Szukaj

Szukaj na stronieReklamaStreszczenia

Angielski
Barok
Epoki i charakterystyki
Młoda Polska
Oświecenie
Pozytywizm
Renesans
Romantyzm
Współczesność
XX lecie

lokaty bankowe
Porównanie oprocentowania lokat bankowych. Ranking najlepszych lokat bankowych.

XLokaty.pl


Wyszukaj pracę w portalu

Chcąc znaleźć pracę dotyczącą np. lektury Kordian, wpisz słowo: kordian zamiast streszczenie kordian
Chcąc znaleźć opracowanie ogniem i mieczem wpisz ogniem i mieczem zamiast np. streszczenie i opracowanie ogniem i mieczem

Dla lepszych efektów wyszukiwania wpisuj tylko słowa kluczowe!


Szukaj pracy:
Szukaj na stronie Ostatnio szukane
Wyniki w streszczeniach

Wyniki w wypracowaniach

1. Opowiedz o miłości w poezji XX-lecia (np. na podstawie Leśmiana).
Ballada "Dziewczyna": opisuje miłość do kogoś idealnego, ale poznanego tylko z pośrednio, kto ostateczne okazuje się złudzeniem; ważne jest tutaj dąże...

2. satyry
Satyrę "Świat zepsuty" można uznać za podsumowanie sądów Krasickiego o czasach, w jakich przyszło mu żyć. Nie ma w niej nic zabawnego. Jest pełna gor...

3. Cechy romantyczne w balladzie Świteź - pierwiastki moralne w sonetach
1.    Ballada rozpoczyna się opisem ciemnego boru Płużyń, jeziora, które w nocy jest sprawcą romantycznego, optycznego złudzenia. Człowiek czuje się z...

4. Ożywienie społeczne i edukacyjne
KEN - pierwsza w Polsce świecka władza oświatowa, powołana 14.X.1773r. z inicjatywy działaczy skupionych wokół Stanisława Augusta Poniatowskiego. KEN ...

5. Satyry - Ignacegy Krasicki
Satyrę "Świat zepsuty" można uznać za podsumowanie sądów Krasickiego o czasach, w jakich przyszło mu żyć. Nie ma w niej nic zabawnego. Jest pełna gorz...

6. Oświecenie w Polsce(2)
Tło historyczne - czasy saskie, 1697-1733 August II Mocny, 1733-1763 August III. Był to okres szczególnego upadku ekonomicznego, kulturalnego i polity...

7. Cytaty różnych ludzi
Cytaty różnych ludzi.

"Są dziwy w niebie i na ziemi, o których ani śniło się waszym filozofom".
(William Szekspir)


8. Główne prądy epoki Renesansu ( Odrodzenia )
a.) humanizm

Wielki prąd umysłowy, który objął wszystkie dziedziny życia. Humanizm to termin pochodzący z jęz. łacińskiego "humanitas"...

9. Jagienka z \\
Charakterystyka Jagienki z "Krzyżaków".

Jagienka była córką Zycha i Małgorzaty ze Zgorzelic, najstarsza wśród licznego rodzeństwa. Wcze...

10. Informacje o Leopoldzie Staffie. Postawa
Leopold Staff urodził się we Lwowie w 1878 roku. Pochodził z rodziny mieszczańskiej, jego ojciec był piekarzem. Studia kończył na Uniwersytecie Lwowsk...

11. Charakterystyka twórczości Tomasza Manna
Twórczość Tomasza Manna pod względem formalnym nie odbiega - przynajmniej na pierwszy rzut oka - od europejskiej tradycji epickiej XVIII i XIX w. "Zao...

12. Moje zakończenie “Lalki” B.Prusa
Stanisław Wokulski po wysadzeniu ruin zasławskiego zamku wyjeżdża do Paryża. Postanawia tam powrócić do swych zainteresowań chemicznych i eksperymentó...

13. Program królewskiego obozu reform w krzywym zwierciadle satyry Ignacego Krasickiego “Do króla”
Satyra "Do króla" jest poświęcona racjom obozu królewskiego, do którego przyznawał się I. Krasicki. Autor pozornie zgadza się z sarmackimi oskarżyciel...

14. Fiodor Michajlowicz Dostojewski
Fiodor Michajlowicz Dostojewski urodził się 30 października 1821 roku w Moskwie jako drugi syn Michała Andriejewicza Dostojewskiego. Zmarł 28 stycznia...

15. Jan Kochanowski
Jan Kochanowski to wielki poeta epoki Odrodzenia. Jednak żeby dobrze zaprezentować jego postać należy pokrótce przedstawić samą epokę.

...

