Szukaj

Szukaj na stronieReklamaStreszczenia

Angielski
Barok
Epoki i charakterystyki
Moda Polska
Owiecenie
Pozytywizm
Renesans
Romantyzm
Wspczesno
XX lecie

porwnanie oprocentowania lokat
Porwnanie lokat bankowych. IdeaBank, Lokata na Dobry Pocztek 4,5%

XLokaty.pl


Wyszukaj prac w portalu

Chcc znale prac dotyczc np. lektury Kordian, wpisz sowo: kordian zamiast streszczenie kordian
Chcc znale opracowanie ogniem i mieczem wpisz ogniem i mieczem zamiast np. streszczenie i opracowanie ogniem i mieczem

Dla lepszych efektw wyszukiwania wpisuj tylko sowa kluczowe!


Szukaj pracy:
Szukaj na stronie Ostatnio szukane
Wyniki w streszczeniach

Wyniki w wypracowaniach

1. Podstawowe wyrniki literackiego obrazu obozu koncentracyjnego - Opowiadania owicimskie T. Borowskiego
Podstawowe wyrniki literackiego obozu koncentracyjnego:

· Nieustanne zagroenie mierci
· mier powszechna i ano...

2. Degradujcy wpyw wojny i obozw, pojcie “czowieka zlagrowanego” w wietle utworw Tadeusza Borowskiego i Gustawa Herlinga-Grudzinskiego
Obaj pisarze, zarwno Gustaw Herling-Grudziski, ktry przey agier sowiecki w Jercewie, jak i Tadeusz Borowski, ktry przey szereg lagrw niemiec...

3. Wpyw wojny na psychik ludzk. Omw temat, odwoujc si do przykadw z literatury
- "Medaliony" Zofii Nakowskiej, relacja z pracy w Komisji do Badania Zbrodni Hitlerowskich, opowiadania bliskie reportaowi, przybierajce form zezn...

4. Publicystyka epoki owiecenia
W okresie owiecenia rozwija si publicystyka. Powstaj pierwsze czasopisma: "Monitor" (1765r.), "Zabawy przyjemne i poyteczne", "Gazeta Narodowa i O...

5. Narrator bohater wobec dowiadcze w hitlerowskich obozach i sowieckich agrach. (\'czowiek zagrowany\' a \'czowiek zlagrowany\')
Mianem "czowieka zlagrowango" okrelamy czowieka, ktry zmuszony by y w hitlerowskich obozach koncentracyjnych (Bohater prozy Borowskiego). Samo ...

6. Problematyka etyczna i moralna w opowiadaniach Tadeusza Borowskiego
Tadeusz Borowski od roku 1943 przebywa w niemieckich obozach koncentracyjnych. Swoje dowiadczenia i przeycia zawar w cyklu opowiada "Poegnanie z...

7. Opowiedz o mioci w poezji XX-lecia (np. na podstawie Lemiana).
Ballada "Dziewczyna": opisuje mio do kogo idealnego, ale poznanego tylko z porednio, kto ostateczne okazuje si zudzeniem; wane jest tutaj de...

8. Rola satyry i komedii w walce o postp w dobie polskiego owiecenia
Satyra miaa jasno i dobitnie krytykowa pewne postawy i zachowania oraz schematy poprzez wymianie i wyolbrzymienie; w ten sposb istniaa moliwo ...

9. Dydaktyczny charakter bajek Krasickiego
Bajki Krasickiego s dla niego tym, czym dla Kochanowskiego fraszki. Maj one charakter dydaktyczny. Krasicki wymiewa ludzkie wady: gupot i pych. ...

10. Dwa oblicza sarmatyzmu polskiego baroku (Pasek, Potocki)
Mona zaobserwowa dwie postawy sarmatyzmu szlachty: Pasek z jego pamitnikami prezentuje postaw typowego, zego Sarmaty, za Potocki ze swoimi wiers...

11. “Bywa nieraz, e stoimy w obliczu prawd dla ktrych brakuje sw.” Jan Pawe II. Czy literatura agrowa i lagrowa potwierdza t myl? Omw
Urodzony w 1922 roku Tadeusz Borowski naley do pokolenia szczeglnie tragicznie dowiadczonego przez histori. Jego pokolenie to pokolenie tych, ktr...

12. Czy optymizm jest dzisiaj moliwy ? Na podstawie wspczesnych utworw
„Czy optymizm jest dzisiaj moliwy ? ” Uwaam, e tak. Chocia wiat jest peen przemocy, okruciestw i innych niedogodnoci, to i tak ist...

13. Owiecenie - epoka polemiki z sarmatyzmem
W owieceniu rozwija si nurt krytyczny wobec konserwatywnej postawy szlachty, ktra zagraa integralnoci Rzeczypospolitej; pojawia si on w wielu ut...

14. Czy Wokulski mg unikn klski?
Wokulski – romantyk i pozytywista, spoecznik i skrajny indywidualista, idealista i racjonalista. Czy te sprzeczne ze sob postawy, mog si wza...

15. Totalitaryzm i jego wpyw na psychik ludzk
„ Kada minuta obozu, to minuta wsczania trucizny”- pisa Waaram Szaomow. „Jest tu wiele rzeczy o ktrych czowiek nie powinien w...

16. Satyra “Do krla” Ignacego Krasickiego jako prezentacja postawy krla Stanisawa Augusta
Satyra " Do krla "ma charakter polityczny , poniewa dotyczy dziaalnoci krla i postawy monowadcw .
Krytyka przeciwnikw reform owiatow...

17. “Na czym polega nowatorstwo prozy Tadeusza Borowskiego”
Okres wojny odcisn swoje pitno midzy innymi na twrczoci literackiej. W swoich opowiadaniach i reportaach twrcy tacy jak Nakowska, Borowski, M...

18. Przedstaw na podstawie wybranych utworw cechy fircyka i damy modnej
Krytyk postaw fircyka i damy modnej znajdujemy w wielu utworach owieceniowych, ale najdobitniej ukazuj te postawy Niemcewicz w "Powrocie posa" (fi...

19. Faszyzm siga ludzkich dusz- refleksje po lekturze Nakowskiej i Borowskiego
Czowiekowi, ktry wychowa si w czasie pokoju, w normalnym wiecie, trudno jest poj ogrom okruciestwa wojny, trudno zrozumie sadyzm niemieckich ...

20. Jakie treci utworw dotyczcych drugiej wojny wiatowej wywary na Tobie najwiksze wraenie? Dlaczego?
- "Medaliony" Zofii Nakowskiej, relacja z pracy w Komisji do Badania Zbrodni Hitlerowskich, opowiadania bliskie reportaowi, przybierajce form zezn...

21. Oskarenia i refleksje nad systemami totalitarnymi. Powoaj si na waciwe utwory XX wieku
Jeli dobrze rozumiemy pojcie totalitaryzmu - od razu zauwaymy, e sta si on tematem bardzo wielu utworw europejskich i polskich. Totalitaryzm to...

22. Co czy a co dzieli obozowe opowiadania Tadeusza Borowskiego i “Inny wiat” Gustawa Herlinga- Grudziskiego
a) cechy wsplne:

- podstaw jest wasne dowiadczenie autorw, obaj autorzy byli winiami,

- denie do maksymalnego...

23. Geneza i problematyka Odprawy posw greckich Jana Kochanowskiego
"Odprawa posw greckich" - wystawiono 12 stycznia 1578 na lubie Jana Zamoyskiego i Krystyny Radziwiwny, na weselu obecni byli posowie i para kr...

24. Bogata biografia Ignacego Krasickiego
Ignacy Krasicki - ( pseudonim X.B.W ) pierwsza gwiazda owieceniowej literatury urodzi si 3 lutego 1735 r. w Dubiecku. Wywodzi si ze zuboaej rod...

25. Humor i refleksje we fraszkach Kochanowskiego. Omw zagadnienie na podstawie wybranych utworw
- majc gruntowne wyksztacenie humanistyczne, ksztacony na najlepszych uniwersytetach: Krakw, Krlewiec i Padwa. Nauczy si tez sztuki pisarskiej ...

26. “Oskaram” Zofii Nakowskiej a “Oskaram” Tadeusza Borowskiego (w wietle utworw).
Zofia Nakowska:

- oskarenie wprost, bez stwarzania fikcji literackiej (w utworze "Medaliony") o bestialsko, a take nieludzkie pos...

27. Nie - ludzki wiat radzieckich obozw pracy - “Inny wiat” Gustawa Herlinga - Grudziskiego
Gustaw Herling – Grudziski ukazuje wiat radzieckich obozw pracy, w ktrym wartoci ludzkie wystawione s na cik prb, ale nie kapituluj....

28. “Czowiek jest zdumiewajcy, ale arcydzieem nie jest” (Joseph Conrad)
Przedstaw swoje refleksje na temat zoonoci ludzkiej natury na podstawie dowolnie wybranych utworw.

Czowiek - kt to taki? Istota ...

29. eromski i jego bohaterowie wobec rewolucji (na podstawie “Przedwionia”).
eromski by wielkim i zagorzaym przeciwnikiem rewolucji, co okazuje w swojej twrczoci;

Klasycznym przykadem tego jest "Przedwion...

30. May Ksi - rozwaania
"Prawdziwa mio nie wyczerpuje si nigdy. Im wicej dajesz, tym wicej ci zostaje. Podobnie, gdy czerpiesz z prawdziwej studni, im wicej z niej cze...

31. Porwnaj dwie wybrane relacje literackie z ycia w obozach
W obliczu Drugiej Wojny wiatowej polscy pisarze stanli przed bardzo trudnym zadaniem. Okupacja hitlerowska w Polsce z programem ludobjstwa, z syste...

32. Wyka, e wojna miaa niszczcy wpyw na psychik czowieka
Kada wojna bya, jest i bdzie koszmarem i okruciestwem wobec jej bezporednich uczestnikw. Niezalenie od metod, rodzaju uywanej broni, coraz now...

33. Cierpienie i mier w \"Innym wiecie\" Gustawa Herlinga-Grudziskiego
Gustaw Herling-Grudziski zosta w 1940 roku aresztowany w Grodnie przez NKWD, oskarony o dziaalno szpiegowsk i skazany na pi lat pobytu w oboz...

34. Czy literatura moe by sumieniem ludzkoci?
Wypada na wstpie zastanowi si nad samym znaczeniem sowa sumienie. Ot pod pojciem tym kryje si zdolno rozrniania dobra i za, oraz dokonywa...

35. “Czlowiek jest wity! Czlowiek jest potworem!” Ktre z powyszych twierdze uznasz za prawdziwe gdy mylisz o portrecie czowieka XX wiek
Czowiek wity, czowiek potwr, tak najatwiej mona sprecyzowa postawy yciowe na ktrych temat chciabym si wypowiedzie i odzwierciedli je w l...

36. JAN Z KIJAN Nauki potrzebne do rzemiosa
W wierszu tym autor podaje szereg ludzi , ktrzy zatrudniaj si u majstrw. Wszystkie te wady s przekorne i ucz postawy zbuntowanej , przekornej wo...

37. Joseph Conrad portret psychologiczny tyt
Portret psychologiczny tytuowego bohatera oraz przedstawienie jego losw i tajnikw psychiki zostay rozdzielone w powieci na dwa gosy. Jeden z nic...

