekunka,...

66. Historia świata - dzieło Boga, ludzi czy szatana?
Odpowiedź na to pytanie, nawet w dzisiejszej dobie może nastręczać wiele trudności. Aby ją znaleźć należy rozpocząć analizę poglądów ludzi od początku...

67. Czy twórczość Jana Kochanowskiego ma charakter ponadczasowy
Jan Kochanowski, pierwszy wielki mistrz słowa w naszej i słowiańskiej literaturze. Wyniósł on rodzinną twórczość na szczyty tej europejskiej i zyskał ...

68. Obraz człowieka i jego losu w “Procesie” Franza Kafki.
Akcja powieści Franza Kafki przypomina koszmar senny. Rzecz dzieje się w abstrakcyjnym mieście, i bez konkretyzacji czasowej. Bohater - Józef K. - bud...

69. Egzystencjalizm
Egzystencjalizm.
Egzystencjalizm
-ruch literacki związany z egzystencjalizmem - kierunkiem filozoficznym, który rozwinął się w latach 2...

70. Humor i refleksje we fraszkach Kochanowskiego. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów
- mając gruntowne wykształcenie humanistyczne, kształcony na najlepszych uniwersytetach: Kraków, Królewiec i Padwa. Nauczył się tez sztuki pisarskiej ...

71. Dulszczyzna w świecie współczesnym
Cóż jest w utworze Zapolskiej pt. "Moralność pani Dulskiej" takiego, że kończąc lekturę rozglądamy się wokół siebie? Zapolska zawarła w nim problematy...

72. Dramat ojca, chrześcijanina, poety i filozofa w “Trenach” Jana Kochanowskiego
"Treny" powstały, gdy sielskie życie Jana na wsi zostało zakłócone w sposób tragiczny pod koniec 1579 roku (śmierć 3-letniej Urszulki). Kompozycja cyk...

73. Koncepcja Boga, życia i świata w twórczości Sępa-Szarzyńskiego
BÓG:

~utwory: "O wojnie naszej...", "O nietrwałej...", Parafraza ps.CXXX

~jedyna nadzieja człowieka uwikłanego w zło ś...

74. Bolesław Leśmian - “Szewczyk”
W mgłach daleczeje sierp księżyca,
Zatkwiony ostrzem w czub komina,
Latarnia się na palcach wspina
W mrok, gdzie już kończy si...

75. Interpretacja epizodu z księdzem oraz przypowieści o odzwiernym
Józef K. został poproszony o pokazanie kilku zabytków sztuki pewnemu włoskiemu klientowi banku, który po raz pierwszy przebywał w tym mieście, a na kt...

76. Proces Franza Kafki - Interpretacja epizodu z księdzem oraz przypowieści o odzwiernym
Józef K. został poproszony o pokazanie kilku zabytków sztuki pewnemu włoskiemu klientowi banku, który po raz pierwszy przebywał w tym mieście, a na kt...

77. Interpretacja wiersza \\
interpretacja wiersza "Rola przyrody w naszym zyciu "

Zenon Przesmycki
Wieczór

Próżny zachód , cicho w borze
78. Księga ubogich\\
Tom wierszy pt. Księga ubogich" Jana Kasprowicza powstał w 1916 roku, w trzecim okresie twórczości poety. Kasprowicz zaczął wyznawać i głosić filozofi...

79. Czy Jana Kochanowskiego możemy nazwać typowym przedstawicielem epoki odrodzenia?
Renesans to okres w dziejach literatury i sztuki, przypadający na połowę XIV w. i trwający do końca XVI w. W Polsce rozpoczął się od drugiej połowy XV...

80. “Ferdydurke” jako powieść awangardowa
Kompozycja nawiązuje do nowoczesnych kanonów XX-lecia;

Zrywa z kanonem powieści realistycznej i większością zasad w niej panujących: t...

81. Poezja polska wobec września i okupacji
1. Krzysztof Kamil Baczyński.

- "Wybór" - obraz walki, ludzie dokonując wyboru walki biorą także na siebie ciężar moralny tej walki. D...

82. Idealizm młodzieńczy a koszmar wojny na podstawie poznanych wierszy K. K. Baczyńskiego.
Przeżycia okupacyjne, wyrażane w liryce literatury wojennej, są niezwykle różnorodne. Najsilniej doznania tego czasu wyraziła ta generacja twórców, dl...

83. Dwie postawy życia w “Siłaczce”
„Szukajcie prawdy jasnego promienia Szukajcie nowych nie odkrytych dróg” tak wołał do młodych pozytywistów Adam Asnyk zachęcając ich do wy...

84. Jak utwory Jana Kochanowskiego oddziaływają na współczesnego czytelnika?
Jan Kochanowski był pisarzem renesansu. Wówczas artyści zajmowali się sprawami ludzkimi. Starali się poznać ludzkie upodobania, przywary, usposobienia...

85. Jan Kochanowski
  Jan Kochanowski to największy poeta polski przed Mickiewiczem, urodził się w 1530 r. w Sycynie koło Radomia, w województwie sandomierskim. Pochodził...

86. Czy Doktor Tomasz Judym jest postacią tr
Postać tragiczna to bojownik społeczny, rycerz walczący o prawa człowieka. Zmienia się w zależności od potrzeb chwili, w bardzo różny sposób potrafi r...

87. Powstanie jakoś opisać - wielka odpowiedzialność Mirona Białoszewskiego za mikro-historię z perspektywy cywila - świadka powstania warszawskiego
"Pamiętnik z powstania warszawskiego" to bodaj jedyna książka o tym wydarzeniu napisana przez cywila, nie biorącego bezpośrednio udziału w walkach par...

88. Czy Wokulski mógł uniknąć klęski?
Wokulski – romantyk i pozytywista, społecznik i skrajny indywidualista, idealista i racjonalista. Czy te sprzeczne ze sobą postawy, mogą się wza...

89. Stefan Żeromski - Siłaczka
Nowela ta liczy sobie sto lat. Często jest cytowana. Tytuł jest używany jako skrót określający postawę wobec życia. Przez "Siłaczkę" w popularnym rozu...

90. Nurty filozoficzne oświecenia
Oświecenie nie było jednorodne pod względem filozoficznym czy światopoglądowym. W polskich warunkach wynikało to z faktu, iż w jego tworzeniu brali ud...

91. Jan Kochanowski
Jan Kochanowski żył w latach 1530-1584. Jest uważany za największego poetę polskiego przed Mickiewiczem. Jego twórczość to fraszki, pieśni i treny, a ...

92. Leopold Staff - poeta klasyk
Poezja Staffa ma wielki znamiona klasyczne. Są to:

A. Poeta przejmuje na siebie rolę nauczyciela - moralisty - "Przedśpiew" z tomu "Ga...

93. Filozofia renesansu.
Zasadniczym nowum, odróżniającym renesans od średniowiecza, było wprowadzenie antropocentryzmu. Człowiek, jego rozum stawał się miarą wszechrzeczy, a ...

94. Joseph Conrad portret psychologiczny tyt
Portret psychologiczny tytułowego bohatera oraz przedstawienie jego losów i tajników psychiki zostały rozdzielone w powieści na dwa głosy. Jeden z nic...

95. Polacy i Polska w \"Weselu\"
Genezą utworu stało się wesele Lucjana Rydla z chłopką Jadwigą Mikołajczykówną w podkrakowskich Bronowicach w listopadzie 1900r. Postaci można podziel...

96. Pamiętnik Rzeckiego jako przykład postawy romantycznej
Poza tym, że pamiętnik nie może być postawą, to widzimy w nim obraz jego autora - człowieka będącego na wskroś romantykiem;

Wychowywał...

97. “Powrót posła” komedią polityczną.
"Powrót posła" to utwór powstały w przeciągu kilku dni, w czasie przerwy w obradach Sejmu Wielkiego. Jest to komedia polityczna, która utrzymała klasy...

98. Moralność mieszczańska osądzona i wyszyd
W sztuce „Moralność pani Dulskiej” Gabriela Zapolska dokonuje rozprawy z drobnomieszczańską kołtunerią, której symbolem jest bohaterka tyt...

99. Narodziny powieści
XVIII w. to czas bujnego rozwoju powieści. Swoje początki znajduje ona w takich formach wypowiedzi jak pamiętnik, dziennik. Jest podstawowym nowożytny...

100. Czy komedia Moliera “Świętoszek” jest utworem wyrosłym z k
Chciałbym na początek przybliżyć postać samego autora. Molier to imię, jakiego używał Jan Baptiste Paquelin. Urodził się on w roku 1622. Znany jest na...

101. Tomasz Judym- romantyk realizmu, chybion
Tak oto określił głównego bohatera sam autor powieści, Stefan Żeromski, a sąd ów zawarł w „ Dziennikach”, dziele, które stanowi kopalnię w...

102. Czy komedia Moliera “Świętoszek” jest utworem wyrosłym z klimatu epoki i czy zachowuje swoją aktualność?
Chciałbym na początek przybliżyć postać samego autora. Molier to imię, jakiego używał Jan Baptiste Paquelin. Urodził się on w roku 1622. Znany jest na...

103. Czy komedia Moliera “Świętoszek” jest utworem wyrosłym z klimatu epoki i czy zachowuje swoją aktualność?
Chciałbym na początek przybliżyć postać samego autora. Molier to imię, jakiego używał Jan Baptiste Paquelin. Urodził się on w roku 1622. Znany jest na...

104. Nurty
Kontrreformacja - prąd powstały w Kościele wobec zagrożenia reformacją. Do walki z re-formacją w 1531r. został powołany zakon jezuitów. Zadaniem jego ...

105. Jaką prawdę o człowieku i rzeczywistości ukazuje literatura?
Rzeczywistość, która otacza człowieka, przedstawia mu się jako siła niezbadana i zadziwiająca. Czasem złowroga, innym razem przyjazna. Człowiek, w swo...

106. Poezja młodopolska
"Jaka jest przeciw włóczni złego Twoja tarcza
człowiecze z końca wieku?" -
Wyjaśnij jak poezja młodopolska odpowiadała na to
p...

107. Bawić ucząc - dydaktyczny charakter utworów Ignacego Krasickiego
Ignacy Krasicki był jednym z pierwszych organizatorów życia kulturalnego. Współpracował z ośrodkiem królewskim nad tworzeniem sceny narodowej, należał...

108. Różne interpretacje tytułu powieści “Granica” Z.Nałkowskiej.
Powieść ukazuje nam rozgraniczenie polskiego społeczeństwa na bogatych i biednych, lepszych i gorszych. Ta granica to jeszcze spuścizna feudalizmu, tr...

109. Dlaczego “Początek” Andrzeja Szczypiorskiego mógł stać się światowym bestsellerem?
Jest to niewątpliwie powieść o oryginalnej, atrakcyjnej kompozycji. Szczypiorski tak konstruuje układ wydarzeń i charakteryzuje postacie, że mimo nowa...

110. Katastrofizm i ekspresjonizm ,,Hymnów\'\
Pod koniec XIX wieku Jan Kasprowicz znalazł się pod przemożnym wpływem niemieckiego ekspresjonizmu. Był to prąd literacki, który formułował zadania sz...

111. “Celem ludzkiego życia jest szczęście...” - rozważania o szczęściu
Szczęście jest pojęciem względnym. Dla bardzo dużej grupy bohaterów literackich pojęcie szczęścia było jednoznaczne ze zdobyciem ukochanej kobiety. We...

112. Ewolucja postaw twórczych w okresie Młod
Do podstawowych kierunków literackich i artystycznych okresu Młodej Polski należą przede wszystkim symbolizm – którego zwolennicy, posługując si...

113. Czekając na Godota sztuka Samuela Backetta
Składa się z II aktów, a każdy z nich z 3 części. Główni bohaterowie to Estragon i Vladimir. Są to dwaj przyjaciele, znający się od dzieciństwa. Są on...

114. Motyw krzywdy, cierpienia i wybaczenia w
Krzywda, cierpienie i towarzyszące im wybaczenie to uniwersalne tematy literackie. Motyw krzywdy, cierpienia i wybaczenia możemy dostrzec w wielu liry...

115. Analiza wiersza Tadeusza Różewicza pt. “Ocalony”
„Mam dwadzieścia cztery lata
ocalałem prowadzony na rzeź".
Wiersz Ocalony Tadeusza Różewicza jest analizą stanu umysłu ludzkiego...

116. Aleksander Fredro na tle polskiego romantyzmu
Aleksander Fredro to symbol polskiego komediopisarstwa i symbol Polski szlacheckiej. Zarazem jest to kolejna postać polskiego romantyzmu. Romantyzm i ...

117. Niezauważona tragedia człowieka - Ikarze
Niedawno przypomniało mi się pewne zdarzenie z mojego życia. Sądzę, że dlatego postanowiłam wrócić pamięcią do tego zdarzenia akurat teraz, ponieważ z...

118. Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko - trzy kierunki w literaturze Oświecenia
Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko - trzy kierunki w literaturze Oświecenia. Scharakteryzuj dokładniej jeden z nich.


Klasycyzm :...

119. “Pytania zadawane sobie” - problemy egzystencjalne w poezji Wisławy Szymborskiej
W poezji Szymborskiej odnajdujemy prawdę o sobie i świecie, który nam zagraża.

CECHY:

- pointa - koncept, komizm język...

120. Czym jest piękno?
W encyklopedii piękno jest ujęte jako podstawowa wartościująca dodatnio kategoria estetyczna. W estetyce rozumianej jako „nauka o pięknie”...

121. Renesans i barok. Dwie wizje świata i dwie poetyki (na wybranych przykładach)
Renesans to wielka epoka kulturowa, rozpoczynająca dobę nowożytną, która we Włoszech trwała od XIV do początku XVI wieku, a w XV wieku objęła swym zas...