16. Przedstaw na podstawie wybranych utworów cechy fircyka i damy modnej
Krytykę postaw fircyka i damy modnej znajdujemy w wielu utworach oświeceniowych, ale najdobitniej ukazują te postawy Niemcewicz w "Powrocie posła" (fi...

17. “Bo wykonać mi trzeba dzieło wielkie, pilne, bo z tych kruszców dla siebie serce wykuć muszę [...]” L. Staff). Czy człowiek może być kowal
WSTĘP. A. Znane przysłowie mówi, że każdy jest kowalem swojego losu. Mądrość ludowa każe wierzyć w możliwość kreowania własnego życia, nadawania mu ks...

18. Jakie wartości w życiu cenił Jan Kochanowski najbardziej. Na podstawie Pieśni ( i Fraszek ) wskaż, że był piewcą człowieka, przyrody i ojczyzny
W odrodzeniu dominującą rolę odgrywał humanizm, który głosił wiarę w potęgę ludzkiego rozumu, umiłowanie ojczyzny i podziw nad przyrodą. Dla humanistó...

19. Charakterystyka bohatera powieści Goethego Cierpienia młodego Wertera
1.Czas powstania utworu.

Utwór powstał w roku 1774. jest to w Niemczech okres preromantyczny, zwany również okresem "burzy i na...

20. Adam Asnyk - życie i twórczość
Adam Asnyk (1838-1897)

Życiorys:

Poeta i dramatopisarz; brał udział w powstaniu 1863 r. (członek radykalnego "rządu wr...

21. List w Stylu Barokowym
Najmilsi, umiłowani ponad wszystko rodzice!

Piszę do was z odległego Deutchlandu, gdyż chociaż dzieli nas tylko jedna granica, moje se...

22. Sentymentalizm w literaturze oświecenia
Sentymentalizm jako kierunek literacki zaczął się rozwijać w latach 60 XVIII w.. Prekursorami byli Jan Jakub Rousseau oraz Wolfgang Goethe. Twórców se...

23. Księga ubogich\\
Tom wierszy pt. Księga ubogich" Jana Kasprowicza powstał w 1916 roku, w trzecim okresie twórczości poety. Kasprowicz zaczął wyznawać i głosić filozofi...

24. Czy Jana Kochanowskiego możemy nazwać typowym przedstawicielem epoki odrodzenia?
Renesans to okres w dziejach literatury i sztuki, przypadający na połowę XIV w. i trwający do końca XVI w. W Polsce rozpoczął się od drugiej połowy XV...

25. Zbrodnia i kara - Płakał i obejmował jej kolana mówiąc...
Raskolnikow uklęknął przed Sonią, delikatnie objął ją za jej wychudłe, kościste kolana. Sonia zaskoczona i zakłopotana, zachwiała się nieco i omalże n...

26. Liryka patriotyczna i społeczna Marii Konopnickiej
Jest drugim, po Asnyku, autorem, który w czasach niepoetyckich tworzył poezję, w której podejmowane są tematy, które nawiązując czasem do romantyzmu o...

27. Początki kina
W 1895 r. odbył się seans pierwszego filmu Ludwika i Augusta Lumiere. Bracia zaprezentowali dwuminutowy film p.t. „Wyjście pracownic z fabryki L...

28. Czy Wokulski mógł uniknąć klęski?
Wokulski – romantyk i pozytywista, społecznik i skrajny indywidualista, idealista i racjonalista. Czy te sprzeczne ze sobą postawy, mogą się wza...

29. Recepta na radość doskonałą
Dla każdego chyba człowieka naturalne jest dążenie do szczęścia, wieczne poszukiwanie radości życia. Ale jak znaleźć tą radość doskonałą? Czy jest na ...

30. Sprawozdanie z “Cyda” Corneill\'a w reżyserii teatru telewizyjnego Krystyny Jandy
Pierre Corneille i Stanisław Wyspiański - dwaj wybitni dramato-pisarze, którym zawsze nadawać się będzie przydomek "wielkich" ...

Różn...

31. Bogactwo tematów lirycznych w poezji Jana Kochanowskiego
Ogromny zbiór utworów Kochanowskiego ujawnia wielkie bogactwo tematyki. Najczęstszymi tematami podejmowanymi przez poetę są: wieś, umiłowanie ojczyzny...

32. Wizerunek zbolałego ojca i jego córki w
Jak Kochanowski podkreśla swoje uczucia?

Ból i rozpacz ojcowska po stracie ukochanego dziecka znalazły odzwierciedlenie w poezji Jana K...

33. Obraz człowieka i jego losu w “Procesie” Franza Kafki.
Akcja powieści Franza Kafki przypomina koszmar senny. Rzecz dzieje się w abstrakcyjnym mieście, i bez konkretyzacji czasowej. Bohater - Józef K. - bud...