38. Katarynka
Gwne wydarzenia

    - Tryb ycia pana Tomasza, jego zamiowania i saboci; niech do kataryniarzy i katarynek.
...

39. Czy literatura moe by sumieniem ludzkoci?
Literatura usiuje ukaza fakty, nie wygodne dla ludzkoci.

Odwoanie tych faktw do sumienia.

Analiza terminu sumieni...

40. “Zo nie byo udziaem tylko jednej strony”- rozwi powysz myl w oparciu o znan ci literaur obozow T. Borowskiego i Z. Nakowskiej
Druga wojna wiatowa jest bez wtpienia najgorszym wydarzeniem, w ktrym przyszo bra udzia mieszkacom Europy w koczcym si ju dwudziestym wieku...

41. Skpiec Moliera jako komedia charakterw
Wiele komedii Moliera ma tytuy wskazujce na to, e najwaniejszy w nich jest portret jakiego czowieka : "witoszek", "Chory z urojenia" itp. Pisa...

42. Ignacy Krasicki - bajki
Ignacy Krasicki by poet racjonalist, ktry za gwny rodek poznania wiata uznawa rozum. Jego bajki s wyrazem przekona, e czowiek jest istot...

43. Ksika w moim yciu
Niektre ksiki znacz dla mnie bardzo wiele. Jest tak, dlatego poniewa zmieniy one moje ycie. Wniosy do niego co niepowtarzalnego, godnego um...

44. Wolno i zniewolenie jako uniwersalny motyw w literaturze XX wieku
Wiek XX to niewtpliwie najstraszniejszy okres w dziejach ludzkoci, ktra zostaa wystawiona na okrutn prb, jak bya I i II wojna wiatowa. wiat...

45. Okrel cechy gatunku poematu heroikomicznego na podstawie “Monachomachii”
Poemat heroikomiczny jest parodi poematu heroicznego; jest oparty na wzorcu we wszystkich swoich aspektach poza jednym - tematyk (tu: walka w rcz m...

46. Co dzisiaj i na jakich paszczyznach skrytykowaby Krasicki w swoich b
Ignacy Krasicki by jednym z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego owiecenia, zwanym " ksiciem poetw". Zaszczepi on na gruncie polskim pewne...

47. Co jest w czowieku? – szkic do duchowego portretu czowieka koca XIX i XX w. Inspirowany literatur i sztuk wspczesn
Co jest w czowieku? Kto to jest czowiek? Fenomen czowieka od pocztku pojawienia si na Ziemi budzi rne emocje – od podziwu dla jego gbo...

48. Charakterystyczne cechy prozy B. Shultza
Poetycko prozy poetyckiej wymaga od czytelnika skupienia i wielkiego zainteresowanie tego rodzaju twrczoci;

(na podstawie "Sklep...

49. C. Baryka i Z. Ziembiewicz - dwie postawy, dwie drogi yciowe
Cezary i Zenon s postaciami zupenie odmiennymi: inne s ich drogi yciowe, gdzie indziej i w innych warunkach si wychowywali, czym innym si kierow...

50. Polska proza a obozy zagady
Na postawione w temacie zadania pytanie zdecydowanie odpowiadam „tak”. Polska proza „uniosa” dowiadczenie hitlerowskich oboz...

51. Barokowa wizja wiata w poezji Mikoaja Spa - Szarzyskiego
Mikoaj Sp - Szarzyski (1550 - 1581). Przey dramat odejcia od wasnej religii, potem nawrcenie. W 1601 wydano tomik pt. "Rytmy albo Wiersze pols...

52. Czowiek po wadz despotyzmu.
Od zarania dziejw ludzkoci pojawiay si przerne formy wadzy. Jedn z nich, ktry odegra szczegln rol by absolutyzm. Jest to forma rzdw or...

53. J.R.R. Tolkien
Tolkien by angielskim pisarzem i jzykoznawc. Uznany zosta za najwybitniejszego twrc literatury fantasy. Zyska miano profesora uniwersytetw w L...

54. Interpretacja wiersza T. Rewicz “Warkoczyk”
Utwr ,,Warkoczyk” powsta 1948 r., po wojnie. Poeta napisa go po zwiedzeniu Muzeum w Owicimiu. W utworze mona wyrni dwie czci: jedn w...

55. Egzystencjalizm jako sposb mylenia o wiecie i doktryna filozoficzna
Pogldy zblione do filozofii egzystencjalizmu odnajdujemy ju w utworach literackich i wypowiedziach filozoficznych, ktre pojawiy si w epokach wcz...

56. “Wolno fascynuje i napawa lkiem, dlatego zmusza, by nasza postawa wobec niej bya nieokrelona”
Twoje refleksje o istocie wolnoci czowieka na podstawie wybranych utworw literackich.

Wszyscy pragniemy by panami i kowalami swoje...

57. Twrczo Stefana eromskiego
Twrczo Stefana eromskiego, powstajca w gwnej mierze w czasach Modej Polski, niewiele miaa wsplnego z modernistyczn koncepcj sztuki. eroms...

58. eromski wobec pozytywizmu i romantyzmu
Twrczo Stefana eromskiego, powstajca w gwnej mierze w czasach Modej Polski, niewiele miaa wsplnego z modernistyczn koncepcj sztuki. eroms...

59. Jana Kochanowskiego obywatelski gos troski o losy Rzeczpospolitej
Ojczyzna, patriotyzm, sprawy kraju zajmoway w twrczoci Jana Kochanowskiego bardzo wane miejsce. Odzwierciedlone jest to w wielu utworach tego wybi...

60. Typy bajek w literaturze polskiego owiecenia Jak funkcj spenia ten gatunek?
Istniej dwa podstawowe typy bajek: epigramatyczna charakteryzujca si drastycznie skrcon form, oszczdnoci sowa i dobitnoci przekazanych pra...

61. Skpiec
Wiele komedii Moliera ma tytuy wskazujce na to, e najwaniejszy w nich jest portret jakiego czowieka : "witoszek", "Chory z urojenia" itp.. P...

62. “Przewity w mrokach” - poszukiwanie czowieczestwa i dowody na nie w literackich obrazach lagru i agru
Czas wojny sta si od dawna zapowiadan prb czowieczestwa; okresem bezprzykadnego okruciestwa wobec blinich, zadawanego czsto z satysfakcj. ...

63. Jan Chryzostom Pasek i W. Potocki - sarmaci polscy
Jan Chryzostom Pasek, jeden z najwikszych polskich twrcw - sarmatw urodzi si ok. roku 1636 na Mazowszu. By wychowankiem kolegium jezuickiego w ...

64. Inny wiat Gustawa Herlinga- Grudziskiego jako dokumentalna relacja z przey obozowych.
"Inny wiat" Gustawa Herlinga- Grudziskiego powsta na podstawie rzeczywistych przey autora. Ksika jest relacj autora z jego pobytu w rosyjskich...

65. Wacaw Potocki jako gwny przedstawiciel literatury dworskiej
TEMATYKA I KOMIZM DROBNYCH UTWORW POTOCKIEGO

"Ogrd fraszek"

Jest to zbir 1800 utworw rozmaitej wielkoci i rnoro...

66. “Jak rzuci wieniec zielony na grb wykopany w powietrzu” – P.Jastrun. Niewystarczalno sowa wobec koszmaru dowiadcze.
Po lekturze literatury dotyczcej okresu drugiej Wojny wiatowej odnosi si wraenie, i przewodnim motywem jest mier. Wtedy byo wiele momentw, gd...

67. “Kandyd” Woltera - krytyczny obraz “najlepszego ze wiatw”
"Kandyd" jest jedn z najgoniejszych powiastek filozoficznych Woltera, wydan w 1759 roku. Opowiastka filozoficzna to taka, w ktrej autor ustosunko...

68. Dulska - recenzja przedstawienia
Recenzja musicalu
pt. "Dulska"

Dnia dwudziestego szstego marca tego roku w Grudzidzkim Centrum Kultury " TEATR " odbyo si ...

69. Walka dwch uczu: mioci i obowizku (honoru) na podstawie “Cyda”
Bohaterowie:

Roderyk ; Diego - ojciec Roderyka ; Gomes - ojciec Chimery; Chimera - kochanka Roderyka ; Sankty - kochajcy Chimer; Kr...

70. Idealizm modzieczy a koszmar wojny na podstawie poznanych wierszy K. K. Baczyskiego.
Przeycia okupacyjne, wyraane w liryce literatury wojennej, s niezwykle rnorodne. Najsilniej doznania tego czasu wyrazia ta generacja twrcw, dl...

71. Interpretacja wiersza \\
interpretacja wiersza "Rola przyrody w naszym zyciu "

Zenon Przesmycki
Wieczr

Prny zachd , cicho w borze
72. “Ferdydurke” jako powie awangardowa
Kompozycja nawizuje do nowoczesnych kanonw XX-lecia;

Zrywa z kanonem powieci realistycznej i wikszoci zasad w niej panujcych: t...

73. Wizerunek kobiety w barokowym malarstwie i barokowej poezji
Plan

1.Wprowadzenie.
2.Kobiety w malarstwie.
a)kontrast tematyczny pomidzy dwoma obrazami
b)zwierzco kobie...

74. Jakie wartoci w yciu ceni Jan Kochanowski najbardziej. Na podstawie Pieni ( i Fraszek ) wska, e by piewc czowieka, przyrody i ojczyzny
W odrodzeniu dominujc rol odgrywa humanizm, ktry gosi wiar w potg ludzkiego rozumu, umiowanie ojczyzny i podziw nad przyrod. Dla humanist...

75. Jak rozumiesz termin “przystosowanie”?
Podaj takie przykady, ktrych nie potpiasz i takie, ktre ci oburzaj.

Materialna forma ycia czowieka, jego gboko zakorzeniony e...

76. Czy Doktor Tomasz Judym jest postaci tr
Posta tragiczna to bojownik spoeczny, rycerz walczcy o prawa czowieka. Zmienia si w zalenoci od potrzeb chwili, w bardzo rny sposb potrafi r...

77. Ktra z wielkich tradycji romantyczna czy pozytywistyczna jest bardziej potrzebna narodowi?
Kada epoka w literaturze wyrastaa i tworzona bya z potrzeby spoecznego zrozumienia i odnalezienia si w otaczajcej rzeczywistoci. Nastpujca po...

78. Bohaterowie walk o wyzwolenie Polski w latach 1939-1945
Bohater to sowo wieloznaczne. Mwic bohater moemy mie na myli posta ksikow, albo osob, ktra zasuya si czym w yciu realnym. Okres II w...

79. Fraszki i pieni - wyraz renesansowej postawy Jana Kochanowskiego
Jan Kochanowski urodzi si 1530r. W Sycynie koo Radomia, zmar 22 VIII 1584 w Lublinie. By uwaany za najwybitniejszego reprezentanta poezji humani...

80. Czy Jana Kochanowskiego moemy nazwa typowym przedstawicielem epoki odrodzenia?
Renesans to okres w dziejach literatury i sztuki, przypadajcy na poow XIV w. i trwajcy do koca XVI w. W Polsce rozpocz si od drugiej poowy XV...

