Szukaj

Szukaj na stronieReklamaStreszczenia

Angielski
Barok
Epoki i charakterystyki
Młoda Polska
Oświecenie
Pozytywizm
Renesans
Romantyzm
Współczesność
XX lecie

lokaty bankowe oprocentowanie
Lokaty bankowe oprocentowanie. Zapoznaj się z rankingiem oprocentowania lokat.

XLokaty.pl


Wyszukaj pracę w portalu

Chcąc znaleźć pracę dotyczącą np. lektury Kordian, wpisz słowo: kordian zamiast streszczenie kordian
Chcąc znaleźć opracowanie ogniem i mieczem wpisz ogniem i mieczem zamiast np. streszczenie i opracowanie ogniem i mieczem

Dla lepszych efektów wyszukiwania wpisuj tylko słowa kluczowe!


Szukaj pracy:
Szukaj na stronie Ostatnio szukane
Wyniki w streszczeniach

Wyniki w wypracowaniach

1. “Ocalałem prowadzony na rzeź” - o konsekwencjach ocalenia w poezji Tadeusza Różewicza
Tadeusz Różewicz brał czynny udział w walkach w czasie wojny. Ocalał, lecz wojna odcisnęła piętno na jego twórczości. Motto: "Przeżyłem śmierć i znam ...

2. Różne koncepcje poezji i jej stosunku do tradycji w Polsce lat międzywojennych.
1. Skamandryci (Julian Tuwim, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński, Antoni Słonimski, Jarosław Iwaszkiewicz):

Bezprogramowość, w imię swob...

3. Idealizm młodzieńczy a koszmar wojny na podstawie poznanych wierszy K. K. Baczyńskiego.
Przeżycia okupacyjne, wyrażane w liryce literatury wojennej, są niezwykle różnorodne. Najsilniej doznania tego czasu wyraziła ta generacja twórców, dl...

4. W labiryncie historii ... . Tragizm losów poety - “Kolumba”
Mianem "Kolumbów", "Kolumbów rocznik 20", poetów podziemia określa się młodych, urodzonych około roku 1920 poetów, którzy tworzyli w czasie wojny i ok...

5. Barokowy apel o odrodzenie moralne polskiej szlachty w poezji Wacława Potockiego
Wiele utworów Wacława Potockiego stanowi jakby ówczesny rachunek obywatelskiego sumienia narodu. Tworzą one swoistą panoramę staropolskiego życia szla...

6. Futuryści polscy
Polscy futuryści nawiązywali w swej twórczości do założeń futuryzmu europejskiego. Marinetti głosił, iż "ryczący automobil jest piękniejszy od Nike z ...

7. marianizm, gongoryzm, manieryzm - pojęcia barokowe
Marinizm jest kierunkiem w poezji barokowej, zapoczątkowanym i utorzonym przez włoskiego poetę Gimbattistę Marina, i od jego nazwiska pochodzi nazwa. ...

8. “Monachomachia, czyli wojna mnichów”
"Monachomachia, czyli wojna mnichów" jest poematem heroikomicznym. Jest to gatunek parodiujący epos homerycki. Ośmieszenie polega przede wszystkim na ...

9. Interpretacja wiersza Wisławy Szymborskiej “Radość pisania”
W wierszu ,,Radość pisania” autorka, Wisława Szymborska przedstawia swój pogląd na poezję współczesną i jej odbiorcę. Porównuje ją do bardzo pło...

10. Dworskość poezji J.A. Morsztyna
Jan A. Morsztyn pochodził z zamożnego, wpływowego rodu. Był arianinem; człowiekiem wykształconym. Związany był z dworem Tęczyńskich i królewskim: Wład...

11. Nurty poetyckie w poezji Staffa.
W Młodej Polsce - dekadentyzm (koniec epoki, przekonanie o nieuchronnej klęsce, katastrofie spowodowanej rozwojem cywilizacji, związanym z tym upadkie...

12. Żeromski i jego bohaterowie wobec rewolucji (na podstawie “Przedwiośnia”).
Żeromski był wielkim i zagorzałym przeciwnikiem rewolucji, co okazuje w swojej twórczości;

Klasycznym przykładem tego jest "Przedwiośn...

13. “Pytania zadawane sobie” - problemy egzystencjalne w poezji Wisławy Szymborskiej
W poezji Szymborskiej odnajdujemy prawdę o sobie i świecie, który nam zagraża.

CECHY:

- pointa - koncept, komizm język...

14. Co zawdzięczam utworom o wojnie i okupacji?
Okres wojny i okupacji jest bardzo bogaty w twórczość poetów i pisarzy. Wiele z tych dzieł miałam okazje przeczytać. Oczywiście człowiek z każdego prz...

15. Różne wymiary katastrofizmu w poezji polskiej
Różne wymiary katastrofizmu w poezji polskiej. Porównaj obrazy apokalipsy w „Dies irae”, „Z lasu”, „Roki”, „...

16. Charakterystyczne motywy i tematy podejmowane w poezji C. K. Norwida
Norwid w poezji podejmował tematy ponadczasowe, uniwersalne, kult ludzi wielkich, a nawet historię Polski i problem walki o niepodległość ujmował w ka...

17. Katastrofizm generacyjny w twórczości K.K. Baczyńskiego
K.K. Baczyński urodził się w latach dwudziestych naszego wieku. Należał do pokolenia kolumbów – ludzi, którzy urodzili się w Polsce, Polsce, któ...

18. Poeci współcześni o roli poezji
Powołaj się na przykłady.
CZESŁAW MIŁOSZ:

- poezja jest szansą i ma nieść ocalenie ("Campo di Fiori"), zaangażowanie, moralizat...

19. Motto “Medalionów” “Ludzie ludziom zgotowali ten los” w oparciu o zagadnienia etyczne i moralne literatury związanej z latami wojny i okupacji
II wojna światowa spowodowała głębokie zmiany polityczne, ale także i zasadnicze zmiany duchowe i psychiczne ludzi żyjących w czasach hitleryzmu. Pows...

20. Metaforyczny sens “Dżumy” Alberta Camusa; pojęcie powieści - paraboli
Parabola to inaczej przypowieść. To historia mająca wszelkie znamiona autentyczności, a przede wszystkim bohaterów reagujących jak normalni ludzie, mi...

21. Pisarstwo Krasickiego - styl, gatunki, bohaterowie, tematy
Najwybitniejszy przedstawiciel czasów stanisławowskich, czołowy reprezentant nurtu klasycznego opartego na wzorach francuskich. Charakterystyczną cech...

22. Manifesty i programy epoki
Zenon Przesmycki-Miriam w artykule "Maurycy Maeterlinck i jego stanowisko we współczesnej poezji belgijskiej" zarzucał filozofii pozytywistycznej mini...

23. Awangarda Krakowska
Awangarda krakowska ukształtowała się na początku lat 20 XX w. za sprawą działalności poetów skupionych wokół Tadeusza Peipera* i wydawanego przez nie...