34. Pokolenie Kolumbów
Pokolenie Kolumbów, tym mianem często określamy ludzi urodzonych w dwudziestoleciu międzywojennym, ludzi- młodzież , która walczyła w czasie II Wojny ...

35. Franciszek Karpiński - twórca poezji sentymentalnej
Pochodzący z ubogiej rodziny szlacheckiej, wykształcony w stanisławowskim kolegium jezuickim, a później w jezuickiej Akademii Lwowskiej, Franciszek Ka...

36. Jestem dzieckiem w świecie dorosłych
Racja, jestem. Jestem, ale o czym mam pisać? Wszyscy napiszą, że są beztroscy, że nie przejmują się przyszłością, że ich problemy są "innego kalibru" ...

37. Egzystencjalizm jako sposób myślenia o świecie i doktryna filozoficzna
Poglądy zbliżone do filozofii egzystencjalizmu odnajdujemy już w utworach literackich i wypowiedziach filozoficznych, które pojawiły się w epokach wcz...

38. Wielkich dzieł nie zniszczy czas. Jakie kryteria zastosujesz mierząc wartość utworu literackiego - uzasadnij. Sięgnij do trzech wybranych utworów
Przeciwna jestem filozofii „sztuka dla sztuki”. Najgłośniejszym propagatorem owej idei był Stanisław Przybyszewski, autor wielu książek, c...

39. Jaki model człowieka i obywatela prezentuje twórczość Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego?
Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy rozpocząć od przypomnienia sobie w jakiej epoce literackiej tworzyli M.Rej i J.Kochanowski. Pisarze ci tworzyli ...

40. Rozprawa Stanisława Wyspiańskiego z naro
Wyspiański poddaje w swoim dramacie ocenie obie warstwy społeczne: chłopów i inteligencję, po pierwsze wydobywając z ich dusz to, co prawdziwe, po dru...

41. Satyry I. Krasickiego - ośmieszanie i drwina z wad społeczeństwa
RODZAJE SATYR I DZIEJE GATUNKU
Satyra to gatunek literacki znany od starożytności. Jego twórcą był Horacy. Jest to gatunek z pogranicza liryki...

42. Dydaktyczny charakter literatury Oświecenia
Oświecenie – przesiąknięta utylitaryzmem i zaangażowaniem ludzi w nauczanie niższych warstw społecznych epoka różni się wyraźnie od niedawno pan...

43. Dokonaj analizy przeżyć wewnętrznych wybranego bohatera “Lalki” (S. Wokulski)
Stanisław Wokulski był bogatym kupcem, który wszystko co posiadał zdobył dzięki własnej ciężkiej i uczciwej pracy. Najbliżej chyba Wokulskiemu do wzor...

44. Dżuma-przedstawienie postaci
Dr Bernard Rieux- swój zawód traktuje jako posłannictwo. Najwyższą wartością jest dla niego uczciwość pojmowana jako rzetelne wypełnianie obowiązków l...

45. Bóg i człowiek w utworach Kochanowskiego
Po okresie ciemnego, mglistego średniowiecza, pełnego zabobonów i całkowitego podporządkowania życia kościołowi i srogiemu Bogu, ludzie pragnęli odmia...

46. Mity obalone, Mity zbudowane - \\
"Wesele" Wyspiańskiego uznawane jest za pierwszy utwór, w którym obalone zostają odwieczne mity funkcjonujące w polskim społeczeństwie. Czy tak jest n...

47. Romeo i Julia - charakterystyka Juli
1. Wydarzenia określające charakter Julii.
W tej tragedii sprawia wrażenie dobrze wychowanej i posłusznej dziewczyny. Jest bardzo uległa, układ...

48. Polacy i Polska w \"Weselu\"
Genezą utworu stało się wesele Lucjana Rydla z chłopką Jadwigą Mikołajczykówną w podkrakowskich Bronowicach w listopadzie 1900r. Postaci można podziel...

49. Leopold Staff jako poeta nie tylko jednego pokolenia.
Był poetą trzech pokoleń: Młodej Polski, XX-lecia oraz Wojny i niedługi czas po niej

Nigdy nie przejmował wszystkiego z danej epoki: z...

50. Rola bajek i baśni w kształtowaniu się twojej osobowości i twego stosunku do świata w okresie dzieciństwa
PLAN:
I Wstęp:
1. Rola bajek i baśni w kształtowaniu się osobowości dzieci.
II Rozwinięcie:
1. Wyczulenie na ludzką kr...

51. ,, Syzyfowe prace\" Rozterki i przeżycia
Rozterki i przeżycia szkolne Marcina Borowicza

Marcin Borowicz był synem zubożałego szlachcica. Jego rodzice pragnęli by ich dziecko z...