81. Mowa do ojcw
Plan:
1.Wprowadzenie.
a)definicja sowa ojciec
b)by dobrym ojcem-problem wspczesnych mczyzn
c)usprawiedliwienie s...

82. Polacy i Polska w \"Weselu\"
Genez utworu stao si wesele Lucjana Rydla z chopk Jadwig Mikoajczykwn w podkrakowskich Bronowicach w listopadzie 1900r. Postaci mona podziel...

83. Pamitnik Rzeckiego jako przykad postawy romantycznej
Poza tym, e pamitnik nie moe by postaw, to widzimy w nim obraz jego autora - czowieka bdcego na wskro romantykiem;

Wychowywa...

84. “Powrt posa” komedi polityczn.
"Powrt posa" to utwr powstay w przecigu kilku dni, w czasie przerwy w obradach Sejmu Wielkiego. Jest to komedia polityczna, ktra utrzymaa klasy...

85. Krgi tematyczne i problemowe opowiada
Opowiadania Stefana eromskiego ukazuj dokadny obraz ziem polskich epoki po powstaniu styczniowym i uwaszczeniu. Jednak tematyka tych dzie siga d...

86. Moralno mieszczaska osdzona i wyszyd
W sztuce „Moralno pani Dulskiej” Gabriela Zapolska dokonuje rozprawy z drobnomieszczask kotuneri, ktrej symbolem jest bohaterka tyt...

87. Sylwetka tytuowego bohatera powieci Jo
Charakterystyka tytuowego bohatera oraz przedstawienie jego losw i tajnikw psychiki zostay rozdzielone w powieci na dwa gosy. Jeden z nich nale...

88. Literatura prawdy, pamici, ocalenia? Rozwaania modego czytelnika o literaturze XX wieku
Co znaczy by czowiekiem? Czy czowieczestwo jest rzeczywicie godnoci, ktr naley zdobywa? Wszak z punktu widzenia biologii wszyscy rodzimy si...

89. Dlaczego “Pocztek” Andrzeja Szczypiorskiego mg sta si wiatowym bestsellerem?
Jest to niewtpliwie powie o oryginalnej, atrakcyjnej kompozycji. Szczypiorski tak konstruuje ukad wydarze i charakteryzuje postacie, e mimo nowa...

90. Rne formy narracji w literaturze midzywojennej (na wybranych przykadach).
Mona zauway w prozie XX-lecia wiele rodzajw narracji, zalenych od intencji autora;

Mamy tradycyjnego narratora trzecioosobowego, ...

91. Rne formy narracji w literaturze midzywojennej (na wybranych przykadach).
Mona zauway w prozie XX-lecia wiele rodzajw narracji, zalenych od intencji autora;

Mamy tradycyjnego narratora trzecioosobowego, ...

92. Czekajc na Godota sztuka Samuela Backetta
Skada si z II aktw, a kady z nich z 3 czci. Gwni bohaterowie to Estragon i Vladimir. S to dwaj przyjaciele, znajcy si od dziecistwa. S on...

93. Sprzeniewierzenie idei mioci na podstawie wierszy wspczesnych
Ci, ktrzy nie wierz w przeznaczenie, maj prawo uwaa, i kady jest kowalem wasnego losu. Jednak gdzie znale by mona, w wiecie, ktrego pods...

94. Jan Kasprowicz - biografia, ycie i two
Biografia Jana Kasprowicza stanowi jeden z najoczywistszych dowodw faktycznego awansu kulturalnego warstwy chopskiej w okresie Modej Polski. A do ...

95. Aleksander Fredro na tle polskiego romantyzmu
Aleksander Fredro to symbol polskiego komediopisarstwa i symbol Polski szlacheckiej. Zarazem jest to kolejna posta polskiego romantyzmu. Romantyzm i ...

96. Sarmata o sobie, inni o sarmacie. Omw na podstawie przykadw literackich XVII i VIII wieku. Blaski i cienie sarmatyzmu
Sarmatyzm jest pojciem zoonym. Okrela ono obyczajowo oraz kultur duchow i umysow Rzeczypospolitej szlacheckiej od schyku wieku XVI, a po c...

97. Niezauwaona tragedia czowieka - Ikarze
Niedawno przypomniao mi si pewne zdarzenie z mojego ycia. Sdz, e dlatego postanowiam wrci pamici do tego zdarzenia akurat teraz, poniewa z...

98. Recenzja filmu Wild Wild West
W pnych latach szedziesitych , gdy byy jeszcze czarno-biae telewizory , ukaza si serial pod tytuem ,,Wild Wild West''. By on poczeniem w...

99. “Pytania zadawane sobie” - problemy egzystencjalne w poezji Wisawy Szymborskiej
W poezji Szymborskiej odnajdujemy prawd o sobie i wiecie, ktry nam zagraa.

CECHY:

- pointa - koncept, komizm jzyk...

100. “witoszek” Molier\'a- charakterystyka wybranych postaci
Orgon – m Elmiry, ojciec dwjki dzieci Marianny i Damisa, do chwili pojawienia si Tartuffe’a ( witoszka ) jest kochajcym mem i ojc...

101. Antenor, Helena, Aleksander, Priam – rne postawy wobec konfliktu grecko – trojaskiego, prba oceny. Jaki charakter jest tego dramatu?
„Odprawa posw greckich” jest tragedi racji politycznych, spoecznych , moralnych, ktre decyduj o losach ojczyzny. Racje te zostaj w ...

102. Wpyw symbolizmu na poezj Jana Kasprowi
Krzak dzikiej ry" jest to may 4 czciowy zbiorek z roku 1898. Sonety te mona uwaa za wyraz zainteresowania Kasprowicza Tatrami. Cel poety by i...

103. Filozofia Kartezjusza
Urodzi si 31 marca 1596 r. w La Haye i zmar 11 lutego 1650 r. w Sztokholmie - Rene Descartes [Kartezjusz]. Ten francuski filozof i matematyk uchodz...

104. “Czowieka mona zniszczy, ale nie pokona” czy “Czowiek jest ludzki w ludzkich warunkach”, ktra z koncepcji jest ci blisz
Wycie syren, krzyk, tumy ciekawskich gapiw. Nagle z wntrza palcego si domu dobiega pacz niemowlcia. Zrozpaczona matka woa o pomoc. Tum obojt...

105. Jan Kochanowski
Jan Kochanowski to najwikszy poeta polski przed Mickiewiczem, urodzi si w 1530 r. w Sycynie koo Radomia, w wojewdztwie sandomierskim. Pochodzi...

106. Ignacy Krasicki-opis bajek
TRE BAJEK

"Wstp do bajek"
Jest to pierwsza bajka ze zbioru Bajki i przypowieBajki. Ukazany jest wymylony, wyidealizowany,...

107. “Folwark zwierzcy” George Orwella
Tre "Folwarku zwierzcego" George`a Orwella nie jest skomplikowana, jest dynamiczna, a niektrzy czytelnicy uwaaj, e jest zabawna. Jeli tak - to...

108. Wadca piercieni - opis dowolnej ksiki
Tolkien by angielskim pisarzem i jzykoznawc. Uznany zosta za najwybitniejszego twrc literatury fantasy. Zyska miano profesora uniwersytetw w L...

109. Rnorodno form powieciowych w XX-leciu.
W XX-leciu pojawia si wiele odmian twrczoci zaliczanej do epiki; jedne zblione byy do klasycznej epiki, inne odchodziy od tradycji na rzecz nowa...

110. Jak rozumiesz sowo odpowiedzialno?
Wedug sownika jzyka polskiego odpowiedzialno to „ konieczno, obowizek moralny lub prawny odpowiadania za swoje czyny i ponoszenia za nie...

111. “Medaliony” Z. Nakowskiej jako dokument mczestwa narodu
Zofia Nakowska pracowaa w Gwnej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. "Medaliony" zostay napisane na podstawie autentycznych faktw-zez...

112. Poszukiwanie waciwej postawy wobec yc
„Mod Polsk” nazywamy epok literack trwajc od ostatniego dziesiciolecia XIX wieku, do koca I wojny wiatowej. Za pocztek Modej P...

113. Specyfika poezji Wisawy Szymborskiej
Omw na konkretnych przykadach (take innych poetw wspczesnych, np. Mirona Biaoszewskiego, Stanisawa Bara

Poezja Wisawy Szymbors...

114. Powstanie jako opisa - wielka odpowiedzialno Mirona Biaoszewskiego za mikro-histori z perspektywy cywila - wiadka powstania warszawskiego
"Pamitnik z powstania warszawskiego" to bodaj jedyna ksika o tym wydarzeniu napisana przez cywila, nie biorcego bezporednio udziau w walkach par...

115. Dwie postawy ycia w “Siaczce”
„Szukajcie prawdy jasnego promienia Szukajcie nowych nie odkrytych drg” tak woa do modych pozytywistw Adam Asnyk zachcajc ich do wy...

116. O godnym umieraniu - “Zdy przed Panem Bogiem”. Interpretacja tytuu
Tematem reportau-wywiadu Hanny Krall jest martyrologia ydw w okresie II wojny wiatowej. Autorka ksiki przeprowadzia wywiad z zastpc komendant...

117. “Apollo i Marsjasz” Zbigniewa Herberta gosem w dyskusji na temat zrde pikna w sztuce
Nawet prba konkretnego zdefiniowania pojcia pikna byaby nienaturalna i niegustowna. Bowiem czy tworzywem tak niezmiernie niedoskonaym – lud...

118. Przeciwko czemu zbuntowa si szesnastoletni ucze (Holden) buszujc przez kilka dni po Nowym Jorku?
Bunt u ludzi rodzi si na znak protestu wobec czego, niezadowolenia oraz chci przeciwstawienia si czemu.
Holden Caulfield - bohater ksik...

119. Na podstawie wybranych wierszy opisz zja
Na podstawie wybranych wierszy opisz zjawisko dekadentyzmu.

Dekadentyzm jest to postawa wiatopogldowa koca XIX wieku wyraajca prz...

120. Pocztki kina
W 1895 r. odby si seans pierwszego filmu Ludwika i Augusta Lumiere. Bracia zaprezentowali dwuminutowy film p.t. „Wyjcie pracownic z fabryki L...

121. Narodziny nowoytnej propagandy politycznej w dobie owiecenia
Wiek XVIII to fatalne stulecie, w ktrym rodz si rozmaite instytucje drczce nas po dzi dzie. Burzliwe przemiany polityczne uwarunkoway powstani...

122. Owiecenie jako epoka polemiki z sarmatyzmem
Geneza owiecenia w Polsce zwizana jest z kryzysem sarmatyzmu oraz jego politycznymi i kulturalnymi skutkami. Naley do nich zaliczy szlachecki repu...

123. Jak rozumiem stwierdzenie Leopolda Staffa “Kady jest Odysem co wraca do swej Itaki”?
Leopold Staff naley do jednych z najwybitniejszych poetw polskich. Do jego utworw moemy zaliczy m.in. : „Przedpiew”, „Ars poet...