122. Jan Kasprowicz - życie i twórczość
Życiorys:

Jan Kasprowicz urodził się 12 grudnia 1860 roku w Szymborzu pod Inowrocławiem, zmarł 1 sierpnia 1926 roku w Poroninie...

123. Wpływ symbolizmu na poezję Jana Kasprowi
Krzak dzikiej róży" jest to mały 4 częściowy zbiorek z roku 1898. Sonety te można uważać za wyraz zainteresowania Kasprowicza Tatrami. Cel poety był i...

124. Człowiek wobec miłości, śmierci i przemijania
Ponadczasowy problem dotyczący miłości, przemijania i śmierci człowieka, chciałbym omówić analizując przeżycia bohaterów następujących powieści psycho...

125. Krzysztof Kamil Baczyński wobec tradycji w świetle swych utworów
Z utworów wojennych przebijają do nas echa romantycznej tradycji poety zagrzewającego do walki, choć nie zawsze jest ona zgodna z jego sumieniem. Jest...

126. Motyw vanitas w twórczości D. Naborowskiego
„Żeglujemy po szerokim przestworzu, wciąż niepewni i chwiejni..., pałamy żądzą znalezienia oparcia i ostatecznej podstawy” – te słow...

127. “Proces” - o czym to książka.
"Proces" można próbować interpretować na różne sposoby. Po pierwsze bezpośrednio, jako opowieść o zmaganiach człowieka z procesem sądowym; chociaż jed...

128. Pascal
„Człowiek jest tylko trzciną, najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą”. W kontekście zbliżających się Świąt Wielkanocnych rozważ, m...

129. Jak żyć? Poszukiwanie życia szczęśliwego w świetle pieśni i trenów Jana Kochanowskiego
Zestawienie tych dwu cykli utworów może na początku czytelnika nieco szokować. Czytając Pieśń IX dostrzeżemy beztroskę życia, każącą czerpać radość z ...

130. Sylwetka tytułowego bohatera powieści Jo
Charakterystyka tytułowego bohatera oraz przedstawienie jego losów i tajników psychiki zostały rozdzielone w powieści na dwa głosy. Jeden z nich należ...

131. Cierpienie i śmierć w \"Innym świecie\" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
Gustaw Herling-Grudziński został w 1940 roku aresztowany w Grodnie przez NKWD, oskarżony o działalność szpiegowską i skazany na pięć lat pobytu w oboz...

132. Obraz Boga w literaturze baroku i romantyzmu
Wizerunek najwyższego w obu tych epokach jest zupełnie odmienny. Moim zdaniem taki stan rzeczy wynika głównie z różnic panującej wtedy sytuacji polity...

133. Grupy poetyckie w XX-leciu. Scharakteryzuj odwołując się do konkretnych utworów
- Skamandryci byli grupą "programowo bezprogramową". Wielką piątkę tej grupy stanowili: Julian Tuwim, Jan Lechoń, Jarosław Iwaszkiewicz, Antoni Słonim...

134. Barok metafizyczny Sępa-Szarzyńskiego (renesans, treść, forma - barok)
Sonet IV. O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem.

Analizę utworu najlepiej rozpocząć od pewnego spójnika, który...

135. “Folwark zwierzęcy” George Orwella
Treść "Folwarku zwierzęcego" George`a Orwella nie jest skomplikowana, jest dynamiczna, a niektórzy czytelnicy uważają, że jest zabawna. Jeśli tak - to...

136. Władca pierścieni - opis dowolnej książki
Tolkien był angielskim pisarzem i językoznawcą. Uznany został za najwybitniejszego twórcę literatury fantasy. Zyskał miano profesora uniwersytetów w L...

137. Różnorodność form powieściowych w XX-leciu.
W XX-leciu pojawia się wiele odmian twórczości zaliczanej do epiki; jedne zbliżone były do klasycznej epiki, inne odchodziły od tradycji na rzecz nowa...

138. Interpretacja tytułu powieści Tadeusza Konwickiego “Mała Apokalipsa” w świetle treści i problematyki
Interpretacja tytułu powieści Tadeusza Konwickiego pt. “Mała Apokalipsa” w świetle treści i problematyki.

A. Apokalipsa mia...

139. Przedstaw na podstawie wybranych utworów cechy fircyka i damy modnej
Krytykę postaw fircyka i damy modnej znajdujemy w wielu utworach oświeceniowych, ale najdobitniej ukazują te postawy Niemcewicz w "Powrocie posła" (fi...

140. Dulszczyzna - zjawisko historyczne czy a
W epoce Młodej Polski zapoczątkowanej w roku 1891 zaszło wiele zmian w stosunku do pozytywizmu. Modernizm wstrząsnął podstawami europejskiej kultury i...

141. Barok- ogólna charakterystyka
Barok to epoka w dziejach kultury (koniec XVI wieku - połowa XVIII). Pochodzenie terminu jest tajemnicze - może od portugalskiego słowa barocco oznacz...

142. Współczesność i Historia w \"Weselu\" St
"Wesele", dramat Stanisława Wyspiańskiego jest utworem napisanym na przełomie wieków dziewiętnastego i dwudziestego. W owym czasie w Polsce dominowały...

143. Jan Kasprowicz - biografia i twórczość
Biografia
Jan Kasprowicz urodził się 12 grudnia 1960 r. we wsi Szymborze pod Inowrocławiem na Kujawach, w ubogiej rodzinie chłopskiej. Jego oj...

144. „Szczęście (...) zawsze będzie się
„Szczęście (...) zawsze będzie się mieściło między naszą stopą a ciemieniem czy kosztuje rocznie milion czy sto ludwików, wrażenie jest zawsze t...

145. Szukam nauczyciela i mistrza
W dzisiejszych czasach młodzi ludzie często nie uznają żadnych autorytetów i trudno określić jaki jest tego powód. Sądzę, że media mają w tym spory ud...

146. Szczęście...
„Szczęście (...) zawsze będzie się mieściło między naszą stopą a ciemieniem czy kosztuje rocznie milion czy sto ludwików, wrażenie jest zawsze t...

147. Główne prądy epoki Renesansu ( Odrodzenia )
a.) humanizm

Wielki prąd umysłowy, który objął wszystkie dziedziny życia. Humanizm to termin pochodzący z jęz. łacińskiego "humanitas"...

148. “Proces” Kafki jako powieść - parabola.
Akcja powieści Kafki przypomina senny koszmar. Dzieje się ona w abstrakcyjnym mieście, bez czasowej konkretyzacji. Bohater - Józef K. - budzi się i od...

149. Tragiczne losy Goriota - bohatera powieści “Ojciec Goriot”
Tytułowy ojciec Goriot jest typowym reprezentantem nowej grupy ludzi, którzy dzięki zwycięstwu rewolucji i zamieszaniu wywołanemu na rynku odmienili s...

150. Literatura prawdy, pamięci, ocalenia? Rozważania młodego czytelnika o literaturze XX wieku
Co znaczy być człowiekiem? Czy człowieczeństwo jest rzeczywiście godnością, którą należy zdobywać? Wszak z punktu widzenia biologii wszyscy rodzimy si...

151. Renesans to optymizm i proporcje, barok to niepokój i nadmiar
" Serce roście patrząc na te czasy ! " - ta głośna formuła poetycka rozpoczynająca pieśń drugą z "Ksiąg pierwszych" Pieśni Jana Kochanowskiego uważana...

152. Początki kina
W 1895 r. odbył się seans pierwszego filmu Ludwika i Augusta Lumiere. Bracia zaprezentowali dwuminutowy film p.t. „Wyjście pracownic z fabryki L...

153. Narodziny nowożytnej propagandy politycznej w dobie oświecenia
Wiek XVIII to fatalne stulecie, w którym rodzą się rozmaite instytucje dręczące nas po dziś dzień. Burzliwe przemiany polityczne uwarunkowały powstani...

154. Proces – próba interpretacji
W utworze Franza Kafki została przedstawiona koncepcja: "Jedermana" -szarego człowieka, człowieka, którym mógłby być każdy. Traktuje on o znaczeniu je...

155. Oświecenie jako epoka polemiki z sarmatyzmem
Geneza oświecenia w Polsce związana jest z kryzysem sarmatyzmu oraz jego politycznymi i kulturalnymi skutkami. Należy do nich zaliczyć szlachecki repu...

156. Motywy w baroku
Motyw miłości był jednym z częściej pojawiających się tematów w twórczości barokowej. Nawiązaniem do niego jest sonet J. A. Morsztyna "Cuda miłości". ...

157. Artysta jako bohater dzieła literackiego XX wieku (dylematy sztuki)
Nowa epoka, jaką było XX-lecie międzywojenne, przyniosła inne spojrzenie na literaturę i na rolę twórcy. Dlatego artyści stają się często bohaterami d...

158. “Powrót posła” - komedia polityczna i obyczajowa
Wystawiona na kilka miesięcy przed ogłoszeniem Konstytucji 3 maja. Zawarł w niej Niemcewicz ważką treść polityczną, ściśle związaną z nowatorskimi pra...

159. Postawa Wacława Potockiego i Jana Chryzostoma Paska - różne oblicza sarmatyzmu
Pasek był typowym przedstawicielem średniej szlachty. Jak każdy ówczesny Sarmata był rycerzem (żołnierzem) i rolnikiem (gospodarzem). Brał udział w wy...

160. Obywatelska troska o losy ojczyzny w publicystyce polskiego oświecenia
Główną ideą oświecenia był krytycyzm wobec instytucji politycznych i społecznych, Kościoła i dotychczasowego systemu nauczania. Postawę tę wspierały p...

161. Czułe pochylanie się nad ludźmi skrzywdzonymi przez los w utworach pozytywistycznych
Problematyka nietolerancji i złego obchodzenia się z ludźmi to główny wątek utworów pozytywistycznych . Są one ukazane w bardzo wyrazisty sposób . Dra...

162. “Dobro i zło muszą istnieć obok siebie, a człowiek musi dokonywać wyboru”
"Dobro i zło muszą istnieć obok siebie, a człowiek musi dokonywać wyboru". Jak rozumiesz słowa Mahatmy Gandhiego - odwołaj się do wybranych utworów. <...

163. “Jana Kochanowskiego ars vivendi”
Niemożliwym jest znalezienie dwóch identycznych osób. Każdy człowiek jest unikalny i niepowtarzalny. Tak jak każdy z nas ma inny układ linii papilarny...

164. Czego dotyczą Śluby panieńskie i jaką koncepcję miłości zawarł Fredro
Komedia "Śluby panieńskie" rysuje pełną uroku atmosferę szlacheckiej prowincji XIX wieku i zawiera dwa poważne tematy:

- koncepcja miło...

165. “Człowiek jest zdumiewający, ale arcydziełem nie jest” (Joseph Conrad)
Przedstaw swoje refleksje na temat złożoności ludzkiej natury na podstawie dowolnie wybranych utworów.

Człowiek - któż to taki? Istota ...

166. Myśliciele oświeceniowi
Franciszek Maria Aronet (Wolter) - wypowiedział się w formie literackiej - "Kandyd". Głosił w swych utworach kult rozumu ukształtowanego empirycznie. ...

167. Charakterystyka Młodej Polski
Epoka ta rozpoczyna się około roku 1890. Ogólnie uznaje się za jej początek rok 1891 a dokładnie debiut trzech młodych poetów, między innymi Kazimierz...

168. Kim jest Pan Cogito w wierszach Zbigniewa Herberta: moralistyka, ironia i przesłanie
Twórczość Zbigniewa Herberta jest owocem zasad przez niego wyznawanych i poznanie jego filozofii pomoże w dużym stopniu w zrozumieniu zbiorku wierszy ...

169. Postawy heroiczne w powieści “Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej
Eliza Orzeszkowa jest jedną z czołowych pisarek polskiej literatury. Urodzona 6 czerwca 1841 roku w Milkowszczyźnie pod Grodnem dwukrotnie była wysuwa...

170. Stefan Żeromski
Stefan Żeromski

Kręgi tematyczne i problemowe opowiadań Stefana Żeromskiego.

Opowiadania Stefana Żeromskiego ukazują d...

171. Oświecenie - ściąga
1. Oświecenie w Europie.

Nowe myśli zapoczątkowali Francuzi, Anglicy, Holendrzy. Rozwój przypada na XVIII w. Jednym z pierwszych uczon...

172. Człowiek wobec Boga, życia i śmierci w literaturze średniowiecza, renesansu i baroku
Bóg od zawsze był dla ludzi jedną z najwyższych wartości. Mimo, iż ciągle pozostawał ważny jego rola w poszególnych epokach była różna. Raz pojawiał s...

173. Człowiek wobec Boga, życia i śmierci w literaturze średniowiecza, renesansu i baroku
Bóg od zawsze był dla ludzi jedną z najwyższych wartości. Mimo, iż ciągle pozostawał ważny jego rola w poszególnych epokach była różna. Raz pojawiał s...

174. Dekantyzm
Kazimierz Przerwa-Tetmajer (1865-1940), uznany był za „poetę pokolenia”, opublikował swój pierwszy tom poetycki w roku 1891 (Poezje. Seria...

175. Przykłady polifoniczności konstrukcji świata przedstawionego wybranych powieści. Jaką funkcję ona pełni w danym utworze?
Bolesław Prus "Lalka":

Dwóch głównych narratorów. Ogólnie głównym bohaterem i sprawozdawcą jest Wokulski, ale w powieści pojawia się s...

176. Niepokój Piotra Skargi o los państwa w “Kazaniach sejmowych”
Piotr Skarga (1536 - 1612) był duchownym, członkiem zakonu jezuitów, człowiekiem bardzo wykształconym, nadwornym kaznodzieją Zygmunta III Wazy. Dlateg...

177. Poetyka czasów niepoetyckich - Asnyk, Konopnicka
Poetyka czasów niepoetyckich – poezja powinna być idealna, powinna kształcić, poezja pozytywistyczna miała funkcję edukacyjną, dlatego ich język...