24. Klasycyzm i sentymentalizm
Klasycyzm - łączył się z postawą racjonalną. Nadawał literaturze cechy utylitarne i dydak-tyczne. Ośrodkami klasycyzmu były Włochy, Paryż i Warszawa. ...

25. Ignacy Krasicki
Najwybitniejszym pisarzem i poetą polskiego oświecenia był Ignacy Krasicki (1735-1801). Urodził się w Dubiecku ,w ziemi sanockiej ,jako potomek szlach...

26. Na czym polega dylemat młodego pokolenia AK-ców w świetle powieści Jerzego Andrzejewskiego “Popiół i diament”?
Dylemat pokolenia akowców - jest to dylemat tych, którzy swe młodzieńcze lata poświęcili dla dobra słusznej sprawy, jaką była obrona Polski i polskośc...

27. Franciszek Karpiński - twórca poezji sentymentalnej
Pochodzący z ubogiej rodziny szlacheckiej, wykształcony w stanisławowskim kolegium jezuickim, a później w jezuickiej Akademii Lwowskiej, Franciszek Ka...

28. Symbole w utworze \"Albatros\" C.Baudela
Albatros jest symbolem pisarza,poety. Świadczy o tym motyw lotu ikaryjskiego.
Okręt jest symbolem miejsca gdzie żyje poeta.
Załoga sta...

29. Tuwim jako przedstawiciel Skamandrytów
Początkowo najpełniej wypełniał wszystkie niepisane zasady twórczości Skamandra: optymizm i obrazy codziennego życia ("Do krytyków"), nawet stworzył n...

30. Bolesław Leśmian - życie i twórczość
Bolesław Leśmian - życie i twórczość
Bolesław Leśmian (1878-1937)

Życiorys:

Bolesław Leśmian (właśc. Les...

31. Horacjański motyw “non omnis moriar” w wybranych utworach różnych epok.
"Exegi monumentum" oznacza: "stawiam sobie pomnik (trwalszy niż ze spiżu)". Tak zaczyna się słynna oda Horacego, która podejmuje temat nieśmiertelnośc...

32. Krytyka życia zakonnego w “Monachomachii” Krasickiego
"Monachomachia czyli wojna mnichów" jest poematem heroikomicznym. Krasicki był biskupem, dlatego dostrzegał złe postępowanie mnichów. Najbardziej niep...

33. “Zło nie było udziałem tylko jednej strony”- rozwiń powyższą myśl w oparciu o znaną ci literaurą obozową T. Borowskiego i Z. Nałkowskiej
Druga wojna światowa jest bez wątpienia najgorszym wydarzeniem, w którym przyszło brać udział mieszkańcom Europy w kończącym się już dwudziestym wieku...

34. Oświecenie w Polsce(2)
Tło historyczne - czasy saskie, 1697-1733 August II Mocny, 1733-1763 August III. Był to okres szczególnego upadku ekonomicznego, kulturalnego i polity...

35. Nurt dworski poezji barokowej (Jan Andrzej Morsztyn)
Dla poezji barokowej charakterystyczne są dwa wzory kultury: tzw. ziemiański (reprezentowany przez W. Potockiego, J. Ch. Paska), i tzw. dworski (J. A....

36. Opowiedz o miłości w poezji XX-lecia (np. na podstawie Leśmiana).
Ballada "Dziewczyna": opisuje miłość do kogoś idealnego, ale poznanego tylko z pośrednio, kto ostateczne okazuje się złudzeniem; ważne jest tutaj dąże...

37. Poezja pozytywizmu
Dominowały takie gatunki literackie jak nowela, powieść, obserwujemy początki reportażu, felietonu. Mimo, iż pozytywizm jest uważany za "czasy niepoet...

38. Groza świata, zagrożenie dla człowieka w literaturze XX-lecia
W niektórych utworach XX-lecia pojawia się opis przewidywanych sytuacji, które w przyszłości mogą stanowić zagrożenie dla jednostki, społeczeństwa lub...

39. Specyfika poezji Wisławy Szymborskiej
Omów na konkretnych przykładach (także innych poetów współczesnych, np. Mirona Białoszewskiego, Stanisława Bara

Poezja Wisławy Szymbors...

40. Mój stosunek do poezjii
Poezja raczej mnie nie fascynuje. Na ogół, jej zrozumienie wymaga dużego doświadczenia życiowego i znacznego wyrobienia w lekturze tego rodzaju twórcz...

41. Barokowy styl
Barok postawił sobie za zadanie szokowanie i zaskakiwanie odbiorcy swoją oryginalnością i formą. Dlatego też twórcy tego okresu, tacy jak Daniel Nabor...

42. Humanistyczne treści poezji Kochanowskiego (człowiek - głośne hasło renesansu, poezja o nim i dla niego)
- rozległe wykształcenie humanistyczne, szerokie zainteresowania Kochanowskiego w pieśniach zawarte są typowe dla wczesnego humanizmu idee epikureizmu...

43. Interpretacja wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego “Historia”
Jak wskazuje tytuł, przedmiotem rozważań w tym wierszu jest historia - prawa rządzące dziejami ludzkości. Wydarzenia wojenne każą poecie zastanowić si...

44. Los człowieka w twórczości Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego i Daniela Naborowskiego
Mikołaj Sęp-Szarzyński żył w tym samym czasie co Jan Kochanowski, gdy zmarł w 1581 roku Kochanowski jeszcze żył (do 1584 roku). Wielu historyków liter...

45. Hydry wojny i cywilizacji - najważniejsze cechy poezji Tadeusza Różewicza
Tadeusz Różewicz zakwestionował tradycyjne wzorce liryczne, ponieważ uznał, że po Oświęcimiu niemożliwa jest poezja rozumiana jako niezachwiana wiara ...

46. Wątki i tematy młodopolskie
Wątki i tematy młodopolskie

Nurty poetyckie poezji młodopolskiej
- dekadencki
- tatrzański
- miłosny ...

47. Wolność i zniewolenie jako uniwersalny motyw w literaturze XX wieku
Wiek XX to niewątpliwie najstraszniejszy okres w dziejach ludzkości, która została wystawiona na okrutną próbę, jaką była I i II wojna światowa. Świat...

48. “Ojczyzna moja wolna, wolna ... Więc zrzucam z ramion płaszcz Konrada” - Julian Tuwim jako czołowy Skamandryta wobec deklaracji Antoniego Słonimskiego
Cytat: "Ojczyzna moja wolna, wolna... Więc zrzucam z ramion płaszcz Konrada" pochodzi z wiersza Antoniego Słonimskiego p.t. "Czarna wiosna". Obrazuje ...

49. Nastroje końca wieku w poezji młodopolsk
źródła nastrojów: - upowszechnienie kultury; - sytuacja społ.-ekonomiczna; - poczucie zagrożenia indywidualności; - filozofia Schopenhauera (bezrozumn...

50. Uczuciowość sentymentalna Karpińskiego
Franciszek Karpiński to główny przedstawiciel sentymentalizmu polskiego, nazywany był poetą serca. W swoim dorobku poetyckim ma sielanki w stylu rokok...