124. Ambicje, pienidze, uczucia. Obraz spoeczestwa francuskiego w powieci Balazaka “Ojciec Goriot”
Zarwno streszczenie powieci, jak i ogld postaci ujawniaj najwaniejsze fascynacje epoki Balzaka: ambicje i pienidze. Ch posiadania, wyrwania si...

125. “Powrt posa” - komedia polityczna i obyczajowa
Wystawiona na kilka miesicy przed ogoszeniem Konstytucji 3 maja. Zawar w niej Niemcewicz wak tre polityczn, cile zwizan z nowatorskimi pra...

126. Dulszczyzna w wiecie wspczesnym
C jest w utworze Zapolskiej pt. "Moralno pani Dulskiej" takiego, e koczc lektur rozgldamy si wok siebie? Zapolska zawara w nim problematy...

127. Postawa Wacawa Potockiego i Jana Chryzostoma Paska - rne oblicza sarmatyzmu
Pasek by typowym przedstawicielem redniej szlachty. Jak kady wczesny Sarmata by rycerzem (onierzem) i rolnikiem (gospodarzem). Bra udzia w wy...

128. “Ktry z bohaterw, ktry ze wiatw jest ci bliszy: Shakespear\'a, Corneill\'a, a moe Molier\'a?”
Zanim zdecyduj si na konkretn odpowiedz, najpierw postaram si przybliy postacie gwnych bohaterw oraz charakterystyczne cechy poszczeglnych ...

129. Szukam nauczyciela i mistrza
W dzisiejszych czasach modzi ludzie czsto nie uznaj adnych autorytetw i trudno okreli jaki jest tego powd. Sdz, e media maj w tym spory ud...

130. Rne oblicza sarmatyzmu w literaturze i kulturze polskiego baroku. – Wacaw Potocki i Jan Chryzostom Pasek
Czym w ogle jest sarmatyzm i dlaczego mona przedstawi jego rne odcienie tylko w literaturze i kulturze polskiego baroku?

Sarmatyz...

131. Pienidze, wadza, zaszczyty, czy te wartoci licz si w zyciu najbardziej?
Codziennie w rnego rodzaju mediach widzimy wielu synnych ludzi. Czy s to gwiazdy muzyki, filmu, politycy, czy waciciele majtkw, czsto spostrz...

132. \\
„Wesele” powstao w czasie szczeglnym dla Polski i wyjtkowym momencie dla literatury. Czstokro obdarzano je okreleniem: dramat neorom...

133. Przykady polifonicznoci konstrukcji wiata przedstawionego wybranych powieci. Jak funkcj ona peni w danym utworze?
Bolesaw Prus "Lalka":

Dwch gwnych narratorw. Oglnie gwnym bohaterem i sprawozdawc jest Wokulski, ale w powieci pojawia si s...

134. Karpiski - poeata sentymentalny
By to polski twrca sentymentalny. Pisywa utwory miosne, religijne, refleksyjne, patriotyczne. Zasyn jako twrca pieni erotycznych i sentymenta...

135. Satyry I. Krasickiego - omieszanie i drwina z wad spoeczestwa
RODZAJE SATYR I DZIEJE GATUNKU
Satyra to gatunek literacki znany od staroytnoci. Jego twrc by Horacy. Jest to gatunek z pogranicza liryki...

136. Jan Kochanowski
Jan Kochanowski to wielki poeta epoki Odrodzenia. Jednak eby dobrze zaprezentowa jego posta naley pokrtce przedstawi sam epok.

...

137. Nurty poezji barokowej. Scharakteryzuj na przykadach
Barok ma dwa podstawowe nurty tj.: dworkowy i dworski.

Ten pierwszy oparty na sarmatymie, czyli typie kultury szlacheckiej uksztatow...

138. Hugo Kotaj
Hugo Kotaj to drugi obok Staszica wybitny przedstawiciel obozu postpu. Urodzi si na Woyniu, w niezamonej rodzinie szlacheckiej. Po ukoczeniu ...

139. Analiza wiersza Tadeusza Rewicza pt. “Ocalony”
„Mam dwadziecia cztery lata
ocalaem prowadzony na rze".
Wiersz Ocalony Tadeusza Rewicza jest analiz stanu umysu ludzkiego...

140. Postawy heroiczne (nowe oblicze heroizmu) w literaturze obozowej
W zmienionych warunkach, gdzie ycie ludzkie byo mniej warte ni ycie psa, upodleni ludzie, aby zdoby poywienie, dokonywali wszelakich przestpstw...

141. Postawy Niemcw wobec faszyzmu
„Faszyzm jest religi: XX wiek bdzie znany w dziejach jako wiek faszyzmu”. Tak wypowiada si Benito Mussolini na temat dojcia do wadzy...

142. Czowiek, ycie i mier w poezji Daniela Naborowskiego
Epoka baroku rozpocza si w drugiej poowie XVI w. i trwaa do koca XVII stulecia. W tym wanie czasie wyksztaciy si pogldy, ktre charakteryz...

143. Przykady polifonicznoci konstrukcji wiata przedstawionego wybranych powieci. Jak funkcj ona peni w danym utworze?
Przykady polifonicznoci konstrukcji wiata przedstawionego wybranych powieci. Jak funkcj ona peni w danym utworze?

Bolesaw Prus ...

144. Rozwi myl Baeja Pascala: Czowiek jest dla samego siebie najbardziej zadziwiajcym przedmiotem w naturze
Przeciskam si przez zatoczony korytarz peen turystw i bagay. Wreszcie docieram do przedziau, siadam na swoim miejscu i dyskretnie spogldam na i...

145. “Mistrz i Magorzata” Michaa Buhakowa jako filozoficzna powie o moralnoci.
Powie Michaa Buhakowa jest specyficzna dla pisarzy radzieckich, bo przeciwstawia si systemowi totalitarnemu i powszechnemu zepsuciu spoeczestwa...

146. Bajki i satyry - dwa narzedzia poprawy swiata
Bajki i satyry nale do gatunkw literatury dydaktycznej. W okresie owiecenia uksztatoway si dwie formy bajek. Bajki epigramatyczne albo ezopowe ...

147. Wspczesno i Historia w \"Weselu\" St
"Wesele", dramat Stanisawa Wyspiaskiego jest utworem napisanym na przeomie wiekw dziewitnastego i dwudziestego. W owym czasie w Polsce dominoway...

148. Teatr narodowy
W czasach renesansu i baroku powstaj sceny magnackie. Ich zalkiem byy przedstawienia prezentowane na rynkach miejskich w redniowieczu. Teatr zacz...

149. Tomasz Judym- romantyk realizmu, chybion
Tak oto okreli gwnego bohatera sam autor powieci, Stefan eromski, a sd w zawar w „ Dziennikach”, dziele, ktre stanowi kopalni w...

150. Koncepcja Psychodynamiczna Czowieka czyli czowiek niedoskonay
Zarys Portretu, psychodynamicznego powsta w klinikach psychiatrycznych lub w klinikach neurologicznych oraz w zacisznych gabinetach psychoterapeutycz...

151. Opierajc si na wybranych utworach literackich XIX i XX wieku wybierz za najistotniejsze problemy moralne wspczesnego czowieka
Ludzie yjcy w ostatnim dziesicioleciu XIX wieku czsto czuli si zagroeni przez cywilizacj, bali si niepewnej przyszoci, ktra moga przynie...

152. Jan Kochanowski - Muza
Ludzko, ktra z biegiem lat i wiekw coraz peniej wkracza w wiat przepeniony postpem cywilizacyjnym, pogoni za pienidzem i dz wadzy, niew...

153. Walory artystyczne \"Wesela\" jako czoo
"Wesele" Stanisawa Wyspiaskiego jest dramatem symbolicznym, czyli takim, w ktrym oprcz realiw i zwykych wydarze, ogromn rol odgrywa warstwa s...

154. Leopold Staff - poeta klasyk
Poezja Staffa ma wielki znamiona klasyczne. S to:

A. Poeta przejmuje na siebie rol nauczyciela - moralisty - "Przedpiew" z tomu "Ga...

155. Czy Jacek Soplica jest bohaterem romantycznym? Czy Pan Tadeusz spenia
1. Czy Jacek Soplica jest bohaterem romantycznym? i tak i nie. Jest to nietypowy bohater romantyczny. Cz yciorysu Jacka pasuje do schematu bohate...

156. Motto “Medalionw” “Ludzie ludziom zgotowali ten los” w oparciu o zagadnienia etyczne i moralne literatury zwizanej z latami wojny i okupacji
II wojna wiatowa spowodowaa gbokie zmiany polityczne, ale take i zasadnicze zmiany duchowe i psychiczne ludzi yjcych w czasach hitleryzmu. Pows...

157. Gatunki literackie owiecenia wyrazem tendencji epoki i ich charakterystyka
Mona stwierdzi, e byy to gatunki uytkowe, takie, w ktrych atwo byo poucza publiczno, ukaza i omieszy wady spoeczne, postulowa reformy ...

158. “Ferdydurke” Gombrowicza jako rzecz o formie
Gombrowicz w swojej twrczoci, wiele razy zajmowa si tematem formy, rozumianej jako wszelkie sposoby wyraania siebie, gesty czyny, mwienie, decyz...

159. Powie psychologiczna w XX-leciu (np. na podstawie “Granicy”).
Powie psychologiczna (za "Literatura Polska - przewodnik encyklopedyczny") koncentruje si na wiecie wewntrznym postaci, stara si analizowa boha...

160. Nurty
Kontrreformacja - prd powstay w Kociele wobec zagroenia reformacj. Do walki z re-formacj w 1531r. zosta powoany zakon jezuitw. Zadaniem jego ...

161. Rola teatru publicznego
W roku 1765 z inicjatywy krla powsta w Warszawie pierwszy stay teatr publiczny. Wydzierawiono dla niego gmach zwany Operalni, w ktrym zaczy wy...

162. Ewolucja postawy i warsztatu artystyczne
Pierwszy okres twrczoci Kasprowicza charakteryzuje si spoecznym radykalizmem i jednoczenie, pod wzgldem sympatii artystycznych, pewnym tradycjon...

163. Analiza i interpretacja wiersza Kazimier
Gwnym tematem wiersza Kazimierza Przerwy-Tetmajera jest opis jednego z najpikniejszych jezior Tatr czyli Morskiego Oka. Posiada ono 34,9 ha powierz...

164. Funkcja alegorii w “Folwarku zwierzcym” George
George Orwell to znakomity pisarz angielski, ktry celem swej twrczoci uczyni walk z totalitaryzmem. Mimo sabego zdrowia walczy w 1936 r. Po str...

165. Co mieszy, a co oburza w komediach Moliera?
Jean Baptiste Poquelin – tak nazywa si naprawd Molier. By to najwybitniejszy francuski komediopisarz i aktor. Napisa on wiele komedii m.in....

166. Konflikt pokole w utworach literackich rnych epok
Konflikt pokole towarzyszy literaturze od zarania dziejw. W Biblii Absolom buntuje si przeciwko swojemu ojcu – Dawidowi, ktremu zarzuca nies...

167. Narodziny powieci
XVIII w. to czas bujnego rozwoju powieci. Swoje pocztki znajduje ona w takich formach wypowiedzi jak pamitnik, dziennik. Jest podstawowym nowoytny...

