Szukaj

Szukaj na stronieReklamaStreszczenia

Angielski
Barok
Epoki i charakterystyki
Młoda Polska
Oświecenie
Pozytywizm
Renesans
Romantyzm
Współczesność
XX lecie

lokaty bankowe porównanie
Porównanie lokat bankowych. IdeaBank, Lokata na Dobry Poczštek 4,5%

XLokaty.pl


Wyszukaj pracę w portalu

Chcąc znaleźć pracę dotyczącą np. lektury Kordian, wpisz słowo: kordian zamiast streszczenie kordian
Chcąc znaleźć opracowanie ogniem i mieczem wpisz ogniem i mieczem zamiast np. streszczenie i opracowanie ogniem i mieczem

Dla lepszych efektów wyszukiwania wpisuj tylko słowa kluczowe!


Szukaj pracy:
Szukaj na stronie Ostatnio szukane
Wyniki w streszczeniach

Wyniki w wypracowaniach

1. “Jam jest dwór polski” - Korczyn i Soplicowo
"Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza i "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej to utwory powstałe w dwóch różnych epokach literackich: romantyzmie i pozytywizmie. ...

2. Omów literacką realizację motywu wędrówki
Powołaj się na właściwie dobrane utwory (weź pod uwagę również inne motywy np. Szatana, Boga, domu, rodziny

MOTYW TAŃCA:

...

3. Charakterystyka Podkomorzego i Starosty Gadulskiego
Świadomość bohaterów. Podkomorzy: światły, wykształcony, patriota, zwolennik reform, rozumie sytuację kraju, zagrożonego upadkiem, krytyczny wobec prz...

4. Gatunki literackie oświecenia
Bajka - krótka powiastka wierszem lub prozą, której bohaterami są zwierzęta, ludzie, rza-dziej rośliny lub przedmioty. Zawiera pouczenie lub moralisty...

5. Natura i człowiek w powieści Elizy Orzeszkowej “Nad Niemnem”
Eliza Orzeszkowa to polska pisarka tworząca w dobie pozytywizmu. Jednym z jej najbardziej znanych utworów jest powieść „Nad Niemnem”. Abst...

6. Jagienka z \\
Charakterystyka Jagienki z "Krzyżaków".

Jagienka była córką Zycha i Małgorzaty ze Zgorzelic, najstarsza wśród licznego rodzeństwa. Wcze...

7. Bogactwo postaci w komedii Moliera
Molier w swoich utworach przedstawił obraz XVII-wiecznej Francji, obraz uderzający plastycznością i życiem. Do postaci najmniej spotykanych w teatrze ...

8. Charakterystyka porównawcza dwóch wybranych postaci ze “Świętoszka” Moliera
„Świętoszek” to niewątpliwie jedno ze szczytowych osiągnięć komediowego kunsztu Moliera. Molier stworzył komedię charakterów i komedię oby...

9. Powieść jako gatunek
Powieść pozytywistyczna brała wzorce z realistycznych powieści romantycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego i Józefa Korzeniowskiego. Początkowo miała ...

10. Postawy heroiczne w powieści “Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej
Eliza Orzeszkowa jest jedną z czołowych pisarek polskiej literatury. Urodzona 6 czerwca 1841 roku w Milkowszczyźnie pod Grodnem dwukrotnie była wysuwa...

11. “Lalka” i “Nad Niemnem” wobec programu polskich pozytywistów
Ideologię pozytywizmu najkrócej wyrażały hasła "pracy organicznej" i "pracy u podstaw". Pierwsze z nich propagowało gospodarcze wzmocnienie kraju, uno...

12. Charakterystyka twórczości Tomasza Manna
Twórczość Tomasza Manna pod względem formalnym nie odbiega - przynajmniej na pierwszy rzut oka - od europejskiej tradycji epickiej XVIII i XIX w. "Zao...

13. Czy “Nad Niemnem” jest powieścią tylko pozytywistyczną?
Poza niezbicie pozytywistyczną strukturą tej powieści Orzeszkowej, pojawia się tu wiele innych, głównie romantycznych cech;

Pozytywist...