51. Opierając się na wybranych utworach literackich XIX i XX wieku wybierz za najistotniejsze problemy moralne współczesnego człowieka
Ludzie żyjący w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku często czuli się zagrożeni przez cywilizację, bali się niepewnej przyszłości, która mogła przynieść...

52. Moralistyka, ironia i sceptycyzm w twórczości Ignacego Krasickiego
- Bajki, dzięki zawartemu morałowi lub puencie pozwalały na przekazanie wielu treści czytelnikowi, np.:

"Szczur i kot" - piętnuje pych...

53. Sarmatyzm
Sarmatyzm stanowi podstawę polskiej obyczajowości, religijności, polityki. Zaczyna się w XV wieku. Szlachta polska w dobie swej świetności poszukiwała...

54. “Jesteśmy poetami dnia dzisiejszego...”. Skamandryckie obrazy poetyckie jako nowa formuła sztuki słowa
Poetycka grupa Skamander wywodzi się z grypy pikadorczyków - organizatorzy słynnych imprez "Pod Pikadorem", które były satyrą antymieszczańską, głosił...

55. Analiza wiersza “But w butonierce” Bruno Jasieńskiego
Wiersz zbudowany jest z sześciu zwrotek, każda z nich ma cztery wersy. Mają one na przemian dziewiętnaście i osiemnaście sylab. Rymy występują we wszy...

56. Czy władcy zła i ciemności powinni się lękać słowa poety?
Podstawą rozważań uczyń dwa wiersze: „Który skrzywdziłeś” Czesława Miłosza i „Ten który” Ernesta Brylla. Odwołaj się także do ...

57. Esej Interpretacyjny liryku “Pokolenie”
Krzysztof Kamil Baczyński , pseud. Jan Bugaj , urodził się w Warszawie w 1921 roku , był synem krytyka literackiego . W 1939 ukończył gimnazjum , a pó...

58. Bagaż doświadczeń. Koniec wieku
Z jakim bagażem doświadczeń intelektualnych wejdziemy w nowe milenium my ludzie z końca wieku?

Początek wieku i nowego milenium skłania...

59. Określ nastroje końca wieku w poezji Mło
Określ nastroje końca wieku w poezji Młodej Polski. Odwołaj się do dołączonych tekstów („Nie wierzę w nic” K. Przerwy – Tetmajera)
60. Jarosław Iwaszkiewicz
Jarosław Iwaszkiewicz żył w latach 1894-1980. Urodził się we wsi Kalnik koło Kijowa, zmarł w Stawisku pod Warszawą. Studiował prawo na uniwersytecie k...

61. Skamander
Jego twórcami byli: Jan Lechoń (właściwe nazwisko - Leszek Serafinowicz), Kazimierz Wierzyński, Julian Tuwim, Antoni Słonimski oraz Jarosław Iwaszkiew...

62. Znani pisarze
Marek Hłasko (1934-1969) jeden z najwybitniejszych
polskich pisarzy powojennych, od 1958r. na emigracji.
Książka ta jest jego zbiorem ...

63. Interpretacja wiersza Krzysztofa Kamila Baczynskiego “Westchnienie”
Druga wojna swiatowa to byl czas straszny dla ludzi. Dla tych, ktorzy Bogu ducha winni gineli w meczarniach, lub tak szybko, ze zgola nie zdazyli sie ...

64. Poezja futurystów
Franciszek Młodożeniec

" XX wiek" jest jednym z wierszy eksperymentalnych, stworzonych przez futurystów. Poeta używa wielu neologizmów...

65. Cechy dramatu romantycznego
Przykładem dramatu jest "Kordian" J. Słowackiego. W "Przygotowaniu" duchy kreują postaci przywódców powstania listopadowego i polityków (Józef Chłopic...

66. Cechy dramatu romantycznego
Przykładem dramatu jest "Kordian" J. Słowackiego. W "Przygotowaniu" duchy kreują postaci przywódców powstania listopadowego i polityków (Józef Chłopic...

67. Daniel Naborowski
Daniel Naborowski reprezentował ten nurt poezji barokowej, który podejmował próby rozwiązania zagadki bytu ludzkiego, odnalezienia miejsca człowieka w...

68. Morsztyn - mistrz konceptu (cechy stylu barokowego)
poezja Morsztyna prawie w całości poświęcona jest kultowi miłości cielesnej;

jej szokująca niekiedy zmysłowość, swawolność, ale i ozdo...

69. Bogactwo tematów lirycznych w poezji Jana Kochanowskiego
Ogromny zbiór utworów Kochanowskiego ujawnia wielkie bogactwo tematyki. Najczęstszymi tematami podejmowanymi przez poetę są: wieś, umiłowanie ojczyzny...

70. Liryka rewolucyjna Wadysława Broniewskiego
Rozwój polskiej liryki rewolucyjnej wiąże się w dwudziestoleciu międzywojennym przede wszystkim z nazwiskiem Władysława Broniewskiego. W jego domu żyw...

71. “Im bardziej nieludzki świat, tym głębiej należy wierzyć w dobro i piękno człowieka”. Zaprezentuj swoje rozważania o istocie wartości ludzkich
,,Człowiek nie jest stworzony do klęski...
Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać.”
(Ernest Hemingway)

Dosko...

72. Tadeusz Zawadzki - Zośka
    Jednym z głównych bohaterów książki pt. \"Kamienie na Szaniec\" jest Zośka - Tadeusz Zawadzki.
    To młody chłopak o dziewczęcej wręcz ur...

73. Do jakich refleksji pobudziło mnie opowiadanie Jarosława Iwaszkiewicza “Ikar”?
Wydaje się, że każdy żyje w swoim własnym “świecie”. Nie zauważamy innych ludzi - ich tragedii, cierpień, ale także radości. Taki obraz św...

74. Humanistyczna głębia, nowatorstwo i niezwykłość liryki Bolesława Leśmiana
Debiut - 1895 r. - "Sekstywy" . 1912 r. - "Sad rozstajny".

Przełamywał konwencje młodopolskie: - powrót do natury, - rozważania filozo...

75. Informacje o Leopoldzie Staffie. Postawa
Leopold Staff urodził się we Lwowie w 1878 roku. Pochodził z rodziny mieszczańskiej, jego ojciec był piekarzem. Studia kończył na Uniwersytecie Lwowsk...

76. Przedśpiew\\
"Przedśpiew" przywołuje tradycję poezji klasycznej: klarownej i spokojnej, emocjonalnie zrównoważonej. Bohater wiersza określa się jako artysta. Wyzna...

77. Julian Tuwim
JULIAN TUWIM (1894-1953)


Julian Tuwim urodził się w 1894 roku w Łodzi. Po ukończeniu gimnazjum w rodzinnym mieście studiował pr...

78. Wykaż, że wojna miała niszczący wpływ na psychikę człowieka
Każda wojna była, jest i będzie koszmarem i okrucieństwem wobec jej bezpośrednich uczestników. Niezależnie od metod, rodzaju używanej broni, coraz now...