168. Nowoytno - czas rozdarcia(2)
„Z jednej bowiem strony widzimy czowieka spltanego wizami pospolitej rzeczywistoci i ziemskiej doczesnoci, przycinitego potrzebami doczes...

169. Prby przeamania postawy dekadenckiej w
Prby przeamania nastroju smutku i beznadziejnoci podj ju Kazimierz Przerwa - Tetmajer, ktrego utwory cechowa najgbszy chyba dekadentyzm. W "...

170. Jak prawd o czowieku i rzeczywistoci ukazuje literatura?
Rzeczywisto, ktra otacza czowieka, przedstawia mu si jako sia niezbadana i zadziwiajca. Czasem zowroga, innym razem przyjazna. Czowiek, w swo...

171. Czy czuj si czowiekiem wolnym?
Gdy usiadem do napisania tego wypracowania odpowied na pytanie zadane w temacie wydawaa mi si zupenie jasna. Jednak po duszym zastanowieniu si...

172. Humanistyczna gbia, nowatorstwo i niezwyko liryki Bolesawa Lemiana
Debiut - 1895 r. - "Sekstywy" . 1912 r. - "Sad rozstajny".

Przeamywa konwencje modopolskie: - powrt do natury, - rozwaania filozo...

173. Wacaw Potocki - przedstawiciel baroku sarmackiego, jego rozwaania o Polsce i Polakach
Wacaw Potocki nalea do nurtu ziemiaskiego, zwanego sarmackim albo swojskim. Literatura ta opanowaa polskie szlacheckie dworki i charakteryzowaa ...

174. “Pocztek” Andrzeja Szczypiorskiego - ksik o Polsce i Polakach
Trzeba przyzna, e "Pocztek" Andrzeja Szczypiorskiego to powie bogata treciowo, podejmujca rnorodne tematy istotne w yciu czowieka. W tym tk...

175. \\
Stanisaw Wyspiaski to modopolski neoromantyk nawizujcy stale do wiadomoci narodowej pierwszej poowy XIX wieku. Jego posta jest nierozelwalnie...

176. Obraz wsi polskiej i jej mieszkacw na podstawie nowel pozytywistycznych
W pozytywizmie, obok rozwijajcej si twrczoci powieciowej, du popularnoci cieszyy si licznie pisane nowele. Te krtkie, pisane prostym jzyk...

177. Kazimierz Wyka uwaa, e „symbol
Kazimierz Wyka uwaa, e „symbol to przede wszystkim synteza jako przeciwstawienie sztuki analitycznej, synteza dosigajca najwyszych rozmiar...

178. Poezja polska wobec wrzenia i okupacji
1. Krzysztof Kamil Baczyski.

- "Wybr" - obraz walki, ludzie dokonujc wyboru walki bior take na siebie ciar moralny tej walki. D...

179. Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko - trzy kierunki w literaturze Owiecenia
Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko - trzy kierunki w literaturze Owiecenia. Scharakteryzuj dokadniej jeden z nich.


Klasycyzm :...

180. Analiza postawy chopa w opowiadaniu S.
Rozdziobi nas kruki, wrony pochodzi z pierwszego zbioru opowiada Stefana eromskiego, wydanego w 1895 roku. W utworze tym autor przywouje pewien ep...

181. Dekalog moralny czowieka w czasach zagroenia
(Czesaw Miosz "Traktat moralny", Zbigniew Herbert "Przesanie pana Cogito", Albert Camus "Duma", Andrzej Szczypiorski "Pocztek", "Przed nieznanym ...

182. Jan Kasprowicz - biografia i twrczo
Biografia
Jan Kasprowicz urodzi si 12 grudnia 1960 r. we wsi Szymborze pod Inowrocawiem na Kujawach, w ubogiej rodzinie chopskiej. Jego oj...

183. Sarmatyzm
Sarmatyzm stanowi podstaw polskiej obyczajowoci, religijnoci, polityki. Zaczyna si w XV wieku. Szlachta polska w dobie swej wietnoci poszukiwaa...

184. “Powrt posa” - komedia polityczna i obyczajowa(2)
Komedia ta bya z zaoenia komedi krytykujc postawy, tak polityczne jak i obyczajowe; powstaa na zmwienie obozu patriotycznego w czasie Sejmu Cz...

185. Tadeusz Rewicz i Sawomir Mroek - dwaj surowi sdziowie wspczesnoci
Obaj autorzy odnosz si krytycznie do wspczesnego czowieka i wiata, ktry tworzy i ktremu si poddaje.

Wspczesno to schematy...

186. Satyra doby owiecenia w walce z ciemnot i zacofaniem spoecznym
Satyra to utwr literacki, posugujcy si dowcipem, ironi, kpin lub szyderstwem, by wyrazi krytyczny stosunek do przedstawionych zjawisk, omieszy...

187. Czowiek wobec mioci, mierci i przemijania
Ponadczasowy problem dotyczcy mioci, przemijania i mierci czowieka, chciabym omwi analizujc przeycia bohaterw nastpujcych powieci psycho...

188. A. F. Modrzewski ojcem polskiej myli demokratycznej
Andrzej Frycz Modrzewski urodzi si okoo 1503 roku w Wolborzu. W latach 1517 – 22 studiowa na Akademii Krakowskiej poczym przyj nisze wi...

189. Ignacy Krasicki - biografia
Ignacy Krasicki urodzi si w ziemi sanockiej w 1735 roku . Pochodzi z podupadej rodziny magnackiej . Rodzice wybrali wic dla niego drog kariery d...

190. Dydaktyczny charakter literatury Owiecenia
Owiecenie – przesiknita utylitaryzmem i zaangaowaniem ludzi w nauczanie niszych warstw spoecznych epoka rni si wyranie od niedawno pan...

191. Topos kariery
Najbardziej wyranym i znanym archetypem kariery by Makbet bohater ksiki W. Szekspira pod tym samym tytuem. Autor bardzo dokadnie opisa drog po...

192. Tragiczne losy Goriota - bohatera powieci “Ojciec Goriot”
Tytuowy ojciec Goriot jest typowym reprezentantem nowej grupy ludzi, ktrzy dziki zwycistwu rewolucji i zamieszaniu wywoanemu na rynku odmienili s...

193. Motywy romantyczne w literaturze polskiego pozytywizmu
Literatura pozytywizmu, cho z zaoenia opozycyjna do romantycznej, czerpaa z niej motywy, przede wszystkim z powodu trwajcej nadal niewoli.
...

194. Rne koncepcje poezji i jej stosunku do tradycji w Polsce lat midzywojennych.
1. Skamandryci (Julian Tuwim, Jan Lecho, Kazimierz Wierzyski, Antoni Sonimski, Jarosaw Iwaszkiewicz):

Bezprogramowo, w imi swob...

195. Ignacy Krasicki - obserwator i krytyk polskiego spoeczestwa. Omw temat na podstawie wybranych utworw.
Ignacy Krasicki by jednym z pierwszych organizatorw ycia kulturalnego. Wsppracowa z orodkiem krlewskim nad tworzeniem sceny narodowej, nalea...

196. Stefan eromski
Stefan eromski

Krgi tematyczne i problemowe opowiada Stefana eromskiego.

Opowiadania Stefana eromskiego ukazuj d...

197. Stefan eromski - Siaczka
Nowela ta liczy sobie sto lat. Czsto jest cytowana. Tytu jest uywany jako skrt okrelajcy postaw wobec ycia. Przez "Siaczk" w popularnym rozu...

198. Etos romantyka i etos pozytywisty z perspektywy czytelnika naszego wieku
Patrzc na literatur, z perspektywy czowieka naszego wieku, moemy z atwoci zauway jak olbrzymie zmiany przechodzi styl ycia spoecznoci dan...

199. Owiecenie - ciga
1. Owiecenie w Europie.

Nowe myli zapocztkowali Francuzi, Anglicy, Holendrzy. Rozwj przypada na XVIII w. Jednym z pierwszych uczon...

200. Rne obrazy wsi polskiej XVI –XVII w.
Polska wie bya opisywana przez wielu autorw. Ich liczne sielanki, a take w wypadku Kochanowskiego fraszki, pokazyway rne aspekty ycia na wsi. ...

201. Interpretacja tytuu powieci Tadeusza Konwickiego “Maa Apokalipsa” w wietle treci i problematyki
Interpretacja tytuu powieci Tadeusza Konwickiego pt. “Maa Apokalipsa” w wietle treci i problematyki.

A. Apokalipsa mia...

202. Pamitniki i Epistografia
Pamitnikarstwo - Rozkwita w XVII w. wielka moda na pamitniki. W wikszoci te domorose dziea nie s zbyt wartociowe literacko. Pisano diariusze, ...

203. Charakterystyka porwnawcza dwch wybranych postaci ze “witoszka” Moliera
„witoszek” to niewtpliwie jedno ze szczytowych osigni komediowego kunsztu Moliera. Molier stworzy komedi charakterw i komedi oby...

204. Dulszczyzna - zjawisko historyczne czy a
W epoce Modej Polski zapocztkowanej w roku 1891 zaszo wiele zmian w stosunku do pozytywizmu. Modernizm wstrzsn podstawami europejskiej kultury i...

205. “Jaka jest przeciw wczni zego Twoja tarcza?”. Moje podre po krainie literatury w poszukiwaniu systemu wartoci.
Pytanie o „ochronn tarcz” przeciw zu wymierzonemu w czowieka postawi pod koniec ubiegego wieku K. Przerwa – Tetmajer, poeta &#...

206. Walczy jak Woodyjowski, kocha jak Kmicic i artowa jak Zagloba
„Potop” Henryka Sienkiewicza zosta napisany ku pokrzepieniu polskich serc. W czasie zaborw mia dawa nadzieje na wolno ojczyzny i prz...

207. W epoce owieceniowej bajka bya gatunkiem szczeglnie uprzywilejowanym
Na czym polega nono i ponad czasowo bajek? Omw zagadnienia na podstawie znanych utworw St. I. Krasickiego

W epoce owieceniowej ...

208. Nowela pozytywistyczna jako narzdzie polityki spoecznej
Nowela wywodzi si od woskiego twrcy renesansowego G. Boccaccia i jego "Dekameronu" (zbioru 100 nowel). Klasyczna nowela jest utworem krtkim, proza...

209. Antynomie dobra i za w historii kultury
Dobro i zo. Czym jest dobro i zo? Zbiorem wyimaginowanych wzorcw moralnych wytworzonych przez inteligentne istoty, czy czym wicej? Przecie pojc...

210. Narracja w “Granicy” Zofii Nakowskiej
Opowiadanie o zdarzeniach utrzymane w „Granicy” w stylu ocen i pogldw w opinii spoecznej, stwarza pozory obiektywizmu i dokumentaryzmu....

211. Postawy heroiczne w powieci “Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej
Eliza Orzeszkowa jest jedn z czoowych pisarek polskiej literatury. Urodzona 6 czerwca 1841 roku w Milkowszczynie pod Grodnem dwukrotnie bya wysuwa...

212. Czue pochylanie si nad ludmi skrzywdzonymi przez los w utworach pozytywistycznych
Problematyka nietolerancji i zego obchodzenia si z ludmi to gwny wtek utworw pozytywistycznych . S one ukazane w bardzo wyrazisty sposb . Dra...