14. Charakterystyka baroku
Barok jest epoką której szczególną cechą było współistnienie estetyki klasycystycznej i barokowej;znamienna dla baroku chęć olśnienia i zadziwienia od...

15. Charakterystyka bohatera tragicznego
Tragedia - jeden z podstawowych gatunków dramatu obejmujący utwory, w których ośrodkiem i siłą napędową akcji jest konflikt dążeń bohatera z nie dając...

16. Motywy romantyczne w literaturze polskiego pozytywizmu
Literatura pozytywizmu, choć z założenia opozycyjna do romantycznej, czerpała z niej motywy, przede wszystkim z powodu trwającej nadal niewoli.
...

17. Tartuffe - charakterystyka postaci
Świętoszek, tytułowy bohater komedii Moliera, to tajemniczy mężczyzna w średnim wieku. Ten oszust potrafił wpływać na psychikę ludzką. Udało mu się za...

18. Robinson Kruzoe
Charakterystyka Robinsona Kruzoe

W książce pt. "Przypadki Robinsona Kruzoe" tytułowy bohater jest synem dość zamożnych kupców. Urodził ...

19. “Świętoszek” Molier\'a- charakterystyka wybranych postaci
Orgon – mąż Elmiry, ojciec dwójki dzieci Marianny i Damisa, do chwili pojawienia się Tartuffe’a ( Świętoszka ) jest kochającym mężem i ojc...

20. Konflikt pokoleń w utworach literackich różnych epok
Konflikt pokoleń towarzyszy literaturze od zarania dziejów. W Biblii Absolom buntuje się przeciwko swojemu ojcu – Dawidowi, któremu zarzuca nies...

21. Rola przeszłości w życiu bohaterów “Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej
Pozytywizm. Był to okres metamorfozy porywczych, buntowniczych a czasem nawet lekkomyślnych, jednym słowem osób romantycznych w spokojnych, zajmującyc...

22. Stronnictwa społeczne w “Powrocie posła” Juliana Ursyna Niemcewicza
Stronnictwo patriotyczne – zostało przedstawione pozytywnie. Podkomorzy i Podkomorzyna to wzorowi obywatele ,patrioci , którzy dobrze wychowali ...

23. Moralność pani Dulskiej
Moralność pani Dulskiej” – tragikomedia kołtuńska

Tragikomedia – przemieszanie właściwości tragedii i komedii.

24. Język i styl \\
Liczne grono postaci „Wesela” to przegląd osób zróżnicowanych pod względem pochodzenia, wieku, płci, poglądów itp. Konsekwencją takiego ze...

25. Charakterystyka Santiago - Ernest Hemingway “Stary człowiek i morze”
Santiago to główny bohater opowiadania Ernesta Hemingway’a p.t. „Stary człowiek i morze”. Jest rybakiem w podeszłym wieku. Żyje w nę...

26. “Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki”
I.Krasickiego - pierwsza powieść polska. Jej charakterystyka oraz obserwacje społeczno - obyczajowe. Powieść ta została wydana w 1776r i była pierwszą...

27. Podstawowe prądy epoki: realizm i naturalizm
Zasadniczą metodą twórczą pisarzy pozytywizmu był realizm, pojmowany jako zasada prawdziwego i wiernego odtwarzania rzeczywistości w literaturze. Term...

28. Uzasadnij lub zakwestionuj obecność “Nad Niemnem” w obowiązkowym kanonie lektur
Jesteśmy (ja i moi koledzy) wychowani w kulturze obrazkowej - telewizor, komiksy, gazety - tam wszystko podane jest w sposób, jak to się mówi naukowo ...

29. Charakterystyka bohatera powieści Goethego Cierpienia młodego Wertera
1.Czas powstania utworu.

Utwór powstał w roku 1774. jest to w Niemczech okres preromantyczny, zwany również okresem "burzy i na...

30. Adaś Cisowski
Charakterystyka Adasia Cisowkiego z powieści Kornela Makuszyńskiego "Szatan z siódmej klasy"
Adaś Cisowski miał 17 lat był uczniem gimnazjum. P...

31. “Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej jako powieść o konfliktach i poszukiwaniu porozumień
W utworze Elizy Orzeszkowej pod tytułem "Nad Niemnem" można odnaleźć wiele konfliktów, ale również wiele osób które pragną te konflikty rozwiązać lub ...