79. \\
Prus wprowadził dwóch narratorów. Pierwszy prowadzi obiektywną narrację autorską, która obejmuje wydarzenia z dwóch lat. Jest wszechwiedzący, ocenia i...

80. Koncepcje naprawy kraju według A.F. Modrzewskiego i Piotra Skargi
Traktat "O poprawie Rzeczypospolitej" A.F. Modrzewskiego składa się z pięciu ksiąg. W księdze "O obyczajach" mowa jest o senatorze, którego sądy powin...

81. Pokolenie Kolumbów
Pokolenie Kolumbów, tym mianem często określamy ludzi urodzonych w dwudziestoleciu międzywojennym, ludzi- młodzież , która walczyła w czasie II Wojny ...

82. “Zrozumieć swój czas...” - Krzysztof Kamil Baczyński o barbarzyństwie wojny
Baczyński był jednym z pierwszych poetów pokolenia Kolumbów. Pokolenia, któremu odebrano młodość i szansę na dobry start w życiu. Sam poeta zdał matur...

83. Leopold Staff jako poeta nie tylko jednego pokolenia.
Był poetą trzech pokoleń: Młodej Polski, XX-lecia oraz Wojny i niedługi czas po niej

Nigdy nie przejmował wszystkiego z danej epoki: z...

84. “Latarnik”
Henryk Sienkiewicz w noweli pt.: Latarnik oddał hołd poezji Adama Mickiewicza. Przedstawił jego utwory jako coś najcenniejszego dla każdego Polaka. W ...

85. Charakterystyczne cechy prozy B. Shultza
Poetyckość prozy poetyckiej wymaga od czytelnika skupienia i wielkiego zainteresowanie tego rodzaju twórczością;

(na podstawie "Sklepó...

86. Ignacy Krasicki - śmieszny czy gorzki ? Omów odwołując się do znanych ci utworów
"Książę poetów" jego utwory, nie rezygnując z aktualności, wyrażały postawę nieco sceptycznego obserwatora, który nawet angażując się w określone spra...

87. Analiza wiersza Tadeusza Różewicza pt. “Ocalony”
„Mam dwadzieścia cztery lata
ocalałem prowadzony na rzeź".
Wiersz Ocalony Tadeusza Różewicza jest analizą stanu umysłu ludzkiego...

88. “Medaliony” Z. Nałkowskiej jako dokument męczeństwa narodu
Zofia Nałkowska pracowała w Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. "Medaliony" zostały napisane na podstawie autentycznych faktów-zez...

89. Przerost formy nad treścią “Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że literatura baroku to przerost formy nad treścią”
Barok to epoka literacka między odrodzeniem a oświeceniem, obejmująca w zasadzie wiek XVII, choć także zjawiska z końca XVI. Nazwa Barok pochodzi praw...

90. Wizja Boga i człowieka w poezji Bolesława Leśmiana
Bolesław Leśmian był jednym z najciekawszych i najoryginalniejszych poetów swoich czasów. Choć główna faza jego twórczości przypada na okres określany...

91. Artysta jako bohater dzieła literackiego XX wieku (dylematy sztuki)
Nowa epoka, jaką było XX-lecie międzywojenne, przyniosła inne spojrzenie na literaturę i na rolę twórcy. Dlatego artyści stają się często bohaterami d...

92. Skamandryci - hymn do codzienności (założenia, twórcy, przykłady).
Ważna grupa artystów warszawskich głównie; Tuwim; Słonimski; Wierzyński; Lechoń; Iwaszkiewicz; Iłłakowiczówna; Pawlikowska-Jasnorzewska; Liebert;

93. Co to jest piękno?
Piękno to szeroko zdefiniowane pojęcie. Można mówić o pięknie fizycznym ludzi, przedmiotów lub krajobrazów, ale także o pięknie duszy, czynów czy char...

94. Przyglądanie się człowiekowi – w poezji, powieści i dramacie dwudziestolecia międzywojennego.
Człowiek przez cały czas się rozwija. W każdej epoce kierują nim różne wartości, z tego względu nie możemy powiedzieć, że psychika człowieka jest już ...

95. Szlachecki sarmatyzm
Sarmatyzm to pogląd o szczególnym pochodzeniu szlachty polskiej. Opierając się na XVI - wiecznych historykach twierdzono, że szlachta polska wywodzi s...

96. Wacław Potocki - sarmata w dobrym tego słowa znaczeniu
Szlachcicem - ziemianinem , osiadłym w odległym zakątku Podkarpacia , we wsi Łużyna , był najwybitniejszy satyryk polski XVII wieku , pisarz Sarmata ,...

97. Fraszki - błahostki czy wielka poezja?
Jan Kochanowski urodził się w 1530r. w Sycynie. Studiował w Akademii Krakowskiej, w Królewcu i Padwie. Właśnie zagranicą spotkał się z Pierrem Ronsard...

98. Zbigniew Herbert
Zbigniew Herbert urodził się 29 października 1924 roku we Lwowie w rodzinie Bolesława i Marii z d. Kaniak. Ojciec przyszłego poety był prawnikiem i dy...

99. Poezja okresu XX-lecia na tle europejskich tendencji artystycznych
I Wojna Światowa zmieniła ukształtowanie i pozycję państw europejskich. Duże znaczenie miała także rewolucja październikowa w Rosji, która doprowadził...

100. Jean Arthur Rimbaud
Jean Arthur Rimbaud
(20.X.1854 - 10.XI.1891)

1862-1868
Rimbaud w szkole. Uczy się dobrze i zadziwia profesorów swą spr...

101. Wizerunek kobiety w barokowym malarstwie i barokowej poezji
Plan

1.Wprowadzenie.
2.Kobiety w malarstwie.
a)kontrast tematyczny pomiędzy dwoma obrazami
b)zwierzęcość kobie...

102. Kobieta baroku
J. A. Morsztyn w wierszu „Niestatek” przedstawia kobietę baroku jako niestałą w uczuciach. Wiersz ten jest jednym zdaniem składającym się ...

103. Henryk Sienkiewicz - Latarnik
Pewny stary Polak, obejmuje posadę latarnika w pobliżu kanału Panamskiego. Spędza czas w samotności. Przypadkiem wpada my w ręce "Pan Tadeusz" Adama M...

104. Ewolucja postaw twórczych w okresie Młod
Do podstawowych kierunków literackich i artystycznych okresu Młodej Polski należą przede wszystkim symbolizm – którego zwolennicy, posługując si...

105. Katastroficzne wizje literackie w utworach XX wieku
"Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego - Katastroficzny obraz rewolucji, której autor był zdecydowanie przeciwny. Zarzucał jej grabieże i mordy, niszczeni...

106. Informacja o Janie Kasprowiczu. Wizerune
Jan Kasprowicz pochodził z rodziny chłopskiej. Urodził się w 1860 roku we wsi Szymborze, zmarł w 1926 roku w Poroninie. Uczył się w gimnazjum w Inowro...