178. Satyry I. Krasickiego - ośmieszanie i drwina z wad społeczeństwa
RODZAJE SATYR I DZIEJE GATUNKU
Satyra to gatunek literacki znany od starożytności. Jego twórcą był Horacy. Jest to gatunek z pogranicza liryki...

179. Przyszłość cywilizacji. Jakie korzyści i zagrożenia niesie ze sobą rozwój cywilizacji?
„Filozofia odrąbie wnet aniołowi skrzydła,
Wszystkie tajemnice szkiełkiem i okiem ogarnie,
Ogołoci z widm powietrze i z gromów k...

180. Wacław Potocki - krytyka stosunków społecznych i patriotyzm poety.
Poezja Potockiego należy do nurtu sarmacko-szlacheckiego. Poeta często dotyka spraw szlachty i państwa. Często poddaje krytyce wady narodu i rządzącyc...

181. Renesansowa koncepcja życia w świetle poznanych utworów
Renesans przesiąknięta humanizmem i antropocentryzmem epoka tak wyraźnie odróżnia się od panującego jeszcze dwieście lat temu w Europie średniowiecza....

182. Degradujący wpływ wojny i obozów, pojęcie “człowieka zlagrowanego” w świetle utworów Tadeusza Borowskiego i Gustawa Herlinga-Grudzinskiego
Obaj pisarze, zarówno Gustaw Herling-Grudziński, który przeżył łagier sowiecki w Jercewie, jak i Tadeusz Borowski, który przeżył szereg lagrów niemiec...

183. Nurty poezji barokowej. Scharakteryzuj na przykładach
Barok ma dwa podstawowe nurty tj.: dworkowy i dworski.

Ten pierwszy oparty na sarmatyźmie, czyli typie kultury szlacheckiej ukształtow...

184. Hugo Kołłątaj
Hugo Kołłątaj to drugi obok Staszica wybitny przedstawiciel obozu postępu. Urodził się na Wołyniu, w niezamożnej rodzinie szlacheckiej. Po ukończeniu ...

185. Bronię Ojca Goriot - mowa obrońcy
Wysoki Sądzie !
Stoję tu, by bronić niewinnego człowieka, jakim jest pan Goriot. W czasie rewolucji ten człowiek dorobił się majątku, sprzedaj...

186. Postawy heroiczne (nowe oblicze heroizmu) w literaturze obozowej
W zmienionych warunkach, gdzie życie ludzkie było mniej warte niż życie psa, upodleni ludzie, aby zdobyć pożywienie, dokonywali wszelakich przestępstw...

187. Przykłady polifoniczności konstrukcji świata przedstawionego wybranych powieści. Jaką funkcję ona pełni w danym utworze?
Przykłady polifoniczności konstrukcji świata przedstawionego wybranych powieści. Jaką funkcję ona pełni w danym utworze?

Bolesław Prus ...

188. “Władza jako namiętność pożądanie i...”– w oparciu o wybrane przykłady literackie
Pojęcie władzy towarzyszy człowiekowi od początku jego istnienia. Już prymitywne plemiona wybierały przywódców, którzy zapewnią polepszenie warunków b...

189. “Mistrz i Małgorzata” Michała Bułhakowa jako filozoficzna powieść o moralności.
Powieść Michała Bułhakowa jest specyficzna dla pisarzy radzieckich, bo przeciwstawia się systemowi totalitarnemu i powszechnemu zepsuciu społeczeństwa...

190. Bajki i satyry - dwa narzedzia poprawy swiata
Bajki i satyry należą do gatunków literatury dydaktycznej. W okresie oświecenia ukształtowały się dwie formy bajek. Bajki epigramatyczne albo ezopowe ...

191. Teatr narodowy
W czasach renesansu i baroku powstają sceny magnackie. Ich zalążkiem były przedstawienia prezentowane na rynkach miejskich w średniowieczu. Teatr zacz...

192. Walka dwóch uczuć: miłości i obowiązku (honoru) na podstawie “Cyda”
Bohaterowie:

Roderyk ; Diego - ojciec Roderyka ; Gomes - ojciec Chimery; Chimera - kochanka Roderyka ; Sankty - kochający Chimerę; Kró...

193. “Kandyd” Woltera - krytyczny obraz “najlepszego ze światów”
"Kandyd" jest jedną z najgłośniejszych powiastek filozoficznych Woltera, wydaną w 1759 roku. Opowiastka filozoficzna to taka, w której autor ustosunko...

194. Motyw śmierci w poezji Bolesława Leśmiana
Bolesław Leśmian - poeta, prozaik, eseista i tłumacz. Pochodził ze środowiska spolszczonej inteligencji żydowskiej. Był współzałożycielem i reżyserem ...

195. Walory artystyczne \"Wesela\" jako czoło
"Wesele" Stanisława Wyspiańskiego jest dramatem symbolicznym, czyli takim, w którym oprócz realiów i zwykłych wydarzeń, ogromną rolę odgrywa warstwa s...

196. Biografia Adama Mickiewicza (1798-1855)
Urodził się 24.XII.1798r. w Zaosiu koło nowogródka w zubożałej rodzinie szlacheckiej. Wykształcenie wyższe zdobył na Uniwersytecie Wileńskim ,gdzie dz...

197. Czy Raskolnikow jest bohaterem tragiczny
Tragizm jest jedną z głównych kategorii estetycznych i filozoficznych. Polegał na działaniu fatum, na konflikcie dwóch nie dających pogodzić się ze so...

198. Gatunki literackie oświecenia wyrazem tendencji epoki i ich charakterystyka
Można stwierdzić, że były to gatunki użytkowe, takie, w których łatwo było pouczać publiczność, ukazać i ośmieszyć wady społeczne, postulować reformy ...

199. Konflikt między pragnieniem szczęścia osobistego a obowiązkiem wobec kraju i społeczeństwa w życiu bohaterów A.Mickiewicza i S.Żeromskiego.
Postawę, według której najważniejsze jest dobro ogółu, nazywamy prometeizmem. Nazwa ta pochodzi od gerckiego boga, Prometeusza, który stworzył ludzi z...

200. Rola teatru publicznego
W roku 1765 z inicjatywy króla powstał w Warszawie pierwszy stały teatr publiczny. Wydzierżawiono dla niego gmach zwany Operalnią, w którym zaczęły wy...

201. Analiza i interpretacja wiersza Kazimier
Głównym tematem wiersza Kazimierza Przerwy-Tetmajera jest opis jednego z najpiękniejszych jezior Tatr czyli Morskiego Oka. Posiada ono 34,9 ha powierz...

202. Charakterystyka doktora Judyma bohatera
"Ludzie bezdomni" - tytuł jednej z najbardziej znanych powieści Stefana Żeromskiego. Ma on, jak tytuły wielu powieści tego pisarza, dwa znaczenia - do...

203. Funkcja alegorii w “Folwarku zwierzęcym” George
George Orwell to znakomity pisarz angielski, który celem swej twórczości uczynił walkę z totalitaryzmem. Mimo słabego zdrowia walczył w 1936 r. Po str...

204. Co śmieszy, a co oburza w komediach Moliera?
Jean Baptiste Poquelin – tak nazywał się naprawdę Molier. Był to najwybitniejszy francuski komediopisarz i aktor. Napisał on wiele komedii m.in....

205. Jacy jesteśmy naprawdę? Opinie młodego Polaka o naszych narodowych wizerunkach utrwalonych w literaturze
1 WSTĘP: A. Inspirujące cytaty. "Prawdy tego narodu odkrywają poeci, a nie politycy. Nie rozumie Polski ten, kto nie wsłuchuje się w głos polskiej lit...

206. Ideologia renesansu w pieśniach Jana Kochanowskiego
Ideologią renesansu jest humanizm, który w przeciwieństwie do średniowiecza, charakteryzował się zainteresowaniem człowiekiem, jego życiem , światem o...

207. Ballady Leśmiana, a tradycja romantyczna gatunku
Ballada polska postała w romantyzmie (przyczynił się do tego Mickiewicz głównie). Gatunek synkretyczny, łączy w sobie prozę, poezję i dramat; fabuła z...

208. Mały Książę - rozważania
"Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz, tym więcej ci zostaje. Podobnie, gdy czerpiesz z prawdziwej studni, im więcej z niej cze...

209. “Mistrz i Małgorzata” Michała Bułhakowa jako literacki obraz radzieckiej rzeczywistości lat 30-tych, czyli o dobrym Szatanie i złym systemie.
Jeden z najwybitniejszych pisarzy rosyjskich, Michał Bułhakow, funkcjonował na marginesie środowiska literackiego. Usunięcie go z życia artystycznego ...

210. Dzieła sztuki. Prekursorzy, poprzednicy
Roch Kowyl
Dzieł sztuki nigdy nie przyjmujemy jako zrozumiałych samo przez się - Widzimy je zawsze na tle pierwowzorów i poprzedników. Przywoł...

211. Sonety Butrymowicza - interpretacja (dek
W wyniku kryzysu filozofii i kultury u schyłku XIX wieku narodziła się postawa zwana dekadentyzmem. Nazwa dekadentyzm określa światopogląd, u podstawy...

212. Próby przełamania postawy dekadenckiej w
Próby przełamania nastroju smutku i beznadziejności podjął już Kazimierz Przerwa - Tetmajer, którego utwory cechował najgłębszy chyba dekadentyzm. W "...

213. Oksymoron-literacki znak światopoglądu barokowego
Oksymoron (z greckiego "dowcipna - niedorzeczność") to figura stylistyczna, po którą bardzo chętnie sięgali twórcy barokowi. Polega ona na żartobliwym...

214. Charakterystyka baroku w Polsce
port. - barroco - nieregularna perła fr - barroque - dziwaczny

Prof. Czesław Hernas dzieli barok na następujące etapy:

...

215. Romantyzm
  Romantyzm to okres w dziejach kultury i literatury europejskiej przełomu XVIII i XIX w. Romantyzm powstał na fali europejskich ruchów wolnościo...

216. Jaki jest pogląd Jana Kochanowskiego na świat i człowieka
Po okresie ciemnego, mglistego średniowiecza, pełnego zabobonów i całkowitego podporządkowania życia kościołowi i srogiemu Bogu, ludzie pragnęli odmia...

217. Filozofia człowieka w “Pieśniach” Kochanowskiego
- zbiór utworów z różnych momentów życia Kochanowskiego "czego chcesz od nas panie" Człowiek jak i wszystko jest dziełem Boga Bóg panuje nad swoim stw...

218. Czy czuję się człowiekiem wolnym?
Gdy usiadłem do napisania tego wypracowania odpowiedź na pytanie zadane w temacie wydawała mi się zupełnie jasna. Jednak po dłuższym zastanowieniu się...

219. Człowiek w zmaganiu z formą w “Ferdydurke”
Podstawowym pojęciem, jakim operował Gombrowicz w swych wypowiedziach o człowieku i świecie była "forma". Jest to zarazem kluczowe znaczenie w pogląda...

220. Na podstawie wybranych wierszy opisz zja
Na podstawie wybranych wierszy opisz zjawisko dekadentyzmu.

Dekadentyzm jest to postawa światopoglądowa końca XIX wieku wyrażająca prz...

221. Człowiek sam musi określić, co w życiu jest najważniejsze. Świat jakich wartości - ważnych dla ciebie - odnajdujesz w utworach literackich?
Literatura od swych zaczątków stała się źródłem ideałów, postaw i wzorców osobowych. W utworach powstałych po utracie przez Polskę niepodległości możn...

222. Echa różnych filozofii w liryce Młodej P
Filozofię końca wieku zdominowały trzy koncepcje filozoficzne, które, jak się później okazało, miały ogromny wpływ na sposób myślenia ludzi, literatur...

223. Robinson Cruzoe
Robinson Cruzoe, tytułowy bohater powieści Daniela Defoe o tej samej nazwie, urodził się w 1632 roku w Anglii, w małym miasteczku York. Pochodził z ro...

224. Uczuciowość sentymentalna Karpińskiego
Franciszek Karpiński to główny przedstawiciel sentymentalizmu polskiego, nazywany był poetą serca. W swoim dorobku poetyckim ma sielanki w stylu rokok...

225. Wykaż, że wojna miała niszczący wpływ na psychikę człowieka
Każda wojna była, jest i będzie koszmarem i okrucieństwem wobec jej bezpośrednich uczestników. Niezależnie od metod, rodzaju używanej broni, coraz now...

226. Analiza i interpretacja wiersza Marii Konopnickiej “Botticelli”
Maria Wasiłowska , bo takie było jej panieńskie nazwisko, wywodziła się ze szlachty. Urodziła się w Suwałkach 23 maja 1842 roku. W Kaliszu spędziła ca...

227. Znaczenie i reformy Konstytucji 3 maja
Naród wykorzystuje szczególną chwilę przemian, reform w Europie i uchwala konstytucję by zachować wolność. Podstawowe założenia :

-Pol...

228. Ignacy Rzecki - ostatni przedstawiciel postawy romantycznej w “Lalce” Bolesława Prusa
Ignacy Rzecki pochodził z ubogiej, mieszczańskiej rodziny o tradycjach patriotycznych. Ojciec jego był żołnierzem i wielbił Napoleona; swojego syna wy...

229. Forma i tematyka nowelistyki
Pierwsze formy epickie pojawiły się w starożytności i literaturze orientalnej. Nowożytne wzorce zaistniały u progu renesansu - "Decameron" Giovanniego...

230. “Jam jest dwór polski” - Korczyn i Soplicowo
"Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza i "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej to utwory powstałe w dwóch różnych epokach literackich: romantyzmie i pozytywizmie. ...

231. “Człowiek XXI wieku wobec podstawowych wartości oświecenia”
Oświecenie to epoka, która objęła wszystkie dziedziny życia społeczno kulturalnego i poddała je kontroli „światła naturalnego”, czyli rozu...