52. Julia
    Główną bohaterką dramatu Williama Szekspira pt.\"Romeo i Julia\" jest Julia - młoda, czternastoletnia dziewczyna, jedyna córka Kapuletów.
 ...

53. Motyw śmierci w poezji Bolesława Leśmiana
Bolesław Leśmian - poeta, prozaik, eseista i tłumacz. Pochodził ze środowiska spolszczonej inteligencji żydowskiej. Był współzałożycielem i reżyserem ...

54. “Byłeś jak wielkie, stare drzewo...” K. K. Baczyńskiego - analiza
Krzysztof Kamil Baczyński napisał wiersz „Byłeś jak wielkie, stare drzewo...” w kwietniu 1943 roku, w miesiącu, w którym wybuchło powstani...

55. Obraz Sarmaty w sztuce
Sarmatyzm to pogląd o szczególnym pochodzeniu szlachty polskiej. Opierając się na XVI-wiecznych historykach twierdzono, że szlachta polska wywodzi się...

56. Jaki jest pogląd Jana Kochanowskiego na świat i człowieka
Po okresie ciemnego, mglistego średniowiecza, pełnego zabobonów i całkowitego podporządkowania życia kościołowi i srogiemu Bogu, ludzie pragnęli odmia...

57. “Zrozumieć swój czas...” - Krzysztof Kamil Baczyński o barbarzyństwie wojny
Baczyński był jednym z pierwszych poetów pokolenia Kolumbów. Pokolenia, któremu odebrano młodość i szansę na dobry start w życiu. Sam poeta zdał matur...

58. Obraz dziecka w literaturze(nowelistyce) polskiego pozytywizmu
W epoce pozytywizmu powstało najwięcej nowel wywodzących się z ducha utylitaryzmu. Przedstawiano w nich problemy, losy dzieci i ich punkt widzenia na ...

59. “Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej jako powieść o konfliktach i poszukiwaniu porozumień
W utworze Elizy Orzeszkowej pod tytułem "Nad Niemnem" można odnaleźć wiele konfliktów, ale również wiele osób które pragną te konflikty rozwiązać lub ...

60. “Proces” Kafki jako powieść - parabola.
Akcja powieści Kafki przypomina senny koszmar. Dzieje się ona w abstrakcyjnym mieście, bez czasowej konkretyzacji. Bohater - Józef K. - budzi się i od...

61. Władysław Reymont
Władysław Reymont

1867
Dnia 7 maja przyszedł na świat Stanisław Władysław jako piąte z kolei dziecko Józefa i Antoniny Rejmentó...

62. “Celem ludzkiego życia jest szczęście...” - rozważania o szczęściu
Szczęście jest pojęciem względnym. Dla bardzo dużej grupy bohaterów literackich pojęcie szczęścia było jednoznaczne ze zdobyciem ukochanej kobiety. We...

63. Kazimierz Wyka uważał, że „symbol
Kazimierz Wyka uważał, że „symbol to przede wszystkim synteza jako przeciwstawienie sztuki analitycznej, synteza dosięgająca najwyższych rozmiar...

64. Jacek Soplica
    Jacek Soplica jest jedną z głównych postaci epopei Adama Mickiewicza pt. \"Pan Tadeusz\". Postać ta jest na początku bardzo zawadiacka, ale z bieg...

65. “Świat przeżyć dziecka w wybranych nowelach pozytywistycznych”
W epoce pozytywizmu powstało najwięcej nowel wywodzących się z ducha „utylitaryzmu”. Przedstawione były problemy, losy dzieci i ich punkt ...

66. Sarmata o sobie i my o Sarmacie
W wieku XVII całą szlachtę polską jednoczyło poczucie narodowej potęgi, przekonanie o świetności polskiego ustroju, monarchii ograniczonej prawami sta...

67. “Monachomachia” Ignacy Krasicki
Wśród utworów Ignacego Krasickiego ogłoszonych w latach 1775 -1779 "Monachomachia, czyli wojna mnichów" jest zjawiskiem wyjątkowym i niespodziewanym. ...

68. Henryk Sienkiewicz “Potop”
Druk utworu trwał prawie dwa lata (1884 - 1886). jednocześnie w krakowskim „Czasie”, warszawskim „Słowie”, wielkopolskim ̶...

69. Walczyć jak Wołodyjowski, kochać jak Kmicic i Żartować jak Zagloba
„Potop” Henryka Sienkiewicza został napisany ku pokrzepieniu polskich serc. W czasie zaborów miał dawać nadzieje na wolność ojczyzny i prz...