107. Moje fascynacje literackie. Zaprezentuj dorobek wybranego poety współczesnego i umotywuj swój wybór
Fascynacje to mocne słowo. Kiedy zaś fascynacja ma dotyczyć literatury i postaw czytelniczych, to pytanie o nią wprowadzi wielu ludzi w zakłopotanie? ...

108. Problematyka twórczości Herberta i Szymborskiej
Herbert
Część literaturoznawców jest skłonna umieszczać Herberta w nurcie klasycznym - zwłaszcza, że poeta ten wciąż odwołuje się do klasyczny...

109. Mikołaj Sęp-Sarzyński
M. Sęp-Sarzyński to poeta tworzący w latach siedemdziesiątych XVI wieku. Zmarł mając 31 lat. Jego twórczość stoi na pograniczu renesansu i baroku. Ren...

110. Maria Konopnicka - życie i twórczość
Maria Konopnicka (1842-1910)

Życiorys:

Maria Konopnicka z Wasiłowskich, pseud. Jan Sawa - poetka i nowelistka. Od 1876...

111. Komedia klasyczna
Klasycyzm to ogólnoeuropejska formacja kulturowo - literacka, której geneza wiązała się z poznaniem i upowszechnieniem starożytnych poezji w okresie r...

112. Interpretacja wiersza Jerzego Harasymowicza “Jak lodu szybka”
"Jak lodu szybka

Na Twym sercu
ta miłość leży czysta
jak lodu szybka

I widać przez nią każde
s...

113. Barokowe kontrasty u Daniela Naborowskiego
D.Naborowskiego można śmiało nazwać poetą, który łączy barokową formę wiersza (z całym wymaganym w tej epoce wyrafinowaniem, kunsztem i zaskoczeniem) ...

114. Motyw śmierci w poezji Bolesława Leśmiana
Bolesław Leśmian - poeta, prozaik, eseista i tłumacz. Pochodził ze środowiska spolszczonej inteligencji żydowskiej. Był współzałożycielem i reżyserem ...

115. 20 lecie międzywojenne
1. Ogólna charakterystyka okresu 20 lecie.

2. Kierunki filozoficzne.

3. Kierunki artystyczne.

4. "Prze...

116. Barok - informacje ogólne
Nazwa „barok” stała się metaforą epoki dziwnej, niezwykłej i odchodzącej od klasycznego wzorca renesansu, harmonii i proporcjonalności ( z...

117. Obraz Boga w literaturze baroku i romantyzmu
Wizerunek najwyższego w obu tych epokach jest zupełnie odmienny. Moim zdaniem taki stan rzeczy wynika głównie z różnic panującej wtedy sytuacji polity...

118. Nowy program poezji XX-lecia (prezentacja kierunków oraz haseł polskich i zagranicznych).
Skamandryci prezentują nam swoją bezprogramowość, ale mimo to kierują się oni szeregiem zasad: aprobatą przeszłości, skierowanie uwagi jednak na teraź...

119. Jan Andrzej Morsztyn - dworski nurt poetycki
reprezentant marinizmu (konceptyzmu) w literaturze polskiej

przedstawiciel poezji dworskiej

w swej twórczości poszukiw...

120. Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko - trzy kierunki w literaturze Oświecenia
Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko - trzy kierunki w literaturze Oświecenia. Scharakteryzuj dokładniej jeden z nich.


Klasycyzm :...

121. Wacław Potocki jako główny przedstawiciel literatury dworskiej
TEMATYKA I KOMIZM DROBNYCH UTWORÓW POTOCKIEGO

"Ogród fraszek"

Jest to zbiór 1800 utworów rozmaitej wielkości i różnoro...

122. Wpływ tendencji młodopolskich na poezję
"Deszcz jesienny" jest to wiersz bardzo smutny. Wyziera z niego świadomość beznadziejności życia. Deszcz symbolizuje smutek. Staff stosuje tutaj zwrot...

123. Pojęcia
Futuryzm: Ten kierunek został stworzony przez włoskich artystów skupionych wokół Filippo Marinettiego, który w 1909 r. ogłosił swój pierwszy manifest ...

124. Postacie w “Przedwiośniu” Stefana Żeromskiego
Jadwiga Dąbrowska :
matka Cezarego
nie potrafiła nauczyć się płynie mowy rosyjskiej
interesowało ją życie w Siedlcach (dostawa...

125. Wprowadzenie do baroku
Samo pojęcie "baroku" wywodzi się prawdopodobnie z języka portugalskiego lub hiszpańskiego, gdzie słowo baruecco oznaczało w języku jubilerów rzadką p...

126. Literackie i ideowe wyznaczniki epoki (Barok)
Nazwa:

Nazwa "barok" stała się metaforą epoki dziwnej, niezwykłej i odchodzącej od klasycznego wzorca renesansu, harmonii i proporcjon...

127. Dydaktyzm literatury oświecenia
Co wyjątkowego przynosi literatura oświecenia człowiekowi XX wieku? Oświecenie to epoka parenetyczna, czyli wskazująca na to, że jej celem był dydakty...

128. Księga ubogich\\
Tom wierszy pt. Księga ubogich" Jana Kasprowicza powstał w 1916 roku, w trzecim okresie twórczości poety. Kasprowicz zaczął wyznawać i głosić filozofi...

129. Barok
Barok w Europie rozpoczyna się w XVI w. , a kończy się w XVIII w. Nazwę epoki wzięto z terminologii historii sztuki: portugalskiej ,,barocco", hiszpań...

130. Czy Jana Kochanowskiego możemy nazwać typowym przedstawicielem epoki odrodzenia?
Renesans to okres w dziejach literatury i sztuki, przypadający na połowę XIV w. i trwający do końca XVI w. W Polsce rozpoczął się od drugiej połowy XV...

131. Codzienność przeobrażona w niecodzienność, czyli poszukiwanie czasu utraconego w “Sklepach cynamonowych” Brunona Schulza
Schulz patrzy na rzeczywistość oczami poety, wizjonera, dziecka, którego niezwykła wyobraźnia przemienia wszystko, co zwykłe w niezwykłe, w fantazję, ...

132. Literatura prawdy, pamięci, ocalenia? Rozważania młodego czytelnika o literaturze XX wieku
Co znaczy być człowiekiem? Czy człowieczeństwo jest rzeczywiście godnością, którą należy zdobywać? Wszak z punktu widzenia biologii wszyscy rodzimy si...

133. Barokowa wizja świata w poezji Mikołaja Sępa - Szarzyńskiego
Mikołaj Sęp - Szarzyński (1550 - 1581). Przeżył dramat odejścia od własnej religii, potem nawrócenie. W 1601 wydano tomik pt. "Rytmy albo Wiersze pols...

134. “Byłeś jak wielkie, stare drzewo...” K. K. Baczyńskiego - analiza
Krzysztof Kamil Baczyński napisał wiersz „Byłeś jak wielkie, stare drzewo...” w kwietniu 1943 roku, w miesiącu, w którym wybuchło powstani...

135. K. I. Gałczyński i jego twórczość
W początkowym okresie twórczości Gałczyński znajduje się pod dużym wpływem Skamandrytów. Jednak już od początku ujawnia się jego groteskowy ton, parod...