213. “Wszystkie ksiki mwi – kada niesie jak wiadomo, ktr chce poda w najdalsze pokolenia”
Skomentuj myl Jana Parandowskiego odwoujc si do 2 – 3 wybranych utworw.

Czy prawd jest twierdzenie, e ,,kada ksika nies...

214. Jan Kochanowski - obywatel, myliciel, artysta
Jan Kochanowski, uznany za jednego z najwspanialszych poetw wszechczasw, jest take uwaany za wybitnego przedstawiciela epoki, w ktrej y. W swoi...

215. Sprbuj odczyta \\
Sprbuj odczyta "Wesele" Wyspiaskiego jako zapis wiadomoci narodowej dwch warstw spoecznych inteligencji i chopstwa na przeomie wiekw.
...

216. W jaki sposb literatura XX-lecia midzywojennego obnaya niebezpieczestwo tkwice w systemach totalitarnych. Omw problem na podstawie poznanych...
W literaturze XX-lecia midzywojennego wida wyranie strach i niepewno autorw, w stosunku do jakichkolwiek systemw wadzy. Spoeczestwo po I woj...

217. Dziea Malczewskiego i ich ponadczasowo
Sobota 1 kwietnia 2000

Po dugo trwaych poszukiwaniach w wielu rdach udao mi si znale co na temat najwybitniejszego malarza m...

218. „Szczcie (...) zawsze bdzie si
„Szczcie (...) zawsze bdzie si miecio midzy nasz stop a ciemieniem czy kosztuje rocznie milion czy sto ludwikw, wraenie jest zawsze t...

219. Czego dotycz luby panieskie i jak koncepcj mioci zawar Fredro
Komedia "luby panieskie" rysuje pen uroku atmosfer szlacheckiej prowincji XIX wieku i zawiera dwa powane tematy:

- koncepcja mio...

220. Szczcie...
„Szczcie (...) zawsze bdzie si miecio midzy nasz stop a ciemieniem czy kosztuje rocznie milion czy sto ludwikw, wraenie jest zawsze t...

221. Charakterystyka doktora Judyma bohatera
"Ludzie bezdomni" - tytu jednej z najbardziej znanych powieci Stefana eromskiego. Ma on, jak tytuy wielu powieci tego pisarza, dwa znaczenia - do...

222. Biografia Stanisawa Lem
Stanisaw Lem jest na pewno najwybitniejszym jak dotd przedstawicielem polskiej literatury fantastycznej, a wrd autorw wiatowej SF naley do naj...

223. Baga dowiadcze. Koniec wieku
Z jakim bagaem dowiadcze intelektualnych wejdziemy w nowe milenium my ludzie z koca wieku?

Pocztek wieku i nowego milenium skania...

224. Cierpienie towarzyszy czowiekowi od zalania ludzkoci do dzi. Uzasadnij t tez opierajc si na wybranych przykadach literatury polskiej i powszec
Cierpienie towarzyszy czowiekowi od zalania ludzkoci do dzi. Uzasadnij t tez opierajc si na wybranych przykadach literatury polskiej i powszec...

225. Napisz wypracowanie o rnych domach wybranych postaci literackich
„Dom”... Z czym kojarzy nam si to sowo, ktre kryje w sobie tyle ciepa, mioci i przyjemnoci? Pojcie to weszo w uycie si w chwili...

226. Przedstaw biografi wybranego przez siebie pisarza i zastanw si jak rol peni w kulturze biografie wybitnych postaci
Przedstaw biografi wybranego przez siebie pisarza i zastanw si jak rol peni w kulturze biografie wybitnych postaci

Biografi, we...

227. Jan Chryzostom Pasek - przykad prawdziwego szlachcica - sarmaty
Jan Chryzostom Pasek by potomkiem zuboaej , zagrodowej szlachty , a jego ojciec siedzia ju na dzierawie , nie na zagrodzie . Z jezuickiego koleg...

228. Czemu suy studium psychiki i biografii Jrgena Stroopa?
Lektura "Rozmw z katem" Kazimierza Moczarskiego jest ciekawym dowiadczeniem. Rzadko bowiem ma si do czynienia z dokumentem powstaym w tak specyfic...

229. Postacie kobiet w Lalce
Powie Bolesawa Prusa "Lalka" ukazaa si w Warszawie, w roku 1890. Akcja utworu rozgrywa si w latach 1878-1879, ale w "Pamitniku starego subiekta...

230. Czy wadcy za i ciemnoci powinni si lka sowa poety?
Podstaw rozwaa uczy dwa wiersze: „Ktry skrzywdzie” Czesawa Miosza i „Ten ktry” Ernesta Brylla. Odwoaj si take do ...

231. Konstanty Ildefons Gaczyski - poeta “witej powszednioci”. Uzasadnij sd Artura Sandauera odwoujc si do poznanych utworw poety.
Powszednio w ujciu Konstantego Ildefonsa Gaczyskiego nie bya jednoznaczna z anonimowoci.

Ju w "Serwus, madonna" wyrzek si p...

232. Marzenia i lki zwizane z obrazem utopii w literaturze
Nie ma szans urzeczywistnienia, nie liczy si z realnym stanem rzeczy, nie podobna do obecnych stosunkw midzyludzkich, wizja idealnego spoeczestwa...

233. Dulszczyzna-gorzka prawda o czowieku, c
W dramaturgii Modej Polski wyrnia si dwa gwne nurty:
· Pierwszy z nich to naturalistyczny – kontynuujcy tradycj realistyczn...

234. Oblicza sarmatyzmu (Potocki - pozytywny, Pasek - negatywny)
Wacaw Potocki naley do nurtu sarmackiego XVII w. W swoich utworach porusza problemy polityczne i spoeczne Polski, krytykuje pewne wczesne zachowan...

235. Niezwyke miejsce “Pamitnika z powstania warszawskiego” Mirona Biaoszewskiego we wspczesnej literaturze
Pisany u schyku lat szedziesitych, wydany w 1970 roku, „Pamitnik z powstania warszawskiego” jest zapisem wydarze sprzed przeszo dwu...

236. Ktre utwory o tematyce wojennej i okupacyjnej wywary na mnie najwiksze wraenie?
Utworw o tematyce wojennej i okupacyjnej jest bardzo wiele. Jak wiadomo kademu czowiekowi co innego si podoba. Miaam okazj przeczyta znaczn cz...

237. Wady i zalety spoecznoci wiejskiej w \
Kada spoeczno ma swoje wady i zalety: wiejska, miejska, maa czy dua. Charakter kadej spoecznoci zaley przede wszystkim od tempa ycia jej po...

238. “Czuy stosunek do czowieka w nieczuych czasach na podstawie utworw Marii Konopnickiej”
Pozytywizm to epoka powanych przemian niemale we wszystkich dziedzinach. Nastpuje rewolucja techniczna, zmienia si spojrzenie ludzi na wiat.

239. Biografia Adama Mickiewicza (1798-1855)
Urodzi si 24.XII.1798r. w Zaosiu koo nowogrdka w zuboaej rodzinie szlacheckiej. Wyksztacenie wysze zdoby na Uniwersytecie Wileskim ,gdzie dz...

240. Literackie wizje i obrazy totalitaryzmw
Czowiek szlachetny, ktry ma wiatem kierowa, niczego z uporem trzyma si nie powinien, niczego z gry odrzuca, a zawsze stawa po stronie tego co...

241. Obraz Sarmaty w sztuce
Sarmatyzm to pogld o szczeglnym pochodzeniu szlachty polskiej. Opierajc si na XVI-wiecznych historykach twierdzono, e szlachta polska wywodzi si...

242. Przygldanie si czowiekowi – w poezji, powieci i dramacie dwudziestolecia midzywojennego.
Czowiek przez cay czas si rozwija. W kadej epoce kieruj nim rne wartoci, z tego wzgldu nie moemy powiedzie, e psychika czowieka jest ju ...

243. Massmedia
Ch wzajemnego komunikowania si i porozumiewania si jest trwaym elementem skadowym cywilizacji ludzkiej. Komunikowanie si za pomoc mediw masow...

244. Prdy i kierunki artystyczne w literaturze i sztuce XX-lecia midzywojennego w Europie i w Polsce.
I Wojna wiatowa zmienia uksztatowanie i pozycj pastw europejskich. Due znaczenie miaa take rewolucja padziernikowa w Rosji. Wzbudzia ona nad...

245. Recenzja filmu “Ogniem i mieczem”
"Ogniem i mieczem" zrealizowano z hollywoodzk logik i zasadami. Kolosalny budet dawa reyserowi Jerzemu Hoffmanowi, najlepszemu polskiemu specjali...

246. Czym jest pikno?
W encyklopedii pikno jest ujte jako podstawowa wartociujca dodatnio kategoria estetyczna. W estetyce rozumianej jako „nauka o piknie”...

247. Jan Kasprowicz - ycie i twrczo
yciorys:

Jan Kasprowicz urodzi si 12 grudnia 1860 roku w Szymborzu pod Inowrocawiem, zmar 1 sierpnia 1926 roku w Poroninie...

248. Charakterystyka porwnawcza Stanisawa Wokulskiego i Kazimierza Starsiego
Stanisaw Wokulski jest postaci trudn do oceny. Jego osobowo posiada cechy uksztatowane przez epok romantyzmu, gdy na ten okres przypada dzieci...

249. Fascynacja czy poczucie obcoci? Czowiek wspczesny
Polacy na przestrzeni dziejw zawsze i w kadych okolicznociach przywizywali ogromne znaczenie do historii. Bya ona dla nas niczym matka-opiekunka,...

250. Wokulski - romantyk czy pozytywista? (2)
Stanisaw Wokulski - handlowiec, waciciel sklepu, czowiek pracowity, energiczny, posiadajcy niezomny charakter i siln wol, wyksztacony, majcy...

251. Dzieje Macieja Boryny
1. Maciej jest wdowcem (pochowa dwie ony)
„-Ju dwie ony pochowa” (strona 15*)

2. Ma 58 lat.
252. Literatura a prawda o czowieku I rzeczywistoci - Na przykadzie utworw pisarzy wspczesnych, przedstaw swoje refleksje
Temat ten zoony jest z dwch czci. Jest to konfrontacja pierwszej, jak jest literackie spojrzenie na czowieka i jego rzeczywisto, oraz drugiej...

253. Renesans i barok. Dwie wizje wiata i dwie poetyki (na wybranych przykadach)
Renesans to wielka epoka kulturowa, rozpoczynajca dob nowoytn, ktra we Woszech trwaa od XIV do pocztku XVI wieku, a w XV wieku obja swym zas...

254. Dziea sztuki. Prekursorzy, poprzednicy
Roch Kowyl
Dzie sztuki nigdy nie przyjmujemy jako zrozumiaych samo przez si - Widzimy je zawsze na tle pierwowzorw i poprzednikw. Przywo...

255. William Szekspir
WILLIAM SZEKSPIR - urodzi si w 1564 roku w miecie Stratford. Jego ojciec, John, wywodzi si z rodziny chopskiej, lata cikiej pracy przy wyrab...