70. Dalsze losy Wokulskiego jako pozytywisty
Wybuch w zamku był tak wielki, że żadna istota żywa nie byłaby w stanie go przeżyć , a tym bardziej Stanisław Wokulski , który nie był już człowiekiem...

71. Opierając się na wybranych utworach literackich XIX i XX wieku wybierz za najistotniejsze problemy moralne współczesnego człowieka
Ludzie żyjący w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku często czuli się zagrożeni przez cywilizację, bali się niepewnej przyszłości, która mogła przynieść...

72. Miasto przestrzeń znacząca... (Zbrodnia i Kara)
Człowiek idący ulicą Kską w Wwie nie zastanawia się, jaki owa ulica ma na niego wpływ. Być może zatrzyma się przy pomniku, odrestaurowanym domu, który...

73. Zmiany jakie zachodziły między epokami literackimi. Opisz na podst. utworów stosunek poetów do epoki wcześniejszej
Literatura sama stawia sobie zadania i sama je realizuje. Zadania te zmieniają się w czasie i w ten sposób rodzą się epoki literackie. Zmienność zadań...

74. Ewolucja postawy i warsztatu artystyczne
Pierwszy okres twórczości Kasprowicza charakteryzuje się społecznym radykalizmem i jednocześnie, pod względem sympatii artystycznych, pewnym tradycjon...

75. Renesans to optymizm i proporcje, barok to niepokój i nadmiar
" Serce roście patrząc na te czasy ! " - ta głośna formuła poetycka rozpoczynająca pieśń drugą z "Ksiąg pierwszych" Pieśni Jana Kochanowskiego uważana...

76. Fraszki Jana Kochanowskiego
Podobnie jak pieśni, fraszki pisał Kochanowski przez całe życie. W ciągu całej z górą dwudziestoletniej działalności poety powstało ich ponad trzysta....

77. Chłopi i inteligencja w \\
W dramacie Stanisława Wyspiańskiego pt. "Wesele" zostały przedstawione stosunki społeczne panujące na ziemiach polskich pod zaborami. W chacie bronowi...

78. Forma i tematyka nowelistyki
Pierwsze formy epickie pojawiły się w starożytności i literaturze orientalnej. Nowożytne wzorce zaistniały u progu renesansu - "Decameron" Giovanniego...

79. Hamlet powiedział - “Żeby być dobrym, okrutnym być muszę.” Słowa te można odnieść do Raskolnikowa, czy są one słuszne.
Słowa Hamleta - "Żeby być dobrym , okrutnym być muszę." w powieści Fiodora Dostojewskiego "Zbrodnia i kara", osiągają swój punkt kulminacyjny i przemi...

80. Rozwiń myśl: „Bo też czasy były ja
Rozwiń myśl: „Bo też czasy były jakby urodzone dla poezji i sztuki, dla sztuki czystej, refleksyjnej i filozoficznej”

Wraz ...

81. Poezja polska wobec września i okupacji
1. Krzysztof Kamil Baczyński.

- "Wybór" - obraz walki, ludzie dokonując wyboru walki biorą także na siebie ciężar moralny tej walki. D...

82. Czułe pochylanie się nad ludźmi skrzywdzonymi przez los w utworach pozytywistycznych
Problematyka nietolerancji i złego obchodzenia się z ludźmi to główny wątek utworów pozytywistycznych . Są one ukazane w bardzo wyrazisty sposób . Dra...

83. Postacie w “Granicy” Zofi Nałkowskiej
Zenon Ziembiewicz:

-prowadził życie spokojne,zorganizowane,nie szukał przygód ’s5’

-miał swoje zasady,racj...

84. „Szczęście (...) zawsze będzie się
„Szczęście (...) zawsze będzie się mieściło między naszą stopą a ciemieniem czy kosztuje rocznie milion czy sto ludwików, wrażenie jest zawsze t...

85. Szczęście...
„Szczęście (...) zawsze będzie się mieściło między naszą stopą a ciemieniem czy kosztuje rocznie milion czy sto ludwików, wrażenie jest zawsze t...

86. “Dom zawsze ustępować powinien krajowi.”
"Dom zawsze ustępować powinien krajowi." - w tym cytacie Julian Ursyn Niemcewicz zawarł przesłanie do narodu polskiego abyśmy zaczęli troszczyć się o ...

87. “Świat jest teatrem aktorami ludzie”- a kto jest scenarzystą?
„Świat jest teatrem, aktorami ludzie” – czytamy u Szekspira. Trudno się z tym nie zgodzić, choć właściwsze byłoby stwierdzenie, że t...

88. Wokulski - co mnie fascynuje i budzi szacunek, a co drażni i wzbudza sprzeciw?
Głównym tematem powieści Bolesława Prusa było, jak sam autor pisał „przedstawienie naszych polskich idealistów na tle rozkładu politycznego̶...