32. Gatunki literackie oświecenia wyrazem tendencji epoki i ich charakterystyka
Można stwierdzić, że były to gatunki użytkowe, takie, w których łatwo było pouczać publiczność, ukazać i ośmieszyć wady społeczne, postulować reformy ...

33. Charakterystyka Wokulskiego bohatera “Lalki”
Stanisław Wokulski- pragmatyk, idealista, dekadent? To pytanie zadawałam sobie wielokrotnie podczas czytania "Lalki" Bolesława Prusa. Stanisław Wokuls...

34. Bohater pozytywny epoki pozytywizmu w świetle przykładów literackich
Nowe zadanie, stawiane literaturze i predestynowane do ich realizacji gatunki literackie narzuciły określony typ bohatera pozytywnego. Bohaterami stal...

35. Koncepcje patriotyzmu i służby ojczyźnie w polskiej literaturze pozytywizmu
Upadek powstania styczniowego to tragedia narodowa, przekreślenie nadziei na odzyskanie niepodległości na drodze zbrojnej. Jest to także klęska romant...

36. Ogólna charakterystyka oświecenia
Oświecenie - wiek filozofów, wiek rozumu, wiek ludzi światłych, mądrych, wykształconych. Kolebką nowego prądu umysłowego była Europa zachodnia Anglia,...

37. Charakterystyka społeczeństwa po powstaniu styczniowym w literaturze pozytywistycznej
Klęska powstania styczniowego oznaczała drugie już przekreślenie szansy na wyzwolenie drogą zbrojnej walki; w tej sytuacji narodziły się hasła pracy o...

38. Powieść “Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej żywa czy anachroniczna dla współczesnego czytelnika?
Co oznacza , iż coś jest dla nas żywe lub anachroniczne ?

Anachroniczny , czyli niezgodny z duchem czasu , ze stanem wiedzy , będący p...

39. Charakterystyka baroku w Polsce
port. - barroco - nieregularna perła fr - barroque - dziwaczny

Prof. Czesław Hernas dzieli barok na następujące etapy:

...

40. Kreacje bohaterów chłopskich w literaturze różnych epok
Chłopi to w Polsce wyjątkowy stan. Współczesnym rodakom utrwalił się obraz chłopów, którzy popierając Leppera blokują drogi, domagając się zaprzestani...

41. “Jam jest dwór polski” - Korczyn i Soplicowo
Dworek szlachecki – stał się w literaturze polskiej symbolem. Znakiem Polski. W małym majątku możemy obejrzeć odbicie całego kraju. O takiej pos...

42. Bohater pozytywny drugiej połowy XVIII wieku - Mikołaj Doświadczyński
CECHY POWIEŚCI
W 1775 roku Ignacy Krasicki napisał pierwszą polską powieść literatury nowożytnej pod tytułem: "Mikołaja Doświadczyńskie...

43. Charakterystyka Hanki z \\
Hanka (Bylica z domu) jest żoną Antka Boryny, matką kilkorga dzieci. Pochodzi z ubogiej rodziny, nie wniosła nic w posagu mężowi, co często było jej w...

44. Praca jako najważniejsza wartość człowieka
Człowiek- Istota twórcza, nie potrafi być biernym obserwatorem świata. Chcemy być czynni emocjonalnie, umysłowo, fizycznie. Dla osiągnięcia celu- rzet...

45. Obraz i ocena środowiska ziemiańskiego w “Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej
Autorka powieści pokazała ówczesne stosunki społeczne. Dokonała oceny środowiska ziemiańskiego, w tym arystokracji i uboższych ziemian. Do grupy aryst...

46. Realizm i fikcja w “Potopie”
Historia w"Potopie" to przede wszystkim umieszczenie akcji w latach 1655 - 1656, a więc okresie najazdu Szwedów na Polskę. Centralnym wydarzeniem jest...

47. Charakterystyka Zenka Wójcika
Głównym i tytułowym bohaterem powieści Ireny Jurgielewiczowej pt.: „Ten obcy” jest szesnastoletni chłopak Zenek Wójcik. Podczas dzieciństw...