136. Cyprian Kamil Norwid
  Cyprian Kamil Norwid - urodził się na Mazowszu, we wsi Laskowo-Głuchy 24 września 1821 roku. Pochodził z zamożnej rodziny ziemiańskiej. Rodziców Nor...

137. Liryka patriotyczna i społeczna Marii Konopnickiej
Jest drugim, po Asnyku, autorem, który w czasach niepoetyckich tworzył poezję, w której podejmowane są tematy, które nawiązując czasem do romantyzmu o...

138. Leopold Staff - życie i twórczość
Leopold Staff (1878-1957)

Życiorys:

Leopold Staff urodził się 14 listopada 1878 roku we Lwowie, zmarł 31 maja 1...

139. Degradujący wpływ wojny i obozów, pojęcie “człowieka zlagrowanego” w świetle utworów Tadeusza Borowskiego i Gustawa Herlinga-Grudzinskiego
Obaj pisarze, zarówno Gustaw Herling-Grudziński, który przeżył łagier sowiecki w Jercewie, jak i Tadeusz Borowski, który przeżył szereg lagrów niemiec...

140. Czy twórczość Jana Kochanowskiego ma charakter ponadczasowy
Jan Kochanowski, pierwszy wielki mistrz słowa w naszej i słowiańskiej literaturze. Wyniósł on rodzinną twórczość na szczyty tej europejskiej i zyskał ...

141. Dwudziestolecie międzywojenne POEZJA - omówienie, przykłady
Awangarda francuska: ogół dążeń, zjawisk i kierunków artystycznych, dla których można wskazać wspólne cechy:
- sprzeciw wobec istniejącej lite...

142. Echa romantyzmu i pozytywizmu w literaturze okresu międzywojennego
W literaturze międzywojennej pisarze, jak w dawniejszych latach, ukazywali swoja troskę o los kraju i jego pomyślny rozwój. Zjawiskiem szczególnej wa...

143. Uniwersalny charakter poezji Ignacego Krasińskiego
Sposobem przedstawienia wad społeczeństwa były dwa cykle "Satyr". Pierwszy został poprzedzony listem dedykacyjnym "Do Króla", w którym sądząc władcę, ...

144. Awangarda Krakowska (program, twórcy, przykłady)
Grupa skupiona wokół Tadeusza Peipera i pisma "Zwrotnica"; należeli do niej Julian Przyboś, Jan Parandowski, Adam Ważyk;

Głosili związ...

145. Jan Andrzej Morszczyn jako poeta dworski
Jan Andrzej Morsztyn był poetą związanym z dworem królewskim. Piastował wiele urzędów. Był dworakiem i intrygantem ale też sprawnym dyplomatą. Był ska...

146. Groteska w literaturze 20 - to lecia
Groteska to kategoria estetyczna, rodzaj satyry. Polega ona na silnym zdeformowaniu rzeczywistości świata przedstawionego w utworze. Często pojawiają ...

147. Charakterystyka baroku w Polsce
port. - barroco - nieregularna perła fr - barroque - dziwaczny

Prof. Czesław Hernas dzieli barok na następujące etapy:

...

148. Barokowa miłość i barokowe kobiety w literaturze
Barokowa miłość i barokowe kobiety w literaturze nie tylko epoki przeciwnej, połączone z pożądaniem jej. Jednak czy słownikowe pojęcie miłości oddaje ...

149. Klasycyzm we Francji
POJĘCIE KLASYCYZMU
Klasycyzm - pewien model kultury powstały w starożytności (Grecja, Rzym); nawiązanie do antyku (np. w gatunkach literackich...

150. Los ludu i idee patriotyczne w poezji Konopnickiej
W wierszu pt. "Wolny najmita" autorka mówi o skutkach ustawy carskiej z 1864r. Dała ona chłopu ziemię, jednak była to gleba mało żyzna, podmokła, pora...

151. Humanizm
Pierwsze przejawy humanizmu w kulturze polskiej obserwujemy już w połowie XV wieku w życiu i działalności wybitnych mężów stanu, polityków, dyplomatów...

152. Ernest Hemingway
Życiorys
Ernest Hemingway, amerykański pisarz, urodził się 21 lipca 1899 r. w małym miasteczku Oak Park, w stanie Illinois ze stolicą w Chicag...

153. Prądy literackie wieku oświecenia
W literaturze polskiego oświecenia rozwinęły się trzy prądy literackie: klasycyzm, sentymentalizm i rokoko.

Główne przesłanki myślowe ...

154. \\
"Umarli wszyscy bogowie albo odeszli daleko i tak daleko jak oni odsunął się nasz ideał życia Ogarnia nas głęboka obojętność każdy wlecze się swoją dr...

155. Apel do rządzących narodem – dwa wzorce poezji obywatelskiej
Pomimo iż okres życia i twórczość Jana Kochanowskiego i Czesława Miłosza dzieli wiele przemian społeczno-politycznych w Polsce i Europie, to w utworac...

156. Kazimierz Przerwa-Tetmajer - życie i twó
Kazimierz Przerwa-Tetmajer (1865-1940)

Życiorys:

Kazimierz Przerwa-Tetmajer urodził się 12 lutego 1865 roku w Ł...

157. Z Tatr Juliana Przybosia – analiza wiersza
Dwudziestolecie międzywojenne na ziemiach polskich to czas powstawania licznych ugrupowań poetyckich. Obok takich grup jak Skamander, Żagary czy Futur...

158. Sklepy cynamonowe
Bruno Schulz - "Sklepy cynamonowe".
Biografia
Urodził się w Drochobyczu. Ojciec żydoski kupiec. W Drochobyczu chodził do gimnazjum. Na...

159. Wokulski - romantyk , czy pozytywista?
Stanisław Wokulski urodził się w 1832 roku. Jego ojciec poza skromnym wykształceniem nie pozostawił mu nic w spadku. Przymuszony biedą musiał podjąć s...

160. Bogata biografia Ignacego Krasickiego
Ignacy Krasicki - ( pseudonim X.B.W ) pierwsza gwiazda oświeceniowej literatury urodził się 3 lutego 1735 r. w Dubiecku. Wywodził się ze zubożałej rod...

161. Jakie znaczenie twoim zdaniem w literaturze polskiej odegrała literatura baroku
Literatura baroku kształtowała się pod wpływem licznych wojen wyniszczających cały kontynent, powodujących upadek kulturalny państw. Znaczącą rolę w k...

162. Fiodor Michajlowicz Dostojewski
Fiodor Michajlowicz Dostojewski urodził się 30 października 1821 roku w Moskwie jako drugi syn Michała Andriejewicza Dostojewskiego. Zmarł 28 stycznia...

163. Różnorodność tematów liryki A. Asnyka
Adam Asnyk znajdował się w pozytywizmie w dość specyficznej sytuacji - była to epoka podporządkowująca wszelką literaturę konkretnym celom, takim jak ...