89. Walczyć jak Skrzetuski, bawić jak Zagłoba - główni bohaterowie powieści Sienkiewicza “Ogniem i mieczem”
„Świat jest teatrem, aktorami ludzie” – czytamy u Szekspira. Trudno się z tym nie zgodzić, choć właściwsze byłoby stwierdzenie, że t...

90. Charakterystyka Makbeta
Jak mówi nam sam tytuł utworu, Makbet jest w dramacie Williama Shakespeare'a najważniejszą osobą. Czy to znaczy, że jest on pozytywną postacią? Czy sł...

91. Natura i człowiek w powieści Elizy Orzeszkowej “Nad Niemnem”
Eliza Orzeszkowa to polska pisarka tworząca w dobie pozytywizmu. Jednym z jej najbardziej znanych utworów jest powieść „Nad Niemnem”. Abst...

92. Oświecenie - skrypt
OŚWIECENIE:
1. Ogólne wiadomości o epoce
A) ramy czasowe
a) Europa: ok. 1680 r. – XVIII w.
b) Polska: lata 40. X...

93. Człowiek w labiryncie życia - “Proces” Kafki
Proces” należy do najwybitniejszych dzieł czeskiego pisarza żydowskiego pochodzenia – Franza Kafki. Powieść ta ma paraboliczny charakter. ...

94. Opium w rosole
Niedziela, 30 stycznia 1983r.-początek akcji

1. Jeden z głównych bohaterów - Maciek Ogorzałka zostaje przedstawiony w tym rozdziale w ...

95. Do jakich przemyśleń skłaniają cię wybory bohaterów, których literackie biografie można określić mottem “trudne zwycięstwa” lub “gorzkie klęski”?
Jednym z poważniejszych problemów psychologicznych i moralnych jest zagadnienie postawy życiowej. Każdy człowiek dorastając i szukając swojego miejsca...

96. Różnorodność tendencji w poezji
Inspiracją dla poezji młodopolskiej stały się wiersze Charles'a Baudelaire'a, Paula Verla-ine'a i Jeana-Arthura Rimbauda.

Baudelaire w...

97. Młoda Polska
  Za początek epoki przyjęto umowną datę 1891 r., której towarzyszyły nowe tendencje ideowo-artystyczne, a za koniec 1918 r., czyli rok odzyskani...

98. “Lalka” to powieść o straconych złudzeniach - czy się z tym zgadzasz
„Lalka” jest niewątpliwie powieścią o straconych złudzeniach. Tracą je wszystkie pierwszoplanowe postacie, rozsypuje się ich system wartoś...

99. Wybrane problemy i tematy nowel pozytywistycznych
Pozytywizm jako nowy prąd w naszej literaturze zwiastowały „małe formy literackie” - nowele i opowiadania. Znane utwory Prusa, Sienkiewicz...

100. Jacy jesteśmy naprawdę? Opinie młodego Polaka o naszych narodowych wizerunkach utrwalonych w literaturze
1 WSTĘP: A. Inspirujące cytaty. "Prawdy tego narodu odkrywają poeci, a nie politycy. Nie rozumie Polski ten, kto nie wsłuchuje się w głos polskiej lit...

101. Porównanie światopoglądu czterech epok
Porównanie światopoglądu czterech epok: Średniowiecza, Renesansu, Baroku i Oświecenia

Renesans i Oświecenie są bliskimi sobie epokami ...

102. Proces – próba interpretacji
W utworze Franza Kafki została przedstawiona koncepcja: "Jedermana" -szarego człowieka, człowieka, którym mógłby być każdy. Traktuje on o znaczeniu je...

103. Z Tatr Juliana Przybosia – analiza wiersza
Dwudziestolecie międzywojenne na ziemiach polskich to czas powstawania licznych ugrupowań poetyckich. Obok takich grup jak Skamander, Żagary czy Futur...

104. “Człowiek nie może żyć bez miłości”. Rozwiń myśl Jana Pawła II odwołując się do znanych ci utworów literackich i własnych przemyśleń.
„Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar pror...

105. Maria Konopnicka “Nowele”
Maria Konopnicka już jako sławna poetka ogłosiła cztery zbiory nowel. Wypełniły je głównie portrety i biografie różnych postaci ludowych. Współczuciu ...

106. Balladyna
Treść utworu

Akt I
    Sc. 1. Przybycie Kirkora do chaty Pustelnika. Kirkor, bogaty książę, prosi ...