48. Funkcja lokalizacyjna nazw własnych w narracji utworów polskich pozytywistów: Sienkiewicz, Orzeszkowa, Dygasińs
Pozytywistyczna literatura nie dba o lokalizację akcji w konkretnej rzeczywistości. Opisy wprowadzające czytelnika w świat przedstawiony wyglądają zaz...

49. Charles Dickens
Biografia

Charles Dickens urodził się w 1812 roku w Londynie. Miał siedmioro rodzeństwa, więc jego dzieciństwo i młodość były dość tr...

50. Przegląd utworów przez wszystkie epoki (motywy)
motyw ogrodu:
- ogród rajski - Biblia, księga Rodzaju
- "Powieść o róży" - Średniowieczny poemat
- "Żywot człowieka poczciwego...

51. Pozytywizm - ogólna charakterystyka
Pozytywizm to nazwa epoki historyczno - literackiej występującej jedynie w kulturze polskiej (na zachodzie realizm, naturalizm). Pozytywizm to formacj...

52. Charakterystyka Makbeta(2)
William Szekspir napisał dzieło pod tytułem Makbet. Jest to tragedia, w której toczy się walka między dobrem a złem. Główną postacią jest tytułowy Mak...

53. Nad Niemnem
  Kiedy ukazało się \"Nad Niemnem\", w 1887 r. drukował je \"Tygodnik Ilustrowany\", Orzeszkowa była już znaną pisarka z poważnym literackim i pu...

54. Klasycyzm we Francji
POJĘCIE KLASYCYZMU
Klasycyzm - pewien model kultury powstały w starożytności (Grecja, Rzym); nawiązanie do antyku (np. w gatunkach literackich...

55. Charakterystyka Odrodzenia w Europie i w Polsce (czas, czynniki kształtujące nową epokę, idee, przedstawiciele)
Odrodzenie pojawiło się we Włoszech w XIV wieku i trwało do początku XVI wieku. W innych krajach Europy, w tym w Polsce, II poł XV wieku i cały XVI do...

56. \\
Stanisław Wyspiański to młodopolski neoromantyk nawiązujący stale do świadomości narodowej pierwszej połowy XIX wieku. Jego postać jest nierozelwalnie...

57. “Potop” stosunek do przeszłości, kreacja głównego bohatera, tendencyjność i mit kompensacyjny
Henryk Sienkiewicz widział w tradycji historycznej więzi łączące Polaków, wzory postępowania, ideał rycerskiego patriotyzmu i narodowego solidaryzmu j...

58. Barok- ogólna charakterystyka
Barok to epoka w dziejach kultury (koniec XVI wieku - połowa XVIII). Pochodzenie terminu jest tajemnicze - może od portugalskiego słowa barocco oznacz...

59. “Lalka” powieścią wielkiego realizmu.
"Lalka" powszechnie uważana jest za najwybitniejszą powieść XIX w., czołowe osiągnięcie realizmu krytycznego. Przyniosła ona niezwykle bogaty i złożon...

60. Typy bajek w literaturze polskiego oświecenia Jaką funkcję spełniał ten gatunek?
Istnieją dwa podstawowe typy bajek: epigramatyczna charakteryzująca się drastycznie skróconą formą, oszczędnością słowa i dobitnością przekazanych pra...

61. Charakterystyka Walerego
Julian Ursyn Niemcewicz jest autorem dramatu pod tytułem Powrót posła. Pisarz ten żył w XVIII wieku. W latach 1788-92 był przedstawicielem Partii Patr...

62. Język i styl molierowski
Molierowi zarzuca się przede wszystkim to, że nie używał języka „ludzi ogładzonych”. Molier, który urodził się w środowisku tak bliskim lu...

63. Narracja w “Granicy” Zofii Nałkowskiej
Opowiadanie o zdarzeniach utrzymane w „Granicy” w stylu ocen i poglądów w opinii społecznej, stwarza pozory obiektywizmu i dokumentaryzmu....

64. Fircyk w zalotach
Franciszek Ksawery Mikołaj Zabłocki urodził się 2stycznia 1752 roku. Nie udało się dotąd ustalić ani miejsca urodzenia Franciszka, ani nawet dzielnicy...