164. Egzystencjalizm jako sposób myślenia o świecie i doktryna filozoficzna
Poglądy zbliżone do filozofii egzystencjalizmu odnajdujemy już w utworach literackich i wypowiedziach filozoficznych, które pojawiły się w epokach wcz...

165. Wpływ systemów totalitarnych na jednostki
Systemy totalitarne są śmiertelnym zagrożeniem dla ludzkości – taki wniosek musi wyciągnąć każdy młody Europejczyk, który spojrzy wstecz na hist...

166. Różnorodność tendencji w poezji
Inspiracją dla poezji młodopolskiej stały się wiersze Charles'a Baudelaire'a, Paula Verla-ine'a i Jeana-Arthura Rimbauda.

Baudelaire w...

167. Co jest w człowieku? – szkic do duchowego portretu człowieka końca XIX i XX w. Inspirowany literaturą i sztuką współczesną
Co jest w człowieku? Kto to jest człowiek? Fenomen człowieka od początku pojawienia się na Ziemi budził różne emocje – od podziwu dla jego głębo...

168. “Oryginalne myśli i uczucia w poezji A. Asnyka” 4 semestr
Adam Asnyk ur. Się w 1838 r .w Kaliszu zmarł w 1897 roku w Krakowie. Pochodził z rodziny szlachetnej o patriotycznych, narodowowyzwoleńczych tradycjac...

169. Satyry I. Krasickiego - ośmieszanie i drwina z wad społeczeństwa
RODZAJE SATYR I DZIEJE GATUNKU
Satyra to gatunek literacki znany od starożytności. Jego twórcą był Horacy. Jest to gatunek z pogranicza liryki...

170. Jan Andrzej Morsztyn jako polski marinista
Marinizm - olśniewającą ozdobność formy, przesadną, niekiedy bezduszną, ale i zgrabną i wykwintną, reprezentował przede wszystkim liryk i epik włoski ...

171. Wizerunek społeczeństwa polskiego ukazany w “Przedwiośniu”
Wizerunek społeczeństwa polskiego ukazany w "Przedwiośniu" poprzez osobę głównego bohatera , Cezarego Barykę , pozwala nam zapoznać się z problemami P...

172. Analiza wierszy Stanisława Grochowiaka
Twórczość Stanisława Grochowiaka – analiza 5 wierszy („Czyści”, „Święty Szymon Słupnik”, „Ikar”, „Płon...

173. Poezja awangardy
Julian Przyboś

"Dachy" to typowy przykład wiersza realizującego główne założenia poetyckie awangardy krakowskiej. Jednym z najważniejs...

174. Jak rozumiesz słowa motta - “Ludzie ludziom zgotowali ten los”?
Motto utworu "Medaliony" Zofii Nałkowskiej dobitnie oddaje całokształt poruszonych tam spraw. Przedstawione tam zagadnienia, pomimo, że ukazują główni...

175. Biografia Stanisława Lem
Stanisław Lem jest na pewno najwybitniejszym jak dotąd przedstawicielem polskiej literatury fantastycznej, a wśród autorów światowej SF należy do najś...

176. Rozprawa Stanisława Wyspiańskiego z naro
Wyspiański poddaje w swoim dramacie ocenie obie warstwy społeczne: chłopów i inteligencję, po pierwsze wydobywając z ich dusz to, co prawdziwe, po dru...

177. Humanizm renesansowy
W średniowieczu dorobek kultury grecko-rzymskiej, jako pogańskiej, został odrzucony i zaniedbany. Z chwilą jednak, gdy chrześcijaństwo ostatecznie zwy...

178. “Wolność fascynuje i napawa lękiem, dlatego zmusza, by nasza postawa wobec niej była nieokreślona”
Twoje refleksje o istocie wolności człowieka na podstawie wybranych utworów literackich.

Wszyscy pragniemy być panami i kowalami swoje...

179. Zmiany jakie zachodziły między epokami literackimi. Opisz na podst. utworów stosunek poetów do epoki wcześniejszej
Literatura sama stawia sobie zadania i sama je realizuje. Zadania te zmieniają się w czasie i w ten sposób rodzą się epoki literackie. Zmienność zadań...

180. Motyw domu, z którego się odchodzi i do którego się powraca
Motyw domu. Z tym terminem spotykamy się w każdej epoce literackiej, pojawia się on już w starożytnej „Odysei”. Pojecie domu kojarzy nam s...

181. Zdefiniuj i oceń zjawisko terroryzmu
Prawie codziennie można usłyszeć o terroryzmie lub o terrorze czy to politycznym, czy też jakimkolwiek innym. Spotykamy się z nim wszędzie, w telewizj...

182. Zasadnicze kierunki współczesnej poezji. Ulubiony poeta
Dwa zasadnicze kierunki współczesnej poezji:
- poezja awangardowa,
- poezja klasycyzująca - Czesław Miłosz, Wisława Szymborska.
...

183. Faszyzm sięga ludzkich dusz- refleksje po lekturze Nałkowskiej i Borowskiego
Człowiekowi, który wychował się w czasie pokoju, w normalnym świecie, trudno jest pojąć ogrom okrucieństwa wojny, trudno zrozumieć sadyzm niemieckich ...

184. Edukacja człowieka w centrum zainteresowan pisarzy oświecenia.
Literatura oświecenia rozwijała się w dramatycznym okresie dziejowym Polski. Sejm, w którym ciągłe kłótnie, zachwiany system demokracji oraz zasada "l...

185. Konstanty Ildefons Gałczyński - poeta “świętej powszedniości”. Uzasadnij sąd Artura Sandauera odwołując się do poznanych utworów poety.
Powszedniość w ujęciu Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego nie była jednoznaczna z anonimowością.

Już w "Serwus, madonna" wyrzekł się p...

186. Barok w pytaniach i odpowiedziach
P y t a n i a
1. Wyjaśnij nazwę epoki i podaj jej granice czasowe w Europie i w Polsce.

2. Omów pojęcie kont reformacji.

187. Człowiek, życie i śmierć w poezji Daniela Naborowskiego
Epoka baroku rozpoczęła się w drugiej połowie XVI w. i trwała do końca XVII stulecia. W tym właśnie czasie wykształciły się poglądy, które charakteryz...

188. Kierunki artystyczne i nastroje epoki w
1. Naturalizm - kierunek odrzucający wszelki byt nadprzyrodzony, uznający prawa przyrody za jedyne, które rzeczywistością rządzą i tłumaczą ją. Natura...

189. “Uczyć bawiąc” - Ignacy Krasicki
Ignacy Krasicki posługuje się w swoich utworach komizmem, by ukazać przywary ludz-kiego charakteru, uleganie obcym wpływom, ułomność systemu państwowe...

190. Fraszki i pieśni - wyraz renesansowej postawy Jana Kochanowskiego
Jan Kochanowski urodził się 1530r. W Sycynie koło Radomia, zmarł 22 VIII 1584 w Lublinie. Był uważany za najwybitniejszego reprezentanta poezji humani...