107. Sonety Butrymowicza - interpretacja (dek
W wyniku kryzysu filozofii i kultury u schyłku XIX wieku narodziła się postawa zwana dekadentyzmem. Nazwa dekadentyzm określa światopogląd, u podstawy...

108. “Który z bohaterów, który ze światów jest ci bliższy: Shakespear\'a, Corneill\'a, a może Molier\'a?”
Zanim zdecyduję się na konkretną odpowiedz, najpierw postaram się przybliżyć postacie głównych bohaterów oraz charakterystyczne cechy poszczególnych ś...

109. Każdy człowiek kształtuje swoją hierarchię wartości
Rozważ wpływ literatury na twój kodeks etyczny i postawę wobec rzeczywistości.

Człowiek od lat próbuje ukształtować swoją psychikę wzor...

110. Jan Kochanowski – człowiek, ojciec, poeta – przedstaw swoje refleksje na przykładzie utworów
Lektura utworów pióra Jana Kochanowskiego jest zapewne najlepszym sposobem zapoznania się z polskim renesansowym humanizmem. W dziełach tego autora wy...

111. Dom, rodzina i ojczyzna we fraszkach Jana Kochanowskiego
Jan Kochanowski był najwybitniejszym poeta polskiego renesansu. Epoka ta stała się przełomowa pod względem zmiany kierunku myślenia. Po okresie ciemne...

112. Katastrofizm i ekspresjonizm ,,Hymnów\'\
Pod koniec XIX wieku Jan Kasprowicz znalazł się pod przemożnym wpływem niemieckiego ekspresjonizmu. Był to prąd literacki, który formułował zadania sz...

113. Spróbuj odczytać \\
Spróbuj odczytać "Wesele" Wyspiańskiego jako zapis świadomości narodowej dwóch warstw społecznych inteligencji i chłopstwa na przełomie wieków.
...

114. Szukam nauczyciela i mistrza
W dzisiejszych czasach młodzi ludzie często nie uznają żadnych autorytetów i trudno określić jaki jest tego powód. Sądzę, że media mają w tym spory ud...

115. Udowodnij, że \\
Stanisław Wyspiański napisał „Wesele” między listopadem 1900 roku , a marcem 1901 roku. Inspiracją do napisania tego utworu były autentycz...

116. Renesans i barok. Dwie wizje świata i dwie poetyki (na wybranych przykładach)
Renesans to wielka epoka kulturowa, rozpoczynająca dobę nowożytną, która we Włoszech trwała od XIV do początku XVI wieku, a w XV wieku objęła swym zas...

117. Analiza wierszy Stanisława Grochowiaka
Twórczość Stanisława Grochowiaka – analiza 5 wierszy („Czyści”, „Święty Szymon Słupnik”, „Ikar”, „Płon...

118. Świętość
Święty - co rozumiemy pod tym pojęciem? Cóż to za osoba? Jakie były i są warunki uzyskania kanonizacji (bo tylko z tym mi się to kojarzy)? Przyjrzyjmy...

119. Refleksja literacka i osobista na temat słów J. Huizingi “Każda epoka tęskni za jakimś piękniejszym światem. Im głębsze zwątpienie i ból z powodu powikłań dnia dzisiejszego tym głębsza jest owa
Każda epoka literacka i historyczna cechowała się własnymi poglądami na świat, własnymi dążeniami, charakterystycznym sposobem pisania. Twórcy, którzy...

120. Nastroje panujące w poezji Młodej Polski
Nastroje panujące w poezji Młodej Polski - moje refleksje po przeczytaniu wybranych utworów literackich

Młoda Polska to epoka literacka...

121. Przedstaw biografię wybranego przez siebie pisarza i zastanów się jaką rolę pełnią w kulturze biografie wybitnych postaci
Przedstaw biografię wybranego przez siebie pisarza i zastanów się jaką rolę pełnią w kulturze biografie wybitnych postaci

Biografią, we...

122. Pinokio
I. Streszczenie.
Rozdział I.
  Pewnego dnia stolarz Antonio (zwany powszechnie majstrem Wisienką) znalazł w swoim warsztacie k...

123. “Oszukano mnie” - klęska romantycznych ideałów w “Lalce” B. Prusa
Stanisław Piotrowicz Wokulski to jedna z najbardziej tragicznych postaci w naszej literaturze. Z jednej strony – człowiek sukcesu, bogaty kupiec...

124. Jan Kasprowicz - biografia i twórczość
Biografia
Jan Kasprowicz urodził się 12 grudnia 1960 r. we wsi Szymborze pod Inowrocławiem na Kujawach, w ubogiej rodzinie chłopskiej. Jego oj...

125. Kordian
Kiedy w 1830 r. wybuchło powstanie listopadowe dwudziestojednoletni Juliusz Słowacki był jedynym spośród wielkich polskich romantyków obecnym w tych d...