232. Porównanie światopoglądu czterech epok
Porównanie światopoglądu czterech epok: Średniowiecza, Renesansu, Baroku i Oświecenia

Renesans i Oświecenie są bliskimi sobie epokami ...

233. Motyw miłości w literaturze
Miłość – głębokie przywiązanie do kogoś lub czegoś; namiętne uczucie sympatii do osoby płci odmiennej, połączone z pożądaniem jej.


234. Omów literacką realizację motywu wędrówki
Powołaj się na właściwie dobrane utwory (weź pod uwagę również inne motywy np. Szatana, Boga, domu, rodziny

MOTYW TAŃCA:

...

235. Jaki był modernizm? Moja ocena epoki, na
Każdy okres literacki oraz malarski ma swoje wady i zalety. A jaka była literatura okresu modernizmu? W porównaniu z poprzednimi epokami była epoką zd...

236. Barok
  Barok to epoka literacka między odrodzeniem a oświeceniem, obejmująca w zasadzie wiek XVII, choć także zjawiska z końca XVI i I połowy XVIII w...

237. Która z wielkich tradycji romantyczna czy pozytywistyczna jest bardziej potrzebna narodowi?
Każda epoka w literaturze wyrastała i tworzona była z potrzeby społecznego zrozumienia i odnalezienia się w otaczającej rzeczywistości. Następująca po...

238. “Powrót posła” - komedia polityczna i obyczajowa(2)
Komedia ta była z założenia komedią krytykującą postawy, tak polityczne jak i obyczajowe; powstała na zmówienie obozu patriotycznego w czasie Sejmu Cz...

239. Tadeusz Różewicz i Sławomir Mrożek - dwaj surowi sędziowie współczesności
Obaj autorzy odnoszą się krytycznie do współczesnego człowieka i świata, który tworzy i któremu się poddaje.

Współczesność to schematy...

240. Satyra doby oświecenia w walce z ciemnotą i zacofaniem społecznym
Satyra to utwór literacki, posługujący się dowcipem, ironią, kpiną lub szyderstwem, by wyrazić krytyczny stosunek do przedstawionych zjawisk, ośmieszy...

241. Różne oblicza sarmatyzmu w literaturze i kulturze polskiego baroku. – Wacław Potocki i Jan Chryzostom Pasek
Czym w ogóle jest sarmatyzm i dlaczego można przedstawić jego różne odcienie tylko w literaturze i kulturze polskiego baroku?

Sarmatyz...

242. Fraszki Jana Kochanowskiego odbiciem życia poety i czasów, w których żyl
Mało sensacyjny życiorys Jana Kochanowskiego jest pełen zagadek, których nikt nie jest w stanie rozwikłać. Jedynymi dokumentami są utwory poety. Trudn...

243. Narrator bohater wobec doświadczeń w hitlerowskich obozach i sowieckich łagrach. (\'człowiek złagrowany\' a \'człowiek zlagrowany\')
Mianem "człowieka zlagrowango" określamy człowieka, który zmuszony był żyć w hitlerowskich obozach koncentracyjnych (Bohater prozy Borowskiego). Samo ...

244. Ignacy Krasicki - biografia
Ignacy Krasicki urodził się w ziemi sanockiej w 1735 roku . Pochodził z podupadłej rodziny magnackiej . Rodzice wybrali więc dla niego drogę kariery d...

245. “Czyny przeciwne naturze, rodzą przeciwny naturze niepokój” - skomentuj tą myśl pochodzącą od Makbeta, Szekspira
Na początku był chaos, coś, co można by określić jako mieszaninę wody z ogniem, ziemi z powietrzem, nie przypominającą zarazem ani odrobinę żadnego z ...

246. Barok - charakterystyka epoki
BAROK to epoka literacka między odrodzeniem a oświeceniem, obejmująca w zasadzie wiek XVII, choć także zjawiska z końca XVI i I połowy XVIII wieku. Te...

247. Wizerunek kobiety w barokowym malarstwie i barokowej poezji
Plan

1.Wprowadzenie.
2.Kobiety w malarstwie.
a)kontrast tematyczny pomiędzy dwoma obrazami
b)zwierzęcość kobie...

248. Motywy romantyczne w literaturze polskiego pozytywizmu
Literatura pozytywizmu, choć z założenia opozycyjna do romantycznej, czerpała z niej motywy, przede wszystkim z powodu trwającej nadal niewoli.
...

249. Różne koncepcje poezji i jej stosunku do tradycji w Polsce lat międzywojennych.
1. Skamandryci (Julian Tuwim, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński, Antoni Słonimski, Jarosław Iwaszkiewicz):

Bezprogramowość, w imię swob...

250. “Wieża” Gustawa Herlinga - Grudzińskiego
Kompozycja opowiadania:

1. Opowiadanie ma kompozycję szkatułkową, która świadczy o splataniu się losów bohaterów: trędowatego, Sycylij...

251. O formie w “Ferdydurke” Witolda Gombrowicza
W 1937r. ukazała się pierwsza powieść Gombrowicza "Ferdydurke". Jej narodzinom towarzyszyły dyskusje i atmosfera skandalu. Wśród krytyków przeważały o...

252. Co dzisiaj i na jakich płaszczyznach skrytykowałby Krasicki w swoich b
Ignacy Krasicki był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia, zwanym " księciem poetów". Zaszczepił on na gruncie polskim pewne...

253. Dzieje Macieja Boryny
1. Maciej jest wdowcem (pochował dwie żony)
„-Już dwie żony pochował” (strona 15*)

2. Ma 58 lat.
254. Czy “Bajki” Ignacego Krasickiego są dziś jeszcze aktualne?
„I śmiech niekiedy może być nauką,
kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa”
(„monachomachia”)

...

255. Wzorce moralne człowieka w literaturze różnych epok
Wzorce moralne to wzorce oparte na zasadach postępowania uznawanych za właściwe w określonych środowiskach i epokach historycznych. Literatura stała s...

256. Cechy romantyczne w balladzie Świteź - pierwiastki moralne w sonetach
1.    Ballada rozpoczyna się opisem ciemnego boru Płużyń, jeziora, które w nocy jest sprawcą romantycznego, optycznego złudzenia. Człowiek czuje się z...

257. Różnorodność tendencji w poezji
Inspiracją dla poezji młodopolskiej stały się wiersze Charles'a Baudelaire'a, Paula Verla-ine'a i Jeana-Arthura Rimbauda.

Baudelaire w...

258. Klęska szlachetnego bohatera – motyw literacki i jego funkcja w literaturze
Większość twórców literackich opiera fabułę swych dzieł na losach bohaterów wyróżniających się spośród tłumu, będących w konflikcie z czymś, bądź kimś...

259. Różne obrazy wsi polskiej XVI –XVII w.
Polska wieś była opisywana przez wielu autorów. Ich liczne sielanki, a także w wypadku Kochanowskiego fraszki, pokazywały różne aspekty życia na wsi. ...

260. Pamiętniki i Epistografia
Pamiętnikarstwo - Rozkwita w XVII w. wielka moda na pamiętniki. W większości te domorosłe dzieła nie są zbyt wartościowe literacko. Pisano diariusze, ...

261. Charakterystyka porównawcza dwóch wybranych postaci ze “Świętoszka” Moliera
„Świętoszek” to niewątpliwie jedno ze szczytowych osiągnięć komediowego kunsztu Moliera. Molier stworzył komedię charakterów i komedię oby...

262. Słowa Alberta Camus: “Trzeba zobaczyć Syzyfa szczęśliwym” Uczyń mottem rozważań nad kształtem i celem życia
Rozpoczynając pracę od "Mitu o Syzyfie", należy od razu zaznaczyć, że jest on wyrazem marzeń człowieka o niedoścignionym szczęściu bycia nieśmiertelny...

263. Walczyć jak Wołodyjowski, kochać jak Kmicic i Żartować jak Zagloba
„Potop” Henryka Sienkiewicza został napisany ku pokrzepieniu polskich serc. W czasie zaborów miał dawać nadzieje na wolność ojczyzny i prz...

264. Jakie rodzaje i gatunki literackie występowały w II połowie XVIII wieku? Jakie były ich zródła i czemu zawdzięczały swoją popularność?
Jakie rodzaje i gatunki literackie występowały w II połowie XVIII wieku? Jakie były ich źródła i czemu zawdzięczały swoją popularność?

...

265. Recepta na radość doskonałą
Dla każdego chyba człowieka naturalne jest dążenie do szczęścia, wieczne poszukiwanie radości życia. Ale jak znaleźć tą radość doskonałą? Czy jest na ...

266. Ideał człowieka i obywatela oświecenia w wybranych utworach epoki
W przeciwieństwie do epoki renesansu ("Żywot człowieka poćciwego", "Dworzanin polski") w epoce oświecenia brak jest utworów, które bezpośrednio wskazy...

267. Rola empatii i asertywności w skutecznym porozumiewaniu się
Żyjemy w czasach kiedy coraz szybciej zdaje się zanikać struktura życia społecznego, coraz bardziej rozrywają się więzy między ludźmi , panuje egoizm ...

268. Obraz Sarmaty w sztuce
Sarmatyzm to pogląd o szczególnym pochodzeniu szlachty polskiej. Opierając się na XVI-wiecznych historykach twierdzono, że szlachta polska wywodzi się...

269. Jak z sytuacji próby wychodzą bohaterowi
Na przełom XIX i XX wieku przypada epoka modernizmu. W Polsce modernizm związany był z formacją literacko - artystyczną Młodej Polski. W tym ciężkim o...

270. Nowela pozytywistyczna jako narzędzie polityki społecznej
Nowela wywodzi się od włoskiego twórcy renesansowego G. Boccaccia i jego "Dekameronu" (zbioru 100 nowel). Klasyczna nowela jest utworem krótkim, proza...

271. Narracja w “Granicy” Zofii Nałkowskiej
Opowiadanie o zdarzeniach utrzymane w „Granicy” w stylu ocen i poglądów w opinii społecznej, stwarza pozory obiektywizmu i dokumentaryzmu....

272. “Jest się takim, jak myślą ludzie, nie jak myślimy o sobie my, jest się takim, jak miejsce w którym się jest” - zinterpretuj myśl
W powieści Zofii Nałkowskiej pt. "Granica" już na początku utworu przedstawione zostaje to co najczęściej bywa przez pisarzy ukrywane. Autorka w sposó...

273. “Bywa nieraz, że stoimy w obliczu prawd dla których brakuje słów.” Jan Paweł II. Czy literatura łagrowa i lagrowa potwierdza tę myśl? Omów
Urodzony w 1922 roku Tadeusz Borowski należy do pokolenia szczególnie tragicznie doświadczonego przez historię. Jego pokolenie to pokolenie tych, któr...

274. Czy przypowieść może być kluczem do interpretacji “Procesu”?
Dzieło Franca Kafki pod tytułem „Proces” jest powieścią paraboliczną. W utworach tego typu fabuła stanowi jedynie pretekst, ilustrację uni...

275. Do jakich przemyśleń skłaniają cię wybory bohaterów, których literackie biografie można określić mottem “trudne zwycięstwa” lub “gorzkie klęski”?
Jednym z poważniejszych problemów psychologicznych i moralnych jest zagadnienie postawy życiowej. Każdy człowiek dorastając i szukając swojego miejsca...

276. W jaki sposób zewnętrzne czynniki, czyli wojny, kataklizmy, podróże, wynalazki wpływają na sztukę i temat utworów średniowiecza
Wojny i dziejowe kataklizmy, które szczególnie nasiliły się w XVI i XVI wieku, kiedy to we Francji toczyła się nieustająca ponad 100 lat wojna stuleni...

277. Uprzedzenia i stereotypy - to współcześnie temat często poruszany
Przedstaw swoje refleksje związane z tymi problemami. Odwołaj się do znanych Ci utworów lit.

Uczestnictwo w grupie daje nam poczucie be...

278. Sklepy cynamonowe
Bruno Schulz - "Sklepy cynamonowe".
Biografia
Urodził się w Drochobyczu. Ojciec żydoski kupiec. W Drochobyczu chodził do gimnazjum. Na...

279. Franciszek Karpiński - twórca poezji sentymentalnej
Pochodzący z ubogiej rodziny szlacheckiej, wykształcony w stanisławowskim kolegium jezuickim, a później w jezuickiej Akademii Lwowskiej, Franciszek Ka...

280. Porównaj dwie wybrane relacje literackie z życia w obozach
W obliczu Drugiej Wojny Światowej polscy pisarze stanęli przed bardzo trudnym zadaniem. Okupacja hitlerowska w Polsce z programem ludobójstwa, z syste...

281. Nastroje panujące w poezji Młodej Polski
Nastroje panujące w poezji Młodej Polski - moje refleksje po przeczytaniu wybranych utworów literackich

Młoda Polska to epoka literacka...

282. Ernest Hemingway
Życiorys
Ernest Hemingway, amerykański pisarz, urodził się 21 lipca 1899 r. w małym miasteczku Oak Park, w stanie Illinois ze stolicą w Chicag...

283. Biografia Stanisława Lem
Stanisław Lem jest na pewno najwybitniejszym jak dotąd przedstawicielem polskiej literatury fantastycznej, a wśród autorów światowej SF należy do najś...

284. Wokulski - co mnie fascynuje i budzi szacunek, a co drażni i wzbudza sprzeciw?
Głównym tematem powieści Bolesława Prusa było, jak sam autor pisał „przedstawienie naszych polskich idealistów na tle rozkładu politycznego̶...

285. Co jest w człowieku? – szkic do duchowego portretu człowieka końca XIX i XX w. Inspirowany literaturą i sztuką współczesną
Co jest w człowieku? Kto to jest człowiek? Fenomen człowieka od początku pojawienia się na Ziemi budził różne emocje – od podziwu dla jego głębo...