65. Przykłady polifoniczności konstrukcji świata przedstawionego wybranych powieści. Jaką funkcję ona pełni w danym utworze?
Bolesław Prus "Lalka":

Dwóch głównych narratorów. Ogólnie głównym bohaterem i sprawozdawcą jest Wokulski, ale w powieści pojawia się s...

66. Satyryczne sylwetki w literaturze polskiego oświecenia
Karykaturalne, satyryczne sylwetki prezentowane są w utworach oświeceniowych głównie w celach dydaktycznych, mają ośmieszyć i wytknąć wszelkie wady pe...

67. Znaczenie “Mogiły” dla najmłodszego pokolenia w powieści Elizy Orzeszkowej “Nad Niemnem”
Eliza Orzeszkowa wybrała jako temat utworu sprawy ważne dla wielu pokoleń. Ukazała rozległy obraz społeczeństwa, czyniąc powstanie styczniowe istotnym...

68. Omów cechy dramatu symbolicznego na pods
Dramat symboliczny jest jedną z odmian tego rodzaju literackiego. Oprócz warstwy realiów i zwykłych wydarzeń, ogromną rolę odgrywa warstwa symboliczna...

69. Romeo i Julia - charakterystyka Juli
1. Wydarzenia określające charakter Julii.
W tej tragedii sprawia wrażenie dobrze wychowanej i posłusznej dziewczyny. Jest bardzo uległa, układ...

70. Przykłady polifoniczności konstrukcji świata przedstawionego wybranych powieści. Jaką funkcję ona pełni w danym utworze?
Przykłady polifoniczności konstrukcji świata przedstawionego wybranych powieści. Jaką funkcję ona pełni w danym utworze?

Bolesław Prus ...

71. Informatyka
1. Do czego służy arkusz kalkulacyjny?
Możemy w nim:
- zestawiać dane w postaci tabeli
- wykonywać obliczenia statystyczne, matem...

72. “Mistrz i Małgorzata” Michała Bułhakowa jako filozoficzna powieść o moralności.
Powieść Michała Bułhakowa jest specyficzna dla pisarzy radzieckich, bo przeciwstawia się systemowi totalitarnemu i powszechnemu zepsuciu społeczeństwa...

73. Budowa psychologiczna postaci w “Zbrodni i karze” Fiodora Dostojewskiego
- każda postać reprezentuje pewną idee i typ charakteru

- występuje realizm psychologiczny postaci- zostały one przedstawione tak rzec...

74. Podstawowe hasła epoki i ich odbicie w literaturze
Powstanie styczniowe zakończyło okres wielkich zrywów narodowowyzwoleńczych. Naród polski, wykrwawiony i zniechęcony kolejnymi klęskami zbrojnych wyst...

75. Sylwetka tytułowego bohatera powieści Jo
Charakterystyka tytułowego bohatera oraz przedstawienie jego losów i tajników psychiki zostały rozdzielone w powieści na dwa głosy. Jeden z nich należ...

76. Obraz wsi i dworu w “Panu Tadeuszu”, “Nad Niemnem”, “Przedwiośniu”, “Nocach i dniach”
Obraz wsi i dworu w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza, „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, „Przedwiośniu” Stefana Żer...

77. Typy dramatów młodopolskich
Istniały dwa zasadnicze typy dramatów - symboliczny i naturalistyczny oraz dodatkowo eks-presjonistyczny.

Przykład pierwszego stanowi ...

78. Współczesność i Historia w \"Weselu\" St
"Wesele", dramat Stanisława Wyspiańskiego jest utworem napisanym na przełomie wieków dziewiętnastego i dwudziestego. W owym czasie w Polsce dominowały...

79. Jakie wydarzenia historyczne stały się tłem Potopu H.Sienkiewicza?
Oczywiście najazd Szwedów na Polskę w polowie XVII w. Dokładnie powieść obejmuje dwa lata najazdu szwedzkiego, zwanego przez autora potopem 1655 1656 ...

80. Kreacjonizm czyli poszukiwanie nowych form wypowiedzi w prozie polskiej i obcej XX wieku.
"Sklepy cynamonowe" Brunona Schulza

- konwencja mitów i symboli: sklepy cynamonowe - symbol poszukiwanego szczęścia, egzotyki i niedoś...