126. Stanisław Wyspiański “Wesele”
Urodzony 15 I 1869 r. w Krakowie, zmarły niespełna 37 lat później, wszechstronnie utalentowany dramatopisarz, poeta, malarz, reformator teatru, był w ...

127. Poezja międzywojenna
Poezja międzywojenna to domena wielkich indywidualności i konkretnych grup poetyckich. Wśród nich istnieli m.in.:

Skamandryci.
...

128. Czy Stefan Żeromski zasłużył sobie na miano największego autorytetu odrodzonej Polski?
Koniec XIX i początek XX wieku to bardzo dramatyczny, wręcz tragiczny okres w historii naszego świata. Ciąży na nim piętno pierwszej globalnej wojny -...

129. Filozofia życia, szukanie jego sensu w “Pieśniach” Jana Kochanowskiego
Na przestrzeni wielu wieków twórcy literaccy zastanawiali się w swoich dziełach nad tym, jak żyć szczęśliwie i dobrze. Przykładowo w starożytności mów...

130. Szkolnictwo i teatr w dobie oświecenia
Szkolnictwo
Obowiązek szerzenia oświaty, kształcenia umysłów i charakterów spadł przede wszystkim na szkolnictwo, którego rozwój w duchu nowoc...

131. “Odbicie haseł pozytywizmu w nowelach tego okresu”
Pozytywizm jest to okres w dziejach literatury polskiej, uformowany po roku 1863, czyli po upadku powstania styczniowego, zakończony około roku 1890. ...

132. Obraz wsi i dworu w “Panu Tadeuszu”, “Nad Niemnem”, “Przedwiośniu”, “Nocach i dniach”
Obraz wsi i dworu w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza, „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, „Przedwiośniu” Stefana Żer...

133. Miłość... - złudne szczęście, ulotna chwila życia, zródło cierpień...
Do jakich refleksji na ten temat skłoniła cię lektura wybranych dzieł literackich.

Miłość! Czymże jest miłość? Pozostaje niezgłębioną t...

134. Klęska szlachetnego bohatera – motyw literacki i jego funkcja w literaturze
Większość twórców literackich opiera fabułę swych dzieł na losach bohaterów wyróżniających się spośród tłumu, będących w konflikcie z czymś, bądź kimś...

135. Dzieje Tristana i Izoldy
Dziecięctwo Tristana

  W zamian za gorliwą i skuteczną pomoc w walce z wrogiem, Marek oddał Riwalenowi rękę swej siostry, Blancheflo...

136. Quo Vadis streszczenia
Winicjusz przybywa do Rzymu po długim pobycie w Armeni. Przez pewien okres przebywa w domu Placjiusza, gdzie poznaje Ligię. Jest to córka króla Ligii ...

137. Aktualne zagadnienia doby pozytywizmu w twórczości Konopnickiej i Sienkiewicza (i innych)
Pozytywizm rozwinął gatunki epickie, ponieważ to one właśnie najbardziej nadawały się do wyrażania idei i myśli dominujących w tej epoce. Zadaniem lit...

138. Rola poety i poezji w literaturze
Literatura narodziła się z ustnej opowieści ludzi o zdarzeniach mitycznych i historycznych. Początkowo była to pieśń śpiewana przy dźwiękach instrumen...

139. Maria Dąbrowska
Maria Dąbrowska
(1889-1965)

Maria Dąbrowska, z Szumskich, urodziła się 6.10.1889 w Russowie pod Kaliszem.
Pochodziła z...

140. Dżuma Alberta Camus (streszczenie i opracowanie)
Akcja powieści rozgrywa się w 194X r. Nie jest określony dokładnie rok. Wiemy że w latach czterdziestych w Oranie w Algierii. Doktor Rieux wychodząc z...

141. Dziady
  \"Dziady kowieńsko-wileńskie\" wydane zostały obok \"Grażyny\" w 1823 r. w II tomie \"Poezyj\".
  Całość poprzedza wiersz \"...


Dodaj nową pracę...

Layout: Keithar


© 2005-2014 Streszczenia.org - Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy i nadsyłanych prac oraz za ew. błędy w nich zawarte. Osoba która przesyła pracę w celu jej publikacji, gwarantuje że jest autorem pracy i ma do niej wszelkie prawa autorskie.

Streszczenia i opracowania lektur szkolnych, młoda polska, angielski, oświecenie, współczesność, XX lecie biografie, romantyzm, pozytywizm, barok, charakterystyki, testy, sciaga, ściąga
GotLink.pl

Jeśli chciałbyś(aś), aby Twój link znalazł się w tym miejscu, zajrzyj do działu Reklama.