256. Rnorodno tendencji w poezji
Inspiracj dla poezji modopolskiej stay si wiersze Charles'a Baudelaire'a, Paula Verla-ine'a i Jeana-Arthura Rimbauda.

Baudelaire w...

257. “Granica” Zofia Nakowska
Zenon Ziembiewicz, syn Waleriana, zuboaego szlachcica, rzdcy majtku hrabiw Tczewskich w Boleborzy, uczy si w gimnazjum w pobliskim miecie i koc...

258. Barok metafizyczny Spa-Szarzyskiego (renesans, tre, forma - barok)
Sonet IV. O wojnie naszej, ktr wiedziemy z szatanem, wiatem i ciaem.

Analiz utworu najlepiej rozpocz od pewnego spjnika, ktry...

259. Jurand ze Spychowa
Ten \"pies\" na Krzyakw by w powieci Henryk Sienkiewicza pt. \"Krzyacy\" ojcem Danuki, ktremu Krzyacy zamordowali on. Od tej chwili, Jur...

260. Sowa Alberta Camus: “Trzeba zobaczy Syzyfa szczliwym” Uczy mottem rozwaa nad ksztatem i celem ycia
Rozpoczynajc prac od "Mitu o Syzyfie", naley od razu zaznaczy, e jest on wyrazem marze czowieka o niedocignionym szczciu bycia niemiertelny...

261. Owieceniowa publicystyka polityczna w Polsce
Pochodzi z rodziny mieszczaskiej (syn burmistrza). Zosta ksidzem, gdy bya to jedna z niewielu drg dla mieszczanina, ktra dawaa szanse zdobyci...

262. Na podstawie 4 - 5 przykadw wyka zwi
Motto:

Granice mego jzyka
oznaczaj granice mego wiata.

Ludwig Wittgenstein


Od sowa...

263. Rola empatii i asertywnoci w skutecznym porozumiewaniu si
yjemy w czasach kiedy coraz szybciej zdaje si zanika struktura ycia spoecznego, coraz bardziej rozrywaj si wizy midzy ludmi , panuje egoizm ...

264. “Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego
Fiodor Dostojewski (1821-1881) by jednym z najbardziej interesujcych pisarzy rosyjskich XIX w. ycie mia ciekawe i burzliwe - by skazany na kar ...

265. Obywatelska troska o losy ojczyzny w publicystyce polskiego owiecenia
Gwn ide owiecenia by krytycyzm wobec instytucji politycznych i spoecznych, Kocioa i dotychczasowego systemu nauczania. Postaw t wspieray p...

266. Sonety Butrymowicza - interpretacja (dek
W wyniku kryzysu filozofii i kultury u schyku XIX wieku narodzia si postawa zwana dekadentyzmem. Nazwa dekadentyzm okrela wiatopogld, u podstawy...

267. “Jest si takim, jak myl ludzie, nie jak mylimy o sobie my, jest si takim, jak miejsce w ktrym si jest” - zinterpretuj myl
W powieci Zofii Nakowskiej pt. "Granica" ju na pocztku utworu przedstawione zostaje to co najczciej bywa przez pisarzy ukrywane. Autorka w spos...

268. Ignacy Rzecki - ostatni przedstawiciel postawy romantycznej w “Lalce” Bolesawa Prusa
Ignacy Rzecki pochodzi z ubogiej, mieszczaskiej rodziny o tradycjach patriotycznych. Ojciec jego by onierzem i wielbi Napoleona; swojego syna wy...

269. “Jam jest dwr polski” - Korczyn i Soplicowo
"Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza i "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej to utwory powstae w dwch rnych epokach literackich: romantyzmie i pozytywizmie. ...

270. Charakterystyka Modej Polski
Epoka ta rozpoczyna si okoo roku 1890. Oglnie uznaje si za jej pocztek rok 1891 a dokadnie debiut trzech modych poetw, midzy innymi Kazimierz...

271. Czowiek sam musi okreli, co w yciu jest najwaniejsze. wiat jakich wartoci - wanych dla ciebie - odnajdujesz w utworach literackich?
Literatura od swych zacztkw staa si rdem ideaw, postaw i wzorcw osobowych. W utworach powstaych po utracie przez Polsk niepodlegoci mon...

272. Motyw miasta w literaturze
Cytaty o miecie:

-„To pikne, gdy czowiek moe by dumny ze swojego miasta, ale jeszcze pikniej, gdy miasto moe by dumne z ...

273. Jak z sytuacji prby wychodz bohaterowi
Na przeom XIX i XX wieku przypada epoka modernizmu. W Polsce modernizm zwizany by z formacj literacko - artystyczn Modej Polski. W tym cikim o...

274. Pecunia non olet - felieton
Staroytni rzymianie zapisali si w mojej pamici z trzech powodw. Pierwszy to Juliusz Cezar i jego niepokonane legiony, drugi to Koloseum i odbywaj...

275. “Jana Kochanowskiego ars vivendi”
Niemoliwym jest znalezienie dwch identycznych osb. Kady czowiek jest unikalny i niepowtarzalny. Tak jak kady z nas ma inny ukad linii papilarny...

276. Gwne prdy epoki Renesansu ( Odrodzenia )
a.) humanizm

Wielki prd umysowy, ktry obj wszystkie dziedziny ycia. Humanizm to termin pochodzcy z jz. aciskiego "humanitas"...

277. Twoja tarcza przeciw zemu.
Jaka jest przeciw zemu twoja tarcza czowiecze
koca wieku xx?

Ju od tysicy lat, ludzko stojca w obliczu niebezpieczest...

278. Co przemawia do ciebie bardziej rozum czy uczucie?
Rozum i uczucie s dwoma mechanizmami pod wpywem ktrych podejmujemy decyzje. Dwa mechanizmy zwizane z yciem ludzkim tak jak mio i cierpienie. K...

279. “Lalka”
"Lalka" jest to powie dojrzaego realizmu - ze wzgldu na skomplikowany obraz przedstawionego wiata i jego wieloznaczn koncepcj, ksztatuje odmie...

280. “Dobro i zo musz istnie obok siebie, a czowiek musi dokonywa wyboru”
"Dobro i zo musz istnie obok siebie, a czowiek musi dokonywa wyboru". Jak rozumiesz sowa Mahatmy Gandhiego - odwoaj si do wybranych utworw. <...

281. W literaturze polskiej i obcej moesz znale rne postawy yciowe
Zaprezentuj te, ktre mgby zaakceptowa mody czowiek.
Plan:
I.Wprowadzenie
1.Jaka jest wspczesna modzie?
2.Co s...

282. “Czowiek jest zdumiewajcy, ale arcydzieem nie jest” Rozwaania o zoonoci ludzkiej natury na podstawie dowolnie wybranych utworw
Antropologia filozoficzna od wiekw stara si ostatecznie zdefiniowa jakie i czym jest czowieczestwo, odpowiedzie na pytania o istocie ludzkiej i ...

283. Dobro i zo w filozofii Rodiona Raskolnikowa
Rodion Raskolnikow to jedna z najbardziej interesujcych postaci wiatowej literatury. Tym co fascynuje nas w tej postaci jest niewtpliwie jej orygin...

284. Obecno historii i symboli w Weselu
Wesele" Stanisawa Wyspiaskiego jest dramatem symbolicznym, czyli takim, w ktrym oprcz realiw i zwykych wydarze, ogromn rol odgrywa warstwa sy...

285. Uzasadnij lub zakwestionuj obecno “Nad Niemnem” w obowizkowym kanonie lektur
Jestemy (ja i moi koledzy) wychowani w kulturze obrazkowej - telewizor, komiksy, gazety - tam wszystko podane jest w sposb, jak to si mwi naukowo ...

286. Owiecenie - konspekt
Co zauway Ignacy Krasicki obserwujc wiat i ludzi
Krasicki, cho uprawia niemal wszystkie gatunki literackie, to najchwalebniej zapilentsi...

287. Pojcie naturalizmu w \"Chopach\" S. Re
Naturalizm jest kierunkiem uksztatowanym ju w okresie pozytywizmu. Jego twrc by Emil Zola, ktry okreli cechy naturalizmu w „Powieci eks...

288. Naturalistyczna koncepcja chopskiej egz
Do kreacji lipeckiego wiata Reymont uy rodkw nalecychdo kilku nurtw artystycznych: realizmu, impresjonizmu,naturalizmu i symbolizmu. "Chopi" ...

289. Omw cechy dramatu symbolicznego na pods
Dramat symboliczny jest jedn z odmian tego rodzaju literackiego. Oprcz warstwy realiw i zwykych wydarze, ogromn rol odgrywa warstwa symboliczna...

290. Nurty filozoficzne owiecenia
Owiecenie nie byo jednorodne pod wzgldem filozoficznym czy wiatopogldowym. W polskich warunkach wynikao to z faktu, i w jego tworzeniu brali ud...

291. Jakie rodzaje i gatunki literackie występowały w II połowie XVIII wieku? Jakie były ich zrdła i czemu zawdzięczały swoją popularność?
Jakie rodzaje i gatunki literackie wystpoway w II poowie XVIII wieku? Jakie byy ich rda i czemu zawdziczay swoj popularno?

...

292. Pary - to zdarze w powieci H. Balzaka “Ojciec Goriot”
Akcj powieci Balzac umieci w Paryu, miecie wielkich karier i sprzecznoci. Mona wic mwi, e tworzy ono to zdarze, ale jest zarazem jakby b...

293. Przyszo cywilizacji. Jakie korzyci i zagroenia niesie ze sob rozwj cywilizacji?
„Filozofia odrbie wnet anioowi skrzyda,
Wszystkie tajemnice szkiekiem i okiem ogarnie,
Ogooci z widm powietrze i z gromw k...

294. Stefan eromski obszerna biografia
Piszc o Stefanie eromskim nie sposb unikn patosu. By czowiekiem wyjtkowo bacznie obserwujcym rzeczywisto, wraliwym na krzywd ludzk, otwa...

295. Czy komedia Moliera “witoszek” jest utworem wyrosym z k
Chciabym na pocztek przybliy posta samego autora. Molier to imi, jakiego uywa Jan Baptiste Paquelin. Urodzi si on w roku 1622. Znany jest na...

296. Wzorce moralne czowieka w literaturze rnych epok
Wzorce moralne to wzorce oparte na zasadach postpowania uznawanych za waciwe w okrelonych rodowiskach i epokach historycznych. Literatura staa s...

297. Ernest Hemingway
yciorys
Ernest Hemingway, amerykaski pisarz, urodzi si 21 lipca 1899 r. w maym miasteczku Oak Park, w stanie Illinois ze stolic w Chicag...

298. Czy komedia Moliera “witoszek” jest utworem wyrosym z klimatu epoki i czy zachowuje swoj aktualno?
Chciabym na pocztek przybliy posta samego autora. Molier to imi, jakiego uywa Jan Baptiste Paquelin. Urodzi si on w roku 1622. Znany jest na...

299. Czy komedia Moliera “witoszek” jest utworem wyrosym z klimatu epoki i czy zachowuje swoj aktualno?
Chciabym na pocztek przybliy posta samego autora. Molier to imi, jakiego uywa Jan Baptiste Paquelin. Urodzi si on w roku 1622. Znany jest na...