81. Człowiek sam musi określić, co w życiu jest najważniejsze. Świat jakich wartości - ważnych dla ciebie - odnajdujesz w utworach literackich?
Literatura od swych zaczątków stała się źródłem ideałów, postaw i wzorców osobowych. W utworach powstałych po utracie przez Polskę niepodległości możn...

82. Charakterystyka porównawcza Stanisława Wokulskiego i Kazimierza Starsiego
Stanisław Wokulski jest postacią trudną do oceny. Jego osobowość posiada cechy ukształtowane przez epokę romantyzmu, gdyż na ten okres przypada dzieci...

83. “Lalka”
"Lalka" jest to powieść dojrzałego realizmu - ze względu na skomplikowany obraz przedstawionego świata i jego wieloznaczną koncepcję, kształtuje odmie...

84. Pozytywiści a romantycy
Młode pokolenie końca lat 60 - tych, które ujrzało na własne oczy klęskę powstania styczniowego, wystosowało protest wobec ideologii romantycznej. Mło...

85. Charakterystyka Kmicica
Andrzej Kmicic, główny bohater powieści \"Potop\" Henryka Sienkiewicza, był młodym, lecz znanym i doświadczonym żołnierzem siedemnastowiecznej Polski....

86. Charakterystyka Młodej Polski
Epoka ta rozpoczyna się około roku 1890. Ogólnie uznaje się za jej początek rok 1891 a dokładnie debiut trzech młodych poetów, między innymi Kazimierz...

87. Dobro i zło w filozofii Rodiona Raskolnikowa
Rodion Raskolnikow to jedna z najbardziej interesujących postaci światowej literatury. Tym co fascynuje nas w tej postaci jest niewątpliwie jej orygin...

88. Charaktery ludzkie w komedii Moliera
Przedstawianie charakterów ludzkich stanowi właściwy cel Moliera. Życie wewnętrzne, pobudki czynów ludzkich - na tym skupia się uwaga Moliera. Postaci...

89. Stefan Żeromski - Siłaczka
Nowela ta liczy sobie sto lat. Często jest cytowana. Tytuł jest używany jako skrót określający postawę wobec życia. Przez "Siłaczkę" w popularnym rozu...

90. Ernest Hemingway - biografia
Ernest Hemingway

„Człowiek nie jest stworzony do klęski.
Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać”.


91. “Celem ludzkiego życia jest szczęście...” - rozważania o szczęściu
Szczęście jest pojęciem względnym. Dla bardzo dużej grupy bohaterów literackich pojęcie szczęścia było jednoznaczne ze zdobyciem ukochanej kobiety. We...

92. Charakterystyka środowisk w “Przedwiośniu”
W „Przedwiośniu” Żeromski chcąc przedstawić po kolei wszystkie warstwy społeczne i scharakteryzować poszczególne grupy ludzi, bardzo spryt...

93. Prezentacja postaci literackich w “Powrocie posła”
PODKOMORZY – został przedstawiony jako godny naśladowania wzór cnót obywatelskich i rodzinnych. Swoje proreformatorskie poglądy stara się wdraża...

94. “Świętoszek” Moliera jako komedia klasyczna
Molier to jeden z twórców francuskiego klasycyzmu, głęboko odwołującego się do pierwowzorów antycznych. Celem autora jest wyjawienie czytelnikowi całe...

95. Zemsta
Treść utworu

I   Ekspozycja (zarys głównych spraw, zdarzeń, charakterów postaci to 4 początkowe sceny aktu I)

Layout: Keithar


© 2005-2014 Streszczenia.org - Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy i nadsyłanych prac oraz za ew. błędy w nich zawarte. Osoba która przesyła pracę w celu jej publikacji, gwarantuje że jest autorem pracy i ma do niej wszelkie prawa autorskie.

Streszczenia i opracowania lektur szkolnych, młoda polska, angielski, oświecenie, współczesność, XX lecie biografie, romantyzm, pozytywizm, barok, charakterystyki, testy, sciaga, ściąga
GotLink.pl

Jeśli chciałbyś(aś), aby Twój link znalazł się w tym miejscu, zajrzyj do działu Reklama.