191. Prądy i kierunki artystyczne w literaturze i sztuce XX-lecia międzywojennego w Europie i w Polsce.
I Wojna Światowa zmieniła ukształtowanie i pozycję państw europejskich. Duże znaczenie miała także rewolucja październikowa w Rosji. Wzbudziła ona nad...

192. Mimetyzm czy kreacjonizm? Które tendencje w sztuce odpowiadają ci bardziej i dlaczego? Uzasadnij, odwołując się do wybranych utworów.
Mimesis - inaczej naturalny, naśladowanie; Kategoria pochodząca z założeń estetyki starożytnej, oznacza naśladowanie rzeczywistości w sztuce, czyli wy...

193. Adam Asnyk - życie i twórczość
Adam Asnyk (1838-1897)

Życiorys:

Poeta i dramatopisarz; brał udział w powstaniu 1863 r. (członek radykalnego "rządu wr...

194. Kochałem najlichsze źdźbło trawy i człek
Kochałem najlichsze źdźbło trawy i człeka co z losem się zmaga" - czy ten cytat można uznać za motto twórczości Jana Kasprowicza195. Wokulski - romantyk i pozytywista
Codziennie spotykamy w naszym życiu rozmaitych ludzi, często są nimi osoby wykształcone, o silnych charakterach i o nietuzinkowej osobowości. Bohater ...

196. Oświecenie - konspekt
Co zauważył Ignacy Krasicki obserwując świat i ludzi
Krasicki, choć uprawiał niemal wszystkie gatunki literackie, to najchwalebniej zapilentsi...

197. Dom, rodzina i ojczyzna we fraszkach Jana Kochanowskiego
Jan Kochanowski był najwybitniejszym poeta polskiego renesansu. Epoka ta stała się przełomowa pod względem zmiany kierunku myślenia. Po okresie ciemne...

198. Adam Mickiewicz
  Adam Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798r. w folwarku Zaolzie pod Nowogródkiem. Niedługo po urodzeniu się Adama państwo Mickiewiczowie przenieśli...

199. Rola poety i poezji w literaturze
Literatura narodziła się z ustnej opowieści ludzi o zdarzeniach mitycznych i historycznych. Początkowo była to pieśń śpiewana przy dźwiękach instrumen...

200. Różne poglądy pisarzy XX- lecia międzywojennego na cywilizację i kulturę. Uzasadnij.
Tuż po odzyskaniu niepodległości wśród pisarzy zapanował entuzjazm. Tematyka walki niepodległościowej ustąpiła życiu codziennemu, do jakiego niejako "...

201. Jan Kochanowski
Jan Kochanowski urodził się w Sycenie koło Zwolenia najprawdopodobnie w roku 1530. Po ojcu odziedziczył część wsi Czarnolas, gdzie po latach studiów i...

202. Młoda Polska
  Za początek epoki przyjęto umowną datę 1891 r., której towarzyszyły nowe tendencje ideowo-artystyczne, a za koniec 1918 r., czyli rok odzyskani...

203. Które utwory o tematyce wojennej i okupacyjnej wywarły na mnie największe wrażenie?
Utworów o tematyce wojennej i okupacyjnej jest bardzo wiele. Jak wiadomo każdemu człowiekowi co innego się podoba. Miałam okazję przeczytać znaczną cz...

204. Barok - konspekt
30. Los człowieka w twórczości Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego i Daniela Naborowskiego
Mikołaj Sęp-Szarzyński żył w tym samym czasie co Jan Kochan...

205. Mity obalone, Mity zbudowane - \\
"Wesele" Wyspiańskiego uznawane jest za pierwszy utwór, w którym obalone zostają odwieczne mity funkcjonujące w polskim społeczeństwie. Czy tak jest n...

206. Biografia Adama Mickiewicza (1798-1855)
Urodził się 24.XII.1798r. w Zaosiu koło nowogródka w zubożałej rodzinie szlacheckiej. Wykształcenie wyższe zdobył na Uniwersytecie Wileńskim ,gdzie dz...

207. Polska proza a obozy zagłady
Na postawione w temacie zadania pytanie zdecydowanie odpowiadam „tak”. Polska proza „uniosła” doświadczenie hitlerowskich oboz...

208. Czy Stefan Żeromski zasłużył sobie na miano największego autorytetu odrodzonej Polski?
Koniec XIX i początek XX wieku to bardzo dramatyczny, wręcz tragiczny okres w historii naszego świata. Ciąży na nim piętno pierwszej globalnej wojny -...

209. “Człowiek jest bardziej dobry niż zły, trzeba mu tylko dać szansę” – omów zagadnienie w świetle poznanych utworów i własnych przemyśleń.
Dobro i zło – podstawowe pojęcia, które nie mogą bez siebie egzystować, pozbawione przeciwstawnego odpowiednika pozostają pustym bezznaczeniowym...

210. Prawdy o człowieku zawarte w “Innym Świecie” G.Herlinga-Grudzińskiego.
Jest rok 2600 i strasznie się dziwię, że jeszcze żyję, a wszystko to przez technologie, która poszła tak nieoczekiwanie do przodu. Teraz już nikt nie ...

211. Czesław Miłosz i Zbigniew Herbert - poeci moraliści. Omów odwołując się do konkretnych przykładów.
Zbigniew Herbert

"Pieśń o Bębnie" - Poeta uczy uczestnictwa w historii. Świadomy rozumny stosunek do rzeczywistości. Dominacja systemu...

212. Rozwiń myśl: „Bo też czasy były ja
Rozwiń myśl: „Bo też czasy były jakby urodzone dla poezji i sztuki, dla sztuki czystej, refleksyjnej i filozoficznej”

Wraz ...

213. Romantyzm
  Romantyzm to okres w dziejach kultury i literatury europejskiej przełomu XVIII i XIX w. Romantyzm powstał na fali europejskich ruchów wolnościo...

214. Który z poznanych utworów pozytywistycznych zaliczyłbyś do klasyki literackiej?
Moim zdaniem utworem pozytywistycznym, który zaliczyć można do klasyki literackiej jest „Potop” Henryka Sienkiewicza. Ta powieść historycz...

215. Jan Kochanowski i jego twórczość
Słynna, otoczona poetycką legendą pieśń Jana Kochanowskiego, zaczynająca się od słów : "czego chcesz od nas, Panie z twe hojne dary?", dla podniosłej ...

216. Faraon
Główne wydarzenia:
  Problemem powieści jest walka faraona z kastą kapłańską o władzę w państwie:

Layout: Keithar


© 2005-2014 Streszczenia.org - Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy i nadsyłanych prac oraz za ew. błędy w nich zawarte. Osoba która przesyła pracę w celu jej publikacji, gwarantuje że jest autorem pracy i ma do niej wszelkie prawa autorskie.

Streszczenia i opracowania lektur szkolnych, młoda polska, angielski, oświecenie, współczesność, XX lecie biografie, romantyzm, pozytywizm, barok, charakterystyki, testy, sciaga, ściąga
GotLink.pl

Jeśli chciałbyś(aś), aby Twój link znalazł się w tym miejscu, zajrzyj do działu Reklama.