300. Leopold Staff - ycie i twrczo
Leopold Staff (1878-1957)

yciorys:

Leopold Staff urodzi si 14 listopada 1878 roku we Lwowie, zmar 31 maja 1...

301. Elementy komizmu i satyry w sposobie ukazywania rzeczywistoci przez p
Sytuacja w pastwie, w wieku XVII i XIX bya przyczyn powstania literatury parenetycznej. Polska bya krajem, w ktrym szlachta miaa ogromny wpyw n...

302. Barok
  Barok to epoka literacka midzy odrodzeniem a owieceniem, obejmujca w zasadzie wiek XVII, cho take zjawiska z koca XVI i I poowy XVIII w...

303. Echa romantyzmu i pozytywizmu w literaturze okresu midzywojennego
W literaturze midzywojennej pisarze, jak w dawniejszych latach, ukazywali swoja trosk o los kraju i jego pomylny rozwj. Zjawiskiem szczeglnej wa...

304. Przegld rodowisk spoecznych w “Granicy” Zofii Nakowskiej
„Granica” nie jest ksik o jednym rodowisku. Przez ukazanie rnych rodowisk, z ktrych wyroli bohaterowie (Zenon – ze rodowis...

305. “Powrt Posa” - komedia polityczna
Powrt Posa” sta si pierwsz polsk komedi polityczn, napisan przez Niemcewicza na potrzeb chwili. Powstaa na zamwienie obozu patriotyc...

306. Czowiek w zmaganiu z form w “Ferdydurke”
Podstawowym pojciem, jakim operowa Gombrowicz w swych wypowiedziach o czowieku i wiecie bya "forma". Jest to zarazem kluczowe znaczenie w poglda...

307. Ocena spoeczestwa w Weselu
W dramacie Wyspiaskiego pt. "Wesele" pojawia si zjawisko chopomanii. W rzeczywistoci jest to pozorne zblienie inteligencji do ludu wiejskiego, po...

308. Rozwaania na temat mioci
"Mio jest radoci ycia, weso melodi
na pustyni, a wy co z niej zrobilicie" -
powie Wokulski. Niech sowa te stan si
po...

309. Tomasz Judym jako romantyk realizmu, chy
Jedn z powieci Stefana Zeromskiego s "Ludzie bezdomni". Gwnym bohaterem jest dr Tomasz Judym, pochodzi z biednej rodziny robotniczej. Wyksztacen...

310. Ideologia renesansu w pieniach Jana Kochanowskiego
Ideologi renesansu jest humanizm, ktry w przeciwiestwie do redniowiecza, charakteryzowa si zainteresowaniem czowiekiem, jego yciem , wiatem o...

311. \\
"Umarli wszyscy bogowie albo odeszli daleko i tak daleko jak oni odsun si nasz idea ycia Ogarnia nas gboka obojtno kady wlecze si swoj dr...

312. Jakie wartoci zabraby w wdrwk w XXI wiek?
Kade minione stulecie pozostawiao dla ludzkoci jakie korzyci, oraz straty. Postpujca od najdawniejszych lat w coraz szybszym tempie nauka i tec...

313. Artysta jako bohater dziea literackiego XX wieku (dylematy sztuki)
Nowa epoka, jak byo XX-lecie midzywojenne, przyniosa inne spojrzenie na literatur i na rol twrcy. Dlatego artyci staj si czsto bohaterami d...

314. Udowodni sd eromskiego przedstawiony
Udowodni sd eromskiego przedstawiony w Dziennikach, w ktrym pisarz nazwa swojego bohatera: Romantykiem realizmu, chybionym pozytywist i dzisiejs...

315. Barok - charakterystyka epoki
BAROK to epoka literacka midzy odrodzeniem a owieceniem, obejmujca w zasadzie wiek XVII, cho take zjawiska z koca XVI i I poowy XVIII wieku. Te...

316. Jakiej wiedzy o czowieku, jego marzeniach, rozterkach, tryumfach i porakach dostarczya ci literatura?
Omw zagadnienia na podstawie kilku epok literackich.

Od wiekw ludzie zastanawiaj si nad sensem swojego istnienia. Jaki cel powinni ...

317. O formie w “Ferdydurke” Witolda Gombrowicza
W 1937r. ukazaa si pierwsza powie Gombrowicza "Ferdydurke". Jej narodzinom towarzyszyy dyskusje i atmosfera skandalu. Wrd krytykw przewaay o...

318. Forma i tematyka nowelistyki
Pierwsze formy epickie pojawiy si w staroytnoci i literaturze orientalnej. Nowoytne wzorce zaistniay u progu renesansu - "Decameron" Giovanniego...

319. Historia Andrzeja Radka na podstawie powieci Stefana eromskiego “Syzyfowe prace”
Jdrzej Radek urodzi si we wsi Pajczyn Dolny, w czworakach dworskich u biednego fornala. Rodzina jego ya w ndzy i niedostatku, chopiec nieraz s...

320. Jan Kochanowski – czowiek, ojciec, poeta – przedstaw swoje refleksje na przykadzie utworw
Lektura utworw pira Jana Kochanowskiego jest zapewne najlepszym sposobem zapoznania si z polskim renesansowym humanizmem. W dzieach tego autora wy...

321. Historia wiata - dzieo Boga, ludzi czy szatana?
Odpowied na to pytanie, nawet w dzisiejszej dobie moe nastrcza wiele trudnoci. Aby j znale naley rozpocz analiz pogldw ludzi od pocztku...

322. Jzef Czechowicz sformuowa myl, e &#
Jzef Czechowicz sformuowa myl, e “dzieo sztuki to mikrokosmos odbijajcy epok”. Rozwa t opini odwoujc si do wybranych przez ...

323. Dydaktyzm w literaturze nowoytnej
Celem literatury jest dydaktyzm. Literatura staropolska posugiwaa si parenez, tzn. pouczaa pokazujc wzr do naladowania.

W red...

324. Dydaktyzm w literaturze nowoytnej
Celem literatury jest dydaktyzm. Literatura staropolska posugiwaa si parenez, tzn. pouczaa pokazujc wzr do naladowania.

W red...

325. Mio Mistrza i Magorzaty uczy przyczyn do przyjrzenia si rnym rodzajom mioci
Mio - «gbokie przywizanie do kogo lub czego; namitne uczucie sympatii do osoby pci odmiennej, poczone z podaniem jej»” - t...

326. “Czowiek to wielko i mao jednoczenie”
Od zarania dziejw naszej cywilizacji, czowiek nie by wolny od rozterek duchowych. Po zaspokojeniu swoich najwaniejszych potrzeb bytowych jak poyw...

327. Wprowadzenie do pozytywizmu
Kolejn - po romantyzmie - epok w polskiej literaturze, zwan pozytywizmem, ogranicza si zazwyczaj datami o rnym ciarze gatunkowym. Za bezsporn...

328. Wokulski - co mnie fascynuje i budzi szacunek, a co drani i wzbudza sprzeciw?
Gwnym tematem powieci Bolesawa Prusa byo, jak sam autor pisa „przedstawienie naszych polskich idealistw na tle rozkadu politycznego̶...

329. Mity obalone, Mity zbudowane - \\
"Wesele" Wyspiaskiego uznawane jest za pierwszy utwr, w ktrym obalone zostaj odwieczne mity funkcjonujce w polskim spoeczestwie. Czy tak jest n...

330. Czy twrczo Jana Kochanowskiego ma charakter ponadczasowy
Jan Kochanowski, pierwszy wielki mistrz sowa w naszej i sowiaskiej literaturze. Wynis on rodzinn twrczo na szczyty tej europejskiej i zyska ...

331. Klska szlachetnego bohatera – motyw literacki i jego funkcja w literaturze
Wikszo twrcw literackich opiera fabu swych dzie na losach bohaterw wyrniajcych si spord tumu, bdcych w konflikcie z czym, bd kim...

332. Do jakich przemyle skaniaj ci wybory bohaterw, ktrych literackie biografie mona okreli mottem “trudne zwycistwa” lub “gorzkie klski”?
Jednym z powaniejszych problemw psychologicznych i moralnych jest zagadnienie postawy yciowej. Kady czowiek dorastajc i szukajc swojego miejsca...

333. Pamitniki i diariusze Jana Chryzostoma Paska.
Pamitniki i diariusze (dzienniki) zajmoway niemao miejsca w literaturze XVII wieku. Dziki bezporedniemu stosunkowi autorw do przedstawianych fak...

334. Analiza i interpretacja wiersza Marii Konopnickiej “Botticelli”
Maria Wasiowska , bo takie byo jej panieskie nazwisko, wywodzia si ze szlachty. Urodzia si w Suwakach 23 maja 1842 roku. W Kaliszu spdzia ca...

335. Interpretacja epizodu z ksidzem oraz przypowieci o odzwiernym
Jzef K. zosta poproszony o pokazanie kilku zabytkw sztuki pewnemu woskiemu klientowi banku, ktry po raz pierwszy przebywa w tym miecie, a na kt...

336. Recenzja filmu “Ogniem i mieczem” (2)
Kiedy w 1883 roku pojawiy si pierwsze, drukowane w krakowskim „Sowie” odcinki powieci Henryka Sienkiewicza „Ogniem i mieczemR...

337. Proces Franza Kafki - Interpretacja epizodu z ksidzem oraz przypowieci o odzwiernym
Jzef K. zosta poproszony o pokazanie kilku zabytkw sztuki pewnemu woskiemu klientowi banku, ktry po raz pierwszy przebywa w tym miecie, a na kt...

338. Czowiek Poszczeglny a Czowiek Historyczny w sztuce Samuela Becketta “Czekajc na Godota”
Wprowadzenie
Ciemno powoli staje si blaskiem. Wstaje kolejny dzie, moim oczom ukazuje si niemale pusta scena. Z lewej jej strony –...

339. Kim jest Pan Cogito w wierszach Zbigniewa Herberta: moralistyka, ironia i przesanie
Twrczo Zbigniewa Herberta jest owocem zasad przez niego wyznawanych i poznanie jego filozofii pomoe w duym stopniu w zrozumieniu zbiorku wierszy ...

340. “Ojczyzna to wielki zbiorowy obowizek” C. K. Norwid
Ustosunkuj si do sw poety opierajc si na przykadach literackich rnych epok.

Na przestrzeni dziejw widzimy, e Polacy chocia n...

341. Zemsta
Tre utworu

I   Ekspozycja (zarys gwnych spraw, zdarze, charakterw postaci to 4 pocztkowe sceny aktu I)

Layout: Keithar


© 2005-2014 Streszczenia.org - Redakcja nie odpowiada za tre komentarzy i nadsyanych prac oraz za ew. bdy w nich zawarte. Osoba ktra przesya prac w celu jej publikacji, gwarantuje e jest autorem pracy i ma do niej wszelkie prawa autorskie.

Streszczenia i opracowania lektur szkolnych, moda polska, angielski, owiecenie, wspczesno, XX lecie biografie, romantyzm, pozytywizm, barok, charakterystyki, testy, sciaga, ciga
GotLink.pl

Jeli chciaby(a), aby Twj link znalaz si w tym miejscu, zajrzyj do dziau Reklama.