286. “Jakaż jest przeciw włóczni złego Twoja tarcza?”. Moje podróże po krainie literatury w poszukiwaniu systemu wartości.
Pytanie o „ochronną tarczę” przeciw złu wymierzonemu w człowieka postawił pod koniec ubiegłego wieku K. Przerwa – Tetmajer, poeta &#...

287. Jan Chryzostom Pasek - przykład prawdziwego szlachcica - sarmaty
Jan Chryzostom Pasek był potomkiem zubożałej , zagrodowej szlachty , a jego ojciec siedział już na dzierżawie , nie na zagrodzie . Z jezuickiego koleg...

288. Dydaktyzm literatury oświecenia
Co wyjątkowego przynosi literatura oświecenia człowiekowi XX wieku? Oświecenie to epoka parenetyczna, czyli wskazująca na to, że jej celem był dydakty...

289. “Psalm” - Wisława Szymborska
Odwołania do tradycji kultury to sposób, w jaki
przemawia także i współczesna poezja. Uzasadnij
słuszność tego stwierdzenia, wyjaśniaj...

290. Postacie mitologiczne i ich funkcjonowanie w literaturze polskiej
Nie ma chyba takiej epoki, która nie byłaby zafascynowana antykiem. Tematy i motywy mitologiczne inspirują nie tylko poetów i pisarzy, ale również rze...

291. Czemu służy studium psychiki i biografii Jürgena Stroopa?
Lektura "Rozmów z katem" Kazimierza Moczarskiego jest ciekawym doświadczeniem. Rzadko bowiem ma się do czynienia z dokumentem powstałym w tak specyfic...

292. “Proces” jako utwór paraboliczny
"Proces" jest powieścią paraboliczną, ponieważ pod warstwą fabularną można odnaleźć znaczenie symboliczne, wyrażające prawdy o człowieku. Interpretacj...

293. Antygona Sofoklesa
Antyczna tragedia.

Początek tragedii związany jest z kultem Dionizosa, boga winnej latorośli. Co roku odbywały się uroczystości ...

294. Różne wymiary katastrofizmu w poezji polskiej
Różne wymiary katastrofizmu w poezji polskiej. Porównaj obrazy apokalipsy w „Dies irae”, „Z lasu”, „Roki”, „...

295. Dobro i zło w filozofii Rodiona Raskolnikowa
Rodion Raskolnikow to jedna z najbardziej interesujących postaci światowej literatury. Tym co fascynuje nas w tej postaci jest niewątpliwie jej orygin...

296. Obraz wsi polskiej i jej mieszkańców na podstawie nowel pozytywistycznych
W pozytywizmie, obok rozwijającej się twórczości powieściowej, dużą popularnością cieszyły się licznie pisane nowele. Te krótkie, pisane prostym język...

297. Postacie kobiet w Lalce
Powieść Bolesława Prusa "Lalka" ukazała się w Warszawie, w roku 1890. Akcja utworu rozgrywa się w latach 1878-1879, ale w "Pamiętniku starego subiekta...

298. Dżuma
Dżuma
I.
Narrator relacjonuje wypadki, począwszy od 16 kwietnia, kiedy to doktor Rieux zauważył na klatce schodowej pierwszego szczura....

299. Co to jest piękno?
Piękno to szeroko zdefiniowane pojęcie. Można mówić o pięknie fizycznym ludzi, przedmiotów lub krajobrazów, ale także o pięknie duszy, czynów czy char...

300. Czy władcy zła i ciemności powinni się lękać słowa poety?
Podstawą rozważań uczyń dwa wiersze: „Który skrzywdziłeś” Czesława Miłosza i „Ten który” Ernesta Brylla. Odwołaj się także do ...

301. Konstanty Ildefons Gałczyński - poeta “świętej powszedniości”. Uzasadnij sąd Artura Sandauera odwołując się do poznanych utworów poety.
Powszedniość w ujęciu Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego nie była jednoznaczna z anonimowością.

Już w "Serwus, madonna" wyrzekł się p...

302. Jaki model człowieka i obywatela prezentuje twórczość Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego?
Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy rozpocząć od przypomnienia sobie w jakiej epoce literackiej tworzyli M.Rej i J.Kochanowski. Pisarze ci tworzyli ...

303. Pojęcie naturalizmu w \"Chłopach\" S. Re
Naturalizm jest kierunkiem ukształtowanym już w okresie pozytywizmu. Jego twórcą był Emil Zola, który określił cechy naturalizmu w „Powieści eks...

304. Bogactwo postaci w komedii Moliera
Molier w swoich utworach przedstawił obraz XVII-wiecznej Francji, obraz uderzający plastycznością i życiem. Do postaci najmniej spotykanych w teatrze ...

305. Młoda Polska
  Za początek epoki przyjęto umowną datę 1891 r., której towarzyszyły nowe tendencje ideowo-artystyczne, a za koniec 1918 r., czyli rok odzyskani...

306. Żeromski i jego bohaterowie wobec rewolucji (na podstawie “Przedwiośnia”).
Żeromski był wielkim i zagorzałym przeciwnikiem rewolucji, co okazuje w swojej twórczości;

Klasycznym przykładem tego jest "Przedwiośn...

307. Charakterystyka oświecenia
Oświecenie pierwszą epoką w nowożytnych dziejach formacją kulturową całkowicie świadomą swego istnienia. Ówcześni mówili : "wieku rozumu" (w Anglii), ...

308. Dżuma Alberta Camus (streszczenie i opracowanie)
Akcja powieści rozgrywa się w 194X r. Nie jest określony dokładnie rok. Wiemy że w latach czterdziestych w Oranie w Algierii. Doktor Rieux wychodząc z...

309. Dulszczyzna-gorzka prawda o człowieku, c
W dramaturgii Młodej Polski wyróżnia się dwa główne nurty:
· Pierwszy z nich to naturalistyczny – kontynuujący tradycję realistyczn...

310. Poezja pozytywizmu
Dominowały takie gatunki literackie jak nowela, powieść, obserwujemy początki reportażu, felietonu. Mimo, iż pozytywizm jest uważany za "czasy niepoet...

311. “Aby istnieć, człowiek musi się buntować” (Albert Camus)
"Aby istnieć, człowiek musi się buntować" (Albert Camus). Zastanów się nad źródłami i sensem buntu wybranych bohaterów literackich; oceń ich postawy. ...

312. Oblicza sarmatyzmu (Potocki - pozytywny, Pasek - negatywny)
Wacław Potocki należy do nurtu sarmackiego XVII w. W swoich utworach porusza problemy polityczne i społeczne Polski, krytykuje pewne ówczesne zachowan...

313. Udowodnię sąd Żeromskiego przedstawiony
Udowodnię sąd Żeromskiego przedstawiony w Dziennikach, w którym pisarz nazwał swojego bohatera: Romantykiem realizmu, chybionym pozytywistą i dzisiejs...

314. Recenzja Filmu “The Tuman show”
Tytuł: "The Truman show" USA 1998
Reżyser: Peter Weir
Obsada: Jim Carrey, Laura Linney, Noah Emmerich, Ed Harris, Natasha McElhone
315. Niezwykłe miejsce “Pamiętnika z powstania warszawskiego” Mirona Białoszewskiego we współczesnej literaturze
Pisany u schyłku lat sześćdziesiątych, wydany w 1970 roku, „Pamiętnik z powstania warszawskiego” jest zapisem wydarzeń sprzed przeszło dwu...

316. Które utwory o tematyce wojennej i okupacyjnej wywarły na mnie największe wrażenie?
Utworów o tematyce wojennej i okupacyjnej jest bardzo wiele. Jak wiadomo każdemu człowiekowi co innego się podoba. Miałam okazję przeczytać znaczną cz...

317. Nowelistyka pozytywistyczna
Druga połowa lat 70 - tych XIX wieku to czas noweli. Nowela stała się przejściową formą wypowiedzi pomiędzy literaturą tendencyją a dojrzałą powieścią...

318. Charakterystyka społeczeństwa po powstaniu styczniowym w literaturze pozytywistycznej
Klęska powstania styczniowego oznaczała drugie już przekreślenie szansy na wyzwolenie drogą zbrojnej walki; w tej sytuacji narodziły się hasła pracy o...

319. Literackie wizje i obrazy totalitaryzmów
Człowiek szlachetny, który ma światem kierować, niczego z uporem trzymać się nie powinien, niczego z góry odrzucać, a zawsze stawać po stronie tego co...

320. Jakie wartości zabrałbyś w wędrówkę w XXI wiek?
Każde minione stulecie pozostawiało dla ludzkości jakieś korzyści, oraz straty. Postępująca od najdawniejszych lat w coraz szybszym tempie nauka i tec...

321. Zjawisko Sarmatyzmu. Scharakteryzuj i oceń tę XVII-wieczną postawę życiową polskiej szlachty
Ruch społeczno-obyczajowy, wywodzi szlachtę polską od rycerskiego, koczowniczego ludu zamieszkującego ziemie Polskie; początkowo nacechowane jest doda...

322. Dlaczego treny Kochanowskiego to nie tylko dramat człowieka lecz także artysty - filozofa?
Przed opisaniem kryzysu światopoglądowego Jana Kochanowskiego widocznym w trenach , przedstawię filozofię i idee , którym poeta do czasu śmierci córki...

323. Egzystencjalizm
Filozofia egzystencjalna została zainicjowana przez Kierkegaarda. Wznowił ją około 1930 r. W Niemczech Martin Heidegger. Rozpowszechniła się zaś podcz...

324. “Mistrz i Małgorzata” jako wypowiedz w sprawie dobra i zła
W totalitarnej Moskwie system spowodował gwałtowne i bardzo szerokie rozprzestrzenienie się zła, stało się ono codziennością, wobec tego dobro (w utwo...

325. Recenzja filmu “Ogniem i mieczem”
"Ogniem i mieczem" zrealizowano z hollywoodzką logiką i zasadami. Kolosalny budżet dawał reżyserowi Jerzemu Hoffmanowi, najlepszemu polskiemu specjali...

326. Charakterystyka porównawcza Stanisława Wokulskiego i Kazimierza Starsiego
Stanisław Wokulski jest postacią trudną do oceny. Jego osobowość posiada cechy ukształtowane przez epokę romantyzmu, gdyż na ten okres przypada dzieci...

327. Znani mi bohaterowie w literaturze XIX i XX wieku
Proces kształtowania się bohatera wieków XIX i XX ulegał ciągłym zmianom, wynikającym z zachodzących na świecie przemian społecznych, ustrojowych i po...

328. Wokulski - romantyk czy pozytywista? (2)
Stanisław Wokulski - handlowiec, właściciel sklepu, człowiek pracowity, energiczny, posiadający niezłomny charakter i silną wolę, wykształcony, mający...

329. Literatura a prawda o człowieku I rzeczywistości - Na przykładzie utworów pisarzy współczesnych, przedstaw swoje refleksje
Temat ten złożony jest z dwóch części. Jest to konfrontacja pierwszej, jaką jest literackie spojrzenie na człowieka i jego rzeczywistość, oraz drugiej...

330. Jak można zinterpretować ostatnią scenę “Przedwiośnia”?
Ostatnia scena ukazuje manifestację robotniczą udającą się pod Belweder, aby protestować; do nich przyłącza się główny bohater - Cezary Baryka;
...

331. Kamienie na Szaniec
Kamienie na szaniec\" - krótkie streszczenie. \"Kamienie na szaniec\" - krótkie streszczenie. „Posłuchajcie opowieści o Alku, Rudym, Zoś...

332. Rola poety i poezji w literaturze
Literatura narodziła się z ustnej opowieści ludzi o zdarzeniach mitycznych i historycznych. Początkowo była to pieśń śpiewana przy dźwiękach instrumen...

333. Uniwersalne wartości w “Mistrzu i Małgorzacie” Michała Bułhakowa
"Mistrz i Małgorzata" Michała Bułhakowa to powieść ukazująca szerokim kręgom czytelników sytuację w Rosji porewolucyjnej.

Akcja utworu...

334. William Szekspir
  WILLIAM SZEKSPIR - urodził się w 1564 roku w mieście Stratford. Jego ojciec, John, wywodził się z rodziny chłopskiej, lata ciężkiej pracy przy wyrab...

335. Etos romantyka i etos pozytywisty z perspektywy czytelnika naszego wieku
Patrząc na literaturę, z perspektywy człowieka naszego wieku, możemy z łatwością zauważyć jak olbrzymie zmiany przechodził styl życia społeczności dan...

336. Twoja tarcza przeciw złemu.
Jaka jest przeciw złemu twoja tarcza człowiecze
końca wieku xx?

Już od tysięcy lat, ludzkość stojąca w obliczu niebezpieczeńst...

337. Jurand ze Spychowa
    Ten \"pies\" na Krzyżaków był w powieści Henryk Sienkiewicza pt. \"Krzyżacy\" ojcem Danuśki, któremu Krzyżacy zamordowali żonę. Od tej chwili, Jur...

338. Oświeceniowa publicystyka polityczna w Polsce
Pochodził z rodziny mieszczańskiej (syn burmistrza). Został księdzem, gdyż była to jedna z niewielu dróg dla mieszczanina, która dawała szanse zdobyci...

339. Antygona
Prologos:
  Akcja toczy się przed pałacem królewskim w Tebach. Antygona rozmawia z siostrą, Ismeną na temat rozkazu wydanego przez króla, Kreon...

340. Rozwiń myśl Błażeja Pascala: Człowiek jest dla samego siebie najbardziej zadziwiającym przedmiotem w naturze
Przeciskam się przez zatłoczony korytarz pełen turystów i bagaży. Wreszcie docieram do przedziału, siadam na swoim miejscu i dyskretnie spoglądam na i...

341. Moje fascynacje literackie. Zaprezentuj dorobek wybranego poety współczesnego i umotywuj swój wybór
Fascynacje to mocne słowo. Kiedy zaś fascynacja ma dotyczyć literatury i postaw czytelniczych, to pytanie o nią wprowadzi wielu ludzi w zakłopotanie? ...

342. Koncepcje naprawy kraju według A.F. Modrzewskiego i Piotra Skargi
Traktat "O poprawie Rzeczypospolitej" A.F. Modrzewskiego składa się z pięciu ksiąg. W księdze "O obyczajach" mowa jest o senatorze, którego sądy powin...

343. Cechy poezji barokowej na przykładach
Barok – w najszerszym znaczeniu to epoka w historii kultury europejskiej, obejmująca zjawiska artystyczne z końca XVI, XVII i z pierwszej połowy...

344. Filozoficzne refleksje o sensie życia w ,”Nocach i dniach” Marii Dąbrowskiej
,, - Cóż stąd, że umieramy? Życia jest wciąż tak dużo – majaczyła pani Barbara. – Wszystko mija, a nic się nie zmienia. Po złotym tle wcią...

345. “Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego
Fiodor Dostojewski (1821-1881) był jednym z najbardziej interesujących pisarzy rosyjskich XIX w. Życie miał ciekawe i burzliwe - był skazany na karę ś...

346. Maria Konopnicka “Nowele”
Maria Konopnicka już jako sławna poetka ogłosiła cztery zbiory nowel. Wypełniły je głównie portrety i biografie różnych postaci ludowych. Współczuciu ...

347. Koncepcje patriotyzmu i służby ojczyźnie w polskiej literaturze pozytywizmu
Upadek powstania styczniowego to tragedia narodowa, przekreślenie nadziei na odzyskanie niepodległości na drodze zbrojnej. Jest to także klęska romant...

348. Dramat Dominika Cedzyny
Dominik Cedzyna to bohater opowiadania Stefana Żeromskiego pt. "Doktor Piotr". Akcja utworu rozgrywa się kilka lat po powstaniu styczniowym. Dominik C...

349. Ars moriendi – motyw śmierci w lit
Motyw śmierci narodził się razem z literaturą i jest jednym z głównych wątków do dnia dzisiejszego. Zrodził się w starożytności, rozwój przeżył w śred...

350. Teorie filozoficzne uczonych zachodnioeuropejskich
John Stuart Mill - przedstawiciel empiryzmu, Herbert Spencer - twórca filozofii ewolucjonizmu - twierdził, że rozwojowi podlega cały wszechświat a prz...

351. Czy Stefan Żeromski zasłużył sobie na miano największego autorytetu odrodzonej Polski?
Koniec XIX i początek XX wieku to bardzo dramatyczny, wręcz tragiczny okres w historii naszego świata. Ciąży na nim piętno pierwszej globalnej wojny -...

352. “Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek” C. K. Norwid
Ustosunkuj się do słów poety opierając się na przykładach literackich różnych epok.

Na przestrzeni dziejów widzimy, że Polacy chociaż n...

353. A. F. Modrzewski ojcem polskiej myśli demokratycznej
Andrzej Frycz Modrzewski urodził się około 1503 roku w Wolborzu. W latach 1517 – 22 studiował na Akademii Krakowskiej poczym przyjął niższe świę...

354. Dziady
  \"Dziady kowieńsko-wileńskie\" wydane zostały obok \"Grażyny\" w 1823 r. w II tomie \"Poezyj\".
  Całość poprzedza wiersz \"...

355. Każdy człowiek kształtuje swoją hierarchię wartości
Rozważ wpływ literatury na twój kodeks etyczny i postawę wobec rzeczywistości.

Człowiek od lat próbuje ukształtować swoją psychikę wzor...

356. Ideały renesansowe w Pieśniach Jana Kochanowskiego
Jan Kochanowski był, jest i będzie największym poetą polskiego renesansu. Epoka ta, zapoczątkowana we Włoszech w XVI w., stała się przełomowa pod wzgl...

357. „Trzeba nowego kultu, trzeba nowych więzów, trzeba nowego boga oślepłemu światu” – oświeceniowy charakter “Prostaczka”
Wolter porównywał uczucia, namiętności do wiatrów, które wydymają żagle okrętu: jedne nadają mu prędkości, inne z kolei spowalniają go lub nawet zatap...

358. Mity obalone, Mity zbudowane - \\
"Wesele" Wyspiańskiego uznawane jest za pierwszy utwór, w którym obalone zostają odwieczne mity funkcjonujące w polskim społeczeństwie. Czy tak jest n...

359. Zbigniew Herbert
Zbigniew Herbert urodził się 29 października 1924 roku we Lwowie w rodzinie Bolesława i Marii z d. Kaniak. Ojciec przyszłego poety był prawnikiem i dy...

360. Spróbuj odczytać \\
Spróbuj odczytać "Wesele" Wyspiańskiego jako zapis świadomości narodowej dwóch warstw społecznych inteligencji i chłopstwa na przełomie wieków.
...

361. \\
"Nie wierzę w nic.." Kazimierza Przerwy-Tetmajera jest sonetem utrzymanym w tonie skrajnego pesymizmu posuwającego się do negacji wszystkiego czyli ni...

362. Skąpiec Moliera jako komedia charakterów
Wiele komedii Moliera ma tytuły wskazujące na to, że najważniejszy w nich jest portret jakiegoś człowieka : "Świętoszek", "Chory z urojenia" itp. Pisa...

363. “Popiół i diament” jako próba ujęcia dramatu jednostki wobec historii
Powieść Jerzego Andrzejewskiego ukazała się drukiem w roku 1948. Jej akcja rozgrywa się w ważnym historycznie momencie: w dniach od 6 do 9 maja 1945 r...

364. Pisarstwo Krasickiego - styl, gatunki, bohaterowie, tematy
Najwybitniejszy przedstawiciel czasów stanisławowskich, czołowy reprezentant nurtu klasycznego opartego na wzorach francuskich. Charakterystyczną cech...

365. Kochałem najlichsze źdźbło trawy i człek
Kochałem najlichsze źdźbło trawy i człeka co z losem się zmaga" - czy ten cytat można uznać za motto twórczości Jana Kasprowicza366. Oświecenie
  Oświecenie było pierwszą epoką w nowożytnych dziejach formacją kulturową całkowicie świadomą swego istnienia. Ówcześni mówili często o swych cz...

367. Motyw miasta w literaturze
Cytaty o mieście:

-„To piękne, gdy człowiek może być dumny ze swojego miasta, ale jeszcze piękniej, gdy miasto może być dumne z ...

368. Daniel Naborowski (motywy - barokowy kryzys świadomości, środki stylistyczne)
Twórczość Naborowskiego miała obieg ograniczony. Naborowski udostępniał swe wiersze na dworze Radziwiłłów; rozchodziły się one drogą odpisów.
...

369. Pecunia non olet - felieton
Starożytni rzymianie zapisali się w mojej pamięci z trzech powodów. Pierwszy to Juliusz Cezar i jego niepokonane legiony, drugi to Koloseum i odbywają...

370. Pamiętniki i diariusze Jana Chryzostoma Paska.
Pamiętniki i diariusze (dzienniki) zajmowały niemało miejsca w literaturze XVII wieku. Dzięki bezpośredniemu stosunkowi autorów do przedstawianych fak...

371. Wacław Potocki - przedstawiciel baroku sarmackiego, jego rozważania o Polsce i Polakach
Wacław Potocki należał do nurtu ziemiańskiego, zwanego sarmackim albo swojskim. Literatura ta opanowała polskie szlacheckie dworki i charakteryzowała ...

372. Obecność totalitaryzmu w powieści “Mistrz i Małgorzata” Michała Bułhakowa.
Michaił Afanasjewicz Bułhakow żył w latach 1891-1940 w Związku Radzieckim. Był to bardzo ciężki okres dla Rosjan. Rządy obejmował Lenin a od 1924 Stal...

373. Co przemawia do ciebie bardziej rozum czy uczucie?
Rozum i uczucie są dwoma mechanizmami pod wpływem których podejmujemy decyzje. Dwa mechanizmy związane z życiem ludzkim tak jak miłość i cierpienie. K...

374. Budowa psychologiczna postaci w “Zbrodni i karze” Fiodora Dostojewskiego
- każda postać reprezentuje pewną idee i typ charakteru

- występuje realizm psychologiczny postaci- zostały one przedstawione tak rzec...

375. “Lalka”
"Lalka" jest to powieść dojrzałego realizmu - ze względu na skomplikowany obraz przedstawionego świata i jego wieloznaczną koncepcję, kształtuje odmie...

376. Bohaterowie walk o wyzwolenie Polski w latach 1939-1945
Bohater to słowo wieloznaczne. Mówiąc bohater możemy mieć na myśli postać książkową, albo osobę, która zasłużyła się czymś w życiu realnym. Okres II w...

377. Ignacy Rzecki
    W momencie rozpoczęcia akcji utworu Ignacy Rzecki jest subiektem z 25-letnim stażem. Z pamiętnika bohatera poznajemy jego przeszłość. Ojciec Rzeck...

378. W literaturze polskiej i obcej możesz znaleźć różne postawy życiowe
Zaprezentuj te, które mógłby zaakceptować młody człowiek.
Plan:
I.Wprowadzenie
1.Jaka jest współczesna młodzież?
2.Co s...

379. “Bo wykonać mi trzeba dzieło wielkie, pilne, bo z tych kruszców dla siebie serce wykuć muszę [...]” L. Staff). Czy człowiek może być kowal
WSTĘP. A. Znane przysłowie mówi, że każdy jest kowalem swojego losu. Mądrość ludowa każe wierzyć w możliwość kreowania własnego życia, nadawania mu ks...

380. “Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać” czy “Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach”, która z koncepcji jest ci bliższ
Wycie syren, krzyk, tłumy ciekawskich gapiów. Nagle z wnętrza palącego się domu dobiega płacz niemowlęcia. Zrozpaczona matka woła o pomoc. Tłum obojęt...

381. Kazimierz Wyka uważał, że „symbol
Kazimierz Wyka uważał, że „symbol to przede wszystkim synteza jako przeciwstawienie sztuki analitycznej, synteza dosięgająca najwyższych rozmiar...

382. Obecność historii i symboli w Weselu
Wesele" Stanisława Wyspiańskiego jest dramatem symbolicznym, czyli takim, w którym oprócz realiów i zwykłych wydarzeń, ogromną rolę odgrywa warstwa sy...

383. Barok
Barok w Europie rozpoczyna się w XVI w. , a kończy się w XVIII w. Nazwę epoki wzięto z terminologii historii sztuki: portugalskiej ,,barocco", hiszpań...

384. Uzasadnij lub zakwestionuj obecność “Nad Niemnem” w obowiązkowym kanonie lektur
Jesteśmy (ja i moi koledzy) wychowani w kulturze obrazkowej - telewizor, komiksy, gazety - tam wszystko podane jest w sposób, jak to się mówi naukowo ...

385. Dom
Czym jest tak naprawdę dom? Co oznacza to krótkie, acz bardzo tajemnicze słowo? Wielu z nas, ludzi XX wieku uważają, że słowo to oznacza tylko nie maj...

386. Praca jako najważniejsza wartość człowieka
Człowiek- Istota twórcza, nie potrafi być biernym obserwatorem świata. Chcemy być czynni emocjonalnie, umysłowo, fizycznie. Dla osiągnięcia celu- rzet...

387. Lektury optymistyczne głoszące pochwałę życia
„Nie bez powabów jest ten straszny świat,
nie bez poranków
dla których warto się zbudzić”
(W. Szymborska)
...

388. Oświecenie - konspekt
Co zauważył Ignacy Krasicki obserwując świat i ludzi
Krasicki, choć uprawiał niemal wszystkie gatunki literackie, to najchwalebniej zapilentsi...

389. Czesław Miłosz i Zbigniew Herbert - poeci moraliści. Omów odwołując się do konkretnych przykładów.
Zbigniew Herbert

"Pieśń o Bębnie" - Poeta uczy uczestnictwa w historii. Świadomy rozumny stosunek do rzeczywistości. Dominacja systemu...

390. Zygmunt Freud - Kultura jako źródło cierpień
Przyszłość pewnego złudzenia
Czy mają sens pytania : jaki los czeka kulturę w przyszłości i jakim przemianom może ona ulec? Nie, ponieważ nauk...

391. Mowa do ojców
Plan:
1.Wprowadzenie.
a)definicja słowa ojciec
b)być dobrym ojcem-problem współczesnych mężczyzn
c)usprawiedliwienie s...

392. Nad Niemnem
  Kiedy ukazało się \"Nad Niemnem\", w 1887 r. drukował je \"Tygodnik Ilustrowany\", Orzeszkowa była już znaną pisarka z poważnym literackim i pu...

393. Naturalistyczna koncepcja chłopskiej egz
Do kreacji lipeckiego świata Reymont użył środków należącychdo kilku nurtów artystycznych: realizmu, impresjonizmu,naturalizmu i symbolizmu. "Chłopi" ...

394. Bogata biografia Ignacego Krasickiego
Ignacy Krasicki - ( pseudonim X.B.W ) pierwsza gwiazda oświeceniowej literatury urodził się 3 lutego 1735 r. w Dubiecku. Wywodził się ze zubożałej rod...

395. Futuryzm jako awangarda poetycka (inspiracje zagraniczne, oddzwięk na terenie Polski)
Futuryzm stworzony został we Włoszech przez Marinettiego w 1909; ma być pochwałą energii, działania, życia, czyli aktywizm i witalizm, odrzucenia prze...

396. Paryż - tło zdarzeń w powieści H. Balzaka “Ojciec Goriot”
Akcję powieści Balzac umieścił w Paryżu, mieście wielkich karier i sprzeczności. Można więc mówić, że tworzy ono tło zdarzeń, ale jest zarazem jakby b...

397. Barokowy styl
Barok postawił sobie za zadanie szokowanie i zaskakiwanie odbiorcy swoją oryginalnością i formą. Dlatego też twórcy tego okresu, tacy jak Daniel Nabor...

398. “Byłeś jak wielkie, stare drzewo...” K. K. Baczyńskiego - analiza
Krzysztof Kamil Baczyński napisał wiersz „Byłeś jak wielkie, stare drzewo...” w kwietniu 1943 roku, w miesiącu, w którym wybuchło powstani...

399. Rozprawa Stanisława Wyspiańskiego z naro
Wyspiański poddaje w swoim dramacie ocenie obie warstwy społeczne: chłopów i inteligencję, po pierwsze wydobywając z ich dusz to, co prawdziwe, po dru...

400. Józef Czechowicz sformułował myśl, że &#
Józef Czechowicz sformułował myśl, że “dzieło sztuki to mikrokosmos odbijający epokę”. Rozważ tę opinię odwołującą się do wybranych przez ...

401. Oskarżenia i refleksje nad systemami totalitarnymi. Powołaj się na właściwe utwory XX wieku
Jeśli dobrze rozumiemy pojęcie totalitaryzmu - od razu zauważymy, że stał się on tematem bardzo wielu utworów europejskich i polskich. Totalitaryzm to...

402. Charakterystyka Rodiona Romanowiczowa Raskolnikowa
Rodion Romanowicz Raskolnikow to główny bohater "Zbrodni i kary" powieści Fiodora Dostojewskiego. Ma 23 lata, były student, pochodzi ze zubożałej rodz...

403. Leopold Staff - życie i twórczość
Leopold Staff (1878-1957)

Życiorys:

Leopold Staff urodził się 14 listopada 1878 roku we Lwowie, zmarł 31 maja 1...

404. Charakterystyka bohatera powieści Goethego Cierpienia młodego Wertera
1.Czas powstania utworu.

Utwór powstał w roku 1774. jest to w Niemczech okres preromantyczny, zwany również okresem "burzy i na...

405. I. Krasicki i J.U. Niemcewicz - wychowawcy społeczeństwa szlachty
J. U. Niemcewicz w komedii "Powrót posła" umieszcza wątek polityczny. Ukazuje ściera-nie się poglądów stronnictwa reformatorskiego (Podkomorzy, Walery...

406. WOKULSKI, JUDYM, ZIEMBIEWICZ - BOHATEROW
I. Tworzenie modelu zachowań, poglądów, kształtowanie opinii - cechą charakterystyczną epoki.
1.Lata 1848-1939 pełne gwałtownych przemian na w...

407. Człowiek Poszczególny a Człowiek Historyczny w sztuce Samuela Becketta “Czekając na Godota”
Wprowadzenie
Ciemność powoli staje się blaskiem. Wstaje kolejny dzień, moim oczom ukazuje się niemalże pusta scena. Z lewej jej strony –...

408. Świętość
Święty - co rozumiemy pod tym pojęciem? Cóż to za osoba? Jakie były i są warunki uzyskania kanonizacji (bo tylko z tym mi się to kojarzy)? Przyjrzyjmy...

409. Młodopolski Antychryst
Wojciech Gutowski : Królestwo Antychrysta i tęsknota Lucyfera. Oblicza szatana w literaturze Młodej Polski [w:] Stulecie Młodej Polski, red. M. Podraz...

410. Echa romantyzmu i pozytywizmu w literaturze okresu międzywojennego
W literaturze międzywojennej pisarze, jak w dawniejszych latach, ukazywali swoja troskę o los kraju i jego pomyślny rozwój. Zjawiskiem szczególnej wa...

411. Dwudziestolecie międzywojenne POEZJA - omówienie, przykłady
Awangarda francuska: ogół dążeń, zjawisk i kierunków artystycznych, dla których można wskazać wspólne cechy:
- sprzeciw wobec istniejącej lite...

412. Przegląd środowisk społecznych w “Granicy” Zofii Nałkowskiej
„Granica” nie jest książką o jednym środowisku. Przez ukazanie różnych środowisk, z których wyrośli bohaterowie (Zenon – ze środowis...

413. Skamander(2)
Była to grupa poetycka istniejąca od roku 1918 stanowiła zbiór silnych indywidualności poetyckich, złączonych wspólnotą myślenia poetyckiego i przyjaź...

414. “Powrót Posła” - komedia polityczna
Powrót Posła” stał się pierwszą polską komedią polityczną, napisaną przez Niemcewicza na potrzebę chwili. Powstała na zamówienie obozu patriotyc...

415. “Człowiek nie może żyć bez miłości”. Rozwiń myśl Jana Pawła II odwołując się do znanych ci utworów literackich i własnych przemyśleń.
„Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar pror...

416. Omów motywy zawarte w poezji dworskiej i typowe dla epoki baroku wyznaczniki formy
Nurt dworski, rozwijający się na dworach magnackich i królewskim, reprezentują Jan Andrzej Morsztyn i Daniel Naborowski. Ten typ poezji uprawiany był ...

417. Pogląd pisarzy na rewolucję społeczną w
Rewolucja zawsze budziła grozę, ale zarazem fascynowała. Może właśnie dlatego inspirowała tak wielu artystów pisarzy i filozofów. Z pasją malował ją E...

418. Rozważania na temat miłości
"Miłość jest radością życia, wesołą melodią
na pustyni, a wy co z niej zrobiliście" -
powie Wokulski. Niech słowa te staną się
po...

419. Literatura XX-lecia wobec problemów ówczesnej rzeczywistości.
W XX-leciu w wielu utworach pojawia się tematyka poruszająca problemy świata tego okresu; oczywiście polska literatura zajmuje się głównie problemami ...

420. Poeta – nauczyciel, poeta – artysta, poeta – wieszcz... w literaturze polskiej
Rozwiń temat w oparciu o przykłady z różnych epok

Słowo poeta może mieć wiele znaczeń. Może zarówno oznaczać kogoś, kto zajmuje się tw...

421. Interpretacja i analiza wiersza Czesława Miłosza “Campo di Fiori”
Czesław Miłosz – poeta prozaik, eseista, tłumacz, laureat literackiej Nagrody Nobla w 1980 roku. W 1933 roku wydał pierwszy tom wierszy „P...

422. Oświecenie w Polsce(2)
Tło historyczne - czasy saskie, 1697-1733 August II Mocny, 1733-1763 August III. Był to okres szczególnego upadku ekonomicznego, kulturalnego i polity...

423. Dlaczego ojciec Goriot jest postacią tragiczną?
Ojciec Goriot" to powieść Honoriusza Balzaca, pozytywistycznego pisarza, u którego możemy jednak zauważyć jeszcze wpływy romantyzmu. Ta pozycja jest j...

424. Skąpiec
Wiele komedii Moliera ma tytuły wskazujące na to, że najważniejszy w nich jest portret jakiegoś człowieka : "Świętoszek", "Chory z urojenia" itp.. P...

425. Wpływ wojny na psychikę ludzką. Omów temat, odwołując się do przykładów z literatury
- "Medaliony" Zofii Nałkowskiej, relacja z pracy w Komisji do Badania Zbrodni Hitlerowskich, opowiadania bliskie reportażowi, przybierające formę zezn...

426. Kontrreformacja
Zasadniczym zjawiskiem społecznym, które wpłynęło na kształtowanie się sztuki barokowej, była kontrreformacja, czyli walka prowadzona przez Kościół ka...

427. Gombrowiczowska wizja historii w “Operetce”.
"Operetka" Witolda Gombrowicza jest dramatem nieco skomplikowanym i nie zawsze łatwym w odbiorze. Otóż nie ma w niej akcji i wydarzeń w tradycyjnym te...

428. Romantyzm - opracowanie wybranych utworó
  Periodyzacja. Początek jest trudny do określenia. Tendencje można dostrzec już w oświeceniu. Za początek przyjmuje się datę 1789 r., a koniec 1...

429. Kordian
Kiedy w 1830 r. wybuchło powstanie listopadowe dwudziestojednoletni Juliusz Słowacki był jedynym spośród wielkich polskich romantyków obecnym w tych d...

430. Analiza ideowa i artystyczna wiersza “Wysokie drzewa” Leopolda Staffa
Należy zwrócić uwagę na to wszystko, co nadaje szczególną plastykę obrazowi zawartemu w tym utworze, np: na rolę, jaką odgrywają w niej motywy kolorys...

431. Charakterystyka Podkomorzego i Starosty Gadulskiego
Świadomość bohaterów. Podkomorzy: światły, wykształcony, patriota, zwolennik reform, rozumie sytuację kraju, zagrożonego upadkiem, krytyczny wobec prz...

432. Nowożytność - czas rozdarcia(2)
„Z jednej bowiem strony widzimy człowieka splątanego więzami pospolitej rzeczywistości i ziemskiej doczesności, przyciśniętego potrzebami doczes...

433. “Proces” jako powieść parabola.
Parabola (in. przypowieść) ma zaprezentować jakąś treść dydaktyczną, zwykle o charakterze moralistycznym, ale zwracają uwagę na same zdarzenia jako pr...

434. “Jak rzucić wieniec zielony na grób wykopany w powietrzu” – P.Jastrun. Niewystarczalność słowa wobec koszmaru doświadczeń.
Po lekturze literatury dotyczącej okresu drugiej Wojny Światowej odnosi się wrażenie, iż przewodnim motywem jest śmierć. Wtedy było wiele momentów, gd...

435. Problematyka twórczości Herberta i Szymborskiej
Herbert
Część literaturoznawców jest skłonna umieszczać Herberta w nurcie klasycznym - zwłaszcza, że poeta ten wciąż odwołuje się do klasyczny...

436. Dom, rodzina i ojczyzna we fraszkach Jana Kochanowskiego
Jan Kochanowski był najwybitniejszym poeta polskiego renesansu. Epoka ta stała się przełomowa pod względem zmiany kierunku myślenia. Po okresie ciemne...

437. “Proces” Franca Kafki jako metafora
Trzeba zacząć od tego, co to jest proces? To postępowanie toczące się najczęściej z inicjatywy strony (powoda) w jej własnym interesie, na skutek wyto...

438. Przedwiośnie Stefana Żeromskiego jako powieść polityczna
Świeżo odzyskana w 1918 r niepodległość postawiła przed literaturą polską nowe zadania. Młodzi poeci krzyczeli: „ Ojczyna moja wolna, wolna... I...

439. Henryk Sienkiewicz “Nowele”
Nowelistyczną twórczość Henryka Sienkiewicza (dominowała w jego pisarstwie do r. 1883) można ułożyć w trzy, krzyżujące się, kręgi tematyczne:
&...

440. Hemingway Ernest
Hemingway Ernest (1899-1961), wybitny pisarz amerykański. Laureat Nagrody Nobla 1954. Wykształcenie średnie. Dziennikarz. W 1918 pojechał jako ochotni...

441. Zenon Ziembiewicz (obrona)
Wysoki Sądzie, Szanowni Zgromadzeni…
…zebraliśmy się tutaj z powodu znanego nam wszystkim: pozwany, Zenon Ziembiewicz jest oskarżo...

442. Biblia
    Biblia, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, to zbiór ksiąg religijnych judaizmu i chrześcijaństwa.
    Składają się na nią 73...

443. Szlachecki sarmatyzm
Sarmatyzm to pogląd o szczególnym pochodzeniu szlachty polskiej. Opierając się na XVI - wiecznych historykach twierdzono, że szlachta polska wywodzi s...

444. Kreacja ojca w “Sklepach cynamonowych” Bruno Schulza
,,Sklepy cynamonowe‘‘ są jednym z pierwszych opublikowanych opowiadań Schulza. Tak jak wiele innych one także osnute są wspomnieniami z dz...

445. “Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki”
I.Krasickiego - pierwsza powieść polska. Jej charakterystyka oraz obserwacje społeczno - obyczajowe. Powieść ta została wydana w 1776r i była pierwszą...

446. “Prawdziwa sztuka jest zawsze współczesna” uzasadnij słuszność twierdzenia Fiodora Dostojewskiego odwołując się do dzieł starożytnych
Każda z epok literackich wnosi coś nowego do historii. Są to zazwyczaj nowe wzorce bohaterów, nowe zagadnienia i problemy poruszane w utworach. Wydawa...

447. Faszyzm sięga ludzkich dusz- refleksje po lekturze Nałkowskiej i Borowskiego
Człowiekowi, który wychował się w czasie pokoju, w normalnym świecie, trudno jest pojąć ogrom okrucieństwa wojny, trudno zrozumieć sadyzm niemieckich ...

448. Kategorycznie wykreślam “Ferdydurke” z programu szkolnego lub pozostawiam go w programie
Według mnie utwór Witolda Gombrowicza pod tytułem „Ferdydurke” powinien pozostać w programie szkoły średniej, ponieważ z powieści tej młod...

449. Czym jest człowiek?
Pytanie to zadawane jest chyba od uzyskania przez człowieka świadomości. Poczynając od starożytnych, a może jeszcze nawet wcześniej, człowiek zawsze z...

450. Leopold Staff - \\
Autor traktuje życie godziwe i życie z sensem jako całość zbudowaną z elementów zwyczajności. Pozbawione jest ono pierwiastków z epoki Romantyzmu. Czł...

451. Samotność i jej literackie świadectwo
Większość twórców literackich opiera fabułę swoich dzieł na losach bohaterów wyróżniających się spośród tłumu, będących w konflikcie z czymś, lub kimś...

452. Dydaktyzm w literaturze nowożytnej
Celem literatury jest dydaktyzm. Literatura staropolska posługiwała się parenezą, tzn. pouczała pokazując wzór do naśladowania.

W Śred...

453. Dydaktyzm w literaturze nowożytnej
Celem literatury jest dydaktyzm. Literatura staropolska posługiwała się parenezą, tzn. pouczała pokazując wzór do naśladowania.

W Śred...

454. “Człowiek to wielkość i małość jednocześnie”
Od zarania dziejów naszej cywilizacji, człowiek nie był wolny od rozterek duchowych. Po zaspokojeniu swoich najważniejszych potrzeb bytowych jak pożyw...

455. Wprowadzenie do pozytywizmu
Kolejną - po romantyzmie - epokę w polskiej literaturze, zwaną pozytywizmem, ogranicza się zazwyczaj datami o różnym ciężarze gatunkowym. Za bezsporną...

456. Science-fiction
Science-fiction : Proza fantastyczno naukowa, w której świat przedstawiony umieszczony jest w przyszłości w stosunku do czasu napisania i oparty na wi...

457. Barok w pytaniach i odpowiedziach
P y t a n i a
1. Wyjaśnij nazwę epoki i podaj jej granice czasowe w Europie i w Polsce.

2. Omów pojęcie kont reformacji.

458. Quo Vadis streszczenia
Winicjusz przybywa do Rzymu po długim pobycie w Armeni. Przez pewien okres przebywa w domu Placjiusza, gdzie poznaje Ligię. Jest to córka króla Ligii ...

459. Moje wrażenia po przeczytaniu “Mistrza i Małgorzaty” Michała Bułhakowa
Michał Bułhakow - jeden z najbardziej utalentowanych, najwybitniejszych pisarzy rosyjskich nigdy nie został dopuszczony do "wielkiego świata" literack...

460. Moje wrażenia po przeczytaniu “Mistrza i Małgorzaty” Michała Bułhakowa
Michał Bułhakow - jeden z najbardziej utalentowanych, najwybitniejszych pisarzy rosyjskich nigdy nie został dopuszczony do "wielkiego świata" literack...

461. „Czyta się w coraz większych głębiach tak, że czytanie każdego arcydzieła jest nieskończone”
„Co zdążysz zrobić to zostanie, choćby ktoś inne mógł mieć zdanie”
Cz. Miłosz

To tylko jeden z wielu problemów, ja...

462. Charakterystyka Rodiona Raskolnikowa
Główną postacią w powieści psychologicznej Fiodora Dostojewskiego pod tytułem „Zbrodnia i kara" był Rodion Romanowicz Raskolnikow - syn Pulcheri...

463. Solidarność wspólnoty wiejskiej - zalety
Solidarność wspólnoty wiejskiej - zalety i wady tego zjawiska. (Zagadnienie omów na podstawie ,,Chłopów' Władysława Reymonta).

Na przeł...

464. Los człowieka w twórczości Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego i Daniela Naborowskiego
Mikołaj Sęp-Szarzyński żył w tym samym czasie co Jan Kochanowski, gdy zmarł w 1581 roku Kochanowski jeszcze żył (do 1584 roku). Wielu historyków liter...

465. Recenzja filmu “Ogniem i mieczem” (2)
Kiedy w 1883 roku pojawiły się pierwsze, drukowane w krakowskim „Słowie” odcinki powieści Henryka Sienkiewicza „Ogniem i mieczemR...

466. Koncepcja Psychodynamiczna Człowieka czyli człowiek niedoskonały
Zarys Portretu, psychodynamicznego powstał w klinikach psychiatrycznych lub w klinikach neurologicznych oraz w zacisznych gabinetach psychoterapeutycz...

467. Gdzie szukać prawdy o człowieku? Czy i w jakim stopniu znajdujesz odpowiedz na to pytanie w “Granicy”.
Powieść Zofii Nałkowskiej "Granica" można traktować jako filozoficzne studium kariery człowieka. Świadczy o tym przekrojowy obraz życia Zenona Ziembie...

468. Kiedy żyli ludzie pełniejsi (dla nas dzisiaj) i ciekawsi - w epoce renesansu czy baroku?
„ Panie, to moja praca, a zdarzenie Twoje; Raczyż błogosławieństwo...”

Słyszę ciche, nieporadnie wymawiane przez moją sios...

469. “Człowiek jest zdumiewający, ale arcydziełem nie jest” Rozważania o złożoności ludzkiej natury na podstawie dowolnie wybranych utworów
Antropologia filozoficzna od wieków stara się ostatecznie zdefiniować jakie i czym jest człowieczeństwo, odpowiedzieć na pytania o istocie ludzkiej i ...

470. Oświecenie - skrypt
OŚWIECENIE:
1. Ogólne wiadomości o epoce
A) ramy czasowe
a) Europa: ok. 1680 r. – XVIII w.
b) Polska: lata 40. X...

471. Analiza wierszy Stanisława Grochowiaka
Twórczość Stanisława Grochowiaka – analiza 5 wierszy („Czyści”, „Święty Szymon Słupnik”, „Ikar”, „Płon...

472. Chłopi i inteligencja w \\
W dramacie Stanisława Wyspiańskiego pt. "Wesele" zostały przedstawione stosunki społeczne panujące na ziemiach polskich pod zaborami. W chacie bronowi...

473. “Ferdydurke” - opracowanie
Geneza i tytuł
- Powieść wydana w Warszawie w 37 roku. Maiła być krótką odpowiedzią na nieprzychyle opinie krytyków, ale rozrosła się do wielk...

474. Wątek pielgrzyma (tułacza, emigranta, wygnańca, wędrowca). KONSPEKT (ale bardzo szczegółowy)
1. WSTĘP

a) Analiza motywu wędrówki w literaturze

Wędrówka jest jednym z najczęstszych i najbardziej nośnych motywów p...

475. Rzecki i Wokulski. Scharakteryzuj postacie. Jakie znaczenie dla idei utworu ma kreacja takiej pary bohaterów?
Początkowo utwór miał mieć tytuł "Trzy Pokolenia", ale ponieważ autorzy nie lubią podawać tematyki utworu wprost, więc przy pierwszej okazji zmienił t...

476. “Wolność fascynuje i napawa lękiem, dlatego zmusza, by nasza postawa wobec niej była nieokreślona”
Twoje refleksje o istocie wolności człowieka na podstawie wybranych utworów literackich.

Wszyscy pragniemy być panami i kowalami swoje...

477. Do jakich refleksji pobudziło mnie opowiadanie Jarosława Iwaszkiewicza “Ikar”?
Wydaje się, że każdy żyje w swoim własnym “świecie”. Nie zauważamy innych ludzi - ich tragedii, cierpień, ale także radości. Taki obraz św...

478. Burzenie mitów narodowych w \\\\
Dramat Wyspiańskiego należy do kanonu najważniejszych utworów literatury polskiej, zakotwiczony jest głęboko w przestrzeni „przeklętych” p...

479. Stefan Żeromski - życie i twórczość
Stefan Żeromski (1864-1925)

Życiorys:

Stefan Żeromski używał pseudonimów: Maurycy Zych, Józef Katerla. Urodzony...

480. W jakim stopniu powieść Fiodora Dostojew
Człowiek jako istota stojąca na najwyższym stopniu ewolucji jest organizmem niesamowicie skomplikowanym. Mimo to ludzie coraz dokładniej poznają budow...

481. Czy rzeczywiście w dobie oświecenie uczono bawiąc?
Czy rzeczywiście w dobie oświecenie uczono bawiąc? Uważam, że tak. Posługując się kilkoma przykładami postaram się to udowodnić.

Ignacy...

482. “Uczyć bawiąc” - Ignacy Krasicki
Ignacy Krasicki posługuje się w swoich utworach komizmem, by ukazać przywary ludz-kiego charakteru, uleganie obcym wpływom, ułomność systemu państwowe...

483. Obraz rewolucji społecznej w Nieboskiej komedii Zygmunta Krasińskiego i Przedwiośniu Stefana Żeromskiego
Rewolucja to gwałtowny przewrót społeczno-polityczny, którego celem jest obalenie panującego ustroju i wprowadzenia nowego ładu sprawiedliwości społec...

484. Bunt marzenie i ...
Bunt, marzenie i ...?

...euforia, radość z życia. Są to cechy charakteryzujące przede wszystkim ludzi młodych, osób wkraczających dopi...

485. Nurty w polskiej literaturze barokowej
W dużym uproszczeniu mówi się, że w literaturze polskiego baroku zaistniały dwa nurty. Pierwszy z nich to nurt dworski, drugi - ziemiański.

486. Bliżej szabli i kielicha, dalej od rozwagi (Potop)
Potop”, druga część trylogii Henryka Sienkiewicza, jest powieścią historyczną, a więc większość zdarzeń opisanych w utworze jest oparta na wydar...

487. W jaki sposób nowela pozytywistyczna realizowała główne hasła epoki
W oparciu o filozofię Herberta Spencera pozytywiści głosili hasło pracy organicznej, według której każdy człowiek powinien działać użytecznie, tylko w...

488. Być człowiekiem to właśnie być odpowiedzialnym
Rozwiń i skomentuj myśl odwołując się do wybranych utworów z literatury XX wieku

Człowiek jest tyle wart, na ile go sprawdzono”. ...

489. Bolesław Prus
  Bolesław Prus,a właściwie Aleksander Głowacki urodził się w 1847r. a zmarł w 1912. Był pisarzem i publicystą. Pochodził z ubogiej szlachty (herbu Pr...

490. Hasła i tendencje epoki w publicystyce i nowelistyce okresu pozytywizmu
W skrócie założenia filozoficzne epoki: Comte - filozofia ma sens praktyczny, opiera się na rzeczach poznawalnych rozumem; celem uzyskanie pewnej wied...

491. Rozwój instytucji kulturalnych
Zasadniczym początkiem rozwoju instytucji życia kulturalnego było otwarcie w Warszawie Biblioteki Załuskich, jednej z niewielu w Europie bibliotek pub...

492. Sarmata o sobie, inni o sarmacie. Omów na podstawie przykładów literackich XVII i VIII wieku. Blaski i cienie sarmatyzmu
Sarmatyzm jest pojęciem złożonym. Określa ono obyczajowość oraz kulturę duchową i umysłową Rzeczypospolitej szlacheckiej od schyłku wieku XVI, aż po c...

493. Ocena społeczeństwa w Weselu
W dramacie Wyspiańskiego pt. "Wesele" pojawia się zjawisko chłopomanii. W rzeczywistości jest to pozorne zbliżenie inteligencji do ludu wiejskiego, po...

494. Postacie w “Granicy” Zofi Nałkowskiej
Zenon Ziembiewicz:

-prowadził życie spokojne,zorganizowane,nie szukał przygód ’s5’

-miał swoje zasady,racj...

495. “Zrozumieć swój czas...” - Krzysztof Kamil Baczyński o barbarzyństwie wojny
Baczyński był jednym z pierwszych poetów pokolenia Kolumbów. Pokolenia, któremu odebrano młodość i szansę na dobry start w życiu. Sam poeta zdał matur...

496. Postacie kobiece w komedii Moliera pt. “Świętoszek”
W komedii Moliera pt. „Świętoszek” ogromną rolę prócz postaci męskich, odgrywały kobiety, które przyczyniły się w dużym stopniu do ujawnie...

497. Prądy i kierunki artystyczne w literaturze i sztuce XX-lecia międzywojennego w Europie i w Polsce.
I Wojna Światowa zmieniła ukształtowanie i pozycję państw europejskich. Duże znaczenie miała także rewolucja październikowa w Rosji. Wzbudziła ona nad...

498. Oświecenie w Polsce(1)
Oświecenie to okres w historii literatury i kultury polskiej. Obejmuje lata panowania Stanisława Augusta (1764-1795), ale okres wstępny datuje się od ...

499. Przerost formy nad treścią “Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że literatura baroku to przerost formy nad treścią”
Barok to epoka literacka między odrodzeniem a oświeceniem, obejmująca w zasadzie wiek XVII, choć także zjawiska z końca XVI. Nazwa Barok pochodzi praw...

500. Harpagon
    Tytułowy bohater komedii Moliera pt. \'Skapieć\' to sześćdziesięcioletni wdowiec, mieszkający w Paryżu - Harpagon. Nazwisko to jest pochodzenia gr...

501. Z Tatr Juliana Przybosia – analiza wiersza
Dwudziestolecie międzywojenne na ziemiach polskich to czas powstawania licznych ugrupowań poetyckich. Obok takich grup jak Skamander, Żagary czy Futur...

502. Motyw ojczyzny w literaturze staropolskiej I literatury polskiego oświecenia
Burzliwe dzieje naszej ojczyzny sprawiły, że walka o niepodległość stała się trwałym, powracającym tematem polskiej literatury. Nie ma epoki, która ni...

503. Określ model miłości przedstawiony w “Lalce”. Aprobujesz go czy odrzucasz?
Stoi przede mną zadanie określenia modelu miłości, przedstawionego w „Lalce”, realistycznej powieści Bolesława Prusa oraz zajęcia stanowis...

504. Bohater pozytywny drugiej połowy XVIII wieku - Mikołaj Doświadczyński
CECHY POWIEŚCI
W 1775 roku Ignacy Krasicki napisał pierwszą polską powieść literatury nowożytnej pod tytułem: "Mikołaja Doświadczyńskie...

505. Jak przeszłość kształtuje relacje między
W dramacie Stanisława Wyspiańskiego pt. „Wesele” zostały przedstawione stosunki społeczne panujące na ziemiach polskich pod zaborami. W ch...

506. Młoda Polska - ściąga
Młoda Polska

1. Ogólne wiadomości o epoce
Granice chronologiczne: 1890 - 1918
(inne periodyzacje: początek: 1887 - obj...

507. Lalka
Główne wydarzenia

Layout: Keithar


© 2005-2014 Streszczenia.org - Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy i nadsyłanych prac oraz za ew. błędy w nich zawarte. Osoba która przesyła pracę w celu jej publikacji, gwarantuje że jest autorem pracy i ma do niej wszelkie prawa autorskie.

Streszczenia i opracowania lektur szkolnych, młoda polska, angielski, oświecenie, współczesność, XX lecie biografie, romantyzm, pozytywizm, barok, charakterystyki, testy, sciaga, ściąga
GotLink.pl

Jeśli chciałbyś(aś), aby Twój link znalazł się w tym miejscu, zajrzyj do działu Reklama.